Hlavní navigace

Pomůže vám pojištění domácnosti, když vám rachejtle zapálí byt?

30. 12. 2010
Doba čtení: 10 minut

Sdílet

Silvestr je za dveřmi a k němu již neodmyslitelně patří i amatérské ohňostroje. Co se stane, když vám nějaký takový zapálí byt? Nemusí to být vaše chyba, rachejtle létají i přes sklo.

Rok zakončí tradiční silvestrovská oslava. K ní neodmyslitelně kromě chlebíčků a alkoholu patří již delší dobu také nejrůznější petardy, rachejtle a ohňostroje. Krásný pohled doprovázený tupými výbuchy se vám může líbit, ale také nemusí. Jisté je ale jedno. V případě, že vám taková rachejtle skončí v bytě a zažehne oheň (nejlépe pokud nebudete doma), radovat se z toho nebudete, natož na Nový rok.

Dobrou zprávou je, že pokud máte domácnost pojištěnou, pak se od pojišťovny plnění dočkáte. Riziko požáru totiž již v základních variantách kryjí všechny na trhu nabízené pojistky domácností i pojistky celých nemovitostí a požár způsobený zábavnou pyrotechnikou není speciálně upravovanou kategorií. O pojistné krytí (celé nebo částečné) se můžete připravit maximálně, když si se silvestrovskou pyrotechnikou vypálíte byt či dům vlastními silami (nejhůře pod vlivem alkoholu).

Uklidnit vás může také fakt, že s podobnými nešťastnými událostmi se pojišťovny setkávají jen výjimečně. Například Marcela KozováHasičské vzájemné pojišťovny uvádí: Upřímně si nedovedu představit, že by letící či dopadnuvší rachejtle zapálila dům – takový případ jsme ještě neměli.

Za spoluvinu pojišťovny plnění krátí

Jak už jsme si v úvodu řekli, v případě, že si vaši domácnost náhodně „najde“ rachejtle odpálená někým cizím na ulici, pak se pojistného plnění dočkáte v plné výši (v případě, že nikterak nezanedbáte likvidaci hrozících škod). Na pozoru ale buďte v případě, kdy budete manipulovat se zábavnou pyrotechnikou doma.

Především s ní manipulujte podle přiloženého návodu. To je důležité nejen pro vaše zdraví, ale také pro případnou likvidaci pojistné události. Pojištěný je obecně povinen dbát, aby pojistná událost nenastala, zejména nesmí porušovat povinnosti směřující k odvrácení nebo zmenšení nebezpečí (viz návod na použití pyrotechniky), a nesmí strpět porušování těchto povinností ze strany třetích osob (např. účastníků domácího večírku), uvádí Milan KáňaKooperativa pojišťovny.

Pokud těchto pokynů nebudete dbát a založíte požár, který vám způsobí doma škodu, podepíše se to také na výši vypláceného pojistného plnění. V případě porušení těchto povinností (např. neodborná manipulace s pyrotechnikou uvnitř místnosti), které by mělo podstatný vliv na vznik pojistné události, její průběh či zvětšení rozsahu jejích následků, je pojišťovna oprávněna pojistné plnění přiměřeně snížit, doplňuje Káňa.

Stejný postup naznačuje také Marcela Kozová: Pokud by odpálil rachejtli sám pan domácí a došlo by k požáru,  pak bychom vyplatili škodu, ale pojistné plnění bychom krátili dle míry zavinění.

Vraťme se ještě na začátek této části textu a obraťme pohled na věc. Pokud to budete vy, kdo odpálí rachejtli, která zapříčiní požár (a pokud se k zodpovědnosti přihlásíte nebo na vás přijdou – každý ať se zařadí sám), pak na vás pojišťovna poškozeného bude vyžadovat uhrazení škody. Pokud by byla osoba, která vypálila rachejtli, zjištěna, pak by proti ní pojišťovna mohla uplatnit tzv. regres – náhradu za vyplacené pojistné plnění, říká Káňa. Čtěte také: Devět chyb, které vás mohou připravit o pojistné plnění

Pojištění domácnosti není všemohoucí

Nastínili jsme si tedy, v jakých případech se pojistného plnění dočkáte a že vás pojistka kryje vždy, když oheň způsobí rachejtle, která náhodně přiletí z ulice. Rozlišovat je ale třeba ještě další podstatnou věc.

