Hlavní navigace

Pojišťovny si rády hrají se slovíčky. Naučte se jim rozumět

18. 8. 2009
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Přečíst si před podpisem pečlivě smlouvu by mělo být samozřejmostí. Pojišťovny do svých smluv rády implementují řadu výluk a podmínek, které mohou výsledný efekt změnit na nulu. Jaké výluky jsou charakteristické pro jednotlivé druhy pojištění?

Základním pravidlem před podepsáním jakékoliv smlouvy, nejenom o pojištění, je řádné pročtení a seznámení se s termíny a výlukami. Tímto však se svou pozorností nekončete. Podle zástupců oslovených pojišťoven byste se neměli rozhodovat ani podle ceny. Panuje mylný názor, že pojištění je drahé. Pokud si ale klient srovná cenu pojištění se škodami, které mu může pojistka pomoci odstranit, počty vycházejí rozhodně jinak, říká Pavla Paseková, mluvčí Allianz pojišťovny. Proberte proto s pojišťovacím poradcem všechny body, proti kterým jste pojištěni a pokud něčemu neporozumíte, nebojte se zeptat. Do pojistné smlouvy uvádějte skutečné a pravdivé informace. Nemusí se jednat jen o reálné ceny pojištěných věcí, ale třeba i váš aktuální fyzický stav anebo rozsah sportovní aktivit, které chcete provozovat.

V průběhu let je také dobré pojistku aktualizovat. Celková pojistná částka ztrácí časem díky inflaci svou hodnotu. Proto nyní může pokrýt třeba jen polovinu toho, co pokryla celé před deseti lety. Řada pojišťoven proto nabízí její indexaci, což je navyšování jednotlivých splátek o předem stanovenou hodnotu, nejčastěji právě o výši inflace.

Ve svém zájmu se také zajímejte o možnosti využití bonusů, slev a dalších výhod. Bonusy a slevy jsou nejčastěji patrné u povinného ručení, havarijního a cestovní pojištění, ale lze je získat i u jiných typů pojištění.

Jaké jsou nejčastější výluky?

Očekávat, že pojištění pokryje veškeré pojistné události v plné výši, by bylo naivní. Každá pojistná smlouva obsahuje výluky, na které se pojištění nevztahuje. A je jedno, jestli jde o životní anebo neživotní pojištění.

Pojištění osob, invalidity a pojištění nemoci

Výluky pojišťoven při pojištění osob, invalidity a pojištění nemocí mají několik hlavních oblastí, na které se nevztahuje pojistné plnění. Jsou to zejména škody vzniklé následkem válek, vzpoury, povstání, stávek, výluk, terorismu, zásahu státní moci nebo správy, působením jaderné energie nebo úmyslného jednání, říká Marek Vích, tiskový mluvčí Kooperativa pojišťovny.

U pojištění odpovědnosti za škodu v běžném občanském životě se pojištění nevztahuje nejčastěji na odpovědnost za škodu:

  • způsobenou úmyslně,
  • vzniklou následkem požití alkoholu nebo návykových látek,
  • při provozování nebo řízení motorového plavidla nebo nemotorového plavidla, k jehož vedení je požadován průkaz plavební způsobilosti,
  • při plnění pracovních úkolů v pracovně právních vztazích nebo v přímé souvislosti s nimi, za něž pojištěný odpovídá svému zaměstnavateli,
  • způsobenou osobě, která je v relevantním vztahu k pojištěnému.

Zdroj: Česká asociace pojišťoven

Životní pojištění

U životního pojištění existuje plno výjimek, které pojišťovny nehradí. Kromě toho, že vám pojišťovna pojistku nemusí vyplatit vůbec, hrozí i snížení její výše až o polovinu. Abyste se vyhnuli tomuto krácení, stačí dodržet několik podmínek. V kostce platí, že jakýkoliv úraz, který si způsobíte vědomě nebo se k němu necháte někým navést, znamená krácení pojistného anebo jeho pozastavení.

