Hlavní navigace

Kdo vás smí pojistit?

15. 11. 2005
Doba čtení: 10 minut

Sdílet

Pojišťovnictví patří mezi nejvíce regulovaná odvětví. Pojistit se nemůžete nechat hned tak u někoho. Kdo smí v České republice provozovat pojišťovnickou činnost a co musí splnit? Pojišťovna působící u nás nemusí být ani z ČR ani z Evropské unie… ale podmínky má pak tvrdší.

V našem seriálu budeme po úvodních ustanoveních, v nichž jsme se seznámili se základními pojmy zákona č. 363/1999 Sbírky zákonů, o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, věnovat pozornost vysvětlení subjektů, které mohou v České republice provozovat pojišťovací činnost.

Zlatý Měšec 2005 – zvolte nejoblíbenější finanční instituci a vyhrajte zájezd v ceně 30 000 Kč!

Pojišťovny a zajišťovny

Pojišťovací nebo zajišťovací činnost na území České republiky může provozovat pouze pojišťovna nebo zajišťovna podle tohoto zákona, které ministerstvo udělilo povolení, nestanoví-li zákon jinak. Pojišťovna se sídlem na území České republiky může za podmínek stanovených zákonem provozovat pojišťovací činnost, pokud byla založena jako akciová společnost nebo družstvo.

Provozovat zajišťovací činnost může za podmínek stanovených tímto zákonem pojišťovna nebo zajišťovna se sídlem na území České republiky založená pouze jako akciová společnost. Na provozování zajišťovací činnosti na území České republiky zajišťovnou nebo pojišťovnou se sídlem v zahraničí se tento zákon nevztahuje s výjimkou ustanovení zákona, které zakazuje využívání služeb pro její činnost od osoby, která nebyla registrována jako pojišťovací zprostředkovatel nebo samostatný likvidátor pojistných událostí podle právního předpisu.

