Hlavní navigace

Petr Procházka: O pojištění během krize zájem neklesá, lidé se více zajímají o své zajištění

6. 11. 2009
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Ovlivnila finanční krize poptávku po pojištění nebo množství pojistných podvodů? Kdy je vhodné zřídit ten který druh pojištění a jak ovlivnil pojišťovnu vstup nového akcionáře? O pojištění jsme si povídali s Petrem Procházkou, ředitelem úseku řízení produktů Pojišťovny České spořitelny.
Petr Procházka Pojišťovna České spořitelny VIG

Ing. Petr Procházka

ředitel úseku řízení produktů v Pojišťovně České spořitelny, a. s., Vienna Insurance Group

Petr Procházka (*1970) působí v Pojišťovně České spořitelny (PČS) již 15 let. Do pozice ředitele úseku řízení produktů byl jmenován v roce 2007, předtím vedl sedm let úsek pojištění. Na své současné pozici zodpovídá za produktové portfolio PČS, produktovou metodiku a pojistnou matematiku.

Je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, kde studoval nejprve na národohospodářské fakultě a posléze se věnoval postgraduálnímu studiu na téma aktuální problémy v pojišťovnictví.

Aktuálním problémům v pojišťovnictví zůstal věrný, sleduje vývoj na trhu pojišťovnictví a aktivně se k němu vyjadřuje. Je dlouhodobě členem sekce pojištění osob České asociace pojišťoven.

Petr Procházka je ženatý a má dvě děti. K jeho zálibám patří především sport, zajímá se také o film a hudbu.


V souvislosti se zhoršenou situací v ekonomice začali lidé více šetřit na zbytnějších položkách. Projevilo se to i na poptávce po pojištění? Mají o pojištění lidé stále zájem?

Zájemci o pojištění v současné době ještě více přemýšlejí o tom, jak naložit se svými finančními prostředky a směřují je především na zajištění pro případ nenadálých událostí. Naši klienti upřednostňují větší rozsah zajištění, tzn. kombinaci vyšší pojistné částky a širším rozsahem pojistného krytí. Jde o opačný trend, než byl v minulosti, kdy klienti své peníze spíše investovali do zhodnocení prostřednictvím investičních nebo kapitálových produktů. Na váš dotaz mohu odpovědět, že zájem neklesá, změnila se pouze struktura poptávky.


Petr Procházka Pojišťovna České spořitelny VIG


Nezaznamenali jste větší úspory ani ze strany zaměstnavatelů? Nepřestávají přispívat například na životní pojištění?

Pro zaměstnavatele tyto příspěvky sice znamenají finanční náklady, ale smluvně nastavený systém příspěvků neruší. Alespoň pokud mohu mluvit o našich klientech a partnerech. Negativní dopady zpomalení ekonomiky se spíše projevují stagnací zájmu o tento druh možnosti benefitu a podpory, nezaznamenáváme tedy ani výraznější poptávku ze strany nových klientů.


Odhlédnu-li od momentální situace, je stále zájem o životní pojištění, pokud uvažuji delší časový horizont?

Životní pojištění má dlouhodobě v České republice ohromný potenciál. V první řadě je to dáno tím, že úroveň propojištěnosti je v porovnání se západní Evropou mnohem nižší. Na druhou stranu je ovšem potřeba říci, že v souvislosti s hospodářskou krizí se začínají objevovat také případy, kdy pojištěný dojde do situace, že není schopen své pojištění platit. V důsledku toho se pak smlouvy upravují anebo je smluvní vztah klient nucen ukončit.


Jaké životní pojištění tedy lidé nejvíce preferují?

Zájemce o pojištění chce takovou pojistnou smlouvu, která mu pokryje požadovaná rizika. Klient požaduje zajištění pro případ úrazu, nemoci nebo úmrtí. Trendem je také skutečnost, že klienti volí vyšší pojistnou částku. Situace, kdy lidé pohlíželi na pojištění jako na možnost spoření, investic, daňového zvýhodnění, je dnes minulostí.

Klienti chtějí zajistit nejen sebe, ale své potřeby vztahují také na zajištění svého blízkého okolí. Velké oblibě se těší například připojištění vlastního úrazu, invalidity nebo bezmocnosti.


Co byste poradil čtenářům, kteří se rozhodují, jaké pojištění koupit. Kdy a pro koho je vhodné investiční, kapitálové nebo rizikové pojištění?

