Hlavní navigace

Otcovská se prodlouží. Čerství otcové získají nárok na více placeného volna

16. 12. 2021
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Od nového roku se prodlouží nemocenská dávka nazývaná jako otcovská. Čerství tatínci, kteří se účastní nemocenského pojištění, se svým novorozencem budou moci strávit doma o týden déle.

Leckde, a to i v odborných publikacích, se můžete dočíst o otcovské dovolené. Vypadá to, jako by snad vedle mateřské dovolené a rodičovské dovolené existovala další podobná překážka v práci zaměstnance (muže) pečujícího o dítě, kterého je pak zaměstnavatel v práci povinen omluvit. Jenže v zákoníku práce o otcovské dovolené nic nenajdete. Opravdu tam o ní není jediný paragraf, ba jediné slovo. Jak je to možné?

Po narození dítěte matka na mateřské dovolené a otec na rodičovské dovolené

Čerství otcové, pokud chtějí trávit první dny života plně, intenzivně, se svým nově narozeným dítětem a pomáhat jeho matce po porodu, si mohou v práci vzít rodičovskou dovolenou. Jejich žádosti je zaměstnavatel povinen vyhovět. Muži, zaměstnanci, otcové si mohou vzít rodičovskou kdykoliv od narození dítěte až do doby, kdy dosáhne věku tří let, a to v rozsahu, o jaký požádají. Muž zaměstnanec tak může čerpat rodičovskou dovolenou až po dobu 3 let.

Zaměstnankyně matka může být na rodičovské dovolené rovněž až do 3 let věku dítěte, může si ji vzít kdykoliv po skončení mateřské dovolené. Obvykle však u ženy rodičovská dovolená bezprostředně navazuje na mateřskou dovolenou. Nebo skoro bezprostředně: Někdy se totiž hodí požádat zaměstnavatele o čerpání běžné dovolené ihned po skončení mateřské dovolené, tedy vklínit tuto dovolenou právě mezi dobu čerpání mateřské a rodičovské dovolené.

Psali jsme o tom v článcích:

Takové žádosti zaměstnankyně musí zaměstnavatel vyhovět.

Nemocenské dávky z důvodu péče o novorozence můžou čerpat žena-matka a muž-otec současně

Po dobu čerpání rodičovské dovolené může jeden z rodičů pobírat dávku státní sociální podpory – rodičovský příspěvek. Ale to nastává, až když matce skončí nárok na peněžitou pomoc v mateřství, na kterou má nárok v souvislosti s těhotenstvím a mateřstvím.

Nás však zajímají nároky vyplývající z nemocenského pojištění, a to v době těsně po narození dítěte, povětšinou v šestinedělí matky. Konkrétně pak sociální dávka otcovské poporodní péče – zkráceně otcovská, která byla zavedena v roce 2018.

Pobírání otcovské mužem – otcem dítěte na straně jedné se nijak nevylučuje s pobíráním peněžité pomoci v mateřství ženou – matkou dítěte. Oba rodiče mohou pobírat dávku nemocenského pojištění, která jim náleží, současně. Výše jedné dávky neovlivňuje výši druhé dávky.

Na otcovskou má nárok ten, kdo je nemocensky pojištěn, jestliže pečuje o dítě, jehož je otcem (rozhoduje zápis v matrice, upozorňujeme ty, kteří mají volnější vztahy a vyznávají třeba tzv. „polyamorii“), a začne dávku čerpat v období 6 týdnů od narození dítěte.

Otec dítěte tedy musí být zapsán v jeho rodném listě. Rodiče však nemusí být sezdáni, na to si už společnost dávno „nehraje“. Na otcovskou má ve zvláštním případě nárok i pojištěnec, který pečuje o dítě, které převzal do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, pokud dítě ke dni převzetí do této péče nedosáhlo 7 let věku, a to ode dne převzetí dítěte do péče.

Dávka pro zaměstnance i pro živnostníky

Sociální dávku otcovskou může pobírat vedle zaměstnance i nemocensky pojištěná OSVČ. Samozřejmou podmínkou pro vznik nároku na otcovskou je účast na nemocenském pojištění čili trvání pojištěného zaměstnání (a to zejména pracovního poměru či dohody o pracovní činnosti nejméně s měsíčním příjmem 3500 Kč nebo dohody o provedení práce s minimálním měsíčním příjmem 10 001 Kč) v době začátku čerpání otcovské. U OSVČ pak účast na pojištění alespoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházející dni nástupu na otcovskou.