Pojišťovny se sídlem v ČR
Pojišťovna Druh pojištění Adresa Telefon Fax E-mail
AEGON Pojišťovna, a.s Ž Na Pankráci 26/322, 140 00 Praha 4 244090391 244090390 vasedotazy@aegon.cz
AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a. s. N V Celnici 1301/4, 110 00 Praha 1 234108311 234108384 informace@aig.com
Allianz pojišťovna, a. s. U Římská 103/12, 120 00 Praha 2 224405111 224405555 klient@allianz.cz
Aviva životní pojišťovna, a. s. Ž Londýnská 41, 120 21 Praha 2 221416111 221416101 info@avivazp.cz
Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo N Mírové náměstí 3d/519, 703 00 Ostrava 596664033–4 596664033–4 adriaway@ckvt.cz
CREDIT SUIVNA A. S.SSE LIFE & PENSIONS POJIŠŤO U Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2 225021111 225021200 info@winterthur.cz
Česká podnikatelská pojišťovna, a. s. U Budějovická 5/64, 140 21 Praha 4 261126116 261122163 pojistovna@cpp.cz
Česká pojišťovna, a. s. U Na Pankráci 121, 140 21 Praha 4 261319111 224052200 klient@cpoj.cz
Česká pojišťovna ZDRAVÍ, a. s. N Litevská 1174/8, 100 05 Praha 10 267222515 267222950 pojistovna@zdravi.cz
ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB U Masarykovo náměstí 1458, 532 18 Pardubice 467007111 467007444 info@csobpoj.cz
D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a. s. N Benešovská 40, 101 00 Praha 10 267990711 267990722 das@das.cz
Euler Hermes Čescob, uvěrová pojišťovna, a. s. N Molákova 576/11, 186 00 Praha 8 266109511 266109520 info.cz@eulerhermes.com
Evropská Cestovní Pojišťovna, a. s. N Kozí 5/916, P.O.Box 809, 111 21 Praha 1 221860111 221860100 ecp@evropska.cz
Exportní garanční a pojišťovací společnost, a. s. N Vodičkova 34/701, P.O.Box 6, 111 21 Praha 1 222841111 222844001 info@egap.cz
Generali Pojišťovna, a. s. U Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 221091000 221091300 servis@generali.cz
HALALI, všeobecná pojišťovna, a. s. N Jungmannova 32/25, 117 18 Praha 1 224948473 224948475 hubova@pojh.cz
Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.. U Římská 45, 120 00 Praha 2 222515657 222514412 info@hvp.cz
Komerční pojišťovna, a. s. U Karolinská 1/650, 186 00 Praha 8 222095111 224236696 servis@komercpoj.cz
Komerční úvěrová pojišťovna EGAP, a.s. N Vodičkova 34/701, 111 21 Praha 1
Kooperativa, pojišťovna, a. s. U Templová 747, 110 01 Praha 1 221000112 221000153 info@koop.cz
MAXIMA pojišťovna, a. s. U Na dlouhém lánu 508/41, 160 00 Praha 6 224305403 224305412 info@maxima-as.cz
Nationale-Nederlanden pojišťovna, a. s. N Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 257473111 257473555 klient@ing.cz
POJIŠŤOVNA CARDIF PRO VITA, a. s. U Na Rybníčku 5/1329, 120 00 Praha 2 296368888 296368880 info@cardif.cz
Pojišťovna České spořitelny, a. s. U náměstí Republiky 115, 530 02 Pardubice 956 777 222 466051380 pojistovnacs@pojistovnacs.cz
Pojišťovna Slavia a. s. N Ve struhách 27/1076, 160 00 Praha 6 255725133 255725160 pojisteni@pojistovna-slavia.cz
Pojišťovna VZP, a. s. U Jankovcova 1566/2b, Praha 7 – Holešovice, PSČ 170 04 221751111 221754111 info@vzp.cz
PRVNÍ AMERICKO – ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a. s. U V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1 227111111 227111777 amcico@amcico.cz
Servisní pojišťovna, a. s. N tř. T. Bati 627, 760 01 Zlín 577211000 577217889 info@pcsp.cz
Triglav pojišťovna, a. s. N Novobranská 1, 602 00 Brno 542212982 542217910 triglav@triglav.cz
UNIQA pojišťovna, a. s. U Bělohorská 19, 160 12 Praha 6 220513128–33 220513134 uniqa@uniqa.cz
VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna a.s. U Francouzská 28, 120 00 Praha 2 221585111 221585555 victoria@victoria.cz
Vitalitas pojišťovna, a. s. N Roškotova 1225/1, 140 21 Praha 4 261105206 261105211 info.cesty@vitalitas.cz
Wüstenrot, životní pojišťovna, a. s. Ž nám. Kinských 602/2, 150 00 Praha 5 257092549 257092596 pojistovna@wuestenrot.cz

U – Univerzální pojišťovna
Ž – Životní pojišťovna
N – Neživotní pojišťovna
Zdroj: MF ČR, 3. 11. 2005

Tuzemská pojišťovna může provozovat pouze pojišťovací činnost nebo zajišťovací činnost a činnosti s nimi související, a to v rozsahu povolení, které jí bylo uděleno ministerstvem. Pojišťovna, které bylo uděleno povolení k provozování zajišťovací činnosti, nemůže přebírat do zajištění pojistná rizika, která jsou pojištěna pojistnou smlouvou, kterou sama uzavřela. Zajišťovna může provozovat pouze zajišťovací činnost a činnosti s ní související, a to v rozsahu povolení, které jí bylo uděleno ministerstvem.

Zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví na území České republiky lze provozovat pouze pro pojištění provozované pojišťovnou podle uvedeného zákona nebo pro zajišťovnu.

Právní postavení pojišťovny a zajišťovny se na výjimky zákonem výslovně stanovené řídí obchodním zákoníkem.

