Hlavní navigace

Kdo má nárok na vrácení DPH při koupi vozu?

11. 9. 2008
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Zdravotně postižení občané mají nejen nárok na příspěvek na zakoupení motorového vozidla, ale mohou také požádat o odpočet DPH u tohoto vozu. Musí ale splnit několik podmínek...

Kdo má nárok na příspěvek

Příspěvek na zakoupení motorového vozidla je podle vyhlášky MPSV č. 182/1991 Sb. určen občanům s těžkými vadami nosného a pohybového ústrojí a poskytují jej obce s rozšířenou působností. Výše příspěvku činí maximálně 100 000 Kč a odvíjí se od majetkových poměrů žadatele. Žadatel musí příspěvek do 6 měsíců použít na koupi auta a do 2 měsíců ode dne zakoupení nového motorového vozidla musí prodat svůj starý vůz, pokud jej vlastnil.

Nárok na vrácení DPH má pouze ta osoba, které byl příslušným orgánem přiznán příspěvek na zakoupení osobního automobilu podle vyhlášky MPSV č. 182/1991 Sb., a to ještě před jeho nákupem.

Osoba se zdravotním postižením, která hodlá uplatnit nárok na vrácení DPH, musí splnit několik podmínek. Za prvé, osobní automobil musí být zakoupen v České republice. Osobním automobilem se přitom podle § 4 odst. 3 písm. f zákona o DPH rozumí silniční motorové vozidlo, které má v technickém průkazu nebo osvědčení vozidla zapsánu kategorii M1 nebo M1G. Za druhé, osoba, která uplatňuje nárok na vrácení DPH, musí mít doklad o koupi osobního automobilu, který musí mít stejné náležitosti jako běžný daňový doklad. Za třetí, pořizuje-li osoba uplatňující nárok osobní automobil od obchodníka s ojetými vozy, který uplatňuje zvláštní režim podle § 90 zákona o DPH, je tento povinen uvést daň na daňovém dokladu. Za čtvrté, DPH musí být zaplacena v České republice. Za páté, vrácení DPH musí žadatel uplatnit nejpozději do 6 kalendářních měsíců od konce kalendářního měsíce, v němž byl osobní automobil zakoupen. Nárok na vrácení DPH lze však nejdříve uplatnit v měsíci, kdy byl vůz pořízen. V případě pořízení formou smlouvy o finančním pronájmu – leasingu až při ukončení smlouvy. Konečně, nárok na vrácení DPH musí osoba, která podává žádost, uplatnit u svého místně příslušného finančního úřadu.

Jak požádat o vrácení DPH

Pokud splňujete podmínky pro vrácení daně, obraťte se s žádostí o vrácení DPH na váš místně příslušný finanční úřad, tedy takový, v jehož obvodu máte trvalé bydliště. Nejprve se zkuste zeptat, zda mají pro tuto žádost nějaký formulář. Pokud nepochodíte, můžete si sepsat žádost vlastní, ale nezapomeňte, že musí obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno a příjmení,
 • vaše rodné číslo,
 • adresu trvalého pobytu,
 • rozhodnutí o přiznání příspěvku na zakoupení osobního automobilu,
 • daňový doklad nebo doklad o prodeji osobního automobilu, který vystavil plátce daně registrovaný v ČR.

Originál daňového dokladu si ponechte, případně si jej vezměte s sebou k podání žádosti k nahlédnutí a na finančním úřadě odevzdejte jeho kopii. Vyhnete se tak problémům v případě, že daňový doklad budete potřebovat, např. při případné reklamaci vad na vozidle.

Daň vám může být vrácena maximálně do výše 100 000 Kč za jeden osobní automobil zakoupený za období 5 let. Daň vám správce daně vrátí do 30 dnů ode dne následujícího po podání žádosti, vypočítá se a zaokrouhlí na celé koruny.

Na co si dát pozor před koupí vozu

Vyhlédli jste si nový vůz a už se nemůžete dočkat, až si svého nového mazlíčka odvezete domů? Než ho koupíte, nezapomeňte si u prodávajícího předem ověřit, zda-li je plátcem DPH. Pokud prodávající plátcem DPH není, nevzniká vám logicky na vrácení DPH žádný nárok.

