Hlavní navigace

Poplatkyzpět.cz: Vzdejte se nároků, jinak neproplatíme náklady řízení

20. 11. 2014
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Poplatkyzpět.cz podmiňují proplacení náhrady nákladů řízení uzavřením smlouvy, která klienty bank připraví o jakýkoli budoucí nárok na vrácení poplatků.

Iniciativa Poplatkyzpět.cz opět čeří vodu. Tentokrát se to ale klientům, kteří se nechali zastupovat, bude pramálo líbit. Mají na výběr buď podepsat smlouvu, která je připraví o případný budoucí nárok na vrácení uhrazených poplatků za vedení úvěrového účtu, nebo nedostanou od BSP Lawyer Partners uhrazenou náhradu nákladů řízení, kterou soud přiklepl bance.

Kde se zakopal pes?

Všechno to začalo s velkou pompou. Iniciativa Poplatkyzpět.cz, za kterou stojí firma BSP Lawyers Partners (BSP) ve spolupráci s advokátní kanceláří Toman, Devátý & Partneři, přišla za mohutné marketingové podpory s nabídkou, že za klienty získá od bank, které nemají právo účtovat poplatky za vedení a správu úvěrového účtu, tyto úhrady zpět. A protože ani kuře zadarmo nehrabe, kromě poplatků si po bance bude iniciativa nárokovat nějakou tu korunu za získání neprávem naúčtovaných poplatků ve formě náhrady nákladů. 

S celým příběhem se můžete seznámit v článku Právníci chystají „hon na banky“. Pozor, co podepisujete, může vás to přijít draho

Předseda představenstva společnosti BPS David Paľko, který byl jednou z hlavních tváří iniciativy Poplatkyzpět.cz, na tiskové konferenci mimo jiné uvedl, že je připraven se o tyto náhrady nákladů s bankami i soudit. Opakovaně také ujišťoval, že pokud by soudní spory o poplatky iniciativa naopak prohrála, nahradí BSP za klienty případné náklady řízení, které by soud přiklepl bance.

Paľko tuto možnost nepovažoval za pravděpodobnou s tím, že soud nebude přiznávat náklady řízení bance, která má vlastní právní oddělení. Vzhledem k tomu, jaká sprška žalob se ale na banky snesla a jak důležité bylo kvalitně argumentovat při prvních sporech, se dalo snadno předpokládat, že ty si najmou spíše externí advokátní kancelář. To se také ukázalo jako pravdivý předpoklad. Více píšeme v článku Banky vyhrávají spory o poplatek za vedení úvěru. Rozhodující bitva ale ještě neproběhla

Je po bitvě. Kde je generál?

Navzdory velkému očekávání soudy přiznaly bankám právo poplatek účtovat a nyní přichází na řadu lámání chleba. Iniciativa Poplatkyzpět.cz skončila a její web už také nějakou dobu nefunguje. Stránka iniciativy Poplatkyzpět.cz na Facebooku je neaktualizovaná od 26. března 2014. Žaloby, u kterých nebylo rozhodnuto, se berou zpět.

Soudci, ze kterých byla cítit nelibost nad snahou o umělé vytváření soudních sporů, postupují různě. Někteří vrací klientům soudní poplatek (ten si lidé museli zaplatit sami – společnost BSP od počátku avizovala, že je jejich nákladem), jiní jej nechají propadnout. Většinou se ale soudci shodnout v tom, že přiznávají bankám nárok na náhradu nákladů řízení, protože se až na výjimky nechaly zastupovat externí advokátní kanceláří.

Podle Lidových novin v současnosti klienti bank, kteří se nechali iniciativou zastupovat, dostávají e-mail, ve kterém jsou informováni, že soudem přiznané náklady za ně dosud nebyly uhrazeny.

… prozatím nebylo přistoupeno k úhradě přiznaných nákladů řízení, a to s ohledem na opakovaná vyjádření bank, že tyto náklady nebudou po svých klientech požadovat, citují Lidové noviny zprávu, podle které pokud klienti nezareagují, advokáti budou případ považovat za ukončený.

Banky ovšem nikdy neavizovaly, že by náklady po svých klientech nechtěly. Už z toho důvodu, že firma BSP od počátku slibovala, že je případně uhradí za ně. 

