Hlavní navigace

Po zvýšení nákladů na bydlení si nově exekutor ukrojí z vaší mzdy méně

4. 1. 2018
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Kolik při exekuci zůstává vám jako dlužníkovi a kolik dostanou věřitelé? Kdy dostanou věřitelé více a kdy méně? Kteří věřitelé, jejich pohledávky jsou přednostní, mají přednost? Výpočet srážek ze mzdy osvětlíme na názorných příkladech.

Výpočtový vzorec pro exekuční srážky určuje občanský soudní řád a k němu vydané prováděcí nařízení vlády (č. 595/2006 Sb.). Podle tohoto vzorce je v závislosti na výši životního minima jednotlivce a stanoveného normativu nákladů na bydlení (který je od 1. 1. 2018 valorizován, což ale není pravidlem, v některých letech se i snižuje, a pak je efekt změny přesně opačný) určována částka, která nesmí být sražena z vaší měsíční mzdy coby povinného zaměstnance. Když normativ vzroste, nezabavitelné minimum také a věřitelé dostanou z výdělku dlužníka každý měsíc méně, když klesne, je tomu přesně naopak. Výpočet uvedené nezabavitelné částky jsme si přiblížili v článku Dlužníkům zůstane více peněz. Roste částka, na kterou exekutor nemůže.

Uvedené předpisy pak ještě určují částku, nad kterou naopak může být zbytek vaší čisté mzdy postižen bez omezení, a v rozmezí těchto částek stanoví princip postihu čisté mzdy, a to jen maximálně z jedné třetiny vypočtené částky, resp. ze dvou třetin, pokud jde o uspokojení přednostních pohledávek.

Po třetinách:

 • Srážky se provádějí z čisté mzdy, která se vypočte tak, že se od mzdy odečte záloha na daň z příjmů fyzických osob srážená z příjmů ze závislé činnosti, pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění.
 • Z vaší čisté mzdy zaměstnance se odečte nezabavitelná částka.
 • Pokud zbylá čistá mzda (tzv. výpočtová základna) je rovna nebo nižší 9338 Kč, zaokrouhlí se směrem dolů na částku dělitelnou třemi (a vyjádřenou v celých korunách). Maximální výše jedné třetiny z 9338 Kč je 3112 Kč. (Případný zbytek 1 nebo 2 Kč (odečtený od zbytku čisté mzdy při jeho zaokrouhlování směrem dolů na částku dělitelnou třemi) náleží vám jako povinnému.)
 • Částka přesahující hranici 9338 Kč se srazí bez omezení.
 • 1. třetina (zbytku čisté mzdy) je určena pro vydobytí nepřednostních pohledávek oprávněných osob (a přednostních pohledávek, pokud k jejich úhradě nepostačuje 2. třetina).
 • 2. třetina slouží pouze k vydobytí přednostních pohledávek, a pokud takové nejsou, vyplatí se vám.
 • 3. třetina se vždy vyplatí vám.
 • Pokud 2. třetina nestačí k uspokojení přednostních pohledávek, převádí se část přednostních pohledávek do třetiny 1.
 • Částka přesahující hranici 9338 Kč, tedy plně zabavitelná část zbytku čisté mzdy, se připočte ke 2. třetině zbytku čisté mzdy v rozsahu, který je potřebný k uspokojení přednostních pohledávek; zbývající část se připočte k 1. třetině.

Součet vypočtené (1.) třetiny, případně dvou třetin (1. a 2.), a částky přesahující 9338 Kč je tedy postižitelnou výší příjmu. Nepostižitelnou výší příjmu je tedy součet vypočtené (3.) třetiny, případně dvou třetin (2. a 3.), a (základní) nezabavitelné částky (a případný zbytek 1 nebo 2 Kč odečtený od zbytku čisté mzdy při jeho zaokrouhlování směrem dolů na částku dělitelnou třemi).

