Hlavní navigace

Inspekce práce - udělí až miliónové pokuty

20. 12. 2005
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Má vaše firma zaměstnance? Pak dbejte všech pracovně-právních předpisů. Inspekce práce může přijít kdykoli a rozsévat pokuty v řádu miliónů. Co si vaše firma nesmí k zaměstnancům dovolit a jaká sankce za to hrozí? A zaměstnanci - víte, co si váš zaměstnavatel nesmí dovolit?

Již v publikovaném příspěvku Inspekce práce – připravte se na kontroly byla podána informace o novém úřadu – inspekci práce, který na základě zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce obsáhl celou řadu oprávnění na úseku ochrany pracovněprávních vztahů. Ta by nic neznamenala, kdyby zákon nepřiznal novému úřadu jasně formulovaná práva a sankce, které může při porušení právních předpisů v rámci své působnosti uplatnit.

Rozsah oprávnění pracovníků Inspekce práce

Inspektor je oprávněn

 1. vykonávat kontrolu podle tohoto zákona, je-li při jejím zahájení přítomen člen statutárního orgánu kontrolované osoby, zástupce kontrolované osoby, zaměstnanec kontrolované osoby, spolupracující rodinný příslušník nebo jiná fyzická osoba, která vykonává nebo zabezpečuje činnost, která je předmětem činnosti kontrolované osoby; na místech, na kterých by mohlo dojít k bezprostřednímu ohrožení života nebo zdraví inspektora, může být kontrola vykonána jen za doprovodu fyzické osoby pověřené k tomu kontrolovanou osobou,
 2. vstupovat bezplatně do objektů, zařízení a výrobních prostorů kontrolovaných osob za účelem výkonu kontroly,
 3. požadovat na kontrolovaných osobách poskytnutí pravdivých a úplných informací o zjišťovaných a souvisejících skutečnostech,
 4. při kontrole ověřovat totožnost fyzických osob uvedených v písmenu a) podle občanského průkazu, cestovního pasu, popřípadě služebního průkazu státního zaměstnance,
 5. požadovat na kontrolovaných osobách, aby v určených lhůtách předložily originální doklady, popřípadě tyto doklady úředně ověřené a další písemnosti, záznamy dat na paměťových médiích prostředků výpočetní techniky, jejich výpisy a zdrojové kódy programů, vzorky materiálů, látek nebo výrobků potřebné ke kontrole,
 6. pořizovat kopie části dokladů nebo výpisy z dokladů pro potřebu doložení neplnění nebo nedostatečného plnění povinností zjištěných při výkonu kontroly; za tím účelem použít technické prostředky na zhotovení fotodokumentace, obrazových nebo zvukových záznamů,
 7. v případech hodných zvláštního zřetele, popřípadě nebezpečí hrozícího z prodlení
  1. zajišťovat doklady; jejich převzetí musí kontrolované osobě písemně potvrdit a ponechat jí kopie převzatých dokladů,
  2. odebírat k rozboru nezbytně nutné množství vzorků materiálů, látek nebo výrobků; jejich převzetí musí kontrolované osobě písemně potvrdit,
  3. nařizovat provedení měření, prohlídek, zkoušek nebo revizí,
 8. dotazovat se zaměstnanců kontrolované osoby bez přítomnosti dalších fyzických osob, zástupce příslušného odborového orgánu nebo zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na záležitosti související s vykonávanou kontrolou,
 9. nařizovat zachování místa úrazového děje v původním stavu až do skončení šetření o pracovním úrazu nebo po dobu nezbytnou k zadokumentování místa úrazového děje,
 10. vydat rozhodnutí o zákazu
  1. používání objektů, pracovišť, výrobních, pracovních prostředků nebo zařízení, pracovních nebo technologických postupů, látek nebo materiálů, vykonávání prací nebo činností, které bezprostředně ohrožují bezpečnost zaměstnanců nebo dalších fyzických osob zdržujících se s vědomím kontrolované osoby v jejích prostorech, a to až do doby odstranění závady, s výjimkou pevných trakčních zařízení a trakčních vozidel na drahách a ve veřejné silniční dopravě, lodí a letadel; za tím účelem mohou nařídit, aby přítomné fyzické osoby ihned opustily prostory, ve kterých je bezprostředně ohrožena jejich bezpečnost.

