Hlavní navigace

Jak vás může zaměstnavatel přitlačit ke sjednání konkurenční doložky

1. 9. 2011
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Jakými způsoby vás může zaměstnavatel tlačit do konkurenční doložky a co už si nemusíte nechat líbit?

Zaměstnavatel se mnohdy potřebuje chránit před možným konkurenčním zneužitím poznatků, informací a údajů, k nimž má nebo měl zaměstnanec přístup v souvislosti s výkonem svého zaměstnání.

Ochranu zaměstnavatele před konkurencí zaměstnance za trvání pracovně-právního vztahu upravuje zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) v ust. § 304 prostřednictvím institutu povinného předchozího souhlasu zaměstnavatele s výdělečnou činností pracovníka, která je shodná s jeho předmětem činnosti. Čtěte více: Chcete si přivydělat ve vašem oboru? Potřebujete zaměstnavatelův souhlas

Pokud jde o ochranu zaměstnavatele před konkurencí zaměstnance po skončení pracovně-právního vztahu, tak tu lze řešit dohodou o konkurenční doložce ve smyslu ust. § 310 a násl. zákoníku práce. Zejména jejími ekonomickými aspekty z pohledu zaměstnance, tedy mírou peněžité kompenzace za zdržení se konkurence vůči bývalému zaměstnavateli, kterou musí zaměstnanec dostat, jsme se zabývali v článku: Zákaz práce u konkurence vám musí zaměstnavatel  vždy zaplatit

Nyní se budeme zabývat otázkou, zda lze a jak lze zaměstnance přimět, aby souhlasil se sjednáním konkurenční doložky.

Podle jakých pravidel se hraje?

Základní pravidla konkurenční doložky jsou:

  • může být sjednána v pracovní smlouvě nebo jakékoliv jiné dohodě mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, a to písemně, jinak je neplatná,
  • pokud byla se zaměstnancem sjednána zkušební doba, je možné dohodu o konkurenční doložce uzavřít nejdříve po uplynutí zkušební doby, jinak je tato dohoda neplatná,
  • konkurenční doložku lze uzavřít pouze s takovým zaměstnancem, od něhož to lze spravedlivě požadovat s ohledem na povahu informací, poznatků, znalostí pracovních a technologických postupů, které získal v zaměstnání u zaměstnavatele a jejichž využití při konkurenční činnosti by mohlo zaměstnavateli závažným způsobem ztížit jeho činnost (nesmí být sjednána se zaměstnanci jmenovanými v ust. § 311 zákoníku práce a ust. § 40 zákona č. 312/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů),
  • doba, po kterou je zaměstnanec povinen zdržet se výkonu konkurenční činnosti, může činit maximálně 1 rok,
  • peněžité vyrovnání ze strany zaměstnavatele poskytované zaměstnanci musí dosahovat nejméně průměrného měsíčního výdělku zaměstnance, a to za každý měsíc plnění závazku; peněžité plnění je splatné pozadu za měsíční období, pokud se účastníci nedohodli na jiné době splatnosti,
  • v dohodě může být sjednána smluvní pokuta, kterou je zaměstnanec zaměstnavateli povinen zaplatit, jestliže svůj závazek poruší.

Až po skončení zkušebky? Problém pro zaměstnavatele

Dohoda o konkurenční doložce musí být písemná a může být součástí již pracovní (popř. manažerské) smlouvy, na základě níž se pracovní poměr zaměstnance zakládá. To ale platí jen v případě, pokud se v pracovní smlouvě nedohodl zaměstnavatel se pracovníkem na zkušební době. A to představuje v praxi pro zaměstnavatele značný problém. Po skončení zkušební doby nemusí být zaměstnanec ochotný konkurenční doložku sjednat. Čtěte také: Nekalá konkurence: co je podnikavost a čím už překračujete zá­kon?