Všechny oslovené banky, které zaslaly vyjádření, uvedly (Česká spořitelna, ČSOB, Era, GE Money Bank, Hypoteční banka, Wüstenrot hypoteční banka), že nic takového netvrdily a přiznané náhrady nákladů řízení budou požadovat. GE Money Bank ani Wüstenrot zatím úhrady neobdržely. Česká spořitelna má platby pouze od některých žalobců a banky ze skupiny ČSOB (ČSOB, Era, Hypoteční banka) obdržely úhrady od BSP i od žalobců, kteří vedli spory samostatně. Komerční banka a UniCredit bank využívaly pro právní zastoupení pouze interních zdrojů, proto po klientech náhrady nevyžadují.

Zaplatíme náhradu, když se vzdáš nároku

Redakce Měšec.cz má naproti tomu k dispozici zprávu, která je rozesílána iniciativou Poplatkyzpět.cz s návrhem Smlouvy o postoupení pohledávky.

Vážený kliente projektu Poplatkyzpět.cz,

v reakci na Vámi udělený souhlas se zasláním obchodní nabídky Vám přílohou zasíláme návrh Smlouvy o postoupení pohledávky společně se souvisejícími dokumenty. Na základě této smlouvy Vám bude uhrazena částka odpovídající přiznané náhradě nákladů řízení, kterou jste bance uhradil.

K platnému postoupení pohledávky je nezbytné doložení veškeré dokumentace prokazující existenci Pohledávky. V případě předmětné pohledávky je jí Smlouva o úvěru, kterou jste již poskytl jako důkaz pro podání žaloby, není tak potřeba jí dokládat, Všeobecné obchodní podmínky Vaší banky platné v den uzavření smlouvy, sazebníky poplatků, ve kterých uvedený předmětný poplatek za vedení úvěrového účtu a výpisy z účtu, ze kterých je patrné inkasování těchto poplatků, a to za celou dobu trvání Vaší smlouvy o úvěru.

Zároveň je nezbytné zaslat Vaší bance Oznámení o postoupení pohledávky, které je připraveno v přiloženém souboru.

Mezi zaslanými dokumenty je vyhotoveno i Prohlášení, ve kterém potvrzujete, že uzavřením Smlouvy o postoupení pohledávky a uhrazením částky odpovídající přiznané náhradě nákladů řízení, jsou veškeré závazky mezi Vámi a společností BSP Lawyer Partners a.s., která organizačně zajišťovala projekt Poplatkyzpět.cz, zcela vyrovnány.

V případě, že s návrhem smlouvy souhlasíte, dvoje vyhotovení smlouvy a jedno vyhotovení Prohlášení podepište a spolu s dokumentací prokazující existenci Pohledávky zašlete na adresu: BSP Lawyer Partners a.s., K červenému dvoru 3269/25a, 13000 Praha 3.

Pokud jste nám zatím nezaslal doklad o úhradě náhrady nákladů řízení, tento k zaslaným podepsaným dokumentům připojte.

Po obdržení těchto dokumentů Vám bude zasláno zpět Vaše vyhotovení smlouvy, ke kterému bude připojen podpis postupníka a zároveň Vám bude na Vámi uvedený bankovní účet uhrazena částka odpovídající uhrazeným nákladům řízení.

S pozdravem Tým Poplatkyzpět.cz

Abychom si to shrnuli: BSP nyní podmiňuje úhradu nákladů řízení uzavřením Smlouvy o postoupení pohledávky, ačkoli původně nebyla o žádných podmínkách nikde ani zmínka. Klienti nejprve musí uhradit náklady řízení bance sami a až poté jim budou na základě podpisu této smlouvy od BPS a předložení dokladu o zaplacení nahrazeny. Tím, že za cenu nákladů řízení postoupí svou pohledávku, vzdají se svého nároku na případnou budoucí náhradu zaplacených poplatků za správu a vedení úvěrového účtu bankou, o které s ní vedli soudní spor a které z vlastní kapsy zaplatili.

