Hlavní navigace

O kolik se vám prodraží malý (tzv. bagatelní) dluh?

24. 10. 2017
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Spočítáme si, o kolik zaplatíte více, když včas neuhradíte svůj menší závazek a spor skončí u soudu. Spory do 10 000 Kč před soudem první instance a spory do 50 000 Kč před soudem odvolacím se totiž označují jako tzv. bagatelní spory.

V posledních letech se Ústavní soud a posléze i normotvorné orgány zastaly dlužníků a zasadily se, aby se příslušenství dluhu (resp. přísudek, tedy to, co musejí zaplatit navíc) minimalizovalo. Psali jsme o tom například v článku Porážky u soudu budou finančně spravedlivé, vymahači dostanou méně.

Co jsou bagatelní dluhy a bagatelní spory o ně?

Podle ust. § 202 odst. 2 občanského soudního řádu (o. s. ř.) není odvolání (ač je jinak běžným – řádným opravným prostředkem) přípustné proti rozsudku, jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 10 000 Kč. K příslušenství pohledávky (např. úrokům z prodlení) se přitom nepřihlíží (úroky se tedy k jistině dluhu pro tyto účely nepřipočítávají).

Odvolání je přípustné jen u rozsudku pro uznání a rozsudku pro zmeškání. O kontumačním rozsudku jsme psali v článku Rozsudek pro zmeškání: každý svého štěstí strůjcem, to platí i u soudu.

Dovolání k Nejvyššímu soudu ČR pak není přípustné proti rozsudkům a usnesením, jimiž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50 000 Kč, to však neplatí, jestliže jde o vztahy ze spotřebitelských smluv a o pracovně-právní spory (mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem). Příslušenství pohledávky se ani tady nepočítá.

Spory do 10 000 Kč před soudem první instance a spory do 50 000 Kč před soudem odvolacím se tak označují jako tzv. bagatelní spory. Advokátní tarif, tedy vyhláška, která určuje výši odměny advokátům, považuje za bagatelní plnění (dluhy) při splnění dalších podmínek do 50 000 Kč.

Zabývejme se opravdu jenom menšími dluhy, těmi nejmenšími, tedy vymáháním částek do 10 000 Kč. Co tedy budou muset dlužníci zaplatit navíc?

Úroky z prodlení, pokud je věřitel bude požadovat, přičemž od 1. ledna 2014 výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o osm procentních bodů. O počítání úroků jsme psali v článku Jak jsou vysoké a jak se počítají úroky z prodlení?

Soudní poplatek, který činí 1000 Kč.

Palmáre a paušální náhradu hotových výdajů advokátovi věřitele. Tady se bude výše lišit podle toho, zda bude, nebo nebude použita tzv. formulářová žaloba, tedy ustálený vzor žaloby uplatňovaný ve věci téhož žalobce (věřitele) ve skutkově i právně obdobných věcech, to je např. případ vymáhání pokut a doplatků za černou jízdu ve veřejné dopravě, mohou to být nedoplatky na dodávce služeb atp. – potom bude každý jeden úkon právní služby, který právník vykoná, oceněn částkou 200 Kč – půjde tedy o předžalobní upomínku (výzvu k plnění, kde je rozebrána podstata sporného případu), převzetí právního zastoupení (včetně první porady s klientem, věřitelem) a sepsání žaloby a ke každému tomuto úkonu bude ještě náležet paušální částka náhrady výdajů po 100 Kč, celkem tedy půjde o 3 × 200 Kč a 3 × 100 Kč, tedy 900 Kč. Pokud nepůjde o formulářovou žalobu v obdobných případech, půjde při částce:

  • do 500 Kč o 3 × 300 Kč + 3 × 300 Kč paušální náhrady,
  • přes 500 Kč do 1000 Kč o 3 × 500 Kč + 3 × 300 Kč paušální náhrady,
  • přes 1000 Kč do 5000 Kč o 3 × 1000 Kč + 3 × 300 Kč paušální náhrady,
  • přes 5000 Kč do 10000 Kč o 3 × 1500 Kč + 3 × 300 Kč paušální náhrady.

(Odměnu advokáta uvádíme vždy bez DPH, drtivá většina advokátů je však plátcem DPH, takže je nutno počítat s jejím navýšením o daň.)

To vše, pokud soudní řízení skončí vydáním platebního rozkazu (o němž jsme psali v článku Platební rozkaz nepodceňujte), na jehož základě dlužník dluh a jeho příslušenství, tedy úroky z prodlení a přísudek v podobě náhrady nákladů řízení, zaplatí, a nebude tak třeba dalších služeb advokáta (natož exekutora).

dan_z_prijmu

Pokud podá žalovaný dlužník odpor proti platebnímu rozkazu nebo soud platební rozkaz zruší, protože se jej nepodaří doručit, nebo soud platební rozkaz vůbec nevydá a dojde ke standardnímu jednání, další výlohy narostou, a to přinejmenším o 1 další právní úkon, a to účast advokáta na soudním řízení (přelíčení). Pak už se ovšem nebude rozlišovat, zda byla použita formulářová žaloba a šlo o obdobné triviální případy, anebo ne, protože snížené sazby advokátní odměny platí jen do stadia podání návrhu na zahájení řízení (žaloby) včetně.

Příklady
Typ dluhu Výše dluhu, tedy žalované částky O kolik se dluh prodraží – Náhrada nákladů, pokud řízení skončí vydáním platebního rozkazu O kolik se dluh prodraží – Náhrada nákladů, pokud řízení skončí vydáním rozsudku po 1. stání
Dluh z vyúčtování např. v SVJ 1024 Kč 3 × 1000 Kč + 3 × 300 Kč = 3900 Kč za právní zastoupení
+ 1000 Kč soudního poplatku
= 4900 Kč
 4 × 1000 Kč + 4 × 300 Kč = 5200 Kč za právní zastoupení
+ 1000 Kč soudního poplatku
= 6200 Kč
Nezaplacené jízdné a pokuta v MHD 1024 Kč  3 × 200 Kč + 3 × 100 Kč = 900 Kč za právní zastoupení
+ 1000 Kč soudního poplatku
= 1900 Kč
 3 × 200 Kč + 1000 Kč + 3 × 100 Kč + 300 Kč = 2200 Kč za právní zastoupení
+ 1000 Kč soudního poplatku
= 3200 Kč

Pokud ani na základě pravomocného platebního rozkazu nebo rozsudku dlužník nezaplatí, vzrostou další náklady při exekučním vymáhání a dluh se ještě více prodraží.

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).