Byla-li se zaměstnancem sjednána zkušební doba, je možné dohodu o konkurenční doložce uzavřít nejdříve po jejím uplynutí. Dojde-li k porušení tohoto pravidla, bude dohoda o konkurenční doložce (nikoliv celá pracovní smlouva) neplatná.

Odložená účinnost nepomůže

Je-li proto součástí pracovní smlouvy dohoda o zkušební době, lze konkurenční doložku sjednat až dodatečně, např. formou dodatku k pracovní smlouvě, a to nejdříve po uplynutí celé zkušební doby. Konkurenční doložku nelze sjednat ani předem, byť s odloženou účinností až k datu následujícímu po uplynutí zkušební doby. Čtěte také: Odstoupit od smlouvy může jen zaměstnavatel, vy ne

Takto uzavřenou konkurenční doložkou, resp. dohodou o konkurenční doložce s odkládací podmínkou, se totiž mnohdy snaží zaměstnavatelé vyřešit situaci, že konkurenční doložka smí být sjednána až po uplynutí zkušební doby. Takový postup rozhodně nelze doporučit, jelikož konkurenční doložka je při něm ve skutečnosti uzavřena právě ještě před uplynutím zkušební doby, což odporuje zákoníku práce, a proto je ujednání o konkurenční doložce neplatné.

Ani další finty nejsou spolehlivé

Další alternativou bývá uzavření smlouvy o smlouvě budoucí (nebo příslušného ujednání v pracovní smlouvě s touto povahou), v nichž se zaměstnavatel a zaměstnanec zavazují uzavřít konkurenční doložku po uplynutí zkušební doby. Ani tento potup neshledávám právně konformním (na rozdíl od jiných autorů – srovnej např. Erényi, T., Liškutín, T.: Konkurenční doložka v praxi, Personální a sociální kartotéka č. 9/2010, LINDE nakladatelství s.r.o.). Nelze vyloučit, že v případném sporu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem by mohl soud i takovouto dohodu shledat neplatnou pro rozpor se zákonem.

Definitivní odpovědi dá zřejmě budoucí judikatura

Prozatím doporučuji např. uzavření pracovní smlouvy na dobu určitou, a to na dobu určitou v délce zkušební doby a kupř. 1 či více dnů.

Formulovat se dá například takto:  pracovní poměr se sjednává na dobu určitou odpovídající trvání sjednané zkušební doby a 3 pracovních dnů zaměstnance (či „5 kalendářních dnů“ atp.) následujících po uplynutí zkušební doby nebo pracovní poměr končí, nedojde-li k jeho rozvázání jiným způsobem nebo nedojde-li mezi účastníky této pracovní smlouvy k jiné dohodě, nejpozději 3. pracovním dnem zaměstnance (či „5. kalendářním dnem“) následujícím po uplynutí sjednané zkušební doby, a to s odkládací podmínkou spočívající v tom, že pracovní poměr na dobu určitou se změní v pracovní poměr na dobu neurčitou.

Tip do článku - účto fakturace duben

Ke změně dojde dnem uzavření konkurenční doložky, za předpokladu, že konkurenční doložka bude v uvedené době oněch několika (3 pracovních nebo 5 kalendářních atp.) dnů, po které má ještě trvat pracovní poměr, původně uzavřený na dobu určitou, trvat po uplynutí zkušební doby. Čtěte více: Pracovní poměry na dobu určitou: vše, co jste chtěli vědět

Použitá literatura

  • 1)Pravidla konkurenční doložky, PaMservis 27. 4. 2010, Verlag Dashöfer,
  • 2) Erényi, T., Liškutín, T.: Konkurenční doložka v praxi, Personální a sociální kartotéka č. 9/2010, LINDE nakladatelství s.r.o.,
  • 3) Tomek, M.: Konkurenční doložka, Právní rádce č. 8/2007, Economia a.s.,
  • 4) Bělina, M. a kol.: Zákoník práce. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008.

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).