Hlavní navigace

Manželé na jednom pracovišti? Někdy si nesmí šéfovat

1. 10. 2015
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Manželé mohou být oba zaměstnaní na jednom pracovišti. Pokud jsou ale státními zaměstnanci, nesmí být jeden z nich tomu druhému přímo podřízen.

Zákoník práce nezakazuje zaměstnávání manželů nebo jiných příbuzných na jednom pracovišti, třeba i v postavení nadřízeného a podřízeného. Jiná omezující a přísnější pravidla však zavedl zákon o státní službě pro státní úředníky.

Zákoník práce v ust. § 318 uvádí, že základní pracovněprávní vztah (pracovní poměr nebo dohoda o práci konané mimo pracovní poměr, tedy dohoda o pracovní činnosti nebo dohoda o provedení práce) nemůže být sjednána mezi manžely a také (registrovanými) partnery.

Tím se ale samozřejmě nezakazuje a nebrání účasti manžela jako spolupracující osoby na podnikání druhého manžela. Také je možné, aby byl manžel zaměstnán právnickou osobou – kupř. obchodní společností, kde působí druhý manžel jako statutární orgán (např. jednatel společnosti s ručením omezením) nebo je společníkem takové společnosti.

Zákon práci u jednoho zaměstnavatele nezakazuje

Neexistuje však žádný obecně závazný státem vydaný právní předpis, který by zakazoval, aby u téhož zaměstnavatele pracovaly osoby blízké nebo příbuzné včetně manželů. Mnohdy je dokonce žádoucí a z provozních důvodů i vhodné, aby nejen u jednoho zaměstnavatele, a to dokonce i ve vztahu podřízenosti a nadřízenosti, pracovali zejména manželé nebo příbuzní. Jde např. o zemědělství, obchod a služby, rekreační provozy apod.

Zákaz pracovních vztahů mezi manžely nebo jinými příbuznými ale může být stanoven ve vnitřních předpisech – různých organizačních a pracovních řádech nebo jen ve vnitřních směrnicích, které vydávají zaměstnavatelé. Zaměstnavatel tak např. zakáže, aby u něj pracoval v kontrolní funkci zaměstnanec, který je v příbuzenském poměru s jiným zaměstnancem, i když si vzájemně v organizační struktuře podniku jako vedoucí a podřízený nepodléhají.

Šéfa vám manžel nemůže dělat ve státní správě

Nový zákon o státní službě č. 234/2014 Sb. ale předepisuje v ust. § 43, že státní zaměstnanci, kteří jsou sobě navzájem osobami blízkými, nesmějí být zařazeni ve službě tak, aby jeden byl přímo podřízen druhému nebo podléhal jeho finanční nebo účetní kontrole. (V zahraniční službě ovšem podřídit jednoho státního zaměstnance druhému, i když jsou sobě navzájem osobami blízkými, lze.) 

Osoba blízká je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel (nebo registrovaný partner). Jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní.

Podle nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) a jeho ust. § 22 jsou osobami blízkými také osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí.

skoleni_29_6

§ 22 nového občanského zákoníku říká:

Osoba blízká je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství (dále jen „partner“); jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí.

Existenci příbuzenského vztahu je žadatel o přijetí do služebního poměru povinen oznámit služebnímu orgánu.

Může se však stát, že příbuzenské vztahy vzniknou až po vzniku služebního poměru (např. uzavřením manželství). Potom musí služební orgán zajistit, aby státního zaměstnance řídil jiný představený nebo vůči němu vykonával působnost jiný státní zaměstnanec. Služební orgán by měl postupovat tak, že změní služební zařazení státního zaměstnance.

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).