Hlavní navigace

Máte v práci neomluvené absence? Přijdete o dovolenou

3. 11. 2015
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Co je a co není neomluvená absence, posuzuje zaměstnavatel. Za každý takový neodpracovaný den pak můžete přijít o dovolenou.

Pokud ve sjednané nebo zaměstnavatelem určené pracovní době neplníte svoje povinnosti a nejste na pracovišti, pak se jedná o neomluvené zmeškání práce, tedy neomluvenou absenci. Výjimkou z tohoto pravidla je situace, kdy je vaše nepřítomnost způsobena prokázanou pracovní neschopností, čerpáním dovolené nebo jinou zákonnou překážkou.

Se zákonnou překážkou vás zaměstnavatel musí omluvit

Pokud neplníte na pracovišti své povinnosti právě kvůli některé ze zákonných překážek, nemůže se naopak nikdy jednat o neomluvenou absenci a zaměstnavatel musí vaši nepřítomnost tolerovat bez postihu či znevýhodnění.

Zda se jedná o neomluvené zameškání práce, určuje zaměstnavatel, a to po projednání s odborovou organizací. Otázku vaší nepřítomnosti v práci ale stačí s odborovou organizací pouze projednat. Dříve bylo nutné, aby vaši nepřítomnost označily za neomluvenou absenci také odbory. Dnes už to neplatí.

Bez výjimek

Za neomluvenou absenci vás může zaměstnavatel sankcionovat, a to zejména krácením dovolené. Pro neomluvenou nepřítomnost v zaměstnání lze krátit všechny zákoníkem práce upravené druhy dovolené:

  • dovolenou za kalendářní rok nebo její poměrnou část,
  • dovolenou za odpracované dny, 
  • dodatkovou dovolenou.

Povinnost krátit dovolenou z důvodu neomluvené nepřítomnosti v práci zaměstnavatel nemá, záleží jen na jeho úvaze.

Musí se ale držet pravidla, že dovolená, na kterou vzniklo právo v příslušném kalendářním roce, se krátí pouze z důvodů, které vznikly v tomto roce.

Míra krácení

Krátí-li zaměstnavatel dovolenou za neomluveně zameškanou směnu (pracovní den), může tak učinit o 1 až 3 dny. Neomluvená zameškání kratších částí jednotlivých směn se mohou (ale nemusejí) sčítat, ale vždy jen za každý jednotlivý kalendářní rok. Zaměstnavatel vám tak nemůže krátit nárok na dovolenou za rok 2015, pokud jste zameškali polovinu směny např. v listopadu 2014 a další polovinu v únoru 2015.

Zaměstnavatel má právo krátit dovolenou jen v případě, že máte zameškanou celou směnu nebo kupř. dvakrát její polovinu či třikrát její třetinu nebo jde o jinou kombinaci (součet) absencí dosahující nejméně jedné směny. Není tedy možné vám za neomluvenou absenci brát dovolenou v situaci, kdy jste dosud nezameškali ani jednu celou svou směnu.

Je zcela v kompetenci zaměstnavatele rozhodnout, jestli vás za neomluvené zameškání směny postihne, či nikoliv, jakož i v jakém rozsahu. Je tedy výhradně na jeho rozhodnutí, zda vám dovolenou zkrátí a o kolik to bude (v rámci zákonem předepsaného rozmezí – tj. o 1, nebo 2, či 3 dny za 1 zmeškanou směnu).

Pozdní příchody a předčasné odchody

Jako neomluvená absence se v praxi většinou hodnotí vaše nepřítomnost v práci trvající celý den (pracovní směnu), nebo alespoň větší počet hodin z pracovní směny. Zákoník práce ale nestanoví žádnou minimální délku trvání nepřítomnosti v práci, která by již mohla být posouzena jako neomluvená absence. Jako neomluvenou absenci proto lze posoudit i nepřítomnost v zaměstnání v délce jen několika minut, pokud na vaší straně není žádný relevantní a z hlediska pracovně-právních předpisů uznatelný důvod pro omluvení absence.

Tomu ostatně nasvědčuje i již uvedené ust. § 223 odst. 2 část věty za středníkem zákoníku práce, podle něhož se pro účely krácení dovolené pro neomluvenou absenci mohou neomluvená zameškání kratších částí jednotlivých směn sčítat.

Důvod, proč se v praxi za neomluvenou absenci považuje až nepřítomnost v délce nejméně několika hodin, spočívá nejspíš v náročnosti – administrativní zátěži pro zaměstnavatele a jeho pracovníky vedoucí personální a mzdovou agendu, pokud by jako neomluvenou absenci chtěli hodnotit a pro účely krácení dovolené započítávat i drobná zameškání práce spočívající v pozdním příchodu do práce nebo předčasném odchodu ze zaměstnání.

Čtěte také: Výpověď můžete dostat i za tři pozdní příchody

Při pozdním nástupu do práce nebo předčasném odchodu z práce není možné vám nařídit, že musíte takto zameškanou a neodpracovanou dobu napracovat po své směně, resp. při příští nebo jiné další směně. V praxi ovšem zaměstnavatel velmi často toto napracování umožní, čímž dojde k omluvení pozdního příchodu nebo předčasného odchodu pro překážku v práci.

Ve smyslu ust. § 78 odst. 1 písm. i) věta třetí zákoníku práce si tak fakticky napracujete (neplacené) pracovní volno, které vám zaměstnavatel poskytl na vaši žádost (byť k dohodě o tom dochází až zpětně, a nikoliv na vaši žádost zaměstnance, nýbrž zpravidla z iniciativy zaměstnavatele). V takovém případě tento výkon práce není prací přesčas.

Čtěte také: Kdy lze nařídit práci přesčas a jak ji proplatit?

Aspoň 2 týdny dovolené mají zůstat

I krácení dovolené má ale své hranice. Při krácení dovolené vám musí být (pokud váš pracovní poměr u tohoto zaměstnavatele trval po celý kalendářní rok) poskytnuta dovolená alespoň v délce 2 týdnů. Tyto dva týdny dovolené jsou ale podmíněny tím, že jste byli v pracovním poměru alespoň celý jeden kalendářní rok, tj. od 1. ledna do 31. prosince kalendářního roku (jestliže jde o krácení dovolené za tento kalendářní rok).

Pokud by šlo o dovolenou v rámci pracovního poměru, který sice trval jeden rok (12 kalendářních měsíců), ale nikoliv celý jeden kalendářní rok (tedy od počátku ledna do konce prosince téhož roku), nýbrž např. od 1. dubna do 31. března roku následujícího, pak je možno krátit dovolenou celou. Ostatně právo na dovolenou za kalendářní rok by v takovém případě nevzniklo, jen nárok na poměrnou část (resp. poměrné části) roční dovolené.

Přeplatky za dovolenou se srážejí ze mzdy

Při krácení dovolené ztrácíte nárok na tu část dovolené, o kterou vám byla dovolená zkrácena, jste povinni již případně vyplacenou náhradu mzdy (resp. platu) za vyčerpanou dovolenou nebo její část, na niž jste ztratili právo, zaměstnavateli vrátit.

dan_z_prijmu

Zaměstnavatel je oprávněn vám vyplacenou náhradu srazit ze mzdy (resp. z platu). Nepotřebuje k tomu s vámi uzavírat dohodu o srážkách.

Použitá literatura: Smejkal, L.: Neomluvená absence zaměstnanců – jak jí předcházet a jak ji postihovat, Právní rozhledy č. 7/2008, C. H. Beck, Praha; Personální a mzdový servis Verlag Dashöfer ze dne 15. 9. 2009.

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).