Tuzemská pojišťovna nebo zajišťovna je povinna při výkonu svých činností postupovat obezřetně, zejména neprovádět tyto činnosti způsobem, který poškozuje majetek jí svěřený třetími osobami nebo ohrožuje její bezpečnost a stabilitu nebo bezpečnost a stabilitu osob s pojišťovnou propojených. Za tímto účelem je tuzemská pojišťovna a zajišťovna povinna vytvořit a po celou dobu své činnosti udržovat vnitřní kontrolní systémy, pravidelně vyhodnocovat informace z nich a včas přijímat odpovídající opatření.

Speciální ustanovení o provozování pojišťovací činnosti pojišťovnou se sídlem mimo území České republiky

Pojišťovna z jiného členského státu je oprávněna provozovat na území České republiky pojišťovací činnost na základě práva zřizovat své pobočky (usazení) nebo na základě svobody dočasně poskytovat služby, a to v rozsahu, v jakém jí bylo uděleno povolení k provozování pojišťovací činnosti v zemi jejího sídla.

Před zřízením pobočky pojišťovny z jiného členského státu na území České republiky musí být ministerstvo v souladu s právem Evropských společenství informováno příslušným úřadem domovského členského státu nejméně o

 1. plánu činnosti, výčtu pojistných odvětví pojišťovací činnosti provozované na území České republiky a vnitřní organizační struktuře pobočky,
 2. adrese umístění pobočky na území České republiky, na kterou se zasílají veškerá sdělení zástupci pojišťovny z jiného členského státu,
 3. jménu vedoucího pobočky, který musí být oprávněn zavazovat pojišťovnu a zastupovat ji při jednání s třetími osobami a soudy v České republice, a
 4. tom, že tato pojišťovna disponuje požadovanou mírou solventnosti.

Před započetím činnosti pobočky pojišťovny z jiného členského státu je ministerstvo povinno ve lhůtě do 2 měsíců ode dne obdržení informací informovat pojišťovnu a příslušný úřad domovského členského státu o podmínkách, za nichž může být činnost pobočky vykonávána na území České republiky.

Pobočka pojišťovny z jiného členského státu může být zřízena a zahájit svoji činnost, jakmile pojišťovna z jiného členského státu, která hodlá zřídit na území České republiky svoji pobočku, obdržela informaci ministerstva o podmínkách činnosti pobočky na území České republiky, nebo marným uplynutím lhůty 2 měsíců ode dne doručení výše uvedeného sdělení ministerstvu. Tím není dotčena povinnost zápisu do obchodního rejstříku podle obchodního zákoníku.

Pojišťovna z jiného členského státu je oprávněna provozovat svoji činnost na území České republiky na základě svobody dočasně poskytovat služby za podmínky, že

 1. před zahájením této činnosti informuje příslušný úřad domovského členského státu a sdělí mu rozsah pojištění, které hodlá na území České republiky provozovat,
 2. ministerstvo obdrží v souladu s právem Evropských společenství požadované informace.

Před zahájením činnosti na území České republiky pojišťovnou z jiného členského státu na základě svobody dočasně poskytovat služby musí být v souladu s právem Evropských společenství ministerstvu sděleny příslušným úřadem domovského členského státu tyto informace:

 1. potvrzení, že pojišťovna z jiného členského státu vlastní aktiva nejméně ve výši požadované míry solventnosti,
 2. rozsah pojištění podle pojistných odvětví, která je pojišťovna z jiného členského státu oprávněna nabízet v souladu s povolením uděleným jí příslušným úřadem domovského členského státu,
 3. rozsah pojištění podle pojistných odvětví, která hodlá pojišťovna z jiného členského státu nabízet na území České republiky,
 4. jméno, příjmení a datum narození a adresa bydliště škodního zástupce v České republice jmenovaného pro vyřizování nároků z pojištění, jestliže má být provozováno pojištění podle pojistného odvětví.

