Hlavní navigace

Kam s volným milionem?

15. 12. 2010
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

Máte volné prostředky a přemýšlíte co s nimi? Podívejte se, jaké se nabízejí možnosti, pokud nechcete podstupovat příliš vysoké riziko a chcete úrok nad 5 % p.a.

V současné době, kdy mnoho účastníků stavebního spoření s ohledem na chystané změny toto spoření ukončuje, se více než kdy jindy objevuje potřeba nalézt jinou možnost, jak co nejvýhodněji uložit větší objem peněz. Tento článek je stručnou sondou do možností, které stávající trh nabízí. Nekladu si za cíl provést analýzu všech dostupných možností, spíše jde o snahu zprostředkovat čtenáři zkušenosti, doložené konkrétními příklady z praxe. Za výchozí situaci tedy považujme občana České republiky, který se rozhodl uložit částku 1 mil. Kč na dlouhodobý termínovaný vklad s jednoznačným cílem maximalizovat výnosy a minimalizovat riziko.

Myslete na rozložení vkladu kvůli pojištění

První rozhodnutí, které před takovým klientem stojí, je rozhodnutí o obecném charakteru vkladu. S ohledem na podmínku minimální rizikovosti by to měl být vklad, který je ze zákona pojištěný. Pouze pro úplnost připomínám, že ze zákona jsou pojištěny vklady fyzických i většiny právnických osob do výše 50 tis. eur, přičemž tato hranice bude k 1.1.2011 zvýšena na 100 000 eur. Více: Pojištění vkladu 2011: po krachu banky a záložny peníze do tří týdnů. Teoreticky 

Při zvažování výše vkladu s ohledem na jeho plné pojištění je nutno pamatovat i na některé další okolnosti, např. možnost poklesu kurzu eura, kdy se nyní pojištěná částka 50 000 eur rovná přibližně 1,25 mil. Kč, za několik let to však v případě podstatného poklesu kurzu eura může jednat o podstatně nižší částku. Také je nutno v případě kapitalizace úroků (tj. jejich připisování k vložené jistině) pamatovat na určitou rezervu ve výši těchto úroků. Samozřejmě nic nebrání tomu rozložit větší částku na více členů rodiny. Pozor však na to, aby toto rozmělnění nemělo vliv na úrokovou sazbu. Sice to není příliš obvyklé, ale např. u WPB Capital tato situace může nastat, neboť tato záložna poskytuje nejvyšší úročení až u vkladů nad 1,5 mil. Kč, což v současné době stále ještě znamená, že část vkladu není pojištěna.

Banka nebo družstvo?

Dalším krokem je rozhodnutí, zda využít služeb banky nebo družstevní záložny. S ohledem na to, že výše uvedené pojištění se vztahuje naprosto stejně jak na banky, tak na záložny a dále s ohledem na to, že od 1.1.2011  se podstatně zkracuje doba případné výplaty pojištěného vkladu na 20 pracovních dnů se není třeba obávat záložen, které nejenže poskytují podstatně vyšší úrok, ale často jsou také ochotny věnovat se klientům individuálně. 

Posledním, v podstatě nejsložitějším krokem, je zvolit nejvhodnější vkladový produkt. Několik záložen poskytuje na dlouhodobé termínované vklady úroky nad hranicí 5 %. Pro úplnost dodávám, že z bank se této hranici blíží pouze J&T banka se svým vkladem Clear Deal na 5 let, který je v nejlepším případě úročen sazbou 4,50 %. Ale zpět k záložnám, z nichž čtyři překonaly námi stanovenou hranici 5% roční úrokové sazby včetně rozebrání jejich kladů a záporů. Čtěte také: Jsou družstevní záložny alternativou bank?

Akcenta – úrok měsíčně, ale na běžný účet

Družstvo Akcenta poskytuje úrok 5,3 % u pětiletého termínovaného vkladu a zatím nepodlehlo v poslední době stále více používanému trendu připisovat úroky až na konci vkladu. Plusem jsou srozumitelně psané všeobecné obchodní podmínky a dostupnost služeb prostřednictvím svých zástupců ve všech větších městech. Nevýhodou je, že úroky sice připisuje měsíčně, ale na běžný účet, kde se pak úročí sazbou 0,1 % p.a.

J & T BANKA – klasika s bonusem v Tatrách

J & T BANKA z bankovních hráčů nabízí jako jediná nejvyšší úrok 4,50 % p.a. na termínovaném vkladu Clear Deal při pětiletém uložení. V případě předčasného ukončení úrok klesne na 3 % p.a. Nevšední odměnou je týdenní pobyt v Tatrách, který dostanete ke vkladu. Do jisté míry tak vyváží fakt, že úroky jsou připsány až na konci splatnosti vkladu. Tato banka námi stanovenou 5% sazbu nepřekročila, nicméně jako důstojný doplněk z bankovní nabídky si zde své místo zaslouží.