(Postoupení se týká pouze poplatků, o které se vedl spor s bankou. Pokud platíte další poplatky za správu a vedení úvěrového účtu, ty by se teoreticky mohly v budoucnu stát opět předmětem sporu mezi vámi a bankou v případě, že by musel Nejvyšší soud ČR své stanovisko přehodnotit.)

Přeprodej do vlastní kapsy

Z informací, které na svém webu uvádí advokát Petr Toman, budou pohledávky smluvně postupovány slovenské firmě TOP INNOVATIONS s.r.o.

Podíváme-li se do slovenského obchodního rejstříku, jen málokoho asi překvapí, že jedním ze dvou společníků a vkladatelů je opět Daniel Paľko.

Firma byla založena v srpnu minulého roku, kdy začínalo být jasné, že by to se soudními spory o poplatky mohlo jít z kopce.

Podle Tomana by měly být klientům, kteří se nechali zastupovat iniciativou Poplatkyzpět.cz, zodpovídány dotazy prostřednictvím e-mailu info@poplatkyzpet.cz

Proč kolečko se slovenskou firmou?

Záměr přinutit klienty postoupit své pohledávky je motivován snahou zmírnit dopady fiaska, který iniciativa Poplatkyzpět.cz zaznamenala a minimalizovat ztráty pro BSP. V případě žalob, které se braly zpět, nárok klienta na vrácení zaplacených poplatků za vedení a správu úvěrového účtu stále existuje. (Nárok zanikl jen v případě jeho zamítnutí obvodním soudem v individuálním sporu.) 

BSP se tak chce k pohledávkám dostat, aby s nimi mohla dále nakládat. Napovídá o tom i zmínka Petra Tomana o záměru postoupit pohledávky firmě TOP INNOVATIONS: Tento postup byl zvolen na doporučení auditorů a daňových poradců, s nímž se ztotožňuji. Předložená smlouva o postoupení pohledávky stanoví, že společnost TOP INNOVATIONS, s.r.o. si je vědoma výsledku sporů týkajících se neoprávněně účtovaných bankovních poplatků za vedení úvěrového účtu i toho, že je postupovaná pohledávka sporná a nejistá, a že za její dobytnost ani trvání v době postoupení dle smlouvy neručíte, uvedl na webu v dopise klientům, které v souvislosti s iniciativou Poplatkyzpět.cz zastupoval. 

Selským rozumem lze navíc vyvodit, že kdyby neexistovala šance na využití těchto pohledávek, které klienti za bankami mají, těžko by měl kdokoli zájem je odkupovat.

Přilepší soudní dvůr TOP INNOVATIONS?

Kromě toho existuje i naděje, že by v budoucnu mohly tyto pohledávky za bankami být ještě uplatněny. K Soudnímu dvoru EU totiž od našich slovenských sousedů putuje předběžná otázka podobné povahy a část problematiky se překrývá i s rozhodnutím Nejvyššího soudu ČR (NS ČR).

Advokát Petr Toman po zamítnutí stížnosti Ústavním soudem uvedl, že uvažuje o možnosti navrhnout jiným soudům, aby se u individuálních případů obrátily na Soudní dvůr EU, který je podle něj spotřebitelům nakloněn mnohem víc, než NS ČR. To by už ale nešlo řešit takto hromadně, nýbrž pouze cestou individuálních sporů. I proto se žaloby stahují, aby nedošlo k zániku nároku.

skoleni_27_5

Pokud by rozhodnutí Soudního dvora EU bylo v rozporu s rozhodnutím NS ČR, musel by český nejvyšší soud své rozhodnutí přehodnotit. Pak by existovala i naděje, že banky budou muset uhrazené poplatky vracet zpět. Podpisem smlouvy o postoupení pohledávky by se ale z této události radovala jen TOP INNOVATIONS a ne klienti, z jejichž kapes byly poplatky hrazeny.

Těžko se ale dnes najdou klienti bank, kteří vymění tento nejistý budoucí zisk za jistotu v podobě proplacené náhrady nákladů řízení od BSP a návrh Smlouvy o postoupení pohledávky nepodepíší. 

Ačkoli jsme požádali o vyjádření i společnost BSP Lawyers Partners, do uzávěrky tohoto článku jsme neobdrželi žádnou reakci.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).