Hlavní navigace

Jaké jsou lhůty a formy podání daňového přiznání a přehledů za rok 2020?

1. 2. 2021
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Je v tom trošku chaos, proto jsme dali dohromady přehled všech termínů. Dozvíte se, co se změnilo, kdy se neplatí pokuty a zda a kdy můžete vše podávat stále papírově.

Začátkem ledna 2021 začala být účinná novela daňového řádu, která po deseti letech mění lhůty pro podání daňových přiznání. Nově jsou zvýhodněna elektronická podání. Současně došlo i k uvolnění povinnosti podávat elektronicky pro osoby, které mají zpřístupněnu datovou schránku dobrovolně. Ale jak to v poslední době bývá, ne vše je na první pohled jasné. Ďábel je skryt v detailu. V tomto případě v přechodných ustanoveních.

Ponovu, či postaru?

Novela daňového řádu (konkrétně zákon č. 283/2020 Sb.) nabyla účinnosti 1. ledna 2021. Mimo jiné byl novelizován § 136 odst. 2 daňového řádu, tedy ustanovení upravující lhůty pro podání daňového přiznání.

Otázka zní, zda se touto novelou řídit pro podání daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2020, či nikoliv. Odpověď je trochu kostrbatě skryta v přechodných ustanoveních.

Konkrétně v čl. II. bodu 3.:

Ustanovení § 136 odst. 2 a 6 a § 138 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použijí na lhůtu pro podání daňového přiznání podávaného za zdaňovací období, které neskončilo přede dnem předcházejícím dni nabytí účinnosti tohoto zákona. Na lhůtu pro podání daňového přiznání podávaného za zdaňovací období, které skončilo přede dnem předcházejícím dni nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije ustanovení § 136 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Důležitý pojem je zdaňovací období, které neskončilo přede dnem předcházejícím dni nabytí účinnosti tohoto zákona. Zákon nabyl účinnosti 1. ledna 2021. Den předcházející dni nabytí účinnosti tohoto zákona je tedy 31. prosinec 2020. Vzhledem k tomu, že zdaňovací období kalendářního roku 2020 skončilo právě 31. prosince 2020, již se použije nová úprava.

Pokud však je zdaňovací období hospodářský rok, který končí 30. listopadu 2020, použijí se lhůty platné do konce roku 2020, a to i když se přiznání podává v roce 2021.

Změna ve lhůtách pro podání přehledů?

Ano. Zákonem č. 540/2020 Sb. (který nabyl účinnosti 1. ledna 2021) byly novelizovány lhůty a proces pro podávání přehledů zdravotním pojišťovnám a okresní správě sociálního zabezpečení. Jenom to má malý háček.

Přechodné ustanovení vztahující se ke změně zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, konkrétně Čl. VIII bod 1., zní:

Pro povinnosti u pojistného na veřejné zdravotní pojištění za rozhodná období započatá přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související se použije zákon č. 592/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

To znamená, že v případě podání přehledu zdravotní pojišťovně platí znění zákona platné pro rok 2020. Ale protože lhůta pro podání přehledu zdravotní pojišťovně vychází ze lhůty pro podání daňového přiznání, lhůty nové jsou. Jenom proces podání přehledu je postaru.

V přechodných ustanoveních vztahujících se ke změně zákona o pojistném na sociální zabezpečení žádné podobné ustanovení není.

To znamená, že

 • přehledy za rok 2020 pro zdravotní pojišťovnu se podávají postaru, ale s novými lhůtami,
 • přehledy pro okresní správu sociálního pojištění ponovu a s novými lhůtami.

Lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2020

Základní lhůta pro podání daňového přiznání se nezměnila. Změnily se však prodlužující lhůty. Níže si rozebereme jednotlivé kategorie. U lhůty pro vrácení přeplatku se předpokládá, že žádost o vrácení přeplatku byla podána nejpozději v den, kdy končí lhůta pro podání přiznání.

1. kategorie: pokud máte zákonnou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem

 • Lhůta pro podání přiznání do 1. července 2021.
 • Lhůta pro úhradu daně do 1. července 2021.
 • Lhůta pro vrácení přeplatku do 30. července 2021 (ne dříve než 1. července 2021).

2. kategorie: pokud nemáte zákonnou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem a současně

2.1. kategorie: podáte přiznání sami či prostřednictvím jakéhokoliv zástupce v listinné podobě, či elektronicky a současně nesplníte podmínky uvedené v bodech 2.2. a 2.3.:

 • Lhůta pro podání přiznání do 1. dubna 2021.
 • Lhůta pro úhradu daně do 1. dubna 2021.
 • Lhůta pro vrácení přeplatku do 30. dubna 2021 (ne dříve než 1. dubna 2021).