Pokud vám shoří pouze vybavení domácnosti (gauč, televize, kuchyňská linka apod.), pak vám takovou škodu pokryje pojištění domácnosti. Jestliže ale lehne popelem celý váš rodinný dům, pak s pojištěním domácnosti dostanete pouze takové pojistné plnění, které bude odpovídat vybavení domácnosti.

K tomu, aby vám pojišťovna vyplatila i částku odpovídající celkové škodě (tedy i zničené nemovitosti), musíte mít i pojištění nemovitosti (domu). Dům a domácnost jsou dvě různá pojištění, lze je pojistit sice zároveň, ale musí být vedena odděleně. Pojistí-li si klient jen jedno z nich, nevztahuje se náhrada na to druhé, i když na tom vznikla škoda, říká tisková mluvčí Uniqa pojišťovny Eva Svobodová.

Rozlišujte pojištěná domácnosti a nemovitosti

Pojištěním domácnosti ochráníte své movité věci, které jsou součástí vybavení domácnosti nebo zařízení, které k provozu domácnosti slouží, umístěné nejen v bytě, ale i v uzamykatelných nebytových prostorách (sklepní kóje, garáže).

Pojištění nemovitostí poskytuje pojistnou ochranu nemovitosti a ostatních staveb na pozemku náležejících k této budově před následky škod vzniklých působením živelných pohrom a dalších rizik.

Anketa

Jak máte pojištěné bydlení?

Zástupců pojišťoven jsme se zeptali, jak se jejich společnost staví ke krytí škody vzniklé zábavnou pyrotechnikou na domácnosti a zdali pojištění sjednávají se spoluúčastí.

Allianz pojišťovna

Odpovídá tiskový mluvčí Václav Bálek

Odpověď je velmi jednoduchá – základní pojištění domácnosti u Allianz pojišťovny bezpečně vypálení bytu nebo domu od rachejtle kryje a takovou škodu tím pádem zaplatíme. Spoluúčast v případě požáru Allianz pojišťovna nemá, takže klient ani žádnou neplatí.

AXA pojišťovna

Odpovídá tiskový mluvčí Marek Zeman

Pojištění „Domov“ („Stavba“ + „Domácnost“) od AXA pojišťovny standardně zahrnuje i pojištění proti živelným událostem, mezi něž patří i požár. 

V případě pojištění „Domácnost“ se pojistka vztahuje na vybavení a zařízení bytu či domu (laicky řečeno na vše, co není pevně spojené s nemovitostí), stavební součásti jsou v rámci této pojistky do určité hodnoty též kryté. K pojištění celé stavby – nemovitosti je určeno pojištění bytu či domu „Stavba“.

Pojištění „Domácnost“ se sjednává se spoluúčastí 1000 Kč, „Stavba“ se spoluúčastí 5000 Kč.

Škody způsobené silvestrovským veselím mohou být také posouzeny jako vandalismus. Zároveň je možné nárokovat je z pojištění odpovědnosti za škodu viníka, pokud je znám.

Ve všech případech se pojistné plnění neposkytne nebo bude kráceno, pokud bylo způsobeno úmyslně, po požití alkoholu nebo samotným pojištěným či osobami žijícími ve společné domácnosti.

Česká podnikatelská pojišťovna

Odpovídá tisková mluvčí Renata Svobodová

Ano, takto vzniklá škoda se vztahuje k riziku požáru, toto riziko ČPP zahrnuje do základního rozsahu pojištění. Pojištění lze sjednat také na rekreační stavbu (např. chata, chalupa), také v tomto případě by se vzniklá škoda vztahovala k riziku požáru, které ČPP zahrnuje do základního rozsahu pojištění. 

Pojištění domácnosti lze sjednat jako samostatné pojištění či společně s pojištěním nemovitosti nebo pojištěním odpovědnosti na jedné smlouvě. 

Klient má na výběr ze čtyř spoluúčastí 500 Kč, 1000 Kč, 5000 Kč a 10 000 Kč. 

Česká pojišťovna

Odpovídá tiskový mluvčí Tomáš Zavoral

Odpověď na váš dotaz, zda pokryje základní pojistka domácnosti od České pojišťovny vypálený byt či dům od rachejtle, zní ano. Majetkové produkty občanského pojištění České pojišťovny (tj. pojištění staveb, domácností, rekreačních objektů apod.) automaticky zahrnují všechna živelná rizika, mezi nimiž je samozřejmě také riziko požáru. Pojištění se sjednává se spoluúčastí, tu lze lze zvolit od 0 do 20 000 Kč (přičemž platí, že čím vyšší je spoluúčast, tím nižší je pojistné).

