Hlavní navigace

Můžou odbory zrušit vaši výpověď?

19. 11. 2019
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Jaké pravomoci mají odbory, když vám zaměstnavatel dá výpověď? Můžou vám zachránit místo? Kteří zaměstnanci díky nim mají vyšší ochranu než jiní?

Podle zákoníku práce je výpověď nebo okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatel povinen předem projednat s odborovou organizací. Samozřejmě, jen pokud odbory u zaměstnavatele působí. Jestliže u něj nepůsobí žádná odborová organizace, není co řešit. Není s kým propuštění zaměstnanců projednávat. Pokud jste členem odborů, které mají právo jednat se zaměstnavatelem, musí zaměstnavatel jednat s těmi odbory, do nichž jste vstoupili. (Ne s každou odborovou organizací je totiž zaměstnavatel povinen jednat. Podle zákoníku práce odborová organizace působí u zaměstnavatele a má právo s ním jednat, jen jestliže je k tomu oprávněna podle svých stanov a alespoň 3 její členové jsou u zaměstnavatele v pracovním poměru. Pokud nemáte aspoň další 2 kolegy, členy vašich odborů v pracovním poměru u svého zaměstnavatele, zaměstnavatel se s vašimi odbory bavit nebude.)

Odbory vašemu vyhazovu nezabrání, mohou se za vás ale přimluvit

Pokud ale nejste v odborech, nějaké odbory u vás fungují, bude zaměstnavatel projednávat vaši záležitost právě s nimi, i když nejste jejich členem. Působí-li u zaměstnavatele více odborových organizací a vy nejste v žádné z těchto odborových organizací, bude zaměstnavatel jednat s nejpočetnější odborovou organizací, s tou, která má u zaměstnavatele nejvíce lidí v pracovním poměru. (Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr se nepočítají). Ovšem kdybyste měli vůči této odborové organizaci třeba averzi, můžete si určit jiná pravidla, že se s vaší záležitostí má seznámit jiná, méně početná odborová organizace. (Tato pravidla vyplývají ze zákoníku práce.) Zřejmě není vyloučeno, abyste prohlásili, že sis vůbec nepřejete, aby se vaše věc s odbory projednávala.

Ono je to totiž tak trochu jedno, odbory vás od výpovědi neochrání, na to nemají kompetence, ale mohou zaměstnavatele obměkčit, aby vám dal ještě šanci a nepropouštěl vás. Takže by asi bylo hloupé se této šance zbavovat, i když je jen malá. Bez ohledu na výsledek projednání výpovědi nebo okamžitého zrušení pracovního poměru s odborovou organizací záleží totiž jen a pouze na zaměstnavateli, zda k rozvázání pracovního poměru přistoupí. S jinými případy rozvázání pracovního poměru, tedy zrušením ve zkušební době nebo dohodou, je zaměstnavatel podle zákoníku práce povinen seznámit odborovou organizaci ve lhůtách s ní dohodnutých. Tyto případy už nemusí sdělovat odborům předem, může to být až dodatečně podle toho, jak se s odbory dohodne.

Nepomůže vám, ani když zaměstnavatel odbory obchází a nebaví se s nimi

Ovšem výpověď nebo okamžité zrušení pracovního poměru nebudou neplatné jen z toho důvodu, že zaměstnavatel svou povinnost vůči odborům nesplní a rozvázání pracovního poměru s nimi vůbec neprojedná, respektive neprojedná předem, ale až dodatečně. Vliv na platnost právního jednání (výpovědi nebo zrušení pracovního poměru) nemá ani záporné, nedoporučující stanovisko odborů. Podle zákoníku práce, požaduje-li zákon, aby právní jednání bylo s příslušným orgánem pouze projednáno, není možné právní jednání prohlásit za neplatné jen z toho důvodu, že k tomuto projednání nedošlo. Nesplnění projednací povinnosti tak nebude mít vliv na platnost právního jednání zaměstnavatele. Tedy výpovědi, kterou jste dostali, nebo právního úkonu, dopisu, kterým s vámi zaměstnavatel zrušil pracovní poměr okamžitě. A to ani tehdy, když půjde o okamžité zrušení pracovního poměru nebo výpověď pro neomluvené absence, protože, zda se jedná o neomluvené zameškání práce, určuje zaměstnavatel po projednání s odborovou organizací, ne po dohodě s ní (zaměstnavatel nepotřebuje souhlasné stanovisko odborů).