2.2. kategorie: nepodáte přiznání do 1. dubna 2021 a podáte jej sami či prostřednictvím zástupce, který není daňový poradce či advokát, a to pouze elektronicky:

 • Lhůta pro podání přiznání do 3. května 2021.
 • Lhůta pro úhradu daně do 3. května 2021.
 • Lhůta pro vrácení přeplatku do 2. června 2021 (ne dříve než 3. května 2021).

2.3. kategorie: nepodáte přiznání do 1. dubna 2021 a podáte jej prostřednictvím daňového poradce či advokáta

 • Lhůta pro podání přiznání do 1. července 2021.
 • Lhůta pro úhradu daně do 1. července 2021.
 • Lhůta pro vrácení přeplatku do 2. srpna 2021 (ne dříve než 1. července 2021).

Na rozdíl od minulých let se plná moc na podání daňového přiznání daňovým poradcem či advokátem nemusí podat správci daně do 1. dubna. Prodloužení lhůty je automatické na základě toho, že přiznání podá daňový poradce (prostřednictvím datové schránky nebo prostřednictvím daňového portálu).

Ovšem úplně bez plné moci to taky nejde. Plná moc musí být doručena správci daně nejpozději v okamžiku podání daňového přiznání.

Novinka s daňovým poradcem

Významnou novinkou je možnost podat přiznání do 1. dubna 2021 prostřednictvím daňového poradce. V minulém roce bylo pro zachování základní tříměsíční lhůty nutné, aby přiznání podal poplatník a aby k 1. dubnu správce daně neměl účinnou plnou moc na zpracování a podání přiznání daňovým poradcem.

V letošním roce může podat do 1. dubna přiznání daňový poradce a lhůta zůstává základní tříměsíční. Především poplatníci, kteří mají přeplatek na dani, nejsou nuceni dělat složité úkony (samotné podání, vypovězení plné moci), ale mohou vše nechat na daňovém poradci. A přeplatek daně jim bude vrácen do konce dubna.

Prodloužení lhůt s elektronickým podáním

Lhůtu pro podání přiznání lze prodloužit elektronickým podáním nebo podáním prostřednictvím daňového poradce či advokáta a není nutné to předem správci daně oznamovat.

Elektronické podání nebo podání prostřednictvím daňového poradce či advokáta může být výhodné i v okamžiku, že jste přiznání nestihli podat včas. Jiným způsobem podání než v listinné podobě se zkrátí doba, po kterou se počítají sankce za pozdě podané daňové přiznání.

Nové doby pro sankce

Pozor i na novou toleranční dobu, po kterou nejsou počítány sankce. Pro účely pozdního podání daňového přiznání zůstává 5 pracovních dnů, ale pro účely pozdní platby daně se doba zkrátila z pěti pracovních dnů na 4 kalendářní dny.

Lhůty pro podání přehledu správě sociálního zabezpečení za rok 2020

Nové lhůty a nové řádky v přehledu. Především vyplňování nových řádků je třeba věnovat velkou pozornost, protože zaškrtnutí a vyplnění bude určující pro správné stanovení lhůty pro podání přehledu, a tedy i pro případnou sankci za pozdní podání přehledu.

Jedná se o řádky 42 až 44.

 • Na řádku 42 se uvádí datum podání daňového přiznání.
 • Řádky 43 a 44 mají možnost Ano/Ne.
 • Na řádku 43 se zaškrtává, zda přiznání bylo podáno elektronicky, a na řádku 44 se zaškrtává, zda daňové přiznání podal daňový poradce.

Na rozdíl od minulých let se správě sociálního zabezpečení nedokládá (např. kopií plné moci) skutečnost, že přiznání zpracovává daňový poradce.

Řádek 42 je samozřejmě trochu problém vyplnit, pokud přehled zpracováváte před podáním daňového přiznání. V případě, že nezaškrtnete Ano na řádku 43 nebo 44, pak řádek 42 nemá na nic vliv. Pokud Ano na jednom z řádků 43 nebo 44 zaškrtnete, pak vliv má zásadní. Přičemž důležité je rozhraní mezi 1. a 2. dubnem 2021.

Pro jednotlivé kategorie (uváděné výše) jsou pro podání přehledu okresní správě sociálního zabezpečení platné tyto lhůty (číslování bodů vychází z kategorií pro daňové přiznání výše)

 • 1. kategorie – do 2. srpna 2021
 • 2.1 kategorie – do 3. května 2021
 • 2.2 kategorie – do 1. června 2021
 • 2.3 kategorie – do 2. srpna 2021

Na lhůtě pro úhradu doplatku na pojistném se nic nezměnilo. Stále je nutné doplatek uhradit do 8 dnů po dni, ve kterém byl, nebo měl být podán přehled.