   Vyžaduje-li to nebezpečí hrozící z prodlení, lze rozhodnutí oznámit ústně; odvolání nemá odkladný účinek. Jestliže bylo rozhodnutí oznámeno ústně, musí jej inspektor uvést v dílčím protokolu. Rozhodnutí o vydaném zákazu musí být oznámeno kontrolované osobě písemně bez zbytečného odkladu po dni oznámení ústního rozhodnutí,

  2. práce přesčas, práce v noci, práce zaměstnankyň a mladistvých zaměstnanců, je-li vykonávána v rozporu se zvláštním právním předpisem,
 11. ukládat kontrolované osobě opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole a určovat přiměřené lhůty k jejich odstranění a vyžadovat podání písemné zprávy o přijatých opatřeních; mohou rovněž navrhovat potřebná technická a jiná opatření k odstranění rizik,
 12. ukládat fyzické osobě jménem orgánu inspekce práce pořádkovou pokutu za nesplnění povinností kontrolované osoby,
 13. používat telekomunikační zařízení kontrolované osoby v případech, kdy je jejich použití nezbytné k výkonu kontroly,
 14. seznamovat se s utajovanými skutečnostmi, prokáží-li se osvědčením pro příslušný stupeň utajení těchto skutečností.

Povinnosti inspektora práce

Inspektor je povinen

 1. prokázat se při výkonu kontroly svým průkazem inspektora,
 2. informovat příslušný odborový orgán nebo radu zaměstnanců nebo zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci o zahájení kontroly, jestliže u kontrolované osoby působí,
 3. chránit práva a právem chráněné zájmy kontrolované osoby,
 4. zachovávat mlčenlivost o totožnosti toho, kdo podal podnět k provedení kontroly,
 5. zabezpečit řádnou ochranu pořízených kopií částí dokladů a jejich výpisů a zajištěných originálních dokladů proti ztrátě, zničení, poškození nebo zneužití,
 6. vrátit neprodleně kontrolované osobě zajištěné doklady, pominou-li důvody jejich zajištění; o pořízení kopií částí dokladů a pořízených výpisech provést záznam do protokolu o provedené kontrole,
 7. zjistit při kontrole skutečný stav a doložit kontrolní zjištění, h) pořídit o výsledku kontroly dílčí protokol a protokol; dílčí protokol musí být součástí protokolu,
 8. seznámit kontrolovanou osobu s obsahem protokolu a předat jí jeho stejnopis; seznámení s protokolem potvrzuje kontrolovaná osoba podpisem protokolu. Odmítne-li se kontrolovaná osoba seznámit s protokolem nebo seznámení s ním potvrdit, vyznačí se tyto skutečnosti v protokolu,
 9. zachovávat mlčenlivost o osobních údajích vztahujících se k fyzickým osobám a o obchodním tajemství, o kterých se při výkonu kontroly dověděl.

Povinnosti kontrolované osoby

Kontrolovaná osoba je povinna vytvořit podmínky k výkonu kontroly, je povinna poskytnout součinnost odpovídající oprávněním inspektora. Fyzická osoba však nemá povinnost poskytnout potřebné informace, jestliže by jejím splněním způsobila nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobám blízkým.

Kontrolovaná osoba je povinna v nezbytném rozsahu odpovídajícím povaze své činnosti a technickému vybavení poskytnout materiální a technické zabezpečení pro výkon kontroly. Oprávnění zaměstnanci, popřípadě zástupci kontrolované osoby, jsou povinni na žádost inspektorů dostavit se v určeném termínu k projednání výsledků kontroly.