Podmínky činnosti pojišťoven členských států EU

Pojišťovna z jiného členského státu, která provozuje na území České republiky svoji pojišťovací činnost na základě práva zřizovat pobočky nebo na základě svobody dočasně poskytovat služby, je povinna předložit ministerstvu doklady o své činnosti vyžádané ministerstvem.

Pobočky zahraničních pojišťoven z EU
Pojišťovna Druh Adresa Telefon Fax E – mail Zřizovatel Původ zřizovatele
Atradius Credit Insurace N. V., organizační složka N Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 236080262 236080269 tomas.mezirka@atradius.com Atradius Credit Insurance N. V. Nizozemské království
Erste n.oe. Brandschaden – Versicherungsaktiengesellschaft organizační složka pro ČR U Hybešova 42, č. parcely 1747 a 1743, Staré Brno Erste n.oe. Brandschaden – Versicherungsaktiengesellschaft Rakouská republika
CG Car-Garantie Versicherungs-Aktiengesellschaft N Radimova 36, 169 00 Praha 6 CG Car-Garantie Versicherungs-Aktiengesellschaft Spolková republika Německo
GERLING – Konzern Všeobecná pojišťovací akciová společnost – organizační složka N Jugoslávská 29/620, 120 00 Praha 2 220190211 220190299 secretprg@gerling.cz GERLING – Konzern Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft Spolková republika Německo
Gothaer Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft, organizační složka pro Českou republiku N Radimova 36/2342, 169 00 Praha 6 233089811 233089822 gothaer@gothaer.cz Gothaer Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft Spolková republika Německo
HDI Industrie Versicherung AG, organizační složka N V Jámě 639/12, 110 00 Praha 1 222230532 222232967 hdipraha@mail.tele2.cz HDI Industrie Versicherung AG Spolková republika Německo
ING Životná poisťovňa, a.s. Ž Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 221770444 221770555 klient@ing.cz ING Životná poisťovňa, a.s. Slovenská republika
Nationale-Nederlanden životní pojišťovna Ž Nádražní 344/25 150 00 Praha 5 257473111 257473555 klient@ing.cz Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. Nizozemské království
XL INSURANCE COMPANY LIMITED, organizační složka N Karlovo náměstí 10, 120 00 Praha 2 225952593, 225952590 225952994 eliska.hlavackova@xlgroup.com, ivan.ruzicka@xlgroup.com XL INSURANCE COMPANY LIMITED Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Österreichische Kreditversicherung Coface AG – Rakousko N Seifertova ul. 9, 130 00 Praha 3 Österreichesche Kreditversicherung Coface AG – Rakousko Rakouská republika
QBE poisťovňa, a.s. , pobočka N Senovážné nám. 992/8, 110 00 Praha 1 4,21056E+12 4,21056E+12 egedova@qbe-slovakia.sk QBE poisťovňa, a.s Slovenská republika

U – Univerzální pojišťovna
Ž – Životní pojišťovna
N – Neživotní pojišťovna
Zdroj: MF ČR, 3. 11. 2005

Zjistí-li ministerstvo, že pojišťovna z jiného členského státu neplní povinnosti, které se na tuto činnost v České republice vztahují, je povinno požadovat, aby uvedená pojišťovna odstranila zjištěné nedostatky.

Jestliže taková pojišťovna neuvede svoji činnost do souladu s právními předpisy, je ministerstvo povinno informovat o této skutečnosti příslušný úřad domovského členského státu. Pokud opatření, přijatá příslušným úřadem domovského členského státu, nevedou k odstranění zjištěných nedostatků v činnosti pojišťovny z jiného členského státu, je ministerstvo povinno přijmout taková opatření, aby zabránilo této pojišťovně v dalším porušování povinností. O těchto opatřeních je ministerstvo povinno informovat příslušné úřady domovského členského státu. Je-li to nezbytné v zájmu ochrany spotřebitele, zakáže ministerstvo takové pojišťovně uzavírat na území České republiky nové pojistné smlouvy nebo rozšiřovat závazky z již sjednaných pojistných smluv.

