Hlavní navigace

Odpovědnost za dluhy nezletilých se omezí. Ochranu získají i lidé do 21 let

16. 6. 2021
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Pixabay.com
Co se mění u dětských dluhů? Jak budou nově a omezeně děti odpovídat za své dluhy? Jak budou ručit zákonní zástupci? Co bude se smluvními pokutami? Jak budou omezena přísná soudní rozhodnutí?

Od 1. července 2021 nabude účinnosti novela občanského zákoníku, občanského soudního řádu a zákona o zvláštních řízeních soudních (zákon č. 192/2021 Sb). Jeho cílem je předcházet tomu, aby děti vstupovaly do dospělosti s dluhy – s dluhy, které jim vznikly v dětství jako nezletilcům.

Nová pravidla pro tyto tzv. dětské dluhy se budou vztahovat i na lidi do 21 let věku. Podle původní vládní verze návrhu zákona se omezení měla týkat zpětně jen lidí do 18 let věku, poslanci ale byli velkorysejší. Uvedená opatření se tak budou týkat všech, kterým bude 21 let a méně právě 1. července 2021.

Zákon v přechodném ust. čl. II bodu 1 výslovně říká: Na právní poměry osoby, která dovršila dvacátý první rok věku přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se použijí dosavadní právní předpisy. Kdo tedy dovrší 21 let věku ještě do 30. 6. 2021, výhod změn v právní úpravě využít nemůže.

Děti tedy budou chráněny před dluhovou zátěží, která jim vznikla v dětství, a současně bude posílena role zákonných zástupců.

Dětské dluhy se budou platit jen z majetku, který měl dlužník již jako dítě

Splnění peněžitého dluhu z právního jednání nezletilého, který nenabyl plné svéprávnosti, lze (podle nového § 899a odst. 1 občanského zákoníku) vymoci pouze z majetku, který nezletilý nabyl před nabytím plné svéprávnosti, a majetku, který nabyl právním jednáním vztahujícím se výlučně k majetku nabytému před nabytím plné svéprávnosti.

To nebude platit pro peněžitý dluh vzniklý při výdělečné činnosti (podle § 33 OZ). Tedy v situaci, kdy nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti, získal od zákonného zástupce souhlas k výdělečné činnosti a k takovému souhlasu přivolil soud. Pak odpovídá výdělečně činný nezletilec provozující obchodní závod nebo jinou obdobnou výdělečnou činnost jako každý jiný za své závazky.

Znamená to tedy, že vymáhat dluh, který vznikl dítěti, bude možné jen do výše jmění (majetku, prostředků) nezletilého, které měl ke dni přecházejícímu dni, kdy nabyl plnou svéprávnost. Za dluhy, které jim vzniknou v dětství, tak mladí lidé budou odpovídat jen majetkem (do hodnoty majetku), který už v dětství – k 18. roku věku, resp. před ním, měli.

Nebo dluhy zaplatí rodiče jako ručitelé

Práva věřitelů novela občanského zákoníku brání tím, že současně zavádí ručení zákonného zástupce za dluhy, které přesahují jmění nezletilého. Bude se to týkat případů, kdy dluhy vzniknou na základě právního jednání, k němuž dal zákonný zástupce souhlas nebo které učinil za dítě. Za peněžitý dluh dítěte, který vznikl z právního jednání učiněného před nabytím plné svéprávnosti, ručí (podle § 899a odst. 2 OZ) rodič, který za dítě jednal nebo mu k právnímu jednání udělil souhlas. Ručitel ale nemůže vymáhat po dlužníkovi vyrovnání tohoto dluhu.

Rodič tedy nemůže následně vymáhat to, co takto zaplatil za dítě, po svém dítěti, byť už bude zletilé. Omezení možnosti vymáhání peněžitých dluhů nezletilého zahrnuje i dluhy z nájmu bytu, které na dítě přešly po smrti nájemce, s nímž žilo ve společné domácnosti.

