Hlavní navigace

Nedostali jste z banky výpis? Můžete si stěžovat

26. 10. 2012
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Jak se tvoří výpis z účtu, co všechno na něm najdete a kdy si nemáte právo stěžovat, že vám ho banka nedoručila?

Každá obchodní banka je povinna informovat svého klienta o provedených transakcích na jeho účtu prostřednictvím výpisů z účtů. V tomto článku se zaměříme na podrobnější informace o této povinnosti.

Formy výpisů

Výpis z účtu může být klientovi předáván buď v tištěné (neboli papírové) formě na speciálním tiskopise banky nebo v elektronické formě, a to podle smlouvy mezi bankou a klientem. Čtěte také: Bezplatný výpis z účtu úplně zadarmovšude není

Banka je povinna výpisy z tzv. platebních účtů (tj. účtů, určených k platebním transakcím) poskytovat nebo zpřístupňovat klientovi v pravidelných intervalech, které nesmějí být delší než jeden měsíc a ve smlouvě dohodnutým způsobem. Musí to dělat tak, aby klient mohl tyto informace ukládat a kopírovat v nezměněném stavu. Banka je tuto svoji povinnost povinna plnit bezplatně, resp. dohodnutá úplata musí být přiměřená a musí odpovídat jejím skutečným nákladům.

U jiných než platebních účtů závisí cyklus pro zpracování výpisů zcela na dohodě banky a klienta.

Podle dikce zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku je informace poskytnutá klientovi zachycená na trvalém nosiči dat (tedy např. na speciálním tiskopise). Informace je klientovi zpřístupněná tehdy, pokud mu banka sdělí údaje, které mu umožní si tuto informaci sám vyhledat (např. prostřednictvím služeb přímého bankovnictví).

 Papírové výpisy banka (na základě smlouvy) s konkrétním klientem posílá klientovi na adresu, kterou si sám určí, nebo mu je předává v prostorách svého konkrétního obchodního místa, pokud si to klient tak přeje.

Čtěte také: Je tištěný elektronický výpis z účtu plnohodnotným dokladem?

Za nedoručený dopis si klient často může sám

Občas se stane, že klient zapomene sdělit pracovníkům pobočky banky, která mu vede jeho účet, změněné údaje, nutné pro správné zasílání výpisů (jedná se zejména o změnu adresy nebo o změnu jména)  i přesto, že tato povinnost vyplývá z obchodních podmínek jako součást smlouvy o vedení účtu.

Pokud se tak stane, nemůže si klient stěžovat, že mu banka nezasílá nebo pošta nedoručuje výpisy z účtu. Tyto výpisy se totiž vracejí bance jako nedoručitelné a banka je musí archivovat a tak jí vznikají dodatečné náklady.

Kromě toho banka může spolu s výpisy nebo jako samostatný dopis na neplatnou adresu posílat různé důležité informace, které pak klient neobdrží. Takže sdělovat změny svých identifikačních údajů (zejména jména a adresy) byste bance měli včas především ve vlastním zájmu.

Nicméně se lze občas setkat s tím, že se výpis v průběhu poštovního zpracování ztratí. Pokud má klient pochybnost, zda mu banka výpis z jeho účtu opravdu vytvořila a zaslala, není nic jednoduššího, než se jí zeptat. Banka totiž  obvykle velmi dobře ví, kdy (datum i přesný čas) výpis vytiskla a kdy jej předala poště k doručení.

Jaké informace musí výpisy obsahovat?

Výpis z účtu však vždy musí obsahovat následující náležitosti, které jsou uvedeny v zákoně č. 284/2009 Sb., o platebním styku. Jedná se o

  • údaje, které klientovi umožní identifikovat platbu, a pokud to připadá v úvahu, také údaje o příjemci platby, resp. jejím plátci,
  • částku platby ve měně, v níž byla odepsána z účtu plátce, nebo ve měně použité v platebním příkazu, resp. ve měně, v níž byla připsána na účet příjemce,
  • údaj o úplatě, kterou je klient povinen zaplatit  bance za provedení platby, a pokud se úplata skládá z více samostatných položek,  také rozpis těchto položek,
  • tam, kde to připadá v úvahu, směnný kurz použitý bankou plátce a částku platby po této směně měn (plátci), resp. před touto směnou měn (příjemci platby),
  • den valuty částky odepsané z účtu plátce nebo datum přijetí platebního příkazu (příjemci platby), resp. den valuty částky, připsané ve prospěch účtu příjemce. Den valuty je okamžik, ke kterému je platba evidována na účtu pro potřeby výpočtu úroků.

