Hlavní navigace

Kdo vám smí ověřit podpis a listinu?

6. 6. 2006
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

V soukromém i obchodním styku je čas od času potřeba doložit originál nebo ověřenou kopii dokumentu. Při mnohých úkonech pak potřebujete ověřit, že váš podpis je skutečně váš. Kdo vám tyto služby smí nabídnout? A pozor! Dokumenty s úředním razítkem nemusí být pravdivé!

V obecném povědomí občanů je, že pokud chce někdo zabezpečit ověření obsahu listin nebo doložit autentičnost podpisů na nich, obrátí se s touto žádostí na notáře, kterému práce s právně důležitými listinami přísluší. Notáři však na tomto úseku nemají příslušná oprávnění sami. Přesvědčí vás o tom seznámení se zákonem, který tuto problematiku svěřuje i jiným orgánům státní správy.

Jde o zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování). Ten stanoví, že působnost na úseku ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (dále jen „vidimace“) a ověřování pravosti podpisu (dále jen „legalizace“) podle tohoto zákona vykonávají

 1. Ministerstvo vnitra,
 2. krajské úřady,
 3. obecní úřady obcí s rozšířenou působností,
 4. obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a úřady městských částí hlavního města Prahy, jejichž seznam stanoví prováděcí právní předpis,
 5. újezdní úřady.

Definice nezbytných pojmů

Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie (dále jen „vidimovaná listina“) se doslova shoduje s předloženou listinou. Vidimací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na vidimované listině, ani jejich soulad s právními předpisy. Vidimace se provádí na žádost. Vidimovanou listinu pořizuje žadatel na své náklady.

Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní. Legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v listině, ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listiny neodpovídá. Legalizace se provádí na žádost.

MS ve fotbale 2006 a peníze

Fotbalem se točí velké peníze. Víte, kolik stála výstavba a rekonstrukce stadiónů pro šampionát? Kolik stojí hráči? A jak si můžete nejlépe vsadit na svého favorita? Čtěte přílohu finančního serveru Měšec.cz MS ve fotbale 2006 a peníze.

Postup při provádění ověřování

Vidimace se na vidimované listině nebo na listu pevně s ní spojeném vyznačí ověřovací doložkou a otiskem úředního razítka. Po provedení vidimace se vidimovaná listina označí tak, aby text na ní nemohl být po provedené vidimaci doplňován.

Ověřovací doložka obsahuje

 1. označení úřadu,
 2. pořadové číslo, pod kterým je vidimace zapsána v ověřovací knize,
 3. údaj o tom, že vidimovaná listina se doslova shoduje s listinou, z níž byla pořízena, a zda tato listina je
  1. prvopisem,
  2. již ověřenou vidimovanou listinou,
  3. opisem nebo kopií pořízenou ze spisu, nebo
  4. stejnopisem písemného vyhotovení rozhodnutí nebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu,
  a z kolika stran se skládá,
 4. údaj o tom, z kolika stran se skládá vidimovaná listina,
 5. údaj o tom, zda je vidimovaná listina opisem úplným nebo částečným nebo zda jde o kopii úplnou nebo částečnou,
 6. datum provedení vidimace,
 7. jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis úředníka, starosty anebo místostarosty, nebo zaměstnance, který vidimaci provedl.

Vidimace se neprovede

 1. je-li listinou, z níž je vidimovaná listina pořízena, listina, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit, zejména občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kresba,
 2. je-li listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého,
 3. je-li listina opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka,
 4. jsou-li ve vidimované listině změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost,
 5. jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s listinou, z níž byla pořízena,
 6. není-li z vidimované listiny patrné, zda se jedná o
  1. prvopis,
  2. již ověřenou vidimovanou listinu,
  3. opis anebo kopii pořízenou ze spisu, nebo
  4. stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu.

Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní. Legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v listině, ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listiny neodpovídá.

Je-li legalizován podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého, legalizace se neprovede. Nemůže-li žadatel číst nebo psát, provede se legalizace za účasti dvou svědků.

Legalizace se na listině nebo na listu pevně s ní spojeném vyznačí ověřovací doložkou a otiskem úředního razítka. Je-li legalizován podpis žadatele na listině, která je nedílnou součástí souboru listin, jednotlivé listy se pevně spojí do svazku, požádá-li o to žadatel, jehož podpis je legalizován. I u legalizace stanoví zákon obdobně jako u vidimace obsah ověřovací doložky.

Legalizace se neprovede, jde-li o legalizaci podpisu ověřující osoby, která legalizaci provádí, je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy, nebo jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text.

Postavení jednotlivých orgánů, které se na úkonech podílejí

Ministerstvo vnitra vede vzory otisků úředních razítek krajů a podpisové vzory úředníků územních samosprávných celků provádějících vidimaci a legalizaci u krajských úřadů, včetně jejich změn, a provádí zkoušky úředníků zařazených do krajského úřadu.

Krajský úřad provádí vidimaci a legalizaci, vede evidenci vidimací a legalizací, vede vzory otisků úředních razítek obcí s rozšířenou působností a podpisové vzory úředníků provádějících vidimaci a legalizaci u obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, včetně jejich změn, a provádí zkoušky úředníků zařazených do obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Obecní úřad obce s rozšířenou působností provádí vidimaci a legalizaci, vede evidenci vidimací a legalizací, vede vzory otisků úředních razítek obcí a újezdních úřadů a podpisové vzory úředníků nebo starostů anebo místostarostů provádějících vidimaci a legalizaci u obecních úřadů, jakož i zaměstnanců zařazených do újezdních úřadů provádějících vidimaci a legalizaci u újezdních úřadů, včetně jejich změn, a provádí zkoušky úředníků zařazených do obecních úřadů.

Obecní úřad a újezdní úřad provádí vidimaci a legalizaci a vede evidenci vidimací a legalizací.

Z výše uvedeného vyplývá, že vidimaci a legalizaci u krajského úřadu, obecního úřadu obce s rozšířenou působností a obecního úřadu provádí úředník, který prokázal zvláštní odbornou způsobilost pro výkon správních činností při správě matrik a státního občanství nebo odbornou způsobilost matrikáře podle zvláštního právního předpisu a nebo složil zkoušku podle tohoto zákona. Závazně je stanoven rozsah a obsah zkoušky.

V úvodu bylo konstatováno, že ověřování listin ve výše uvedeném rozsahu provádí i notáři jako součást své notářské činnosti podle zákona č. 358/1992 Sb., o notářích, ve znění pozdějších předpisů. V omezeném rozsahu zabezpečují legalizaci podpisu při své činnosti i advokáti podle zákona o advokacii, ale jedině u listin, které advokát sám s klientem, jehož pravost podpisu ověřuje, sepsal.

Kde nejčastěji ověřujete podpis a listiny?

Autor článku

Právník zabývající se legislativou v oboru trestního, správního a občanského práva. Má praxi v justici a státních orgánech.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).