Hlavní navigace

Na co vše myslet a udržovat aktuální (nejen) kvůli vlastní smrti?

30. 7. 2021
Doba čtení: 13 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos Inc.
Co vše může dávat smysl udržovat pro případ životní katastrofy? Především pro případ vaší smrti, ale alespoň částečně i pro případ vašeho kómatu, ztráty svéprávnosti či jiné neschopnosti konat.

V čem jsme v Česku dobří, je solidarita při takových událostech, jako je tornádo. Politici ani dobrovolníci ale nijak nepomůžou v případě, že zemřete, nebo jen nejste schopni rozhodovat. Na to jsou jiné instrumenty a možnosti. Vysvětlíme, co je dobré v každém okamžiku života mít nastavené a aktuální.

V důsledku tornáda zemřelo minimálně 6 lidí. Měli zajištěné své záležitosti? Bude postaráno o jejich děti, rodiče, zvířata, majetek (včetně případných specialit, jako je bitcoin)? Stihl otec nenarozeného dítěte a potenciálně z nesezdaného vztahu uznat zemřelé dítě za vlastní?

Především u mladých lidí bohužel očekávám, že s touto možností nepočítali, a přitom člověk by měl být připraven i na tyhle nepříjemné věci, nevíte doslova dne ani hodiny.  Každý svéprávný by měl mít své pořízení pro případ smrti (především závěť) a aktualizovat hned, jakmile cítí potřebu ji změnit. Neodkládat. 

Stát sice nějak nastavuje dědění, ale je to formou dělení příbuzných do skupin a v rámci skupiny rozdělení majetku. Mnohým lidem to může stačit. Ale mnozí by se divili, když by zjistili, komu by připadl majetek, když by je dnes něco zabilo. Zvláště pokud jsou s partnerem nesezdaní, zvláště pokud čekají dítě. Nebo pokud nežijí s manželem, zvláště když se už i rozvádí, ale ještě nemají rozsudek. Nebo pokud jejich příbuzný je v exekuci, oddlužení.

V závěti můžete myslet i na přátele

V závěti můžete myslet i na přátele, známé, třeba jen tzv. odkazem (např. vzpomínkovým předmětem). Nebo třeba řešit to, aby se například nemovitosti nedělily podílovým spoluvlastnictvím. A to už vůbec nemluvím o tom, pokud máte některé své smluvní vztahy uzavřené jen podáním ruky ústně a rádi byste, aby dědici o nich věděli a dodrželi je. Nebo naopak chcete snížit riziko, aby na pozůstalé nevytáhli neoprávněnou pohledávku (promlčenou, hotovostí zaplacenou, neuznanou), kterou by bez zkoumání zaplatili.

Na druhou stranu, pokud víte, že nejste schopni udržovat své záležitosti aktualizované, připadá do úvahy i možnost, že raději závěť nebudete sepisovat vůbec, než aby dědil bývalý manžel, kterého mezitím nenávidíte. Další možností je počítat už při sepisování závěti s mnoha životními událostmi, jako je rozvod/rozchod, narozené i nenarozené dítě, nebo třeba počítat se změnou zákona (například co se týká rozvolnění tzv. neopominutelných dědiců).

Poraďte se s právníkem

Doporučuji poradit se s právníkem při sepisování závěti, zvláště pokud to bude vaše první závěť, a stanovit správce pozůstalosti, což je fyzická nebo právnická osoba vykonávající správu pozůstalosti nebo její části v období mezi úmrtím zůstavitele a skončením pozůstalostního řízení (tj. právní mocí usnesení o dědictví). Což je důležité zvláště pro podnikatele, ale třeba i pro pronajímatele. Nebo alespoň přečíst nějaké články na toto téma.