Jako zájemce o pojištění bych si před samotným uzavřením pojištění ujasnil, proč si chci pojištění pořídit. Pokud jej budu uzavírat s tím, že se to tak má a nemám zřejmý důvod, může to být lichá a někdy i drahá strategie. Stejně tak i rozhodnutí uzavřít pojištění s důvodem, že mám momentálně nadstandardní příjem, není z dlouhodobého pohledu ideální. Pojištění bych si měl sjednat s tím, že si ho pořizuji na celý život. Má volba záleží nejen na mé současné situaci, ale i na racionální úvaze o mé možné budoucnosti. Např. pokud jsem mladý, svobodný a bez závazků, měl bych se pravděpodobně nejvíce zajímat o pokrytí rizika úrazu, protože statisticky nemoc není u mladší generace tak riziková.

Jiný případ nastane, pokud si založím rodinu a začnu splácet úvěry. Pak bych měl zvolit pojištění, které mnohem lépe pokryje běžné pravidelné platby v době, kdy například z důvodu nemoci nebo ztráty zaměstnání nebudu moci své závazky plnit. Obecně stále ještě zastáváme názor, že si svou pojistku „užijeme“ pouze v případě, kdy si např. zlomíme nohu. Velmi zjednodušený příklad, ale častý názor. Je to však nesmysl. Bolestné, které si lidé většinou kupují, je jen o nepatrné částce, navíc lidé často do práce chodí i se zlomenou nohou, pokud jim to profese dovolí, nehledě na případnou výši spoluúčasti. Smysl má řešit situaci, kdy je člověk opravdu nucen zůstat i několik týdnů nebo měsíců v domácí péči nebo v nemocnici, a kdy je potřeba, aby pojištění tyto stálé platby pokrylo.


Lze si prostřednictvím pojištění našetřit nebo jinak pojistit důchod?

Možné to do jisté míry je, ale jak jsem již zmínil, životní pojištění je ve větší míře konzervativní druh investování. Prvoplánově to není o tom, že by výsledné naspořené částky byly nějak výrazně vysoké. Dnes už je velmi často pojištění vázáno na investice. Výnos v těchto případech nebývá garantován a vždy je třeba počítat s určitým rizikem. Rozhodně tato forma dle mého názoru nenaplňuje představu o bezpečně uložených prostředcích na důchod.


Petr Procházka Pojišťovna České spořitelny VIG


Myslíte si tedy, že má důchodové pojištění smysl nebo existují i lepší produkty, se kterými lze šetřit na důchod?

Pokud myslíte pouze spoření a investice, pak existují vhodnější produkty. Pojištění má ale nezanedbatelnou výhodu ve smyslu pojištění jako takovém, protože můžete pojistit již zmiňovaná rizika, a celý produkt tak pro klienta učinit užitečným.


Prodáváte důchodové pojištění?

Nabízíme důchodové připojištění v rámci FLEXI životního pojištění. Jedná se o produkt, kdy je klientovi z naspořených prostředků vyplácena doživotní renta.

Odrazila se inovace Flexi životního pojištění na jejím prodeji? Vámi zmíněná doživotní renta se mi zdá jako produkt docela drahá, mají zákazníci zájem i o ni?

Od ledna jsme Flexi upravili tak, že jsme sloučili všechny dosavadní produkty do jednoho a nabídli v rámci jedné smlouvy. Zájem klientů a celkový nárůst prodeje, který převyšuje součet jednotlivých produktů, nám potvrzuje, že to byl krok správným směrem.


Umíte pojistit celou rodinu v jedné pojistce? V čem spočívají výhody tohoto postupu a kdy je naopak vhodnější zvolit individuální pojištění?

Hlavní výhody společné pojistky jsou snížené náklady na poplatky, menší komplikovanost, méně dokumentace a možnost provádět potřebné změny pouze v rámci jedné smlouvy. Samostatná pojistka zase klientům může přinést daňové zvýhodnění, které lze uplatnit podle zákona pouze na jednu osobu. Může být také jednodušším řešením v případě rozvodu, kdy klient má pojistku sám na sebe a s nikým se o ni nedělí.


Přinesl vstup nového akcionáře (Vienna Insurance Group) změny v produktech nebo pojistných podmínkách?

