Hlavní navigace

Živnostenský úřad - pravomoci a udílení pokut

10. 1. 2006
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Živnostenské úřady dohlížejí na živnostenské podnikání. Mají ale i další rozsáhlé pravomoci a povinnosti a při jejich kontrolách se nejeden podnikatel diví důsledku šetření - pokutě. V jaké výši a za jaké přečiny vás mohou živnostenské úřady pokutovat?

Živnostenskými úřady jsou obecní živnostenské úřady, kterými jsou odbory obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, a na území hlavního města Prahy živnostenské odbory úřadů městských částí určených Statutem hlavního města Prahy, jakož i krajské živnostenské úřady, kterými jsou odbory krajských úřadů, a na území hlavního města Prahy živnostenský odbor Magistrátu hlavního města Prahy. Zvláštní postavení má Živnostenský úřad České republiky.

Firemní bankovnictví – vše o bankovních produktech pro firmy, včetně obsáhlých databází produktů.

Obecní živnostenský úřad

 1. vykonává činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 2. je dotčeným orgánem státní správy v územním a stavebním řízení, týká-li se toto řízení koncesovaných živností, živností ohlašovacích vázaných, živností ohlašovacích řemeslných, živností ohlašovacích volných a živností provozovaných průmyslovým způsobem,
 3. provádí živnostenskou kontrolu a ukládá pokuty za porušení povinností podle živnostenského zákona,
 4. plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy. Obecní živnostenský úřad vede živnostenský rejstřík v působnosti svého správního obvodu.

Krajský živnostenský úřad

 1. vykonává řídící, koordinační, kontrolní a metodickou činnost vůči obecním živnostenským úřadům ve svém správním obvodu; obecním živnostenským úřadům ve svém správním obvodu může nařídit provedení živnostenské kontroly,
 2. rozhoduje o odvolání proti rozhodnutím obecních živnostenských úřadů ve svém správním obvodu,
 3. spolupracuje na úseku živnostenského podnikání s příslušnými správními úřady, v jejichž působnosti jsou odvětví, ve kterých se provozuje živnostenské podnikání, s hospodářskými komorami, podnikatelskými svazy a sdruženími,
 4. je oprávněn vyžadovat od ústředních správních úřadů potřebná stanoviska a vyjádření,
 5. vede živnostenský rejstřík v působnosti svého správního obvodu,
 6. plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy.

Živnostenský úřad České republiky

 1. zpracovává koncepce v oblasti živnostenského podnikání,
 2. vykonává řídící, koordinační, kontrolní a metodickou činnost vůči krajským živnostenským úřadům; může nařídit živnostenským úřadům provedení živnostenské kontroly,
 3. v zákonem stanovených případech rozhoduje jako správní orgán první instance,
 4. rozhoduje o odvolání proti rozhodnutím krajských živnostenských úřadů,
 5. vede ústřední evidenci všech podnikatelů, kterým byl vydán průkaz živnostenského oprávnění,
 6. spolupracuje na úseku živnostenského podnikání s příslušnými správními úřady, v jejichž působnosti jsou odvětví, ve kterých se provozuje živnostenské podnikání, s hospodářskými komorami, podnikatelskými svazy a sdruženími,
 7. je oprávněn vyžadovat od ústředních správních úřadů potřebná stanoviska a vyjádření,
 8. plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy.

Znalost obsahu činnosti živnostenských úřadů patří k základnímu minimu vědomostí každého, kdo s výkonem jejich práce přichází do styku – zejména podnikatelů -, jakož i těch, kdo mají možnost jejich oprávnění a pravomoci při vyřešení svých stížností a podnětů využít.

Kontroly živnostenských úřadů

Sankce v živnostenském podnikání vyplývají z obsahu živnostenského zákona č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Živnostenskou kontrolu provádějí v rámci své působnosti živnostenské úřady, které sledují, zda a jak jsou plněny povinnosti stanovené živnostenským zákonem a ustanoveními právních předpisů vztahujícími se na živnostenské podnikání, poskytování služeb a na podmínky provozování živnosti uložené v koncesní listině.

Kontrolní činnost v rámci živnostenské kontroly vykonávají zaměstnanci živnostenských úřadů. Při kontrolní činnosti mohou zaměstnanci provádějící kontrolu pořizovat též zvukové a obrazové záznamy. Ke kontrole mohou být přizváni zástupci dalších orgánů.

I podnikatel je oprávněn přizvat v průběhu kontroly jím zvolenou třetí osobu. Nepřítomnost třetí osoby ale není důvodem k přerušení kontroly.

Živnostenský úřad může rozhodnutím uložit podnikateli odstranění nedostatků zjištěných při provozování živnosti. V něm stanoví k odstranění nedostatků přiměřenou lhůtu. Proti rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí. Odvolání však nemá odkladné účinky.