Využívejte v maximální míře oprávněné/obmyšlené/určené osoby u pojištění i doplňkového penzijního spoření (DPS), vyhnete se poplatkům notáři, někteří dědicové dědické dani, peníze budou mít dědicové rychleji, v neposlední řadě se vyhnete neopominutelnému podílu neopominutelných dědiců. Hotovost či bitcoin, movité neevidované věci a DPS jsou mně známé způsoby, jak nastřádaný majetek předat liberálně bez dědického řízení, dani, poplatků, neopominutelných dědiců (možná ještě nezmíněný majetek v zahraničí). DPS dokonce legálně. Současně spolu s pojištěním (opět legální) jsou to způsoby, které pomohou dědicům vyplatit neopominutelné dědice z problematických majetků, jako je nemovitost, podnikání – jinak budete stálým zákazníkem opatrovnického soudu, protože nakládání s majetkem nezletilých vyžaduje v hodně případech posvěcení opatrovnickým soudem.

Zanechte instrukce ohledně svého pohřbu

Krom pořízení pro případ smrti je dobré nechat pozůstalým instrukce, jaký chcete mít pohřeb. Z jednoho úhlu pohledu to není tak důležité jako například pořízení závěti. Z druhé strany usnadníte v nelehké situaci vzpomínání a snížíte riziko hádek příbuzných, jestli jste chtěli být pohřbeni a o spálení jste jen žertovali, nebo ne. Já jsem se nechal vést touto webovou aplikací nabízenou zdarma. Tím, že dáte najevo explicitně své potřeby, zvláště ty exotické, můžete ušetřit pozůstalé částečně i tlaku okolí, pokud si přejete něco jiného než někteří pozůstalí. Spíše pak například odolají tlaku okolí dávajícímu do korelace nákladnost pohřbu a úctu k zemřelému. 

Dále je dobré si rozmyslet, jestli souhlasíte s posmrtným darováním orgánů a tkání. Pokud ano, nemusíte teoreticky dělat nic, v praxi bych raději nějak informoval příbuzné, že si explicitně přejete darovat orgány, aby tomu po smrti nebránili. Pokud nesouhlasíte, musíte explicitně vyjádřit svůj nesouhlas (a opět to v praxi příbuzní mohou i bez explicitního nesouhlasu ovlivnit). 

Myslím si, že dává smysl i vyslovit přání, která nemají právní váhu. Například komu byste svěřili dítě do péče, kdybyste zemřeli. (Poznámka: Během života můžete dočasně svěřit péči například babičce, kde budou vaše děti na prázdninách, aby ji v nemocnici od vašeho dítěte neodloučili s argumentem, že není rodič dítěte.) Nebo různá přání typu s chatou si dělejte, co chcete, nebo kočku nechte, pokud možno, dožít v bytě. Nebo mi dává smysl napsat to, co jste nikdy nebyli schopni říct z očí do očí, to pozitivní. (Jsem toho názoru, že to negativní je lepší, když člověk říká zaživa, nebo si vezme do hrobu.)

K čemu slouží dříve vyslovené přání?

Zvažte sepsání dříve vysloveného přání (DVP), které umožňuje předem vyjádřit svou vůli pro případ, že byste se v budoucnu dostali do zdravotního stavu, ve kterém byste nemohli vyjádřit svůj souhlas, nebo naopak nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb.

DVP není bohužel příliš obvyklé a budete se potkávat s problémy průkopníků. Jak vy při pořizování, tak vámi určené osoby při prosazování vašich práv a přání: neznalost okolí, zaběhnuté zvyky a rutiny. Snažte se psát stručně, jasně, strukturovaně. Pamatujte na to, že dokument se bude používat v případě, že nebudete při smyslech a často bude třeba rozhodnutí rychle. V případě očekávatelných ohrožení na zdraví nebo životě (plánovaná operace, porod, riziková léčba) je vhodné prokazatelným způsobem DVP doručit poskytovateli zdravotních služeb (nemocnici).

Doporučuji spojit DVP s určením opatrovníka v rámci předběžného opatření, respektive určené osoby a se seznamem osob blízkých pro tyto případy (tj. osob, které u vás mohou být přítomny v nemocnici, které o vás mohou dostávat informace nebo i o vás rozhodovat, když nemůžete rozhodovat vy). Pokud píšete obecné DVP, u kterého počítáte, že bude platit plno let, doporučuji myslet i trochu dopředu a třeba uvést obecně i na své dosud nenarozené či neobjevené (ať už zmínit pozitivně, nebo negativně) děti, vnuky apod. Dále doporučuji spojit s plnou mocí. 