Přednostní pohledávky

Přednostními pohledávkami jsou:

 • pohledávky výživného,
 • pohledávky náhrady újmy způsobené poškozenému ublížením na zdraví,
 • pohledávky náhrady újmy způsobené úmyslnými trestnými činy,
 • pohledávky daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění,
 • pohledávky náhrady přeplatků na dávkách nemocenského pojištění, důchodového pojištění a úrazového pojištění,
 • pohledávky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pohledávky pojistného na veřejné zdravotní pojištění,
 • příspěvek na úhradu potřeb dítěte svěřeného do pěstounské péče,
 • pohledávky náhrady přeplatků na podpoře v nezaměstnanosti a podpoře při rekvalifikaci,
 • pohledávky náhrady přeplatků na dávkách státní sociální podpory,
 • pohledávky regresní náhrady podle zákona o nemocenském pojištění,
 • pohledávky náhrady mzdy, platu nebo odměny a sníženého platu nebo snížené odměny, poskytované v období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény.

Ostatní pohledávky jsou nepřednostní.

Příklad 1

Nejprve začneme od hrubé mzdy, protože exekuční srážky ze mzdy se provádějí z čisté mzdy, takže nejprve musí být sraženy pojistné odvody a daň z příjmu, resp. záloha na ni.

Jste svobodný zaměstnanec bez vyživovacích povinností a vaše hrubá mzda činí 25 000 Kč. Je na vás vedena exekuce srážkami ze mzdy pro nepřednostní pohledávku (nesplacenou půjčku) ve výši 200 000 Kč. Exekuce se provádí z čisté mzdy, proto je třeba ji nejprve vypočítat a poté z ní provést srážky.

Z hrubé mzdy je sráženo zdravotní pojištění ve výši 4,5 %, což je 1147,50 Kč, po zaokrouhlení 1148 Kč. Dále sociální pojištění ve výši 6,5 %, což je 1657,50 Kč, po zaokrouhlení 1658 Kč. Superhrubá mzda činí 34 170 Kč, po zaokrouhlení na celá sta korun nahoru 34 200 (25 500 × 1,34, když ke hrubé mzdě (1,0 čili 100 %) připočteme zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem (9 % čili 0,09) a sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem (25 % čili 0,25)). Daň z příjmu fyzických osob, resp. záloha na ni činí 3060 Kč (15 % ze superhrubé mzdy 34 200 Kč – měsíční sleva na dani 2070 Kč).

Vaše čistá mzda tedy činí 19 634 Kč (hrubá mzda 25 500 Kč – zdravotní pojištění 1148 Kč – sociální pojištění 1658 Kč – záloha na daň z příjmů 3 060 Kč). A nyní se již začneme zabývat jednoduchou exekuční srážkou.

Nezabavitelná částka na povinného činí 6225,33 Kč, zaokrouhleno na 6226 Kč. Po odečtení této nezabavitelné částky od čisté mzdy 19 634 činí zbytek čisté mzdy 13 408 Kč. Hranice plně zabavitelného zbytku čisté mzdy je 9338 Kč, z čehož jedna třetina činí 3112 Kč a ještě zbudou 2 Kč. Pro uspokojení nepřednostní pohledávky se použije jedna třetina (zbytku čisté mzdy) 3112 Kč a celý zbytek čisté mzdy nad 13 408 Kč (čili 13 408 – 9338) tedy 4070 Kč.

Měsíční srážka ze mzdy tak činí 7182 Kč (3112 Kč + 4070 Kč). Vám zůstane nezabavitelná částka 6226 Kč, dvě třetiny (zbytku čisté mzdy), tj. 2 × 3112 Kč čili 6224 Kč, a zbytek 2 Kč, takže celkem vám bude vyplaceno 12 452 Kč.