A proto také Nejvyšší soud ČR v rozsudku ze dne 15. ledna 2016 dospěl k závěru, že okamžité zrušení pracovního poměru učiněné zaměstnavatelem podle zákoníku práce z důvodu neomluveného zameškání práce není neplatné pro rozpor se zákonem jen proto, že zaměstnavatel určil, že se u vás jedná o neomluvené zameškání práce, bez projednání s odborovou organizací.

Pokud jste funkcionář, mají odbory významné slovo

Ale odbory nejsou zdaleka tak bezzubé, jak by se mohlo zdát. Podle zákoníku práce, jde-li o člena orgánu odborové organizace, který působí u zaměstnavatele, v době jeho funkčního období a v době 1 roku po jeho skončení, je k výpovědi nebo k okamžitému zrušení pracovního poměru zaměstnavatel povinen požádat odborovou organizaci o předchozí souhlas. Za předchozí souhlas se považuje též, jestliže odborová organizace písemně neodmítla udělit zaměstnavateli souhlas v době do 15 dnů ode dne, kdy byla o něj zaměstnavatelem požádána. Podle zákoníku práce, jestliže odborová organizace odmítla udělit souhlas, jsou výpověď nebo okamžité zrušení pracovního poměru z tohoto důvodu neplatné.

Pokud jsou však ostatní podmínky výpovědi nebo okamžitého zrušení splněny a soud ve sporu podle zákoníku práce (pokud je neplatnost rozvázání pracovního poměru uplatněna u soudu nejpozději ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit tímto rozvázáním) shledá, že na zaměstnavateli nelze spravedlivě požadovat, aby vás nadále zaměstnával, jsou výpověď nebo okamžité zrušení pracovního poměru platné.

Kdo je chráněn jako odborový boss

Pro určení okruhu zaměstnanců, jimž zákoník práce poskytuje větší míru právní ochrany při rozvázání pracovního poměru výpovědí nebo okamžitým zrušením pracovního poměru ze strany zaměstnavatele než ostatním zaměstnancům, je třeba vycházet ze zákoníku práce. Podle něj za odborovou organizaci jedná orgán určený jejími stanovami. Odborová organizace působí u zaměstnavatele a má právo jednat, jen jestliže je k tomu oprávněna podle stanov a alespoň 3 její členové jsou u zaměstnavatele v pracovním poměru.

skoleni_29_6

Jak se spor s odborářem liší od sporu s řadovým zaměstnancem

Dá-li tedy zaměstnavatel zaměstnanci, členu příslušného odborového orgánu, který je oprávněn spolurozhodovat se zaměstnavatelem, výpověď či vůči němu uplatní okamžité zrušení pracovního poměru, přestože příslušný odborový orgán odmítl udělit předchozí souhlas k těmto úkonům, soud v řízení podle zákoníku práce nejprve posuzuje, zda jsou splněny všechny hmotněprávní (formální i materiální) podmínky předmětného rozvázání pracovního poměru. A v kladném případě pak (na rozdíl od případů, kde nevystupuje člen příslušného odborového orgánu) navíc zkoumá, zda lze na zaměstnavateli spravedlivě požadovat, aby zaměstnance nadále zaměstnával. Jsou-li všechny uvedené předpoklady splněny, jsou výpověď nebo okamžité zrušení pracovního poměru platné, i když příslušný odborový orgán odmítl udělit souhlas s tímto rozvázáním.

Někdy si musí zaměstnavatel odborového funkcionáře v práci nechat, i když ho nechce

A že takový odborářský funkcionář není ve sporu se zaměstnavatelem bez šance, jsme vám ukázali na případu, který projednával Nejvyšší soud. Bylo pravomocně rozhodnuto, že výpověď, byť byla z důvodu organizačních změn, se zaměstnancem-odborářem je neplatná. Verdikt zvrátil až Nejvyšší soud rozsudkem. A něco takového se zaměstnavateli vždy podařit nemusí.

Autor článku

Nenadávejte právníkům, zákony netvoří zdaleka jen oni. Oni je pak jen zašmodrchávají ve prospěch svých klientů, třeba zrovna vás. Budu se však snažit vám je vysvětlovat.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).