I když nemáte potřebu sepsat samotné DVP, mít pro případ potřeby sepsané určené osoby, osoby blízké, plnou moc se hodí i pro běžné případy pobytu v nemocnici, nejen v době covidu, kdy vaši příbuzní musí být velmi asertivní, aby se k vám vůbec dostali přes „zákazy“ (o těchto tématech píše ve prospěch pacientů například právnička Věra Jedličková). DVP s určením opatrovníka, určených osob a plnou mocí vyžaduje ověřený podpis, poučení lékaře a podpisy dvou svědků. Je to závažný dokument a odpovídá tomu zabezpečení. Pokud by byl zájem, mohu jako neprávník sepsat článek na téma DVP, případně napište do komentářů či na e-mail.

Uznání otcovství, pokud nejste sezdaní

Bohužel, z druhé strany bohudík, zákony příliš neřeší problémy nesezdaných párů. Nabízí nedokonalý instrument, uznání otcovství. Oproti zvykům i požadavkům matrik myslete na něj hned, co máte byť jen podezření, že jste se stali (byť po x-té) rodiči. Může se stát cokoliv, je to důležité, jak pro případ smrti otce, tak pro případ smrti matky, když dítě přežije. A společensky může být pro mnohé důležité, i když dítě nepřežije, uznání otce, že tohle dítě mělo tohohle otce, a ne že otec je neznámý, nezjištěn.

Bohužel i mezi těmi šesti oběťmi tornáda byla těhotná žena v pokročilém stádiu těhotenství. Pokud nebyla vdaná (více než polovina dětí se rodí v nesezdaných párech), může být pro otce nenarozeného dítěte problém prosadit se vůči pokrevním příbuzným, například ovlivnit pohřeb nebo třeba prosadit jen svou přítomnost na pohřbu. Podrobněji jsme o uznání otcovství psali v tomto článku.

Nouzový přístup k vašim záležitostem pro příbuzné

Pokud nejste sezdaní, zvážit a případně předpřipravit rychlou svatbu na vaší smrtelné posteli. Některé věci nejsou nesezdaným párům dopřány, jako například vdovský/vdovecký důchod, možnost pokračovat v podnikání manžela. Manželství má vliv i na dědění dětmi, partnerem/manželem. Nelze na tenhle plán spoléhat, jsou náhlá úmrtí, je třeba to brát jako případné vylepšení situace pozůstalých, když už každý si pojištění na pozůstalostní penzi platí, ať je sezdaný, či ne. I tohle je důvod, proč mnozí dříve narození po mnoha letech nesezdaného soužití se nakonec berou, byť třeba s notářským zápisem o odděleném majetku. 

A pak je jistě plno věcí, o kterých víte vy a ke kterým se pozůstalí budou hůře dostávat. Myslete na své příbuzné, usnadněte jim (a svým způsobem i sobě za života) přehled, nebo jen zajistěte nouzový přístup k mnoha záležitostem, když nebudete k dispozici.

skoleni_29_11

Tedy nejedná se jen o smrt, ale třeba i o běžnější dočasné upoutání na lůžko nebo nyní často aktuální karanténu. Udělejte to tak, aby se nejpozději s vaší smrtí dozvěděli, co všechno mají zdědit, vyřídit, spravovat, postarat se. Ano, dost věcí je dohledatelných notářem, což může znamenat období měsíců, třeba rok, kdy pozůstalí nebudou tušit, co vše měl daný člověk dohledatelné notářem. Udělejte jim seznam smluv, majetku a základních informací k nim. Zvláště pokud jsou tam závazky, které nestrpí odkladu pár měsíců. Zvláště těch věcí, co notář nedohledá. 

