Hlavní navigace

Podpora v nezaměstnanosti a OSVČ: Kdy můžete jít na pracák a kolik dostanete?

26. 2. 2021
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Za jakých podmínek se může podnikatel přihlásit na pracovní úřad a žádat o podporu v nezaměstnanosti? Poradíme, na co nesmíte zapomenout.

Současná doba nepřeje řadě oborů podnikání. Může se OSVČ přihlásit na pracovní úřad stejně jako zaměstnanec, který přišel o práci?

Abyste se mohli přihlásit na pracák

Abyste se mohli přihlásit do evidence úřadu práce (ÚP), je nutné nejdříve přerušit nebo ukončit podnikatelskou činnost. Můžete tak učinit na kterémkoli živnostenském úřadě, nemusíte tedy tam, kde jste živnost zakládali. Ohlašování zde sice není povinné, ale vyplatí se to. O přerušení/ukončení činnosti totiž musíte dát vědět okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ), své zdravotní pojišťovně i finančnímu úřadu. Vyplníte-li na živnostenském úřadu tzv. změnový list, splní ohlašovací povinnost za vás.

Informaci o přerušení/ukončení činnosti musíte ohlásit:

 • na OSSZ do osmého dne měsíce který následuje po tom, ve kterém jste činnost přerušili/ukončili,
 • na vaší zdravotní pojišťovnu do 8 dnů od přerušení/ukončení živnosti,
 • na finanční úřad do 15 dnů od přerušení/ukončení živnosti.

Odhlášení činnosti pro vás znamená přerušení povinnost platit zálohy na důchodové pojištění. U zdravotního pojištění je to jinak. Zde se zálohy platit musí. V případě, že se přihlásíte na pracovní úřad, bude je za vás platit stát a vy budete tzv. státními pojištěnci. Pokud byste se na ÚP nezaregistrovali, budete zálohy platit sami jako tzv. osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP).

Pamatujte na to, že živnost můžete přerušit nebo ukončit nejdříve ke dni doručení žádosti na živnostenský úřad. Kromě osobního podání můžete formulář poslat poštou, elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem nebo datovou zprávou, máte-li datovou schránku.

Abyste získali nárok na podporu

Po přerušení či ukončení činnosti se tedy můžete registrovat na ÚP. Za tím účelem je potřeba vyplnit:

Obě žádosti můžete poslat na ÚP v místě bydliště poštou nebo i prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem s elektronickým podpisem.

K žádostem musíte přiložit také:

 • potvrzení o dobách účasti na důchodovém pojištění,
 • potvrzení o posledním vyměřovacím základu pro účely ÚP.

O vyhotovení tohoto potvrzení můžete požádat i e-mailem na elektronickou podatelnu příslušné OSSZ. Pokud bude ze žádosti vyplývat, že mají být potvrzení doručena poštou na vaši trvalou adresu nebo přímo na konkrétní ÚP, nemusí být e-mail elektronicky podepsán. V ostatních případech je nutné žádost zaslat datovou schránkou nebo s elektronickým podpisem. Pokud je nemáte, musíte žádost poslat poštou nebo doručit na OSSZ.

Do evidence ÚP budete zařazeni dnem podání (doručení) žádosti o zprostředkování zaměstnání. Pokud sem žádost podáte nejpozději do tří pracovních dnů po přerušení nebo ukončení činnosti, budete v evidenci ÚP ode dne následujícího po přerušení/ukončení činnosti.

Na podporu v nezaměstnanosti podle § 39 zákona o zaměstnanosti získáte nárok, pokud jste v posledních dvou letech před zařazením do evidence ÚP získali dobu důchodového pojištění alespoň v délce 12 měsíců.

U OSVČ tedy musí platit, že po 12 měsíců v posledních dvou letech před registrací odváděla zálohy na důchodové pojištění. Je jedno jestli ze zaměstnání, nebo podnikání. Pokud byste byli část doby zaměstnaní a zbytek získali z titulu podnikání, tato období se sečtou. (Pokud se důchodové doby překrývají, započítají se jen jednou.)

Do této doby se započítávají i tzv. náhradní doby zaměstnání, které stanovuje § 41 a mezi které patří např.:

 • pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně,
 • osobní péče o dítě ve věku do 4 let,
 • osobní péče o osobu mladší 10 let závislou na pomoci jiné osoby ve stupni I,
 • osobní péče o osobu závislou na pomoci jiné osoby ve stupni II, III nebo IV, pokud se žadatelem trvale žije nebo je osobou blízkou,
 • dlouhodobá dobrovolnická služba nebo veřejná služba (při splnění podmínek),
 • dočasná pracovní neschopnost či karanténa po skončení výdělečné činnosti, která zakládala účast na nemocenském pojištění nebo vznikla v ochranné lhůtě.