Například pokud budete vozidlo kupovat od soukromé osoby na inzerát, tato osoba většinou není plátcem DPH. Někdy to také platí u autobazarů; majitelé autobazarů berou vozidla do komise a DPH počítají pouze z přirážky za zprostředkování. Zjednodušeně řečeno, majitel nechá v bazaru vozidlo s tím, že jej chce prodat za 100 000 Kč. Majitel autobazaru si přidá dalších 20 000 Kč, vozidlo prodá za 120 000 Kč, ale DPH platí pouze z 20 000 Kč, což je vlastně jeho provize za zprostředkování. Samotné vozidlo je v tomto případě prodáváno bez DPH, což opět znamená, že nový majitel nemá nárok na vrácení DPH. V naprosté většině případů jsou ale plátci DPH autosalony, kde se dají levně koupit např. předváděcí vozidla, nebo starší řady vozidel, ale kde se také dá za velice výhodných podmínek převzít leasing.

Nezapomeňte si také zkontrolovat, zda-li daňový doklad obsahuje všechny náležitosti stanovené zákonem. Jsou to:

 • název obchodní firmy nebo jméno a příjmení,
 • sídlo nebo místo podnikání,
 • DIČ plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění,
 • název obchodní firmy, nebo jméno a příjmení, popř. sídlo nebo místo podnikání, popř. adresu trvalého pobytu osoby, pro kterou se zdanitelné plnění uskutečňuje,
 • rozsah a předmět zdanitelného plnění,
 • evidenční číslo dokladu,
 • datum uskutečnění zdanitelného plnění,
 • sazbu daně, základ daně, výši daně a cenu celkem.

Časté dotazy

Závěrem jsme pro vás připravili odpovědi na nejčastější dotazy týkající se problematiky příspěvku na zakoupení motorového vozidla a vrácení DPH osobám se zdravotním postižením.

Osoba se zdravotním postižením by si ráda zakoupila nový osobní automobil v Rakousku. Má nárok na vrácení daně?
Ne. Osoba se zdravotním postižením má podle § 85 odst. 1 zákona o DPH nárok na vrácení daně pouze při zakoupení osobního automobilu v tuzemsku. Tudíž osoba se zdravotním postižením, která zakoupí osobní automobil v zahraničí, nemůže požádat o vrácení daně podle § 85 zákona o DPH.

Osoba se zdravotním postižením zakoupila užitkový vůz. Má nárok na vrácení daně?
Ne. Zákon o DPH umožňuje vrácení daně pouze u osobního automobilu, ale ne u užitkového vozu, protože toto vozidlo nesplňuje definici podle § 4 odst. 1 pís­m. f) zákona o DPH. Před zakoupením osobního automobilu je nutné zkontrolovat, zda je v technickém průkazu nebo osvědčení vozidla zapsána kategorie M1 nebo M1G.

Osoba se zdravotním postižením zakoupila nový osobní automobil a nestihla lhůtu 6 měsíců pro nárok na vrácení DPH. Může požádat dodatečně o vrácení DPH?
Ne. Lhůta pro vrácení daně z přidané hodnoty pro osobu zdravotně postiženou je podle § 85 odst. 6 zákona o DPH pevně stanovena na 6 kalendářních měsíců od konce kalendářního měsíce, v němž osoba zdravotně postižená vozidlo zakoupila. V zákoně o DPH není stanovena žádná jiná možnost, jak v tomto případě požádat o vrácení daně, ani možnost poskytnout výjimku z platného zákona.

Zaměstnáváme osoby se zdravotním postižením a obdrželi jsme dotaci na nákup osobního automobilu na dopravu postižených zaměstnanců. Máme nárok na vrácení daně?
Ne. Daň lze vrátit pouze fyzické osobě, které byl rozhodnutím příslušného orgánu na základě vyhlášky MPSV č.182/1991 Sb. přiznán příspěvek na zakoupení osobního automobilu.

Osoba se zdravotním postižením zakoupila v červenci 2008 osobní automobil v České republice. Kdy může podat žádost o DPH?
Žádost může podle § 85 odst. 4 pís­m. a) zákona o DPH podat nejdříve za měsíc červenec 2008.

dan_z_prijmu

Osoba se zdravotním postižením si v ČR pořídila osobní automobil na leasing. Kdy může požádat o vrácení daně z přidané hodnoty?
Žádost může podat až po ukončení finančního pronájmu – leasingu, tzn. až když budou převedena vlastnická práva od prodávajícího na oprávněnou osobu.

Závěrem

Nepřipravujte se svou neznalostí o peníze. Stává se, že úředníci mnohdy nepodají úplné a přesné informace, proto je třeba vědět, na co vám vzniká nárok, v jakých lhůtách nároky uplatňovat apod. Výše uvedený příklad je jen jedním z mnoha, kde je jasně patrné, že dobrou znalostí zákonů lze ušetřit nemalé peníze.

Anketa

Výše příspěvku na zakoupení motorového vozidla je podle vás...

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).