Pár námětů, co a proč zmínit v přehledu pro příbuzné:

 • Znáte podmínky své banky pro případy vaší smrti? Dostane se manželka, děti k penězům dřív než s dědickým řízením? Jak se vyřeší úvěry, které splácíte?
 • Dozví se o věcech, na kterých vám záleží, například se staráte pravidelně o nějaké zvíře nebo pouhé rostliny, na kterých vám záleží. Nebo se staráte o hroby příbuzných jako jediný příbuzný?
 • Sepsat seznam pojištění, nejen životního, ale i majetkového. Včetně cestovního a  úrazového pojištění na platební kartě. Pokud jste pečliví, i s pokyny, jestli pojištění uplatnit, zrušit, nebo třeba přesjednat (mnohá pojištění končí se smrtí pojistníka a může se stát, že pak pojišťovna neplní).
 • Co se stane, když kvůli smrti nestihnete různé lhůty – ví vaši pozůstalí, na čem děláte, co z toho je urgentní, kde vyprší jinak promlčecí lhůta, kde se musíte do nějakého data přihlásit do insolvenčního rejstříku? Jaké vaše pohledávky mají sledovat, protože bude brzy vyhlášeno insolvenční řízení, do kterého ve spolupráci s právníky se musí umět nějak přihlásit? Zvláště pokud jste půjčili přátelům, strýčkovi nebo známým na dobré slovo.
 • Dozví se pozůstalí PIN k vašemu mobilu a heslo do vašich e-mailů? Pokud jen vy znáte PIN ke svému mobilu a heslo k vašim e-mailům, s vaší smrtí je jen otázkou času, kdy se vybije váš mobil a nikdo se už na váš mobil nedovolá a tím se pozůstalým zavře jeden z nejdůležitějších komunikačních kanálů. Nicméně ani tak se nespoléhejte na to, i když sdělíte PIN k mobilu: „Však smluvní partneři zavolají, když se jim tam bude něco dlouho válet.“ Např. zemřelý dá kolo do servisu a cestou zpět ho něco zajede. Dovolají se pozůstalým pak ze servisu? Pokud mobilu vypadne při autonehodě baterka a pozůstalí znají PIN, pak ano. Ale pokud se mobil rozbije včetně SIM? Nebo skončí někde v rybníce, pod hlínou? Můžete zkusit vyžádat si náhradní SIM stejného čísla, jako se to dělá při ztrátě nebo krádeži mobilu, ale v případě úmrtí bych nespoléhal na to, že ho operátor vydá, zvláště pokud SIM nebyla anonymně vydána. Servisu kol často vůbec adresu nehlásíte. E-mail? Pozůstalí musí mít přístup do něj (doporučuji sdělit nejpozději se smrtí).
 • Různé kredity na služby, které je možné vrátit, využít před expirací, např. předplacené mobilní služby typu Twist, Inkarta, kredit virtuála typu Odorik. Pokud jste pečliví, i s pokyny, jestli kredit lze vrátit, je třeba spotřebovat nebo je třeba zrušit pravidelné úhrady.
 • Do přehledu těžko budete zapisovat to, že jste dali šaty do čistírny, zařízení do opravy před svou neočekávanou smrtí. Nicméně stačí, když někde bude vždy nějaká zmínka, kde dané zařízení, auto je. Z čistírny budete mít lístek v kapse, v peněžence. Zajistěte, aby taková zmínka někde existovala vždy.
 • Ví vaši pozůstalí, kde máte trezor? A kde je k němu klíč či heslo? Kde máte skrýše, typu v knize, v knihovně? Dozví se to nějak nejpozději s vaší smrtí? Pozor na to, pokud to řeknete jen někomu, např. partnerce. Může s vámi zahynout při dopravní nehodě a ostatní mají smůlu.
 • Pokud máte kryptoměny, zajistěte, aby kryptoměny nezmizely ze světa s vaší smrtí, ale mohli je využít i vaši pozůstalí.
 • Dozví se pozůstalí, kam jste ukryli zlato a jiné cennosti? Ví, že starý ošuntělý koberec má vysokou historickou či jinou hodnotu? Nebo ve které knize máte schovanou cennou poštovní známku, aby se jí nezbavili do antikvariátu spolu s celou knihovnou?
 • Dozví se alespoň po vaší smrti o nemanželských dětech, které tajně podporujete? Co když nějakému dítěti posíláte pravidelně hotovost v obálce a najednou to dítě přestane tyto obálky dostávat po vaší smrti? Raději bych riskoval, že se o dítěti dozví za mého života, než aby se o něm nikdy nedozvěděli a zůstalo bez podpory.
 • Pokud máte firmu, neporadím vám detailněji, každá firma je jiná, jen vás varuji, že se nezřídka stává, že firma „nepřežije“ smrt svého majitele. Protože, i když většina majitelů i mladých na své nástupnictví nějak myslí, často na něco zapomene a konkurence je nemilosrdná. O to větší pečlivost z vaší strany si toto téma zaslouží.
 • Zmínit smluvní partnery, kterým je z nějakého jiného než výše zmíněných důvodů potřeba oznámit vaši smrt.
 • Pokud jste OSVČ, může manžel převzít vaši živnost. Pokuste se mu to co nejvíc usnadnit. 