Na první pohled, s výjimkou nového loga společnosti, samotné produkty nebo pojistné podmínky náš vstup do skupiny Vienna Insurance Group nijak nezměnil. Hlavní rozdíl je v tom, že se nyní nacházíme v pojišťovací skupině, ne ve finanční skupině, která je především bankovním subjektem. Sesterské společnosti, které nás nyní obklopují, podnikají ve stejné oblasti byznysu, a společně tak můžeme lépe spolupracovat a efektivněji oslovovat klienty a partnery. To i přes skutečnost, že na trhu vystupujeme jako konkurence a v rámci skupiny působí každá pojišťovna samostatně. Na druhé straně zůstáváme výhradním partnerem České spořitelny v nabídce a prodeji pojištění životních, úrazových a nemocenských.


Setkáváte se nyní, když lidé potřebují obecně více peněz, s nárůstem pojistných podvodů?

Podle mého názoru to není trendem, spíš v poslední době pojistným podvodům věnují pojišťovny více pozornosti a objevuje se tak mnohem více případů. Zajímavý je např. monitoring četnosti škod v průběhu roku. Nejvíce škod je vždy před létem a v předvánočním čase, kdy lidé potřebují peníze. Netvrdím tím samozřejmě ale, že všechny tyto případy jsou podvodné nebo podezřelé. V zahraničí se odhaduje, že zhruba 10 % škod v rámci úrazového pojištění jsou podvodného charakteru.

Pojistné podvody a různé snahy obejít pravidla jsou také hlavním důvodem, proč jsou pojišťovny nuceny zavádět do svých podmínek výluky.Je to jeden ze způsobů, jak omezit možnost vzniku pojistného podvodu.


Petr Procházka Pojišťovna České spořitelny VIG


V praxi se stávají ovšem i opačné případy, tedy situace kdy není s likvidací pojistné události spokojen klient. Doporučil byste čtenářům ozvat se, pokud by cítili, že výsledek šetření pojistné události není spravedlivý?

Určitě ano, klient má právo reagovat pokud cítí, že šetření pojistné události neodpovídá skutečnosti nebo jeho představě. Pojišťovna například může plnění původně odmítnout, protože protokol od lékaře se zdá být jednoznačný. V případě, že ale existují ještě jiné dokumenty, které mohou celou věc lépe vysvětlit nebo popsat, klient by je měl určitě předložit a pojišťovna pak celou věc znovu přezkoumá.


Jak přistupujete k případům, kdy klient zalhal ve formuláři o svém zdravotním stavu. Odmítáte plnění rovnou nebo přece jen posuzujete, jak je lež závažná a nakolik pojistku ovlivnila?

Pojišťovna má právo do dvou měsíců od doby, co zjistila nesrovnalosti nebo zatajení důležitých informací, díky kterým by smlouvu vůbec neuzavřela, od smlouvy odstoupit od samého počátku. Jinou možností může být odmítnutí případného pojistného plnění na základě nových zjištění. Vždy to ale záleží na tom, o jak závažné skutečnosti nebo případ se jedná.


Jaký máte názor na převod pojištění podobně, jako je tomu například u penzijních fondů?

Není to nezajímavá myšlenka, ale je poměrně komplikovaná z hlediska realizovatelnosti a existuje zde riziko zneužitelnosti. Je velmi tenká hranice mezi tím, co je správné přepojištění klienta a co je už jasné zneužití. Naše pojišťovna dlouhodobě preferuje klientovi umožnit implementovat změnu do staré smlouvy, před doporučením přepojistit nebo uzavřít novou smlouvu. Ukončení stávající a uzavření nové smlouvy má totiž obvykle výrazné negativní finanční dopady na klienta. Pokud se nechá klient zprostředkovatelem přesvědčit a smlouvu zruší, často přichází o velkou část svých, již dříve uhrazených peněz a přistoupí tak na znovuzaplacení nových a často velmi vysokých počátečních nákladů nové pojistky.

skoleni_8_6


Co byste poradil těm, kteří ztratili práci a nyní nemají prostředky na placení pojistného?

Pojistná smlouva nabízí různé a flexibilní možnosti řešení. Klient může kdykoliv upravit platbu tak, aby vyhovovala jeho momentální situaci. Když jeho nastřádané prostředky dosáhnou určité hranice, může požádat i o přerušení placení, tzv. platební prázdniny. Řešení záleží vždy na konkrétní smlouvě, ukončení smlouvy je tím posledním řešením, protože klient tak ztrácí hodnotu, kterou do pojištění vložil v minulosti.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).