Přestupky, za které je možno porušovatele povinností postihnout

Přestupku na úseku součinnosti zaměstnavatele a orgánu jednajícího za zaměstnance se dopustí fyzická osoba tím, že poruší povinnosti vůči příslušným odborovým orgánům, radám zaměstnanců nebo zástupcům pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vyplývající z § 18, 18a, § 25c odst. 4 a 5, § 52 a § 250 odst. 1 zákoníku práce. Za to lze uložit pokutu až do výše 200 000 Kč.

Přestupku na úseku rovného zacházení se dopustí tím, že

 1. nezajistí rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky, odměňování za práci a poskytování jiných peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty, a odbornou přípravu a příležitost dosáhnout funkčního nebo jiného postupu v zaměstnání,
 2. diskriminuje zaměstnance,
 3. postihne nebo znevýhodní zaměstnance proto, že se zákonným způsobem domáhal svých práv a nároků vyplývajících z pracovněprávních vztahů,
 4. neprojedná se zaměstnancem nebo na jeho žádost se zástupci zaměstnanců jeho stížnost na výkon práv a povinností vyplývajících z pracovněprávního vztahu.

Za přestupek proti rovnému zacházení hrozí zaměstnavateli pokuta až do výše 400 000 Kč.

Fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr tím, že poruší stanovené povinnosti při vzniku, změnách, skončení pracovního poměru, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. Může být postižena pokutou až do výše 300 000 Kč.

školení účto Kučerová

Přestupku na úseku odměňování zaměstnanců se dopustí ten, kdo
 1. neposkytne zaměstnanci za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty stejnou mzdu nebo plat jako jinému zaměstnanci,
 2. neposkytne zaměstnanci mzdu nebo plat alespoň ve výši minimální mzdy, popřípadě minimálního mzdového tarifu nebo plat ve stanovené výši,
 3. neposkytne zaměstnanci ve stanoveném termínu mzdu nebo plat nebo některou její složku,
 4. neposkytne zaměstnanci mzdu nebo plat nebo náhradní volno za práci přesčas,
 5. neposkytne zaměstnanci náhradní volno za práci ve svátek nebo mzdu za práci přesčas anebo příplatek k platu za takovou práci,
 6. neposkytne zaměstnanci příplatek za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci,
 7. neposkytne zaměstnanci příplatek k platu, ačkoli k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu,
 8. poskytne zaměstnanci složku platu, kterou právní předpisy neupravují, nebo mu poskytne složku mzdy nebo platu, na kterou mu nevznikl nárok, anebo ji poskytne způsobem, který právní předpisy nedovolují,
 9. provede ze mzdy nebo platu zaměstnance bez dohody o srážkách ze mzdy nebo platu jiné než stanovené srážky,
 10. neposkytne zaměstnanci odměnu za pracovní pohotovost nebo ji neposkytne ve stanovené výši,
 11. nezajistí podmínky stanovené pro normování práce, ačkoli k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu,
 12. odmění mladistvé zaměstnance v rozporu s § 166 odst. 2 zákoníku práce,
 13. neposkytne zaměstnanci odměnu za vykonanou práci podle dohody o práci konané mimo pracovní poměr.

Za přestupek v odměňování zaměstnanců lze uložit pokutu až do výše 2 000 000 Kč podle konkrétní specifikace.

Výčet přestupků je daleko rozsáhlejší a výše sankcí dosahuje několika set tisíc korun. Lze proto předpokládat, že uvedené inspekční orgány budou mít náležitý respekt a zabezpečí, aby pracovněprávní předpisy byly nejen hezky stanoveny na papíře, ale i důsledně respektovány.

Anketa

Porušuje váš zaměstnavatel pracovně-právní předpisy?

Autor článku

Právník zabývající se legislativou v oboru trestního, správního a občanského práva. Má praxi v justici a státních orgánech.

Seriál Inspekce práce

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).