Hlavní navigace

Kdy můžete brigádu na dohodu zrušit okamžitě?

5. 4. 2016
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Někdy jsou očekávání z brigády odlišná od reality a lidé si myslí, že stačí zrušit dohodu. Má to smysl? Není lepší výpověď? Vše si probereme.

Zrušit právní vztah založený dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti je možné dohodou, výpovědí nebo okamžitým zrušením. Okamžité zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti však může být sjednáno jen pro případy, kdy je možné okamžitě zrušit pracovní poměr. Pro zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti se vyžaduje písemná forma.

Jistě by mohlo být pro praxi užitečné, kdyby možnost okamžitého zrušení dohody o práci konané mimo pracovní poměr nebyla vázána na nutnost předchozího ujednání o tom mezi stranami – zaměstnavatelem a vámi coby zaměstnancem. A aby tedy tato možnost vyplývala přímo ze zákona, jako je tomu ostatně u pracovního poměru. Domnívám se, že v běžné zaměstnavatelské a zaměstnanecké praxi, přestože jistě je a bude zájem o okamžité zrušení dohody, není a nebude s ohledem na obvyklou neznalost právní úpravy tato možnost v dohodách sjednávána.

Když si však přečtete tento článek, už budete věci znalí a budete vědět, že nemůžete rozvázat dohodu okamžitým zrušením, pokud neexistuje předchozí smluvní ujednání vás a zaměstnavatele o té možnosti. Ale stojí to za to prosadit si tuto možnost do dohody? Více informací se dozvíte v článcích Dohoda o provedení práce: ideální smlouva na letní brigádu a Jaké výhody má práce na dohodu o pracovní činnosti.

Na druhou stranu totiž v porovnání s možnostmi, jaké dává úprava běžné výpovědi dohody, kdy ve smyslu ust. § 77 odst. 4 písm. b) zákoníku práce lze výpověď uplatnit z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu, a to toliko s patnáctidenní výpovědní dobou (na rozdíl od zásadně dvouměsíční výpovědi v pracovním poměru), která nadto počíná běžet již dnem, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně (na rozdíl od výpovědi z pracovního poměru, kdy výpovědní doba počíná běžet až prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně), a která tedy umožňuje relativně rychlé a především velmi snadné ukončení dohody, nebude pro praxi okamžité zrušení dohody příliš efektivní a zřejmě nebude často využíváno.

S ohledem na to, že okamžité zrušení pracovního poměru (a dohodu o práci konané mimo pracovní poměr lze, je-li to sjednáno, zrušit okamžitě jen v případech, kdy lze okamžitě zrušit pracovní poměr) je vždy velmi delikátní (pro běžného adresáta pracovně-právních norem je náročné, aby dostál požadované formě, obsahu a zákoníkem předepsané proceduře), bude běžné zrušení dohody výpovědí jednodušší a mnohdy také rychlejší.

Nadto zrušení dohody bez uvedení důvodu nebo z jakéhokoliv důvodu nenese téměř žádná rizika neplatného rozvázání dohody, neriskuje se pracovněprávní spor, zatímco spory o platnost rozvázání pracovněprávního vztahu okamžitým zrušením jsou poměrně časté. Více informací o výpovědích se dočtete v článcích Za chyby se platí, i při nesprávné výpovědi a Jak se může brigádník bránit proti neplatné výpovědi?

Dohodu ruší zaměstnanec

Vy jako zaměstnanec můžete pracovní poměr okamžitě zrušit, jen jestliže

  • podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, nemůžete dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel vám neumožnil v době 15 dnů ode dne předložení tohoto posudku výkon jiné pro něho vhodné práce.
  • zaměstnavatel vám nevyplatil mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy nebo platu anebo jakoukoli jejich část do 15 dnů po uplynutí období splatnosti (§ 141 odst. 1).

Mzda je splatná po vykonání práce, a to nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vám vzniklo právo na mzdu nebo plat nebo některou jejich složku. O možnostech, jak okamžitě zrušit pracovní poměr, se dočtete v článku Výpověď „na hodinu“ 2012: jak okamžitě zrušíte pracovní poměr?

Příklad okamžitého zrušení dohody (ve spojení s ust. § 77 odst. 4 písm. c) zákoníku práce) z vaší strany:

Pokud vám zaměstnavatel, který určil jako termín výplaty 15. den následujícího měsíce, nezaplatil za práci vykonanou v září 2015 odměnu z dohody o práci konané mimo pracovní poměr, její náhradu nebo jejich část ve výplatním termínu 15. října 2015 ani do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém vám vzniklo právo na odměnu, tedy do 31. října 2015, mohli jste zrušit dohodu o práci konané mimo pracovní poměr nejdříve 16. listopadu 2015. Museli jste tedy čekat od marného uplynutí výplatního termínu 15. 10. 2015 ještě do 16. 11. 2015.