Pro účely kontroly je pojišťovna z jiného členského státu, která provozuje pojišťovací činnost na území České republiky na základě práva zřizovat pobočky nebo na základě svobody dočasně poskytovat služby, povinna informovat ministerstvo o pojistných podmínkách používaných při uzavírání pojistných smluv a jejich změnách.

Provozování pojišťovací činnosti pojišťovnou z třetího státu

Pojišťovna z třetího státu (tedy mimo členských států EU) může na území České republiky provozovat pojišťovací činnost pouze prostřednictvím pobočky za podmínek stanovených zákonem a zvláštními právními předpisy, a to jedině na základě povolení uděleného ministerstvem.

V současné době u ČR žádná pojišťovna „z třetího státu“ nepodniká.

Při udělování povolení k provozování pojišťovací činnosti této pojišťovně je ministerstvo oprávněno požadovat potřebné informace přímo od příslušného úřadu země sídla této pojišťovny a na požádání tohoto úřadu poskytovat údaje o činnosti pojišťovny na území České republiky prostřednictvím její pobočky. Nevyplývá-li výměna informací mezi příslušnými úřady z mezinárodních smluv, je pojišťovna z třetího státu povinna na žádost ministerstva zabezpečit získávání potřebných informací od příslušného úřadu země sídla pojišťovny.

skoleni_29_6

Povolení k provozování pojišťovací činnosti na území České republiky prostřednictvím pobočky lze udělit, pokud jsou splněny tyto podmínky:

 1. pojišťovna z třetího státu je oprávněna podle právních předpisů platných v zemi jejího sídla provozovat pojišťovací činnost podle pojistných odvětví životních nebo neživotních pojištění,
 2. pojišťovna z třetího státu zřídí na území České republiky svoji pobočku,
 3. pojišťovna z třetího státu se zaváže zřídit a vést v místě sídla pobočky účetnictví speciálně pro činnost, kterou provozuje na území České republiky, a uchovávat veškeré doklady vztahující se k této činnosti,
 4. pojišťovna z třetího státu ustanoví svého pověřeného zástupce v České republice, který musí být schválen před zahájením výkonu své činnosti ministerstvem,
 5. pojišťovna z třetího státu má na území České republiky svůj majetek, jehož hodnota se rovná nejméně jedné polovině minima garančního fondu stanoveného zákonem a vloží nejméně jednu čtvrtinu tohoto minima jako jistinu na účet zvlášť k tomu zřízený u banky se sídlem na území České republiky nebo u pobočky zahraniční banky, se kterým nelze nakládat bez souhlasu ministerstva,
 6. pojišťovna z třetího státu se zaváže udržovat požadovanou míru solventnosti,
 7. pojišťovna z třetího státu předloží obchodní plán,
 8. pojišťovna z třetího státu jmenuje škodního zástupce v České republice pro vyřizování nároků z pojištění, jestliže má být provozováno pojištění podle pojistného odvětví vymezeného v zákoně.

V zákoně jsou stanovena i další omezení pro pojišťovací činnost takových ústavů. Přitom je třeba zdůraznit, že ustanovení zákona týkající se provozování pojišťovací činnosti tuzemskou pojišťovnou a výkon státního dozoru nad touto činností se vztahují obdobně i na provozování pojišťovací činnosti pojišťovnou z třetího státu prostřednictvím její pobočky zřízené na území České republiky.

Katalog nemovitostí – vyberte nemovitost, kterou si budete moci pojistit.

Anketa

Zajímáte se o původ pojišťovny při uzavírání pojistné smlouvy?

Autor článku

Právník zabývající se legislativou v oboru trestního, správního a občanského práva. Má praxi v justici a státních orgánech.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).