DIRECT Pojišťovna

Odpovídá tiskový zástupce Mikuláš Duda

Již v rámci základního krytí pojištění domácnosti má klient DIRECT Pojišťovny zajištěny škody, ke kterým dojde v důsledku požáru. Pokud by v domácnosti došlo k požáru od rachejtle či jiné pyrotechniky vypálené mimo domácnost, jednalo by se o škodu, kterou by DIRECT Pojišťovna uhradila. Pokud by však někdo manipuloval s pyrotechnikou uvnitř domácnosti, jednalo by se o hrubou nedbalost a taková škoda je z pojistné ochrany vyloučena. Pojištění domácnosti se sjednává se spoluúčastí.

Generali Pojišťovna

Odpovídá tiskový mluvčí Jiří Cívka

Vlétne-li do bytu např. oknem rachejtle a od ní začne hořet byt, dům nebo vybavení, bude vzniklá pojistná událost pravděpodobně posuzována jako požár a vzniklá škoda může být až do výše sjednaného limitu uhrazena. Produkty Bydlení s asistencí (rodinné domy a bytové jednotky) a Domácnost s asistencí (domácnost) jsou bez spoluúčasti, v případě produktu Vario (pojištění domácnosti a rodinných domů či bytových jednotek na jedné smlouvě) je spoluúčast 1000 Kč.

V případě, že by požár vznikl při manipulaci s rachejtlí pojištěným nebo pojistníkem v přímo v bytě, lze obecně říci následující:

  • Pojistník a pojištěný jsou povinni dbát, aby pojistná událost nenastala, tedy zejména nesmí porušovat povinnosti směřující ke snížení rizika nebo k jeho odvrácení. Ať už vyplývají z platných právních předpisů, bezpečnostních či technických norem, případně z pojistné smlouvy. 
  • Pojistník a pojištěný jsou povinni si počínat tak, aby nedocházelo ke škodě na životě, zdraví, majetku nebo jiných hodnotách, které by mohly být předmětem pojistného  zájmu. Pokud pojistníkovi nebo pojištěnému hrozí škoda, je povinen k jejímu odvrácení zakročit způsobem přiměřeným okolnostem.

V těchto případech může Generali Pojišťovna přikročit ke snížení pojistného plnění úměrně tomu, jak porušení těchto povinností přispělo ke vzniku nebo zvětšení následků pojistné události.

Hasičská vzájemná pojišťovna

Odpovídá Marcela Kozová z obchodního úseku HVP

Základní pojištění domácnosti zahrnuje riziko požáru. Likvidaci by ale zřejmě zajímal okamžik vzniku škody:

  • pokud by odpálil rachejtli někdo cizí a došlo k požáru domu či bytu (upřímně si nedovedu představit, že by letící či dopadnuvší rachejtle zapálila dům – takový případ jsme ještě neměli), hasiči by na místě po ohledání požářiště určitě hledali viníka (pokud by ho určili, regresem bychom na něm vymáhali výši vyplacené škody),
  • pokud by odpálil rachejtli sám pan domácí a došlo by k požáru,  pak bychom vyplatili škodu, ale pojistné plnění bychom krátili dle míry zavinění,
  • pokud by došlo ke škodě jiným rizikem než pojištěným  (např. poškrábání skel oken, očouzení omítky, atd.), pak bychom pojistné plnění odmítli.

U pojištění je sjednána různá výše spoluúčasti, která by se od pojistného plnění odečítala. V případě způsobení škody sám sobě by došlo ke krácení v poměru míry zavinění. V případě způsobení škody cizí osobou, by došlo k vyplacení celé částky pojistného plnění a následnému regresu na viníkovi.

Kooperativa pojišťovna

Odpovídá tiskový mluvčí Milan Káňa

Jak pojištění domácnosti, tak pojištění nemovitosti od Kooperativy obsahuje komplexní pojistnou ochranu proti všem obvyklým živelním nebezpečím. Škody vzniklé požárem a jeho průvodními jevy či výbuchem, které byly zapříčiněny používáním pyrotechniky, jsou pojištěním kryty již v základní variantě, tzn. bez potřeby zvláštního připojištění. 