Pokuty

Neoprávněné podnikání

Právnické osobě, která neoprávněně podniká v činnosti, která je předmětem živnosti volné, živnostenský úřad uloží pokutu až do výše 500 000 Kč. Právnické osobě, která neoprávněně podniká v činnosti, která je předmětem živnosti řemeslné nebo vázané, živnostenský úřad uloží pokutu až do výše 750 000 Kč. Právnické osobě, která neoprávněně podniká v činnosti, která je předmětem živnosti koncesované, živnostenský úřad uloží pokutu až do výše 1 000 000 Kč.

Fyzické osobě, která neoprávněně podniká v činnosti, která je předmětem živnosti volné, živnostenský úřad uloží pokutu až do výše 50 000 Kč. Fyzické osobě, která neoprávněně podniká v činnosti, která je předmětem živnosti řemeslné nebo vázané, živnostenský úřad uloží pokutu až do výše 100 000 Kč. Fyzické osobě, která neoprávněně podniká v činnosti, která je předmětem živnosti koncesované, živnostenský úřad uloží pokutu až do výše 200 000 Kč.

Při určení výše pokuty se přihlíží zejména k rozsahu, závažnosti, způsobu, době trvání a následkům protiprávního jednání.

Další pokutované činnosti živnostníků

I porušení jiných ustanovení zákona může být sankcionováno pokutou: Živnostenský úřad může uložit podnikateli pokutu až do výše 100 000 Kč, jestliže podnikatel:

 1. neustanoví v případech, kdy je k tomu povinen, odpovědného zástupce pro živnost koncesovanou nebo nepředloží jeho ustanovení ke schválení živnostenskému úřadu nebo neoznámí ukončení jeho funkce odpovědného zástupce,
 2. nedodržuje podmínky stanovené pro provozování živnosti koncesované,
 3. porušuje povinnosti stanovené pro provozování živnosti zvláštními právními předpisy,
 4. předloží nepravdivé prohlášení.

Živnostenský úřad může podnikateli uložit pokutu až do výše 50 000 Kč, jestliže podnikatel:

 1. neustanoví v případech, kdy je k tomu povinen, odpovědného zástupce pro živnost ohlašovací nebo neoznámí jeho ustanovení živnostenskému úřadu nebo neoznámí ukončení jeho funkce odpovědného zástupce,
 2. neoznámí zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně živnostenskému úřadu.

Živnostenský úřad může podnikateli uložit pokutu až do výše 20 000 Kč, jestliže podnikatel:

 1. neohlásí živnostenskému úřadu, že ustanovil odpovědného zástupce, ač k tomu nebyl povinen,
 2. neoznámí změny nebo doplnění údajů obsažených v ohlášení nebo v žádosti, na jejímž základě bylo rozhodnuto o udělení koncese.

Živnostenský úřad může uložit odpovědnému zástupci za porušení povinností, vyplývajících pro něj z tohoto zákona, pokutu až do výše 50 000 Kč.

Živnostenský úřad může uložit osobě, která nesplní povinnost uloženou tímto zákonem, nejde-li o podnikatele, pokutu až do výše 10 000 Kč.

Živnostenský úřad může uložit podnikateli, který oznámil přerušení provozování živnosti a začal živnost opětovně provozovat před uplynutím lhůty, aniž by oznámil tuto skutečnost předem písemně živnostenskému úřadu, pokutu až do výše 10 000 Kč.

Živnostenský úřad uloží za souběžné porušení zákona touž osobou projednané ve společném řízení sankci podle ustanovení vztahujícího se na porušení nejpřísněji postižitelné.

Z výše uvedeného vyplývá, že rozsah možných reakcí živnostenského úřadu na porušení podmínek zákona je velký a ukládané sankce mohou být velmi citelné!

skoleni_4_3

Řízení o uložení pokuty může živnostenský úřad zahájit jen do jednoho roku ode dne, kdy se o neoprávněném podnikání dozvěděl, nejpozději však do 5 let od doby, kdy k porušení došlo; jde-li o pokračující neoprávněné podnikání, nejpozději do 5 let od doby, kdy neoprávněné podnikání ještě trvalo. Zákon pro řízení stanoví i další specifika.

Uložené pokuty jsou příjmem státního rozpočtu České republiky, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak.

Který firemní účet je pro vaši firmu nejvýhodnější? Srovnejte si to v našem žebříčku!

Anketa

Byla vaše firma již cílem kontroly živnostenského úřadu?

Autor článku

Právník zabývající se legislativou v oboru trestního, správního a občanského práva. Má praxi v justici a státních orgánech.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).