Hlavní navigace

Penězi nezaplatíte vždy...

12. 7. 2005
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Stalo se vám někdy, že od vás prodavač odmítl peníze s argumentací, ať dáte ty drobňáky dítěti do kasičky a neotravujete ho kovem, nebo naopak prohlásil, že musíte předložit drobné, že není směnárnou?A co otázka příjmu poničených nebo poškozených peněz? Na vše pamatuje zákon!

Výše uvedené záležitosti nejsou jen otázkou ochoty nebo nezdvořilosti, ale řeší je obecně závazný právní předpis vydaný vyhláškou České národní banky. Vyhláška, kterou se stanoví postup při příjmu peněz a nakládání s nimi a při poskytování náhrad za necelé a poškozené bankovky a mince, vydala ČNB v únoru 1994 a byla publikována ve Sbírce zákonů pod č. 37/1994.

Zásady příjmu zákonných peněz

Zákonné peníze přijímají Česká národní banka, banky a ostatní právnické osoby a fyzické osoby za těchto podmínek:

 1. platné české bankovky přijímají právnické a fyzické osoby bez omezení;
 2. platné české mince včetně mincí pamětních a platných pamětních mincí československých přijímají bez omezení Česká národní banka a banky; ostatní právnické osoby a fyzické osoby mohou odmítnout přijetí
  • mincí nad 10 kusů téže nominální hodnoty,
  • mincí nad celkovou částku 100 Kč u mincí do nominální hodnoty 10 Kč včetně a nad celkovou částku 500 Kč u mincí vyšších nominálních hodnot,
  • platných českých pamětních mincí,
  • platných československých pamětních mincí.

Právnické osoby – tato povinnost není dána fyzickým osobám, tedy např. zákazníkům (!) – přijímají i zákonné peníze opotřebované oběhem, pokud se jimi platí a pokud jsou celé a celistvé. Česká národní banka a banky za stejných podmínek přijímají i zákonné peníze poškozené jinak než oběhem. Oběhem opotřebované a poškozené zákonné peníze se nevydávají zpět do oběhu. Fyzické osoby proto mohou přijetí oběhem opotřebovaných nebo poškozených zákonných peněz od obchodníků nebo i od druhých subjektů odmítnout.

Poskytování náhrad za necelé a poškozené bankovky a mince

Za celé zákonné peníze se považují takové, kterým nechybí žádná jejich část, za celistvé zákonné peníze se považují takové, které tvoří souvislý a neporušený celek.

Poškozené bankovky a mince vydané Českou národní bankou, u kterých nejsou pochybnosti o tom, o jakou nominální hodnotu se jedná, vyměňují Česká národní banka a banky provádějící pokladní operace. Bankovky, pokud jsou celé a nejsou složeny z více než dvou částí, u kterých nejsou pochybnosti o tom, že k sobě patří, a poškozené celé mince se vyměňují v plné nominální hodnotě bez jakýchkoliv srážek. V plné nominální hodnotě se vyměňují i poškozené bankovky, pokud jsou celistvé, u kterých chybí pouze část nepotištěného bílého okraje.

Přitom se vyměňují pouze takové poškozené bankovky a mince, u kterých nejsou pochybnosti o jejich pravosti. Má-li banka o pravosti bankovek nebo mincí pochybnosti, postupuje podle dále uvedených zásad.

Výměnu bankovek nebo mincí, jejichž obrazec nebo reliéf je nečitelný, deformovaný nebo proděravělý, mohou banky odmítnout. Takové bankovky nebo mince odeberou bez náhrady a zašlou je ke zničení České národní bance. O odebrání bankovek nebo mincí vystaví předložiteli potvrzení.

Jestliže jsou bez náhrady odebrány bankovky, které byly popsány, pomalovány, přetištěny, potištěny, perforovány nebo které byly zamazány barvou, lepidlem nebo jiným podobným materiálem, vystaví se plátci potvrzení o jejich odebrání a zašlou se k posouzení České národní bance.

Náhradu za necelé bankovky a za celé bankovky složené z více než dvou částí poskytují Česká národní banka a banky provádějící pokladní operace podle velikosti plochy poškozené bankovky. Jestliže je k vyměření náhrady předložena bankovka nebo její zbytek, které jsou složeny z více částí, jsou jako celek posuzovány pouze tehdy, nejsou-li pochybnosti o tom, že jednotlivé části k sobě patří, například podle série a pořadového čísla, podle tvaru v místech roztržení; při pochybnostech se každá předkládaná část posuzuje samostatně.