Zaměstnanec požádá o rodičovskou dovolenou a současně musí zaměstnavateli prokázat překážku v práci. Samotná Žádost o dávku otcovské poporodní péče, kterou zasílá zaměstnanec České správě sociálního zabezpečení prostřednictvím zaměstnavatele, není zároveň žádostí o poskytnutí pracovního volna a prokázáním určité překážky v práci na straně zaměstnance. Už jsme si řekli, že rodičovská dovolená je věcí zákoníku práce, kdežto otcovská věcí nemocenského pojištění.

V případě péče o více dětí současně se otcovská vyplácí pouze jednou. Není tedy žádné zvýhodnění za dvojčata, trojčata atp., ani v situaci, když má tatínek jedno dítko třeba s manželkou a druhé s milenkou.

Je-li nemocné dítě hospitalizováno, lze otcovskou pobírat i později než jen v šestinedělí matky

Nemocenská dávka se poskytuje dosud po dobu 7 kalendářních dnů. Délka této podpůrčí doby se od 1. ledna 2022 zdvojnásobuje na 14 dnů. Nově se také prodlužuje pro specifické případy období 6 týdnů, do kdy je třeba začít čerpat sociální dávku. (Říká se nesprávně i nastoupit otcovskou dovolenou, tedy správně nastoupit rodičovskou dovolenou, pokud už ji zaměstnanec nečerpá, a požádat o dávku.)

Období 6 týdnů se prodlužuje o kalendářní dny, po které bylo dítě hospitalizováno ze zdravotních důvodů na straně dítěte nebo matky dítěte a které spadají do období 6 týdnů ode dne narození dítěte. (Za den hospitalizace se přitom počítá též den přijetí dítěte do zdravotnického zařízení poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče a den propuštění z takového zařízení.) Je-li dítě dlouhodobě hospitalizováno, lze začít čerpání nemocenské dávky otcovské poporodní péče nejpozději do 1 roku od jeho narození.

I otec dítěte, které bylo ze zdravotních důvodů na straně dítěte nebo jeho matky hospitalizováno v průběhu 6 týdnů ode dne porodu, tak bude moci již v této době čerpat otcovskou. 

Je na rozhodnutí pojištěnce – otce dítěte, zda začne čerpat otcovskou již v době hospitalizace dítěte, protože preferuje možnost navázat s dítětem co nejintenzivnější kontakt v raném období jeho života, nebo zda upřednostní čerpání otcovské až po propuštění dítěte z hospitalizace, když bude preferovat možnost navázat kontakt s dítětem v domácím prostředí a současně pomůže matce dítěte v novém uspořádání chodu domácnosti po návratu z hospitalizace. Toto logické a správné vysvětlení zákonných změn podává důvodová zpráva k návrhu zákona.

Dodává se, že úvaha otce dítěte o tom, kterou z obou možností zvolí, bude jistě ovlivněna řadou faktorů (zdravotní stav dítěte či matky dítěte, předpokládaná délka hospitalizace, rodinná situace apod.), a proto nelze jednoznačně rozhodnout, která z obou možností je v konkrétním případě výhodnější. 

Bude záležet na situaci konkrétního pojištěnce – otce a jeho rodiny. Nicméně asi je vhodné dodat, že nic kromě případných nepříznivých ekonomických poměrů nebrání otci, aby využil obou možností péče o své dítě a pomoci jeho matce, tedy aby čerpal rodičovskou dovolenou již v době jeho hospitalizace (a nejspíš aby již v té době pobíral i nemocenskou dávku – otcovskou), a posléze znovu čerpal rodičovskou dovolenou po skončení hospitalizace (avšak již bez nároku na nemocenskou dávku – otcovskou), jestliže to dovolují jeho majetkové, příjmové poměry. Je-li tedy schopen vyřešit si výpadek příjmu.

Příklad:

Dítě se narodí dne 2. 1. 2022, 6 týdnů tedy uplyne 12. 2. 2022. Dítě bude hospitalizováno od 1. 2. do 8. 2. 2022. Otec může nastoupit na otcovskou nejpozději 20. 2. 2022.

Výhody platí zpětně

Na prodlouženou podpůrčí dobu otcovské (2 týdny) mohou mít nárok i ti pojištěnci, kterým se dítě narodí či narodilo již koncem roku 2021. Podmínkou je, aby se dítě narodilo nejpozději 6 týdnů před 1. lednem 2022.

Radovat se ovšem nemohou otcové, kterým se narodilo dítě už 20. listopadu 2021 (tedy přesně oněch 6 týdnů, resp. 42 dnů před 1. 1. 2022). Současně totiž musí být splněna podmínka, že k 1. 1. 2022 ještě neuplynulo období 6 týdnů od narození dítěte nebo ode dne převzetí dítěte do péče.

