Hlavní navigace

Nechte si prominout penále a úroky!

26. 5. 2003
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Máte daňový nedoplatek? Ministerstvo financí zveřejnilo statistiky týkající se daňových nedoplatků na daních a doporučilo správcům daně, aby zohlednili při posuzování žádostí o prominutí penále a úroků ty dlužníky, kteří uhradí své nedoplatky do 31. července 2003. Máte jedinečnou šanci neplatit penále!

Mluví-li se o daňovém nedoplatku, je tím myšlena souhrnná částka včas neuhrazené splatné daně a po dni její splatnosti částka naběhlého příslušenství daně k danému dni. Co to je ono příslušenství? Zahrnuje především penále podle délky období, které uplyne mezi splatností a úhradou daně. Toto daňové penále pak tvoří podle kvalifikovaného odhadu 30 – 40 % celkových evidovaných daňových nedoplatků.

Podle výše zmíněné statistiky to vypadá s daňovými nedoplatky následovně:

  • souhrnná výše daňových nedoplatků na daních spravovaných územními finančními orgány a celními orgány činí částku 111 mld. Kč,
  • největší suma daňových nedoplatků, tj. téměř 48,5 mld. Kč, je evidována na jednotlivých daních s objemem nad 10 mil. Kč – jejich podíl na celkovém objemu nedoplatků činí 58 %, u této rozhodující skupiny nedoplatků je naopak nejmenší úspěšnost vymáhání.

Nejnovější statistika podílů jednotlivých daní na celkových daňových nedoplatcích je následující:

Tabulka č. 1010
Daň 2001 2002 2001–2002 2002/2001 podíl na celkovém nedoplatku
nedoplatek nedoplatek nárůst nedoplatku index nárůstu nedoplatku
Daňové nedoplatky celkem 106 427 110 922 4 494 104%
z toho:
Daň z přidané hodnoty 40 758 41 872 1 114 102,70% 37,70%
Daně spotřební celkem 6 881 7 265 383 105,60% 6,50%
Daň z příjmů právnických osob 19 668 21 231 1 563 107,90% 19,10%
Daň z příjmů vybíraná srážkou (§ 36 ZDP) 361 378 17 104,80% 0,30%
Daň silniční 773 874 101 113,10% 0,80%
Daň dědická 12 13 1 107,20% 0,00%
Daň darovací 1 088 1 056  –32 97,10% 1,00%
Daň z převodu nemovitostí 4 860 5 074 214 104,40% 4,60%
Daň z příjmů fyzických osob 9 893 11 592 1 699 117,20% 10,50%
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 5 218 5 323 105 102,00% 4,80%
Daň z nemovitostí 1 150 1 216 66 105,70% 1,10%
Ostatní příjmy, odvody a poplatky 6 978 6 667  –310 95,60% 6,00%
Clo 1 935 1 739  –196 89,90% 1,60%
Nedoplatky ze staré daňové soustavy 6 853 6 622  –231 96,60% 6,00%

Vývoj daňových nedostatků v letech 1996–2002 charakterizuje následující tabulka (údaje v mil.Kč):

Tabulka č. 1011
Vývoj daňových nedoplatků 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Daňové nedoplatky 59 750 70 408 86 678 103 604 105 970 106 427 110 922
Meziroční přírůstky nedoplatků 10 658 16 270 16 927 2 365 458 4 494
Daňové příjmy kumulativně 1 197 662 1 553 753 1 933 280 2 337 344 2 753 452 3 203 581 3 687 200
Roční inkaso daní 356 091 379 528 404 063 416 108 450 129 483 620
Meziroční přírůstky nedoplatků na daňových příjmech 3,00% 4,30% 4,20% 0,60% 0,10% 0,90%

Jak se řeší daňové nedoplatky?
Daňové nedoplatky řeší územní finanční úřady v daňových řízeních. Jejich cílem je přirozeně smírné a dobrovolné zaplacení daně příslušným daňovým subjektem. V rámci tohoto řízení probíhá i případné jednání o případném posečkání či splátkování nedoplatků, a v případě vyšších částek se projednává i způsob zajištění daňových pohledávek. Výši daňového nedoplatku pak může ovlivnit i podaná žádost daňového subjektu o prominutí těchto nedoplatků.

V této souvislosti je velmi významné následující sdělení, které bylo zveřejněno na webových stránkách Ministerstva financí: „ Jestliže daňový subjekt uhradí v době od 1. dubna 2003 do 31. července 2003 nedoplatek, který je předmětem evidence na osobním daňovém účtu a který vznikl neuhrazením daně, zvýšením daně a nákladů řízení v době od l. ledna 1993 do 31. prosince 2001, bude při posuzování žádosti o prominutí penále a úroků podle ustanovení § 55a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, za uvedené období k provedené úhradě přihlíženo."

Jak funguje prominutí penále a dalšího příslušenství?
Tuto oblast upravuje na základě zmocnění § 55a zákona o správě daní a poplatků vyhláška MF č. 299/1993 Sb. Tento předpis umožňuje, aby finanční úřad prominul jednomu dlužníkovi u jedné daně příslušenství daně v maximální výši 300 000 Kč v jednom kalendářním roce.

skoleni_13_10

Podmínkou je, že žádost o prominutí příslušenství daně (např. tedy i penále) je odůvodněna zamezením nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování daňových zákonů nebo tvrdostí zákona. Prominout nelze příslušenství daně v případě nesplnění registrační povinnosti a nepředložení daňového přiznání u spotřebních daní (včetně DPH), opakování nedostatku, za který již bylo stejné příslušenství uplatněno, a v případě penále vyměřeného na základě kontroly správcem daně (sazba 0,2 %).

Proto, máte-li daňový nedoplatek, zvažte jeho zaplacení do 31. července. Může se vám to vyplatit!

Anketa

Máte daňové nedoplatky?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).