Pojištěný se na pojistné události podílí spoluúčastí – částkou, jejíž výše je specifikována v pojistné smlouvě.

Pojištěný je obecně povinen dbát, aby pojistná událost nenastala, zejména nesmí porušovat povinnosti směřující k odvrácení nebo zmenšení nebezpečí (viz návod na použití pyrotechniky), a nesmí strpět porušování těchto povinností ze strany třetích osob (např. účastníků domácího večírku). V případě porušení těchto povinností (např. neodborná manipulace s pyrotechnikou uvnitř místnosti), které by mělo podstatný vliv na vznik pojistné události, její průběh či zvětšení rozsahu jejích následků, je pojišťovna oprávněna pojistné plnění přiměřeně snížit.

Pokud by však např. zmíněná rachejtle, vypálená kolemjdoucí osobou, vlétla do bytu pojištěného a zde způsobila požár, pak samozřejmě žádné snižování plnění nepřichází v úvahu. Pokud by byla tato osoba zjištěna, pak by proti ní pojišťovna mohla uplatnit tzv. regres – náhradu za vyplacené pojistné plnění. 

Slavia pojišťovna

Odpovídá tiskový zástupce Aleš Povr

Ano, vzhledem k tomu, že pojistným nebezpečím je požár, pojištění domácnosti u Slavia pojišťovny zmíněné riziko pokryje.

Spoluúčast:

U pojištění DOMOV 2:

Spoluúčast je u pojištění staveb a u pojištění domácnosti volitelná:

1000 Kč, 5 000 Kč nebo 10 000 Kč.

Pojištění odpovědnosti je bez spoluúčasti.

U pojištění Domácnost 2:

Spoluúčast je u pojištění domácnosti 1000 Kč.

Triglav pojišťovna

Odpovídá produktový manažer Pavel Zavadil

Základní pojištění kryje riziko požáru, takže pojištění domácnosti kryje vypálený byt či dům od rachejtle. Spoluúčast je u Triglav pojišťovny volitelná v rozmezí 0 – 5000 Kč.

Uniqa pojišťovna

Odpovídá tisková mluvčí Eva Svobodová

Pojištění domácnosti se u Uniqa pojišťovny uzavírá se spoluúčastí, jejíž výše je volitelná (od toho se odvíjí pojistné). Požár je standardním rizikem, proti kterému je možné se pojištěním chránit. Ohledně výše pojistného plnění záleží na správném nastavení pojistné částky – ta musí být stanovena tak, aby bylo možné si v případě totální škody pořídit srovnatelné bydlení za ni. Takže to je opravdu alfou a omegou každého pojištění domácnosti a odpovědnost je na klientovi – pojišťovna mu může poskytnout jen přibližné vodítko podle rozlohy a úrovně vybavení bytu. Jinak pro případnou likvidaci škody je nutné mít dokumentaci předmětů, za něž se uplatňuje náhrada – pořizovací doklady, fotodokumentace apod. 

A pozor: dům a domácnost jsou dvě různá pojištění, lze pojistit sice zároveň, ale musí být vedena odděleně. Pojistí-li si klient jen jedno z nich, nevztahuje se náhrada na to druhé, i když na tom vznikla škoda! 

Jinak je ale samozřejmě potřeba dodržet správné zacházení s otevřeným ohněm nebo petardami – pojistné plnění může být odmítnuto nebo kráceno v případech velmi hrubé nedbalosti a nedodržení základních postupů zajišťujících bezpečnost.

Victoria Volksbanken pojišťovna

Odpovídá produktový manažer Jiří Boháč

Základní pojištění u Victoria Volksbanken pokryje i pojistnou událost, pokud by byt vyhořel v důsledku toho, že by do něj vletěla rachejtle. 

Pokud by k tomu však došlo vlastní neopatrností klienta, může se dle konkrétních okolností události stát, že pojišťovna pojistné plnění sníží nebo odmítne.

Wüstenrot pojišťovna

Odpovídá tisková mluvčí Helena Dušková

Požár je jedním ze základních pojistných nebezpečí, sjednaných v pojistné smlouvě, takže pojištění domácnosti od Wüstenrot pojišťovny vámi uváděný případ pokryje. Naše pojištění domácnosti je bez spoluúčasti.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).