Metropolitní spořitelní družstvo – zhoršení podmínek pro nové klienty

Toto družstvo poskytovalo velmi dobře úročené termínované vklady, u nichž úroky připisoval dokonce měsíčně. V poslední době však došlo k podstatnému zhoršení podmínek těchto termínovaných vkladů. Skutečnost, že došlo k razantnímu snížení těchto úroků (z 5,8 % p.a. na 4,8 % p.a.), nelze kritizovat, jde o zcela běžné rozhodnutí.

Kritiku si však zaslouží na první pohled nenápadné opatření, přijaté u vkladů od 1.11.2010. Jde o to, že v informaci o úrokové sazbě došlo k vypuštění informace o měsíčním připisování úroků. Až při pečlivém čtení se klient dozví, že úrok je opět připisován až v okamžiku ukončení vkladu.  Čtěte také: Proč si (ne)vzít úvěr u kampeličky?

Další záludností je skutečnost, že termínované vklady jsou zakládány vždy až k prvnímu dni následujícího měsíce. Tento jinde nepoužívaný způsob má pro klienta hned dvě nevýhody. Za prvé jeho vklad nebude určitou dobu úročen úrokem, vztahujícím se k termínovanému vkladu, ale pouze úrokem běžného účtu. Druhou nevýhodou je otázka, jaký úrok vlastně bude použit, zda úrok platný v okamžiku složení peněz, nebo úrok k datu zahájení termínovaného vkladu. S ohledem na to, že Metropolitní spořitelní družstvo (MSD) v poslední době mění úroky téměř každý měsíc, je tato otázka dost zásadní.

Jestliže se klient rozhodne vložit do MSD milion např. 10. prosince, dojde k založení vkladu až k 1. lednu, a to zřejmě ne s úrokovou sazbou, označovanou na stránkách družstva jako „aktuální úroková sazba“ (5,8 % k 1.11.2010) , ale se sazbou, označovanou jako „budoucí úroková sazba“(4,8 % k 1.1.2011).  V současné době již tedy vlastně toto družstvo nesplňuje námi stanovenou hranici 5 % úrokové sazby, neboť aktuální úroková sazba sice ještě je 5,8 %, za tuto sazbu však již nelze termínovaný vklad uzavřít, neboť pro něj bude použita „budoucí sazba“ 4,8 %, platná od 1.1.2011.

Plusové body lze tomuto družstvu připsat snad jen za to, že výše uvedené úrokové sazby na rozdíl od ostatních družstev poskytuje u vkladů na pouhé dva roky. Naopak velké mínus si družstvo zaslouží za způsob jednání s klienty, kdy se zájemci musejí předem objednávat na konkrétní hodinu, přičemž jsou všechny termíny na dlouhé týdny předem obsazeny. Ve spojení s informací, uvedenou na těchto stránkách, že stejné objednávání je požadováno i při nakládání s účtem, který nelze obsluhovat jinak, než osobně na pobočce v Praze nebo v Brně stojí opravdu za zvážení, zda vklad do tohoto družstva je tím správným rozhodnutím.

UNIBON – výhody se zmenšily

Družstvo Unibon na sebe upozornilo m.j. velmi výhodným vkladem Stošestka, tj. vkladem s úrokovou sazbou 6 % p.a., s ročním připisováním a dobou vkladu pouhé 3 roky. Další výhodou tohoto vkladu byla i určitá variabilita snížení, případně zvýšení jistiny o 10 % po jednom nebo dvou letech vkladu. Tento vklad má však jednu zásadní nevýhodu-družstvo jej přestalo poskytovat. V současné době poskytuje nejlepší úročení vklad KLASIK na 5 let s roční úrokovou sazbou 5 %, ovšem s jednou podstatnou nevýhodou, kterou je opět výplata úroků až po ukončení vkladu nebo jeho revolvingu.

WPB Capital – vysoký úrok s úskalími

Za daných podmínek (vklad na 5 let) nabízí zdánlivě nejvýhodnější úrokovou sazbu 5,85 %, která je zvýšena dokonce na 5,95 % v případě, že tento vklad uzavřete „na dálku“ pomocí internetu. Tato v současnosti nejvyšší roční úroková sazba má však svá úskalí.