Rychlejší tedy bylo 16. 10. 2015 zrušit dohodu s patnáctidenní výpovědní dobou, dohoda by tak skončila již 30. 10. 2015. Při dřívějším výplatním termínu, blíže měsíci, za který odměna náleží, bude rozdíl v termínu skončení dohody ještě markantnější. O dalších případech se dočtete v článcích Zaměstnavatel neplatí? Můžete skončit na hodinu, ale pozor na to kdy a Nedostali jste mzdu nebo její část? Můžete odejít na hodinu.

Zaměstnavatel neplatí 

Pokud vám zaměstnavatel nevyplatí odměnu, nemá smysl otálet s rozvázáním dohody a podrobovat se zdlouhavé proceduře okamžitého zrušení dohody. A to proto, že nárok na náhradu odměny ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby, máte jen v případě, že jste v pracovním poměru, a nikoliv činní na dohodu o práci konané mimo pracovní poměr. V případě, že je zaměstnavatel v platební neschopnosti, mzdové nároky můžete sice uplatnit jako zaměstnanec činný na dohodu o pracovní činnosti, ale jako zaměstnanec činný na dohodu o provedení práce jen v případě, že dohoda zakládá jeho účast na nemocenském pojištění. Své nároky na zaměstnavatelem nevyplacenou odměnu nebo její část tedy nemůžete uplatňovat, pokud vaše měsíční odměna na dohodu o provedení práce činí 10 000 Kč a méně. Více informací ve článku Zaměstnavatel nemá na výplatu? Úřad práce vám může vyplatit až 115 587 Kč.

A tak mohu s výběrem složitostí pokračovat dále. Jistě postačí jen příkladmo několik srovnání postupu dle ust. § 77 odst. 4 písm. b) zákoníku práce na straně jedné a dle ust. § 77 odst. 4 písm. c) zákoníku práce ve spojení s příslušnými ustanoveními upravujícími okamžité zrušení pracovního poměru na straně druhé.

Práce ohrožuje vaše zdraví

Pokud jde o důvod okamžitého zrušení pracovněprávního vztahu ve smyslu vašeho zdraví, pak pokud uplatníte namísto okamžitého zrušení běžnou výpověď, nemusíte si opatřovat lékařský posudek vydaný poskytovatelem pracovnělékařských služeb o tom, že nemůžete dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví. K výpovědi přistoupíte ihned, jakmile se u vás projeví zdravotní problémy, a dohoda skončí za 15 dnů, tedy jistě dříve než při postupu dle ust. § 56 odst. 1 písm. a).

Dohodu ruší zaměstnavatel

Zaměstnavatel může výjimečně pracovní poměr okamžitě zrušit jen tehdy,

  • kdy jste byli pravomocně odsouzeni pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok,
  • kdy jste byli pravomocně odsouzeni pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně 6 měsíců,
  • kdy jste porušili povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vámi vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem.

Pokud jde o důvod k okamžitému zrušení pracovněprávního vztahu ze strany zaměstnavatele kvůli trestnému činu, zaměstnavatel, který vás nechce zaměstnávat, protože jste trestně stíháni, pokud upřednostní výpověď, nemusí čekat až na vaše pravomocné odsouzení. Nadto běžnou výpověď může uplatnit, a to samozřejmě ihned, jakmile se o vašem protiprávním jednání dozví, nebo případně i později, a to i v případě, že jste byli odsouzeni jen pro trestný čin z nedbalosti nebo jen k podmíněnému trestu odnětí svobody, a to i na kratší dobu, než stanoví zákoník práce. Pokud jste spáchali delikt při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním, zaměstnavatel jistě rozváže dohodu výpovědí a nebude čekat na vaše trestní stíhání a jeho výsledky, natož pravomocné odsouzení, které nemusí skončit odsouzením zrovna k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně 6 měsíců.

A tak pro praxi přichází relevantně v úvahu snad jen okamžité zrušení dohody ze strany zaměstnavatele pro vaše porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem. Tady se však musí mít zaměstnavatel obzvláště na pozoru, protože přezkum platnosti rozvázání zaměstnání z tohoto důvodu patří k časté soudní agendě, z níž vzešla bohatá judikatura. Viz článek Za jaké prohřešky můžete a za jaké nemůžete vyletět na hodinu.

Pro zaměstnavatele bude mnohdy lepší, když uplatní jen běžnou výpověď a bude vás ještě 15 dnů zaměstnávat. V případném sporu o platnost okamžitého zrušení pracovněprávního vztahu soudy hodnotí důvod rozvázání pracovněprávního vztahu též z toho úhlu pohledu, zda okamžité zrušení bylo natolik důvodné a nutné, že po zaměstnavateli nebylo možno spravedlivě požadovat, aby vás dále, byť jen dočasně, zaměstnával – po výpovědní dobu (a 15 dnů při práci na dohodu je přece jenom podstatně méně než nejméně 2 měsíce v pracovním poměru), tedy že rozvázání pracovněprávního vztahu výpovědí namísto okamžitého zrušení by pro zaměstnavatele představovalo určitou těžkost. Více v článku Okamžité zrušení pracovního poměru musí být formálně správné i spravedlivé.

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).