Hlavní navigace

Konkurenční doložka nově: Už i ve zkušební době a jen za polovinu peněz

23. 2. 2012
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Dohoda v pracovní smlouvě o zákazu konkurence má nová pravidla. Pokud ji podepíšete, musíte dodržet její podmínky při hledání nové práce.

Konkurenční doložku je již možno sjednávat ihned za začátku pracovního poměru, neboť bylo zrušeno dosavadní omezení, že konkurenční doložku lze sjednat nejdříve po uplynutí zkušební doby. Tím se značně ulehčilo zaměstnavatelům v situaci, kdy zaměstnanec posléze odmítá konkurenční doložku uzavřít – zaměstnavatel s ním buď vůbec neuzavře pracovní smlouvu, nebo s ním snadno a rychle zruší pracovní poměr ve zkušební době. Zaměstnavatel se mnohdy potřebuje pro dobu, kdy u něj zaměstnanec nepracuje, chránit před možným konkurenčním zneužitím poznatků, informací a údajů, k nimž měl zaměstnanec přístup v souvislosti s výkonem svého zaměstnání u tohoto zaměstnavatele; řešením je sjednání konkurenční doložky. Zaměstnavatel se sjednáním konkurenční doložky snaží chránit své know-how před jeho zneužitím ze strany potencionální konkurence, která mu může vzniknout za řad nebo za pomocí jeho bývalých zaměstnanců. Viz: Přehledně: Změny v zákoníku práce od 1. 1. 2012

Kdy lze sjednat konkurenční doložku

Od 1. 1. 2012 může zaměstnavatel se zaměstnancem sjednat konkurenční doložku ihned při vzniku pracovního poměru – v pracovní smlouvě, i když s ním současně sjednává zkušební dobu, není tedy třeba čekat na uplynutí zkušební doby, jak předepisovalo ust. § 310 zákoníku práce ve znění do 31. 12. 2011.

Více k tématu:

Zaměstnanec, který dohodu o konkurenční doložce následně odmítl, mohl zaměstnavateli značně zkomplikovat situaci.  To jsme popsali ve článku Jak vás může zaměstnavatel přitlačit ke sjednání konkurenční doložky.

Nyní však, jestliže zaměstnanec odmítne sjednat konkurenční doložku, nemusí jej zaměstnavatel vůbec do pracovního poměru přijmout a sjednat s ním pracovní smlouvu. Konkurenční doložku je však možné sjednat nejen se zaměstnancem v pracovním poměru, ale i se zaměstnancem vykonávajícím práci na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, tedy zásadně dohody o pracovní činnosti, neboť sjednání konkurenční doložky v souvislosti s dohodou o provedení práce asi bude v praxi velmi vzácné.

Více k tématu:

Neplatí již žádné časové omezení, od kdy lze sjednat konkurenční doložku, může být sjednána od samého počátku pracovního poměru, bez ohledu na zkušební dobu, nebo v průběhu zkušební doby, jakmile zaměstnavatel nabude dojmu, že je třeba, aby chránil svá provozní tajemství (ačkoliv s ohledem na dikci zákona je třeba poznamenat, že zcela správně by konkurenční doložka neměla být sjednávána ihned, tedy úplně na začátku pracovního poměru, ale s určitým, i když třeba jen krátkým, odstupem -  až ve chvíli, kdy zaměstnanec získá poznatky ze své práce pro zaměstnavatele, jejichž konkurenční a komerční využití by posléze mohlo ztížit zaměstnavatelovu činnost).

K čemu se zavazuje zaměstnanec a k čemu zaměstnavatel

V konkurenční doložce, která musí být sjednána výhradně písemně, se zaměstnanec zavazuje, že se po určitou dobu po skončení zaměstnání, nejdéle však po dobu 1 roku, zdrží výkonu výdělečné činnosti, která by byla shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo která by měla vůči němu soutěžní povahu. Její součástí je rovněž na straně druhé závazek zaměstnavatele, že zaměstnanci poskytne přiměřené peněžité vyrovnání, nejméně však ve výši jedné poloviny průměrného měsíčního výdělku, za každý měsíc plnění závazku. Peněžité vyrovnání je splatné pozadu za měsíční období, pokud se smluvní strany nedohodly na jiné době splatnosti. (Podle úpravy platné do 31. 12. 2011 musel zaměstnavatel poskytovat zaměstnanci peněžité protiplnění za dodržování zákazu konkurence ve výši nejméně průměrného měsíčního výdělku. Nově je to tedy jen polovina této částky.)

