Hlavní navigace

Kdo má nárok na pozůstalostní důchod?

10. 7. 2008
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Ztráta životního partnera nebo rodiče patří k nejtěžším obdobím v životě člověka. Jaké podmínky je třeba splnit, aby pozůstalým vznikl nárok na vdovský, vdovecký nebo sirotčí důchod? Jak vysoká je pomoc státu a jak o ni požádat?

Problematika vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu je upravena Zákonem č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Po splnění zákonem stanovených podmínek náleží vdovský důchod manželce zemřelého a vdovecký důchod připadá manželovi zemřelé. Sirotčí důchod pak podle zákona náleží nezaopatřenému dítěti, kterému zemřel rodič či osvojitel, nebo osoba, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů, a dítě na ni bylo v době její smrti převážně odkázáno výživou, kterou nemohli ze závažných důvodů zajistit jeho rodiče. Pokud dítěti zemřou oba rodiče, má nárok na sirotčí důchod po každém z nich.

Aby vdově, vdovci nebo sirotkovi vznikl nárok na příslušný důchod, musel zemřelý splnit jednu z následujících podmínek:

 • pobíral starobní, plný invalidní nebo částečný invalidní důchod,
 • splnil podmínky pro nárok na starobní důchod,
 • zemřel následkem pracovního úrazu, nebo
 • ke dni smrti získal dobu pojištění potřebnou pro plný invalidní důchod. U člověka staršího 28 let postačí podle České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) alespoň 5 let důchodového pojištění v posledních deseti letech před úmrtím.

Kdo má nárok na vdovský nebo vdovecký důchod?

Vdovský nebo vdovecký důchod je pozůstalé/pozůs­talému vyplácen pouze jeden rok od smrti manžela či manželky. Po uplynutí této doby může podle ČSSZ důchod dále pobírat pouze ta pozůstalá osoba, která:

 • pečuje o nezaopatřené dítě,
 • pečuje o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),
 • pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),
 • je plně invalidní,
 • dosáhla 55 let, jde-li o ženu, nebo 58 let, jde-li o muže.

Pokud po uplynutí jednoho roku od smrti manžela či manželky pozůstalá osoba některou z výše uvedených podmínek neplní, bude jí výplata vdovského nebo vdoveckého důchodu zastavena. Ovšem pokud v období do 5 let od zániku dřívějšího nároku na pozůstalostní důchod bude některá z podmínek opět splněna, nárok na vdovský nebo vdovecký důchod se obnoví. Nárok na pozůstalostní důchod též zaniká uzavřením nového manželství.

Kdo má nárok na sirotčí důchod?

Sirotčí důchod je vyplácen nezaopatřenému dítěti. Za to se podle zákona o důchodovém pojištění považuje dítě do skončení povinné školní docházky, a poté, nejdéle však do 26. roku věku, jestliže:

 • se soustavně připravuje na budoucí povolání,
 • se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, nebo
 • z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.

Soustavnou přípravou dítěte na budoucí povolání se pak podle zákona rozumí studium na střední nebo vysoké škole v bakalářském, magisterském a doktorském studijním programu v České republice.

Ovšem ne všechny nezaopatřené děti mají na sirotčí důchod nárok. Podle § 52 zákona o důchodovém pojištění nevzniká nárok na sirotčí důchod po pěstounovi nebo jeho manželovi. Nárok na sirotčí důchod rovněž zaniká osvojením. Zkrátka přijdou i děti zesnulé osoby samostatně výdělečně činné, která si neplatila pojistné a nebyla tedy po zákonem stanovenou dobu pojištěna.

Jak vysoký je pozůstalostní důchod?

Výše vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu se skládá ze základní a procentní výměry. Základní výměra je pro všechny důchody stejná a činí 1 700 Kč měsíčně. K této částce se pak přičítá procentní výměra, která podle ČSSZ u vdovského a vdoveckého důchodu dosahuje 50 % procentní výměry starobního nebo plného invalidního důchodu, na který měla nebo by měla nárok zemřelá osoba v době smrti, případně 50 % procentní výměry částečného invalidního důchodu po poživateli tohoto důchodu, který ke dni smrti nesplňoval podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na plný invalidní nebo starobní důchod.

Výše procentní výměry u sirotčího důchodu činí 40 % procentní výměry starobního nebo plného invalidního důchodu, na který měl nebo by měl nárok zemřelý v době smrti, případně 40 % procentní výměry částečného invalidního důchodu po poživateli tohoto důchodu, který ke dni smrti nesplňoval podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na plný invalidní důchod nebo starobní důchod.

Důchod je vyplácen v hotovosti prostřednictvím České pošty, nebo pokud o to příjemce požádá, bezhotovostně na jeho účet u bankovního ústavu.

skoleni_28_3

Jak požádat o pozůstalostní důchod?

Žádost o vdovský, vdovecký nebo sirotčí důchod lze sepsat na Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ), pod kterou spadá bydliště žadatele. Ta ji poté postoupí České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ), která rozhodne, zda bude pozůstalému důchod přiznán či nikoliv. Vdovec nebo vdova podávají žádost o pozůstalostní důchod zpravidla sami, případně tím mohou za určitých zákonem stanovených podmínek pověřit některého rodinného příslušníka. Nezaopatřené děti starší 18 let podávají žádost o sirotčí důchod samy, za nezletilé děti ji podává jejich zákonný zástupce.

Při žádosti o vdovský, vdovecký nebo sirotčí důchod je podle ČSSZ třeba předložit tyto dokumenty:

 • občanský průkaz, u cizinců pas či povolení k pobytu,
 • úmrtní list zesnulého,
 • oddací list – při žádosti o vdovský/vdovecký důchod,
 • rodné listy dětí – při žádosti o sirotčí důchod.
 • Pokud osoba, po které se žádá o pozůstalostní dávku, dosud nepobírala vlastní důchod, předkládá pozůstalá osoba ještě veškeré doklady týkající se zesnulé/ho, které se předkládají k žádosti o starobní, případně invalidní důchod
  • občanský průkaz, u cizinců pas či povolení k pobytu,
  • doklady o studiu, popřípadě učení (i nedokončeném),
  • muži předkládají doklady o výkonu vojenské služby,
  • ženy předkládají doklady prokazující výchovu dětí,
  • potvrzení zaměstnavatele o vyplácených náhradách za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti náležející za pracovní úraz (nemoc z povolání),
  • pokud občan chce důchod vyplácet na účet u peněžního ústavu, musí k žádosti přiložit vyplněný a bankou potvrzený tiskopis „Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet“,
  • doklady prokazující zaměstnání v cizině,
  • chybí-li některé doby pojištění, předkládají se náhradní doklady, které prokazují výdělečnou činnost – potvrzení zaměstnavatele, pracovní smlouvy, svědecká prohlášení aj.,
  • evidenční list důchodového pojištění z posledního zaměstnání – předkládá je zaměstnavatel, a to na vyžádání OSSZ.

Pobíráte některý z pozůstalostních důchodů?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).