Mezi nejčastější výluku patří i teroristický útok, stejně jako veškeré případy zranění nebo smrti následkem válečného konfliktu nebo násilným potlačením vnitrostátního nepokoje. Rovněž ani přílišná aktivita při stávkách se vám nemusí vyplatit. Stačí být na straně iniciátora stávky a zranit se. Pokud vás soud pošle k výkonu trestu odnětí svobody za spáchání trestného činu, nemusíte získat pojistku za událost, která se vám stala při páchání trestného činu. Podobné téma: Provize v pojištění pod pokličkou

Plnění životního pojištění nebude vyplaceno ani sebevrahům. Ve smlouvách bývá podmínka, že při pokusu o sebevraždu nezískáte pojistku, pokud tak učiníte v době do dvou let od počátku pojištění. Jsou i takové pojišťovny, které neproplatí odškodnění ani po dvou letech od data uzavření pojistky. Krácení pojistného se často dočkají i pozůstalí, jestliže je úmrtí blízké osoby způsobeno následkem požití alkoholu, stejně jako při použití omamných látek, které mohu způsobit smrt.

Nepleťte si nemoc a úraz

Nemoc je náhlý vznik onemocnění, které může ohrozit vaše zdraví nebo váš život a vyžaduje neodkladné poskytnutí lékařské péče.

Úraz je neúmyslné, náhlé a neočekávané působení zevních sil nebo vlastní tělesné síly nebo neúmyslné, neočekávané a nepřerušené působení vysokých nebo nízkých zevních teplot, plynů, par, záření, elektrického proudu a jedů nezávisle na vůli pojištěného, které způsobilo poškození zdraví pojištěného nebo smrt.

Úrazové pojištění

Při úrazovém pojištění mějte na vědomí, že výluky se vztahují na účast při motoristických závodech včetně zkušebních jízd. Jestliže vyjedete motorovým prostředkem na silnici bez řidičského oprávnění, od pojišťovny se vyplacení pojistky nemusíte dočkat. Ve výlukách téměř s jistotou najdete i adrenalinové sporty, jako je parašutismus, paragliding, bungee jumping nebo létání bezmotorovými letadly, balony a motorovými rogaly. Podobné téma: Pojištění, které vrací část peněz zpět, je jako šafránu

Do výluk jsou také zařazovány úrazy vzniklé následkem duševní nemoci.

Cestovní pojištění

Cestovní pojištění do určité míry kopíruje úrazové. Můžete však upravit výčet vašich sportovních aktivit a připojistit se na každou z nich. Pokud sjednáte pojištění s tím, že se budete na dovolené věnovat pouze běžné turistice, pojišťovny ji definují určitou výškovou hranicí. Pokud se vám tedy stane úraz ve vyšších polohách, nemusí být pojištěním kryt. Pro tyto případy je často možné sjednat právě připojištění. V některých podmínkách jsou hranicí vysokohorské turistiky dva tisíce metrů, jinde může jít o jiné číslo. Podobné téma: Nebezpečné sporty pojišťovny nemají rády

Podmínky a výluky vytvářejí pojišťovny na základě vyhodnocení podle řady ukazatelů. Vycházejí ze škodných průběhů, statistik a dalších zdrojů. Pojišťovna při tvorbě výluk zohledňuje především skutečnost, aby nebyl poškozen zájem klienta, a právě i z tohoto důvodu nejrizikovější případy specifikuje jasně ve svých podmínkách, řekl dříve pro finanční server Měšec.cz Václav Hönig, ředitel úseku neživotního pojištění České podnikatelské pojišťovny.

Pojištění vozidel: povinné ručení a havarijní pojištění

Čemu byste se měli úplně vyhnout, je řídit motorové vozidlo bez řidičského oprávnění, dále pak pod vlivem alkoholu a návykových látek. Pojištění vám pravděpodobně nepokryje ani automobilové závody a zkušební jízdy. Stejně tak je z pojištění vyňato i jakékoliv úmyslné poškození vozu a jeho nesprávná obsluha nebo údržba. Podobné téma: Povinné ručení online je často spíše komfortní brzdou

Pojištění majetku

Pojistit majetek můžete v kategoriích pojištění domácnosti a pojištění nemovitosti. Pojištění domácnosti se vztahuje na movité vybavení (tj. nábytek, elektronika, cennosti, audiovizuální technika, spotřebitelská elektronika apod.). Při pojištění nemovitosti jde zejména o pojistnou ochranu bytu, rodinného domu, chaty, chalupy, ale také bytového domu nebo nebytové jednotky a dalších budov. Pojišťovny mají zkušenosti, kdy si řada lidí pojistí svůj majetek jen na jeden typ a po vzniklé škodě se diví, že jim pojistka nekryje polovinu škod. Podobné téma: V pojištění domácnosti jsou velké rozdíly, dostaňte z pojišťovny maximum