Z judikatury:
Dohodu o tzv. konkurenční doložce uzavřenou podle ust. § 310 zákoníku práce nelze platně sjednat bez současného závazku zaměstnavatele poskytnout zaměstnanci přiměřené peněžité vyrovnání. Neobsahuje-li dohoda o konkurenční doložce ujednání o tomto závazku zaměstnavatele, je pro rozpor se zákonem neplatná celá dohoda o konkurenční doložce. (Podle rozsudku Nejvyššího soudu spis. zn. 21 Cdo 2362/2009 ze dne 7. 7. 2010)

Není vzájemně vyváženým závazkem, a je tedy neplatným právním úkonem takové ujednání v konkurenční doložce, kdy pracovník se zavazuje nevykonávat určité zaměstnání nebo činnost (mající soutěžní povahu vůči podnikání zaměstnavatele) pod sankcí smluvní pokuty ve výši trojnásobku průměrného měsíčního výdělku, a v případě dodržení tohoto závazku vyplatí zaměstnavatel pracovníkovi odměnu ve stejné výši teprve až poté, kdy po uplynutí 365 dnů od skončení pracovního poměru bude pracovníkem dodržen zákaz konkurenčního jednání. Více ve článku Jak (ne)přijít o peněžité vyrovnání z konkurenční doložky (Podle rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích spis. zn. 6 Co 2251/2004, ze dne 18. 11. 2004)

Konkurenční doložku může zaměstnavatel se zaměstnancem sjednat, jestliže to je možné od zaměstnance spravedlivě požadovat s ohledem na povahu informací, poznatků, znalostí pracovních a technologických postupů, které získal v zaměstnání u zaměstnavatele a jejichž využití by při výdělečné činnosti zaměstnance mohlo zaměstnavateli závažným způsobem ztížit jeho činnost. Zákoník práce tedy neomezuje, resp. nevymezuje možnost sjednat konkurenční doložku např. vykonávaným druhem práce nebo zastávaným pracovním místem, ale významem získávaných informací při výkonu práce. Konkurenční doložka se v praxi uzavírá zejména s těmi ze zaměstnanců, kteří přicházejí do styku s důležitými informacemi o chodu zaměstnavatelova podniku. Půjde tak zpravidla o zaměstnance ve vedoucích (manažerských) pozicích či na místech specialistů, kde se předpokládá důkladné obeznámení zaměstnance s předmětem činnosti (know-how) zaměstnavatele.

I nadále však konkurenční doložka nesmí být uzavírána s pedagogickými pracovníky škol a   školských   zařízení  zřizovaných  Ministerstvem  školství,  mládeže  a   tělovýchovy,  krajem,  obcí a dobrovolným svazkem obcí, jehož předmětem  činnosti  jsou  úkoly v oblasti školství, a pedagogickými pracovníky v zařízeních sociálních služeb, stejně tak ne s úředníky územních samosprávných cel­ků.

Zajištění plnění konkurenční doložky

V dohodě o konkurenční doložce lze sjednat přiměřenou smluvní pokutu pro případ, že zaměstnanec závazek zdržet se konkurenční činnosti poruší. Sjednání smluvní pokuty není podstatnou (povinnou) náležitostí konkurenční doložky, a nemusí být proto sjednávána. V praxi se však málokterá konkurenční doložka nebude ujednání o smluvní pokutě obsahovat, protože zaměstnavatel si jejím sjednáním zajišťuje, aby zaměstnance dodržel svůj závazek zdržet se výkonu konkurenční výdělečné činnosti. Byla-li v konkurenční doložce sjednána smluvní pokuta, kterou je zaměstnanec zaměstnavateli povinen zaplatit, jestliže závazek poruší, zanikne závazek zaměstnance z konkurenční doložky zaplacením smluvní pokuty. Výše smluvní pokuty musí být přiměřená povaze a významu podmínek, za nichž je konkurenční doložka sjednávána.

Zrušení konkurenční doložky

Zaměstnavatel může od konkurenční doložky odstoupit pouze po dobu trvání pracovního poměru zaměstnance. Zaměstnavatel „jen tak“ od konkurenční doložky odstoupit nemůže. Zaměstnanec může konkurenční doložku vypovědět, jestliže mu zaměstnavatel nevyplatil peněžité vyrovnání nebo jeho část do 15 dnů po jeho splatnosti; konkurenční doložka zaniká prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi. Právo vypovědět konkurenční doložku však může být sjednáno i pro zaměstnavatele. Odstoupení od konkurenční doložky i její výpověď musejí být provedeny písemně. Více ve článku: Nekalá konkurence: co je podnikavost a čím už překračujete zá­kon?

Shrnutí základních pravidel konkurenční doložky:

  • Může být sjednána v pracovní smlouvě nebo jakékoliv jiné dohodě mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, a to písemně, jinak je neplatná,
  • konkurenční doložku lze uzavřít pouze s takovým zaměstnancem, od něhož to lze spravedlivě požadovat s ohledem na povahu informací, poznatků, znalostí pracovních a technologických postupů, které získal v zaměstnání u zaměstnavatele a jejichž využití při konkurenční činnosti by mohlo zaměstnavateli závažným způsobem ztížit jeho činnost, nesmí být sjednána s pedagogickými pracovníky a úředníky územních samosprávných cel­ků,
  • doba, po kterou je zaměstnanec povinen zdržet se výkonu konkurenční činnosti, může činit maximálně 1 rok,
  • peněžité vyrovnání ze strany zaměstnavatele poskytované zaměstnanci musí dosahovat nejméně poloviny průměrného měsíčního výdělku zaměstnance, a to za každý měsíc plnění závazku; peněžité plnění je splatné pozadu za měsíční období, pokud se účastníci nedohodli na jiné době splatnosti,
  • v dohodě může být sjednána smluvní pokuta, kterou je zaměstnanec zaměstnavateli povinen zaplatit, jestliže svůj závazek poruší.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).