Podle parametrů pro rok 2017 srážka činí 7324 Kč, tedy o 142 Kč více, a vám zůstává 12 310 Kč, tedy o 142 Kč méně, což ilustruje meziroční změnu – samozřejmě za předpokladu, že u vás nedochází v r. 2018 ke zvýšení měsíční mzdy oproti r. 2017. Nezabavitelná částka na povinného činí 6154,67 Kč, zaokrouhleno na 6155 Kč. Po odečtení této nezabavitelné částky od čisté mzdy 19 634 činí zbytek čisté mzdy 13 479 Kč. Hranice plně zabavitelného zbytku čisté mzdy je 9232 Kč, z čehož jedna třetina činí 3077 Kč a ještě zbude 1 Kč. Pro uspokojení nepřednostní pohledávky se použije jedna třetina (zbytku čisté mzdy) 3077 Kč a celý zbytek čisté mzdy nad 13 634 Kč (čili 13 634 – 9232) tedy 4247 Kč. Měsíční srážka ze mzdy tak činí 7324 Kč (3077 Kč + 4247 Kč). Vám zůstane nezabavitelná částka 6155 Kč, dvě třetiny (zbytku čisté mzdy), tj. 2 × 3077 Kč čili 6154 Kč, a zbytek 1 Kč, takže celkem vám bude vyplaceno 12 310 Kč.

Příklad 2

Teď zvolíme mírně složitější příklad. Jste zaměstnanec s několika rodinnými závazky a s několika nařízenými exekucemi, přičemž začneme počítat rovnou od čisté mzdy. Vaše čistá mzda činí 20 520 Kč. Máte manželku a dvě děti. Provádí se srážka ze mzdy pro pohledávku jak přednostní (např. náhrada způsobené škody na zdraví ve výši 40 000 Kč), tak nepřednostní (kupř. nesplacená půjčka ve výši 100 000 Kč). Nezabavitelná částka na povinného je 6225,33 Kč, na vyživované osoby 3 × 1556,33 Kč, tedy 4668,99 Kč, celkem tak 10 894,32 Kč čili po zaokrouhlení 10 895 Kč, které se vyplatí vám.

Ze mzdy pak zbude 9625 Kč (20 520 – 10 895). Z toho 287 Kč (9625 – 9338) lze srazit bez omezení a přiřadí se ke druhé třetině. Částka 9338 Kč se rozdělí na třikrát 3112 Kč a zbudou 2 Kč. Z první třetiny (3112 Kč) bude uspokojována nepřednostní pohledávka, ze druhé třetiny (3112 Kč) a 287 Kč bude uspokojována přednostní pohledávka a třetí třetinu (3112 Kč) dostanete vy. Vám tak z čistého výdělku 20 520 Kč zůstane 14 009 Kč (nezabavitelná částka 10 895 Kč + třetí třetina 3112 Kč + zbytek 2 Kč) a 6511 Kč (287 Kč + 2 × 3112 Kč) bude sraženo ve prospěch oprávněných věřitelů. Vám tak bude vyplaceno o 160 Kč více, resp. věřitelům o 160 Kč méně, než by tomu bylo za stejných podmínek (stejných exekucí, stejného osobního a rodinného stavu a stejné výše mzdy) v r. 2017.

Rok 2017: Nezabavitelná částka na povinného je 6154,67 Kč, na vyživované osoby 3 × 1538,67 Kč, tedy 4616,01 Kč, celkem tak 10 770,68 Kč čili po zaokrouhlení 10 771 Kč, které se vyplatí vám. Ze mzdy pak zbudou 9749 Kč (20 520 – 10 771). Z toho 517 Kč (9749 – 9232) lze srazit bez omezení a přiřadí se ke druhé třetině. Částka 9232 Kč se rozdělí na třikrát 3077 Kč a zbude 1 Kč. Z první třetiny (3077 Kč) bude uspokojována nepřednostní pohledávka, ze druhé třetiny (3077 Kč) a 517 Kč bude uspokojována přednostní pohledávka a třetí třetinu (3077 Kč) dostanete vy. Vám tak z čistého výdělku 20 520 Kč zůstane 13 849 Kč (nezabavitelná částka 10 771 Kč + třetí třetina 3077 Kč + zbytek 1 Kč) a 6671 Kč (517 Kč + 2 × 3077 Kč) bude sraženo ve prospěch oprávněných věřitelů.

Od kdy podle pravidel pro rok 2018

Plátce mzdy (zaměstnavatel) uplatní nově vypočtené nezabavitelné částky poprvé za výplatní období, do něhož připadne den, od něhož se tyto částky mění. Nové nezabavitelné částky ovlivňují (až) mzdu za měsíc leden 2018, zúčtovanou a vyplácenou v únoru 2018, zatímco mzda za měsíc prosinec 2017 vyplácená v lednu 2018 bude (ještě) zúčtována podle dosavadních nezabavitelných částek.