Pokud se tedy dítě narodí v období od 21. 11. 2021 do 31. 12. 2021 a pojištěnec-otec vyčerpal 1 týden otcovské v tomto období, náleží mu ještě jeden týden v roce 2022. Nástup na tento druhý týden musí zaměstnanec určit (stihnout) ještě v období 6 týdnů od narození dítěte. V krajním případě, pokud se dítě narodilo 21. 11. 2021, tedy ještě 1. 1. 2022.

Příklady:

Dítě se narodilo 22. listopadu 2021. Matka se vrátila s dítětem z porodnice 25. listopadu 2021 a tento den začal otec dítěte čerpat rodičovskou dovolenou a pobírat otcovskou. Na otcovskou měl nárok až do 1. prosince 2021. Šestinedělí, resp. období 6 týdnů skončí 2. ledna 2022, takže neuplynulo k 1. lednu 2022, a tak může otec využít dobrodiní přechodných ustanovení zákona (čl. II bod 1 novely – zákona č. 330/2021 Sb.) a znovu nastoupit rodičovskou dovolenou a čerpat ještě další-druhý týden otcovské, pokud s tím začne do 2. ledna 2022.

Dítě se narodilo 7. prosince 2021. 6 týdnů uplyne 17. 1. 2022. Otec nastoupil na otcovskou v době od 20. prosince do 26. prosinec 2021. Otec může díky nové právní úpravě nastoupit na 2. týden otcovské (čerpat znovu otcovskou) ještě v roce 2022, a to nejpozději ode dne 17. 1. 2022.

Výše otcovské se počítá jako výše mateřské

Výše otcovské činí stejně, jako je tomu u peněžité pomoci v mateřství, a to za kalendářní den 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu, tedy 70 % přepočteného průměrného výdělku připadajícího na 1 kalendářní den.

Přitom se zohledňují výdělkové poměry za posledních 12 měsíců předcházejících měsíci, kdy pojištěnec začal dávku čerpat. Pokud zaměstnanec odpracoval méně než 12 měsíců, počítá se jako s rozhodným obdobím, za které se zjišťuje jeho příjem, jen s těmi měsíci, které byly odpracovány před měsícem, v němž má dávku čerpat.

Takto se zjistí denní vyměřovací základ čili hrubý příjem připadající na 1 kalendářní den, z něhož se odvozuje výše otcovské.

Pokud však zaměstnanec začne čerpat otcovskou ještě v měsíci, v němž nastoupil do nové práce, počítá se s pravděpodobným výdělkem. Ten se podle zákona o nemocenském pojištění použije tak, že se za denní vyměřovací základ považuje jedna třicetina započitatelného příjmu, kterého by zaměstnanec pravděpodobně dosáhl v daném kalendářním měsíci.

Zjištěný denní příjem se ale nezohledňuje při výpočtu výše dávky celý, nýbrž se redukuje. (Čím vyšší výdělkové pásmo, tím méně se z něj počítá.)

Výdělek se tak zmenšuje prostřednictvím tzv. redukčních hranic:

  • 1. redukční hranice v r. 2021 činí 1182 Kč, nově od 1. 1. 2022 to bude 1298 Kč,
  • 2. redukční hranice v r. 2021 je představována částkou 1773 Kč, nově pro rok 2022 to bude 1946 Kč,
  • 3. redukční hranice je v r. 2021 3545 Kč, nově půjde o 3892 Kč.

Redukce denního vyměřovacího základu se provede tak, že se započte:

  • do 1. redukční hranice 100 % denního vyměřovacího základu,
  • z části denního vyměřovacího základu mezi 1. a 2. redukční hranicí se započte 60 %,
  • z části mezi 2. a 3. redukční hranicí se započte 30 %,
  • k části nad 3. redukční hranici se nepřihlédne.

Z takto zredukovaného denního vyměřovacího základu (průměrného denního příjmu) se pak výše dávky určí sazbou 70 %.

CHP23

Informace o valorizaci redukčních hranic od 1. 1. 2022 a další informace k nemocenskému pojištění a jeho parametrům najdete v článku Náhrada mzdy, nemocenské a další sociální dávky 2022: Jak a o kolik se zvýší?

V praxi se tak otcovská vyplatí spíše lidem s nižšími a průměrnými příjmy. Nicméně otcovská je vyšší než nemocenské za srovnatelnou dobu (tedy za prvních 14 dnů, kdy zaměstnanec pobírá nemocenské, tj. od 15. do 29. kalendářního dne pracovní neschopnosti).

Autor článku

Nenadávejte právníkům, zákony netvoří zdaleka jen oni. Oni je pak jen zašmodrchávají ve prospěch svých klientů, třeba zrovna vás. Budu se však snažit vám je vysvětlovat.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).