Hlavní navigace

Nezříkejte se odpovědnosti - pojistěte si ji

22. 12. 2006
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Odpovědnost se v současném světě, provázaném zákony a nařízeními, dotýká denně prakticky každého člověka. Ať už jsme doma, v práci nebo si užíváme volného času, jsme součástí systému, jenž na odpovědnosti silně staví. Ne vždy si to uvědomujeme, a proto nás často dokáže překvapit.

S odpovědností za své konání (či nekonání) se většinou člověk setká až tehdy, když jsou z jeho odpovědnosti vyvozena zákonná či jiná (například smluvní) opatření vztahující se k jeho osobě. Taková opatření jsou nezřídka pro člověka dosti zásadním zásahem do života, pokud mají charakter například nutných finančních úhrad (splátek, škod), pokut, jiných finančních sankcí, nebo dokonce trestu. Proto trh pojišťovnictví postupně vyvinul produkty, které aspoň z části mohou krýt případné riziko vyplývající z odpovědnosti člověka.

Většina těchto pojistných nástrojů má za cíl eliminovat dopad sankcí (v 90 % finančních), které by jinak přivedly člověka do složité životní situace. Samozřejmě že zde nemluvíme o trestní odpovědnosti.

Běžný člověk se nejčastěji s odpovědností setká v případech, které jsou vymezeny Občanským zákoníkem a Zákoníkem práce.

U Občanského zákoníku je to:

 • Obecná odpovědnost (př. škoda způsobená provozní činností)
 • Zvláštní odpovědnost (hmotná odpovědnost, škoda způsobená vadou výrobku)
 • Odpovědnost za škodu způsobenou těmi, kteří nemohou posoudit následky svého jednání (nezletilí, lidé s duševní poruchou)
 • Odpovědnost za škodu způsobenou úmyslným jednáním proti dobrým mravům
 • Odpovědnost za škodu v některých zvláštních případech
 • Odpovědnost za škodu způsobenou provozem dopravních prostředků
 • Odpovědnost za škodu způsobenou provozem zvlášť nebezpečným
 • Odpovědnost za škodu způsobenou na vnesených nebo odložených věcech

U zákoníku práce:

Z pohledu zaměstnance:

 • Obecná odpovědnost za škodu
 • Odpovědnost za nesplnění povinnosti k odvrácení škody
 • Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, který je zaměstnanec povinen vyúčtovat
 • Odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů

Z pohledu zaměstnavatele:

 • Odpovědnost zaměstnavatele za škodu
 • Odpovědnost za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání
 • Odpovědnost za škodu na odložených věcech
 • Odpovědnost při odvrácení škody
 • Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele

Důvodem, proč se pojistit, je prostý fakt vymezený zákonem: Kdo způsobí druhému škodu, nese za ni plnou odpovědnost a ze zákona je povinen tuto škodu uhradit. Na druhé straně má pojištěný subjekt právo, aby za něj pojišťovna uhradila škodu, již způsobil jinému subjektu na majetku, zdraví a životě.

Ústavy poskytující pojištění reagovaly velmi prakticky – na specifický druh odpovědnosti vytvořily pojistný produkt, který by měl pokrýt případná rizika z odpovědnosti vyplývající.

Nyní uveďme nejběžnější druhy pojištění, s nimiž se s nejvyšší pravděpodobností setkáte.

Pojištění odpovědnosti za výrobek

Toto pojištění se sjednává pro škody na životě, zdraví a majetku, které byly způsobeny vadným výrobkem. Pojistné je obvykle kalkulováno jako určitý díl z předpokládaného obratu (firmy), přičemž se přihlíží k rizikovosti výrobku.

Pojištění je nejčastěji založeno na principu loss occurrence (předpokladem vzniku práva na pojistné plnění je, že ke vzniku škody došlo v době trvání pojištění, škoda však může být uplatněna i mnohem později).

Nejvíce toto pojištění využijí firmy, jejichž výrobek může být rizikovým během svého užívání či může nějakým způsobem poškodit ostatní majetek uživatele. Příkladem může být technické zařízení budov, jež může poškodit majetek provozovatele, jako jsou stroje nebo kancelářská technika.

Pojištění odpovědnosti za škody v občanském životě

S tímto, fyzickými osobami nejčastěji využívaným pojištěním, se setkáme až při nehodě či nenadále události doma, při sportu nebo prakticky jakékoli běžné činnosti vykonávané s určitým rizikem. Pojištění obvykle kryje škody způsobené:

 • při vedení domácnosti a provozem jejího zařízení
 • při rekreaci a zábavě
 • při chůzi, cyklistice a jízdě na koni
 • při rekreačních sportech
 • nemotorovými plavidly
 • domácím a hospodářským zvířectvem
 • legálně drženou zbraní s výjimkou výkonu práva myslivosti

Důležitým aspektem pojištění je, na koho se pojištění vztahuje. V tomto případě to mohou být následující subjekty:

 • pojištěný osobně
 • jeho manželka/manžel
 • svobodné nezletilé děti a osvojenci (pokud žijí ve společné domácnosti)
 • zletilé děti (pokud se připravují na své povolání)
 • osoby zaměstnané v domácnosti pojištěného

Již mnohokrát se potvrdilo, že tento druh pojištění hraje důležitou roli v zabezpečení domácnosti proti živlům (voda, oheň), a proto je dobré jej mít v patřičné výši sjednané. Může se lehce stát, že bez něj přijdete vlivem neočekávané události o všechno.

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání

Vztahuje se na škody, které způsobí zaměstnanec svému zaměstnavateli v souvislosti s pracovní činností. Jedná se o neúmyslné poškození majetku a majetkové újmy, u kterých může zaměstnavatel v souladu se Zákoníkem práce vymáhat škodu až do 4,5 násobku základního platu. Pokud tedy máte se zaměstnavatelem sjednanou hmotnou odpovědnost za svěřené předměty, předměty využívané v práci apod., je nutné, abyste si byli vědomi případných rizik spojených s jejich ztrátou či poškozením.

Pojištění profesní odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti za škody jsou určená pro jednotlivé profese, kdy osoby provozující tyto profese jsou ze zákona odpovědné za profesionální chyby a omyly. Proto se pojišťují proti případným rizikům (chybám), jež mohou vzniknout jako výsledek jejich profesní činnosti.

Mezi povinné profesní odpovědnostní pojištění patří odpovědnostní pojištění:

dan_z_prijmu

 • advokátů
 • stomatologů, lékařů a lékárníků
 • veterinárních lékařů
 • notářů
 • daňových poradců
 • auditorů
 • autorizovaných architektů, inženýrů a techniků
 • patentových zástupců
 • komerčních právníků
 • pojišťovacích zprostředkovatelů

Dostupné informační zdroje

Při uzavírání pojištění si velmi dobře zkontrolujte, co vlastně pojistná smlouva upravuje a co je předmětem pojištění a samozřejmě jaká plnění a v jaké výši jsou ze strany pojišťovny sjednána.

Informace o odpovědnosti lze najít například v následujících zdrojích:

 • Zákon č. 65/1965 Sb. Zákoník práce
 • Zákon č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník
 • Zákon č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů
 • Zákon č. 363/1999 Sb. o pojišťovnictví
 • Vyhláška Ministerstva financí č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
 • Zákon č. 266/2006 Sb. o úrazovém pojištění zaměstnanců

Anketa

Máte pojištěnou odpovědnost?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).