Velikost plochy bankovek se určuje podle mřížek, které rozdělují plochu bankovky stejným počtem svislých i vodorovných linek na 100 stejně velkých políček. Do plochy zbytku bankovky se započítávají políčka, která jsou zbytkem bankovky zakryta více než z poloviny.

Náhrada se poskytuje ve výši:

 1. nominální hodnoty bankovky, jestliže je celá nebo její předložený zbytek je větší než tři čtvrtiny původní plochy bankovky,
 2. jedné poloviny nominální hodnoty bankovky, činí-li předložený zbytek polovinu až tři čtvrtiny původní plochy bankovky,
 3. jedné čtvrtiny nominální hodnoty bankovky, činí-li předložený zbytek nejméně čtvrtinu a méně než polovinu původní plochy bankovky.

Za zbytek bankovky menší než čtvrtina původní plochy se náhrada neposkytuje.

Za necelé mince se poskytuje náhrada pouze tehdy, jde-li o mince:

 1. u kterých může v důsledku technologie jejich výroby dojít k oddělení vnějších a středních částí,
 2. které jsou podélně rozštěpené v hraně na část s lícní stranou a na část s rubovou stranou.

Náhrada za mince se poskytuje ve výši nominální hodnoty mince při předložení všech částí mince nebo alespoň té části, jejíž průměr odpovídá celkovému průměru mince. Za samostatně předložené střední části mince se náhrada neposkytuje.

Náhrada za mince uvedené v písm. b) se poskytuje ve výši nominální hodnoty mince při předložení obou částí rozštěpené mince. Při předložení pouze jedné z částí rozštěpené mince se poskytuje náhrada ve výši poloviny nominální hodnoty mince.

Co když je podezření, že zákonné peníze jsou padělané nebo pozměněné?

Jestliže bankovky nebo mince předkládané jako zákonné peníze jsou padělané nebo pozměněné nebo vznikne-li takové podezření, mohou fyzické osoby jejich přijetí odmítnout. Právnické osoby takové bankovky nebo mince odeberou bez náhrady, přitom vystaví tomu, kdo je předložil, potvrzení, které musí obsahovat:

 1. údaje o osobě předložitele, a to:
  • jméno, příjmení, rodné číslo, popřípadě datum narození a státní příslušnost, u právnické osoby její název a identifikační číslo;
  • adresu místa trvalého nebo přechodného pobytu, popřípadě trvalého, dlouhodobého nebo krátkodobého pobytu předložitele na území České republiky, u právnické osoby její sídlo; pokud předložitel nemá na území České republiky trvalý, přechodný, dlouhodobý ani krátkodobý pobyt, popřípadě sídlo, anebo pokud lze důvodně předpokládat, že jeho pobyt na území České republiky bude ukončen dříve, než se potvrdí nebo vyloučí podezření z padělání nebo pozměňování bankovek nebo mincí, uvede se i adresa stálého bydliště, popřípadě sídla předložitele v zahraničí;
 2. druh a číslo dokladu, podle kterého byla zjišťována totožnost předložitele;
 3. druh a nominální hodnotu bankovky a její sérii a číslo nebo nominální hodnotu a letopočet ražby mince, počet kusů jednotlivých druhů a nominálních hodnot bankovek nebo mincí a jejich celkovou nominální hodnotu;
 4. datum odebrání bankovek nebo mincí a název a sídlo právnické osoby, která je odebrala;
 5. podpis předložitele.

Na žádost předložitele se na potvrzení o odebrání bankovek nebo mincí české měny uvede bankovní spojení na území České republiky, kam je možné protihodnotu odebraných bankovek nebo mincí poukázat, prokáže-li se jejich pravost. Na žádost předložitele, který nemá na území České republiky trvalý, přechodný, dlouhodobý ani krátkodobý pobyt, popřípadě sídlo, anebo který předpokládá, že jeho pobyt skončí dříve, než se potvrdí nebo vyloučí podezření z padělání nebo pozměňování bankovek nebo mincí, se na potvrzení může uvést i jméno, příjmení a adresa osoby, v případě právnické osoby její název a sídlo, která se na území České republiky zmocňuje k převzetí takových bankovek nebo mincí, popřípadě bankovní spojení takto zmocněné osoby.