Více ne, méně ano

Nerespektovat nezabavitelné částky a provádět exekuční srážky ve větším rozsahu je nepřípustné, a to i když s tím souhlasíte.

Dohodne-li se naproti tomu při exekuci oprávněný věřitel s vámi jako dlužníkem, že se spokojí s nižšími srážkami, než povolují příslušné předpisy, oznámí to oba soudu a ten vyzve plátce mzdy, aby srážel toliko částku, s níž se oprávněný spokojil. Oprávněný může kdykoli oznámit soudu, že svůj souhlas s prováděním nižších srážek odvolává. Soud o takovém oznámení vyrozumí vás a plátce mzdy, který od doručení tohoto vyrozumění provádí srážky ze mzdy v plném rozsahu, samozřejmě při zachování předepsaných limitů.

Kdo vám poradí?

Oprávněný, věřitel i povinný dlužník či zaměstnanec mohou případné nejasnosti, dotazy a žádosti o pomoc směřovat na soud. Požádá-li o to plátce mzdy (zaměstnavatel), oprávněný (věřitel) nebo povinný (dlužník), určí podle ust. § 288 o. s. ř. soud, jaká částka má být v příslušném výplatním období z vaší mzdy povinného sražena. A je-li více oprávněných, kolik z ní připadne na každého z nich. S poukazem na ust. § 60 exekučního řádu by měl potřebnou konzultaci poskytnout i úřad exekutora.

Ale to protentokrát ještě není všechno. V 1. článku o srážkách ze mzdy pro rok 2018 – Dlužníkům zůstane více peněz. Roste částka, na kterou exekutor nemůže – jsme slíbili, že ukážeme, jak se nezabavitelné minimum a pravidla pro srážky ze mzdy uplatní při započtení pohledávky na mzdu, tedy když si chce zaměstnavatel strhnout to, co mu dlužíte.

Započtení pohledávky

Podle ust. § 144a odst. 4 zákoníku práce započtení proti pohledávce na mzdu, plat, odměnu z dohody a náhradu mzdy nebo platu smí být provedeno jen za podmínek stanovených v úpravě výkonu rozhodnutí (exekuce) srážkami ze mzdy v občanském soudním řádu. Pro započtení vůči uvedeným příjmům se tedy uplatní právní úprava zjištění na straně jedné zabavitelné a na druhé straně nezabavitelné části mzdy pro účely srážek při výkonu rozhodnutí (exekuci). Pokud chce zaměstnavatel vůči vaší mzdě provést jednostranné započtení, musí od čisté mzdy, kterou vám má vyplatit, odečíst nezabavitelnou částku a jednu třetinu zbytku čisté mzdy, pokud je jeho pohledávka přednostní, pokud není, tak dvě třetiny zbytku čisté mzdy. (Tuto částku musíte dostat stejně, jako když je z vaší mzdy exekučně sráženo na základě nuceného výkonu rozhodnutí.) Ani občanský zákoník, ani zákoník práce však nestanoví, že by se úprava započtení vztahovala i na započtení vůči jiným příjmům, s nimiž se pro účely výkonu rozhodnutí (exekuce) nakládá jako se mzdou.

dan_z_prijmu

To znamená, že omezení jako u srážek ze mzdy se nevztahují na započtení vůči odměně za pracovní pohotovost, odstupnému, cestovním náhradám či jiným vašim příjmům od zaměstnavatele.

Ale ani tím jsme ještě neskončili. Zatím jsme si ukázali jenom jednoduché srážky ze mzdy, kdy lze exekuci provést snadno, může však být mnohem více věřitelů, mnohem více konkurujících si pohledávek. Jak to probíhá v takových případech, si přiblížíme příště. Rovněž tak připomeneme, že pravidla srážek ze mzdy zdaleka neplatí jen pro mzdu, plat a odměnu za práci konanou mimo pracovní poměr na dohodu, ale i pro sociální dávky, třeba důchody.

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).