Součástí výpisu z účtu bývá také „název protiúčtu“, tj. název „druhé strany transakce“. Tento název odpovídá údaji v příslušné smlouvě, resp. v informačním systému příslušné banky. Může být však na výpise z účtu zkrácen vzhledem k omezenému počtu disponibilních znaků na výpisu z účtu. Čtěte také: Problémy s poplatky, nebo s informacemi?

„Název protiúčtu“ není na výpisu z účtu plátce u jím zadané úhrady do jiné banky naopak uveden, protože tuto informaci nemá banka plátce odkud vzít. „Název protiúčtu“ je ovšem přenášen zúčtovacím centrem České národní banky, takže příjemce této úhrady má na výpise ze svého účtu tuto informaci uvedenu.

Jakým způsobem jsou papírové výpisy vytvářeny?

Papírové výpisy jsou tištěny na obálkovací lince příslušné obchodní banky. Na konci zpracování transakcí (tj. po jejich zaúčtování) je na obálkovací linku zaslán v elektronické podobě soubor výpisů k vytištění. Tento soubor bývá rozdělen do dvou částí, a to na výpisy, které jsou klientovi zasílány poštou na jím stanovenou adresu, a na výpisy, které si klient vyzvedne na tom obchodním místě, v němž je účet veden.

Soubor výpisů, určených „k zaslání poštou“, bývá setříděn a (a tedy výpisy jsou z něj vytištěny) podle poštovní adresy (resp. podle PSČ) a předán poště k doručení klientům.

Obchodní banka namísto pracovníků pošty třídí zásilky a předává je poště až na její místo přepravy, a tím šetří poště náklady na zpracování. Kromě toho banka zajišťuje každý den relativně vysoký počet zásilek, takže zřejmě může požadovat i tzv. množstevní slevy. Je proto možné předpokládat, že náklady na zasílání výpisů klientům poštou jsou tak nižší než náklady na „standardní poštu“, což může mít pozitivní dopad do výše poplatků, které platí klienti za tuto službu.

Soubor výpisů „k vyzvednutí klientem na pobočce“ je setříděn a vytištěn podle jednotlivých obchodních míst (podle toho, ve kterém z nich je konkrétní účet veden). Všechny výpisy tohoto typu jsou doručeny na příslušnou pobočku, kde si je bankovní úředníci zakládají a vydávají klientům (klient se musí přitom identifikovat svým průkazem totožnosti a příp. i plnou mocí).

Jinak řečeno, tento způsob doručování výpisů je pro banku poměrně finančně náročný, což se odráží také v ceně za danou službu, kterou musí bance zaplatit klienti.

Výpisy z účtů, vedených na různých obchodních místech konkrétní obchodní banky, mohou být v obálkovací lince vytištěny v různých dnech v rámci konkrétních cyklů zpracování (odlišných od cyklu „každý den“).

Pokud tedy mají různí klienti ve smlouvě o vedení účtu uvedeno, že jejich výpis bude vytvářen např. jedenkrát měsíčně, nemusí být tyto výpisy tištěny ve stejný den, pokud jsou příslušné účty vedeny v různých obchodních místech dané banky.

skoleni_27_5

Důvodem pro tuto skutečnost je nutnost zajistit rovnoměrné vytížení obálkovací linky.

Náklady banky na zpracování výpisů

Nejlevnější jsou pro banku elektronické výpisy, které jsou klientům zpřístupňovány. Z tištěných výpisů jsou pro banku obvykle levnější výpisy, které jsou klientovi zasílány poštou, než výpisy, které si klient vyzvedává na pobočce. Náklady, spojené s jednotlivými formami výpisů, se pak může odrazit i v poplatcích, které klient platí bance za vedení svého účtu.

Autor článku

Autor se dlouhodobě věnuje tématům bankovních služeb.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).