S čím můžete začít hned, a to i v případě, kdy svým pozůstalým zaživa nedůvěřujete

 • nastavit oprávněné/obmyšlené osoby u smluv, kde to jde, viz výše
 • zřídit společný e-mailový účet a postupně přes něj řešit věci, o kterých chcete, aby partner věděl. Užitečné nejen pro případ smrti
 • zkontrolujte své účty a udělejte si přehled, jestli a jak se k nim partner dostane před uzavřením dědického řízení (některé banky umožňují provádění pokynů na účtě zemřelého)
 • hned teď si začněte sepisovat seznam majetku, závazků, pojištění, pohledávek. Začněte třeba tím, co je jasné, že nebude vadit, že o tom bude partner vědět za vašeho života. Později pod heslem řešte zbytek a způsob, jak předat heslo až po smrti. Seznam může vypadat i tak, že to bude seznam, kde bude odkaz typu a pak věci, které jsou v červeném šanonu, který obvykle mám tam nebo tam. Nebo lépe, protože červený šanon může zničit tornádo, to samé, co vás zabije: věci, které jsou na cloudu umístěny tam a tam. Udělejte ten seznam co nejméně náročný na údržbu, co nejvíc využívejte toho, co stejně pro sebe za života už děláte, tím zvýšíte pravděpodobnost, že až náhle zemřete, bude seznam aktuální. Pesimisticky počítejte i s variantou, že jednou ho napíšete a pak se už nedostanete k aktualizaci, ale udělejte to tak, že i tak bude víceméně aktuální, protože tam budou odkazy.
 • nejnáročnější je, jak předat hesla. Mám stovky hesel, udržované a zaheslované v programu pro správu hesel typu KeePass. Pokud používáte cloud typu Dropbox, stačí soubor s hesly dát do sdílené části a pak už jen stačí to master heslo nějak předat. To už je horší, rizikovější. Někdo to řeší trezorem v bance, kde klíč má stále u sebe. Jenže nikdy ho nikdo nemá u sebe neustále, navíc riziko krádeže či ztráty klíče. Někdo to řeší zapečetěnou obálkou, o které příbuzní ví (a spoléhá se, že příbuzní ji neotevřou dříve). Někdo důvěryhodnou osobou typu rodinný známý a současně advokát/notář. Každé z těchto řešení má své výhody, ale i rizika a nevýhody. 

Článek si nečiní ambice na kompletnost ani na popsání podrobností. Na to se zabývá příliš mnoha komplexními problémy. Je to takový rychlý přehled, náhled, co vše může dávat smysl udržovat pro případ životní katastrofy. Pokud vás přesvědčil, abyste se nad danými otázkami zamysleli, splnil svůj účel. Zvláště pokud to nebudete odkládat a začnete hned.

Autor článku

Autor je finančním poradcem firmy OK Klient a předseda zájmové skupiny SIG Peníze v Mense ČR.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).