Změní něco státem odpuštěné zálohy?

OSVČ měly v minulém roce od března do srpna odpuštěné zálohy na pojištění. V případě, že odváděly jen minimální zálohy, byly jim povinné platby na důchodové pojištění odpuštěny v plné výši. Při odvádění vyšší zálohy, než je minimum, podle zprávy České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) bylo OSVČ prominuto od března do srpna 2020 toto minimum. Následně však při vyúčtování za rok 2020 pak budou muset rozdíl mezi minimální zálohou a skutečnou výší pojistného zpětně doplatit.

Ať už tedy OSVČ platila v roce 2020 jakoukoli výši záloh na důchodové pojištění, má se za to, že za období březen–srpen 2020 je platila také, za toto období však v minimální předepsané míře. Pokud má OSVČ ve skutečnosti vyšší roční vyměřovací základ, než který odpovídá minimálním zálohám, doplatí rozdíl mezi předepsanou a minimální výší zálohy za tyto měsíce po podání dalšího přehledu.

Zákonem č. 136/2020 Sb. bylo stanoveno snížení pojistného na důchodové pojištění stanoveného z ročního vyměřovacího základu, které je OSVČ povinna zaplatit na základě podání přehledu o příjmech a výdajích, o pevně stanovenou částku za každý kalendářní měsíc, ve kterém byla v období 3–8/2020 vykonávána hlavní (2544 Kč) nebo vedlejší (1018 Kč) činnost. Vyměřovací základ není citovaným zákonem nijak ovlivněn, potvrdila pro server Měšec.cz Jitka Drmolová, mluvčí ČSSZ.

Pamatujte na to, že není možný souběh vyplácení podpory v nezaměstnanosti a kompenzačního bonusu. Kompenzační bonus se poskytuje jen za dny, za které nebyla vyplacena podpora v nezaměstnanosti. Více si o kompenzačním bonusu můžete přečíst v článku Kompenzační bonus prošel několika změnami. Co je nového?

Kolik dostanete a na jak dlouho?

Procentní sazba podpory při rekvalifikaci činí 60 % vyměřovacího základu.

Výše podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci u uchazeče, který naposledy před zařazením do evidence ÚP vykonával samostatnou výdělečnou činnost, se podle § 50 stanoví procentní sazbou z posledního vyměřovacího základu v rozhodném období přepočteného na 1 kalendářní měsíc.

Procentní sazba podpory v nezaměstnanosti činí:

 • první 2 měsíce podpůrčí doby 65 % vyměřovacího základu, 
 • další 2 měsíce podpůrčí doby 50 % vyměřovacího základu a 
 • po zbývající podpůrčí dobu 45 % vyměřovacího základu.

Obecně se tedy nedá říci, kolik OSVČ na podpoře dostane. Záleží na výši odváděných záloh na důchodové pojištění. Dá se ale ilustrovat alespoň na příkladu. Pokud vykonává OSVČ hlavní činnost a platí jen minimální zálohy na důchodové pojištění, odpovídá její měsíční vyměřovací základ částce 8709 Kč. V případě OSVČ vykonávající vedlejší činnost při minimálních zálohách měsíční vyměřovací základ činí 3484 Kč.

V případě, že byste bez svého zavinění nemohli doložit výši vyměřovacího základu, podpora v nezaměstnanosti se stanoví za první 2 měsíce ve výši 0,15násobku, další 2 měsíce ve výši 0,12násobku a po zbývající podpůrčí dobu 0,11násobku průměrné mzdy za 1. až 3. čtvrtletí roku předcházejícího tomu, ve kterém byla podána žádost.

Podporu budete pobírat:

 • při věku do 50 let – 5 měsíců,
 • při věku nad 50 do 55 let věku – 8 měsíců,
 • při věku nad 55 let věku – 11 měsíců.

Na pracák nemusíte osobně

Žádosti na ÚP můžete zasílat datovou schránkou, e-mailem, poštou nebo odevzdat do  schránek ÚP. Pokud pošlete formuláře e-mailem, nemusíte mít nyní, během nouzového stavu, elektronický podpis.

Tip do článku - účto fakturace duben

V příloze e-mailu pošlete sken/fotografii žádostí s podpisy. Do žádostí pak ale nezapomeňte uvést také telefon a e-mailovou adresu, aby se s vámi mohli spojit zaměstnanci úřadu v případě nesrovnalostí.

Aby úředníci mohli ověřit totožnost žadatele, event. s ním projednat doložení dalších podkladů, je třeba reagovat na e-maily obdržené z ÚP ČR či přijímat hovory z příslušných kontaktních pracovišť ÚP ČR. Obvykle začínají číslicí 950. Tyto přijaté hovory nejsou zpoplatněné a nepřinesou tedy klientům žádné výdaje, upozorňuje zpráva MPSV.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).