Hra se slovíčky: povodeň a záplava

Mezi nejčastější chyby při sjednání pojištění patří špatná interpretace rozdílů mezi povodní a záplavou. Ačkoliv řada médií psala před časem o povodních, které ohrožují řadu obyvatel, ve skutečnosti se jednalo o kombinaci povodní i záplav.

Povodeň je zaplavení území vodou, která se vylila ze břehů vodních toků nebo vodních nádrží (přehrad a rybníků), nebo která tyto břehy a hráze protrhla.

Záplava je vytvoření souvislé vodní plochy, která po určitou dobu stojí nebo proudí a může být způsobena i z jiných zdrojů než vodních toků, např. dešťovými srážkami, táním sněhu, z vodovodních zařízení a nádrží apod.

Pojišťovny ve svých pojistných smlouvách umožňují pojistit se proti každému riziku zvlášť. Některé pojišťovny mají ve svých pojistných podmínkách pojištění proti povodním a záplavám jako jednu položku.

Nejčastější chybou, která by se vám nemusela vyplatit, je tzv. podpojištěnost. Ta vzniká špatným odhadem hodnoty majetku. V případě poškození anebo ztráty movitých věcí vám pojistka nepokryje cenu za pořízení nových věcí jako náhradu těch předchozích. Některé pojišťovny mají další limity třeba i na jízdní kola, sportovní náčiní, hudební nástroje a podobně, uvedl Marek Vích z Kooperativy. Čtěte více: Podpojištění, tikající nálož vaší pojistky

Z pohledu majetkového pojištění (domácnost, stavba) se pojištění nejčastěji nevztahuje na škody vzniklé následkem:

  • válečných událostí, vzpoury, povstání nebo jiných hromadných násilných nepokojů, stávky, apod.
  • působením jaderné energie
  • zásahu státní moci nebo veřejné správy
  • úmyslného jednání pojištěného

Zdroj: Česká asociace pojišťoven

Pojištění schopnosti splácet úvěr

Samostatnou kapitolu představuje pojištění proti neschopnosti splácet při sjednání úvěru. Zde se často setkáte s případy, kdy pojišťovna plní například až od třetího měsíce pracovní neschopnosti nebo od druhého měsíce ztráty zaměstnání, o které však nesmíte přijít dobrovolně. Ve výlukách si také pojišťovna může vymínit, že platit za vás bude pouze dvanáct splátek úvěru. Dobře si proto spočítejte, zda vám v tomto případě plnění nahradí zaplacenou pojistku tak, jak byste si představovali. Čtěte více: Pojištění proti neschopnosti splácet: užitečná věc, nebo zbytečně vyhozené peníze?

Znáte pojistnou terminologii?

V pojišťovacích smlouvách je důležitá orientace v základních pojmech jako je pojistník a pojištění, pojistné plnění nebo pojistka.

Pojistník je osoba, která uzavřela pojistnou smlouvu a má povinnost platit pojistné. Osoba, která je pojištěná, se nazývá pojištěnec. Pojistkou se nazývá písemné potvrzení pojišťovny o uzavření pojistné smlouvy. Pojistné plnění je částka, která je podle pojistné smlouvy poskytnuta pojišťovnou v případě vzniku pojistné události.

Tip do článku - účto fakturace duben

Znalost těchto pojmů není vhodné zanedbat. Například u povinného ručení mohou figurovat až tři osoby, které mohou mít k danému vozidlu rozdílný vztah (pojistník, pojištěný a provozovatel vozidla).

Pokud si nejste jisti, co znamená který pojem, nechte si vše vysvětlit od pojišťovacího nebo finančního poradce. Lepší je se několikrát zeptat na jeden pojem, než v okamžiku pojistného plnění zaplakat nad nevhodně uzavřenou pojišťovací smlouvou.

Anketa

Stalo se vám, že pojistná smlouva nekryla nějakou pojistnou událost?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).