Podle nového § 2282a odst. 1 občanského zákoníku: přejde-li nájem na nezletilého, který ke dni smrti nájemce nenabyl plné svéprávnosti, lze splnění dluhu z nájmu vymoci pouze z majetku (podle § 899a odst. 1 o. z) (tedy z majetku, který nabyl člověk ještě jako dítě před dovršením zletilosti).

Zákon zavádí i další opatření: zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník, který za nezletilého nájem neukončil, ač mohl rozumně předpokládat, že povinnosti vyplývající z nájmu nebude nezletilý schopen plnit, ručí za dluh z nájmu vzniklý ode dne, kdy se ujal funkce, pokud s nezletilým v bytě po přechodu nájmu žil. Ručitel nemůže vymáhat po dlužníkovi vyrovnání tohoto dluhu.

Zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník dítěte tedy musí zvážit jeho majetkovou situaci a pokračování v nájmu, přičemž ručí za dluhy, a pokud je uhradí (protože nestačí majetek dítěte, který nabylo před 18. rokem věku) jako ručitel, nemůže se domáhat následného uhrazení dluhu dítětem, byť už bude zletilé.

Zákaz smluvních pokut vůči dětem mladším 15 let a omezení jejich vymáhání vůči lidem do 21 let

K ujednání, kterým se zavázal k plnění smluvní pokuty nezletilý, který v době ujednání nedovršil patnácti let, se nově nepřihlíží (podle § 2048 odst. 2 OZ). Ujednání smluvní pokuty s dítětem do 15 let bude tedy nicotné. Nebude ji muset platit ani dítě, ani jeho zákonný zástupce.

I když již právo na smluvní pokutu vzniklo (před 1. 7. 2021), pak i tak chrání přechodné ustanovení zákona (čl. II bodu 3 zákona č. 192/2021 Sb.) osoby do 21 let věku. Smluvní pokutu, na kterou vzniklo právo vůči těm, kdo dovrší 21 let věku 1. 7. 2021 (nebo jsou mladší), půjde vymáhat jen z majetku dle § 899a odst. 1 OZ, tedy z majetku, který měl člověk již jako dítě před dovršením zletilosti.

Kdo řádně nehlídá dítě mladší 13 let, zaplatí jím způsobenou škodu

Škodu, kterou způsobí dítě mladší 13 let, nad nímž byl zanedbán dohled, bude podle novely, resp. § 2920 odst. 3, který do občanského zákoníku přináší, hradit ten, kdo nad dítětem zanedbal náležitý dohled.

Více k tématu

Z tohoto pravidla zavádí zákon dvě výjimky. Dítě bude odpovědné, pokud škodu způsobí skutkem majícím povahu úmyslného trestného činu, nebo pokud to dovolí jeho majetkové poměry. Jde například o případ, kdy dítě zdědí rozsáhlé jmění.

Zákaz přísných soudních rozhodnutí vůči dětem

Mění se i procesní předpisy, jak už bylo naznačeno, ne jen samotný občanský zákoník. Nově není soudu dovoleno, aby vydal proti nezletilému (je-li žalovaným ke dni zahájení řízení nebo ke dni vstupu do řízení nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti) platební rozkaz a dále rozsudek pro zmeškání a v určitých případech také rozsudek pro uznání. S těmito procesně-právními instituty si neumějí poradit mnozí dospělí, což teprve nezletilci.

Nesmíme zapomenout, že při nepodání odporu proti platebnímu rozkazu do 15 dnů získává toto rozhodnutí soudu účinky pravomocného rozsudku. Stejně tak už nebude hrozit nezletilým kontumační rozhodnutí, resp. fiktivní uznání žalobního nároku.

Autor článku

Nenadávejte právníkům, zákony netvoří zdaleka jen oni. Oni je pak jen zašmodrchávají ve prospěch svých klientů, třeba zrovna vás. Budu se však snažit vám je vysvětlovat.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).