Odebrané bankovky nebo mince zašlou právnické osoby k odbornému posouzení zkušebně platidel ústředí České národní banky v Praze.

Jestliže předložitel není znám, odmítne uvést některý z požadovaných údajů nebo potvrdit svou přítomnost při uložení odebraných bankovek nebo mincí do obalu, uvede se tato skutečnost na potvrzení o odebrání bankovek nebo mincí.

Odebrání bankovek nebo mincí je právnická osoba, která je odebrala, povinna bezodkladně oznámit orgánům policie nebo státního zastupitelství.

Pokud odborné posouzení prokáže, že odebrané bankovky nebo mince byly padělány nebo pozměněny, zašle Česká národní banka oznámení o výsledku odborného posouzení právnické osobě, která bankovky nebo mince odebrala. Předložitele vyrozumí právnická osoba, která bankovky nebo mince odebrala, na jeho žádost.

Zjistí-li Česká národní banka, že odebrané bankovky nebo mince jsou pravé, vrátí je neprodleně předložiteli, popřípadě osobě zmocněné na území České republiky k jejich převzetí. Výsledek odborného posouzení oznámí Česká národní banka právnické osobě, která bankovky nebo mince odebrala.

Pokud v potvrzení o odebrání bankovek nebo mincí údaje o osobě předložitele chybějí nebo jsou neúplné, a proto mu bankovky nebo mince nelze vrátit, Česká národní banka o tom neprodleně vyrozumí právnickou osobu, která je odebrala. Pokud do 30 dnů ode dne vyrozumění neupřesní právnická osoba, která bankovky nebo mince odebrala, údaje o předložiteli, ani se takové údaje nepodaří v této době zjistit jiným způsobem, uloží se protihodnota odebraných bankovek nebo mincí na zvláštní účet vedený u České národní banky. Protihodnota odebraných bankovek nebo mincí se předložiteli vyplatí na jeho žádost.

Zjistí-li se padělané nebo pozměněné bankovky nebo mince cizí měny nebo vznikne-li takové podezření, postupuje se přiměřeně.

Balení zákonných peněz

Na závěr se zmíníme o postupu, který je v uvedené vyhlášce stanoven k balení peněz. Při předávání zákonných peněz mezi právnickými osobami a mezi právnickými a fyzickými osobami navzájem je třeba, aby plátce roztřídil zákonné peníze podle jejich jednotlivých nominálních hodnot.

Bankovky téže hodnoty vkládá plátce po 100 kusech do balíčků, které přepáskuje. Do balíčků se bankovky vkládají uhlazené a srovnávají se podle stran a směru tisku. Deset plných balíčků téže nominální hodnoty tvoří svazek bankovek.

Mince téže nominální hodnoty vkládá plátce po 100 kusech do sáčků nebo je balí po 50 kusech do svitků. Dohodou mezi plátcem a příjemcem může být stanoven jiný počet kusů mincí v sáčcích nebo svitcích.

Pásky, kterými jsou opatřeny balíčky bankovek, a sáčky nebo svitky s mincemi se označují počtem vložených kusů, jejich nominální hodnotou a úhrnnou částkou; pokud je plátcem právnická osoba, označují se i jejím názvem a sídlem. Pokud k výměně předkládá právnická osoba nebo podnikatel, který není právnickou osobou, bankovky nebo mince více než dvou nominálních hodnot, přikládá se k nim výčetka s uvedením počtu kusů jednotlivých nominálních hodnot bankovek nebo mincí.

Pokud jsou při předávání zákonných peněz mezi právnickými osobami předávány odděleně zákonné peníze opotřebované oběhem, popřípadě poškozené, označují se balíčky opotřebovaných bankovek a sáčky nebo svitky opotřebovaných mincí textem „Neupotřebitelné peníze“ nebo velkým výrazným písmenem „N“. Poškozené zákonné peníze, pokud jsou celé, se vkládají do balíčků, sáčků nebo svitků zákonných peněz opotřebovaných oběhem.

Setkal/a jste se již s falešnými bankovkami?

Autor článku

Právník zabývající se legislativou v oboru trestního, správního a občanského práva. Má praxi v justici a státních orgánech.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).