Prvním úskalím je výše vkladu, daný úrok je poskytován u vkladů až nad 1,5 mil. Kč, tzn. že za dnešního stavu zůstává část vkladu nepojištěna. To se však v roce 2011 změní, proto je zásadnějším problémem termín, ke kterému jsou úroky připsány. WPB Capital totiž na svých stránkách informuje, že k připsání vkladu dojde až při ukončení, případně při revolvingu vkladu, což značně degraduje výši poskytnutých úroků. Čtěte více: Záložny vymyslely chyták. Úrok připíšou až na konci vkladu.

Další nevýhodou tohoto peněžního ústavu jsou jeho všeobecné obchodní podmínky a způsob, jakým je klient informován o dané úrokové sazbě jak na internetu, tak v propagačních materiálech i na infolince. Ve všech těchto kanálech je totiž úroková sazba prezentována jako fixní, tj. po celou dobu vkladu pevná a neměnná. Klient při pečlivém čtení velmi rozsáhlých všeobecných podmínek (12 velmi hustě a drobně psaných stran) narazí např. v bodě 18 na velmi zajímavé ustanovení, které si dovolím citovat.

Klient podpisem Smlouvy o účtu bere na vědomí a souhlasí s tím, že Spořitelní družstvo je oprávněno s výjimkou platebního účtu jednostranně změnit úrokovou sazbu sjednanou ve Smlouvě o účtu pro případ, že členská schůze Spořitelního družstva z důvodu vývoje peněžního trhu nebo ekonomické situace Spořitelního družstva rozhodne o maximální výši úrokové sazby na účtech, a to s účinností ode dne uvedeného v rozhodnutí členské schůze.

Jinými slovy, za určitých podmínek nemusí být fixní sazba pevnou sazbou. Úsudek ponechávám na čtenáři, pouze k tomu lze dodat, že na infolince opakovaně přesvědčují klienty, že pevná sazba je neměnná a po dotazu na jejich vlastní podmínky hovor ukončili s tím, že se nám ještě ozvou. Čtěte také: Nejste spokojeni s bankou? Zkuste záložnu či kampeličku

Aktualizováno: Závazné stanovisko WPB Capital je, že tato pasáž VOP se týká spořicích účtů, nikoli termínovaných vkladů s fixní sazbou. Fixní úroková sazba je jednoznačně definovaná ve smlouvě uzavřené mezi WPB Capital a klientem. Fixní sazba je ze strany WPB Capital neměnná po celé období trvání termínovaného vkladu, uklidňuje klienty Karel Pluhař, PR manažer WPB Capital.

skoleni_28_3

Mimochodem, i se samotnou infolinkou je spojena jedna zajímavost. V bodě 2.1 klient vyjadřuje souhlas s tím, že družstvo je oprávněno zaznamenávat a archivovat jakoukoliv komunikaci, zhotovovat audio záznamy, a to i bez předchozího upozornění, a toto je družstvo oprávněno použít jako důkazní prostředek v případě sporu. S tímto ustanovením je možné  se ztotožnit s jednou vážnou výtkou. Nechápu, proč je tato možnost smluvně umožněna pouze družstvu a ne i klientovi. V podstatě to znamená, že v případě sporu klient tuto možnost nemá, neboť soudy audiozáznamy uznávají pouze tehdy, když s tím zaznamenávaný vyjádří souhlas, a to družstvo neučinilo a mám vážné pochybnosti, že by tak v zájmu klienta učinilo v případě sporu. To však Karel Pluhař vyvrací: WPB Capital, na rozdíl od klienta, musí ze zákona  písemně uvést, že si ponechává možnost nahrávat telofonní hovory. Klient má tuto možnost zcela automaticky a stejně tak může nahrávku kdykoli využít v případě sporu. Možnost nahrávat telefonní hovory si WPB Capital ponechává z důvodu maximální ochrany klientů, kteří využívají služeb telefonního bankéře. Průměrný klient WPB Capital si ukládá částku překračující 500 000 korun. Jedná se o značnou sumu a jsme proto povinni učinit maximum pro ochranu těchto peněz, včetně nahrávání telefonních hovorů.

Shrnutí

Když máte přebytečný milion, žádná současná nabídka finančních produktů není bez chyb a vždy najdete pomyslné „ale“. Všechny nabídky vyjmenovaných družstevních záložen a banky mají svá pro a proti, takže je možné, že spíše než podle výše úrokových sazeb se budou někteří střadatelé rozhodovat podle jména společnosti, hospodářských výsledků nebo její důvěryhodnosti.

Rozhodujete se pro vklad podle způsobu připisování úroků?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).