Lhůty pro podání přehledu zdravotní pojišťovně za rok 2020

Kočkopes. Nové lhůty ve starém kabátě. Zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění platí pro podávání přehledů za rok 2020 ve znění platném k 31. prosince 2020. Postup při podání je tedy shodný jako v loňském roce.

Pokud OSVČ zpracovává daňové přiznání daňový poradce, je nutné tuto skutečnost doložit zdravotní pojišťovně do 30. dubna (nejlépe kopií plné moci).

Zde narážíme na první problém. Zatímco v loňském roce musela být plná moc nejpozději 1. dubna podána příslušnému správci daně, v letošním roce to nutné není. Na konci dubna ještě nemusí být jasné, zda poplatník bude podávat přiznání sám elektronicky, nebo prostřednictvím daňového poradce (výše uvedené kategorie 2.2., nebo 2.3.).

Ale pro účely splnění povinností vůči zdravotní pojišťovně se bude muset rozhodnout právě do 30. dubna, a hlavně do tohoto dne doložit zdravotní pojišťovně zastoupení daňovým poradcem.

Pro jednotlivé kategorie (uváděné výše) jsou pro podání přehledu zdravotní pojišťovně platné tyto lhůty:

 • 1. kategorie – do 2. srpna 2021
 • 2.1 kategorie – do 3. května 2021
 • 2.2 kategorie – do 1. června 2021
 • 2.3 kategorie – do 2. srpna 2021 (za předpokladu, že do 30. dubna 2021 bude zdravotní pojišťovně doloženo zastoupení daňovým poradcem).

Lhůta pro podání přehledu je pro osoby, které nemusí podávat daňové přiznání, stanovena do 8. dubna 2021.

Ovšem pozor! Zdravotní pojišťovny zatím prezentují lhůty pro podání přehledu poněkud jinak. Hlavně neznají kategorii 2.2., tedy podání daňového přiznání elektronicky po 1. dubnu 2021. U této kategorie je lhůta pro podání přiznání 3. května 2021.

Vzhledem ke znění zákona Osoba samostatně výdělečně činná je povinna nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podle zvláštního zákona podat daňové přiznání za tento kalendářní rok, předložit všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byla v tomto období pojištěna, přehled… tak lhůta pro podání přehledu je v případě kategorie 2.2. do 1. června 2021.

Na tuto lhůtu není nijak připraven ani přehled pro rok 2020, který zdravotní pojišťovny zveřejnily. Pokud budete podávat daňové přiznání elektronicky po 1. dubnu 2020, bude nutné mít především důkaz o podání přiznání. A to nejlépe odeslanou datovou zprávu v ZFO formátu, případně potvrzení ze systému EPO.

Lhůta pro úhradu doplatku je stále 8 dnů po dni, ve kterém byl, nebo měl být podán přehled.

Formy podání daňového přiznání

Po šesti letech se ruší sankce ve výši 2000 Kč za podání přiznání v jiné než elektronické formě pro osoby, které mají zpřístupněnu datovou schránku. Šest let trvalo státu, než zrušil jednu z nejvýznamnějších překážek pro masové rozšíření datových schránek. Nová sankce se týká menšího okruhu osob, je nižší a není automatická.

Existují dvě formy elektronických podání:
a) plně elektronicky dle § 71 odst. 1 daňového řádu a
b) elektronicky s listinným potvrzením dle § 71 odst. 3 daňového řádu.

Plně elektronické je podání:
a) datovou schránkou,
b) prostřednictvím daňového portálu s elektronickým podpisem,
c) prostřednictvím daňového portálu s využitím přihlašovacích údajů do datové schránky,
d) prostřednictvím daňového portálu s využitím identifikace přes Národní identifikační autoritu, nebo
e) prostřednictvím daňové informační schránky.

Elektronicky s listinným potvrzením je způsob podání prostřednictvím daňového portálu a následné doručení potvrzení o tomto podání do pěti dnů správci daně.

Podání je samozřejmě stále možné učinit v listinné podobě

Novela daňového řádu zavedla pojem „formulářové podání“, což je daňové tvrzení, přihláška k registraci a oznámení o změně registračních údajů, včetně příloh, které jsou jejich součástí.

Formulářové podání je mimo jiné i přiznání k dani z příjmů. Formulářové podání lze v listinné podobě podat pouze na formuláři (vyplněný nebo vytištěný) a elektronicky pouze ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně, tedy prostřednictvím daňového portálu nebo ve formátu XML datovou schránkou.

Osoby, které mají zpřístupněnu datovou schránku, která byla zřízena ze zákona (právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku a fyzické osoby advokát, statutární auditor, daňový poradce, insolvenční správce, znalec, soudní tlumočník a soudní překladatel), musí formulářová podání podat plně elektronicky ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně.

Pokud tyto osoby podají přiznání v jiné formě (v listinné či elektronicky s listinným potvrzením), nedostanou sankci automaticky. Nově se jedná o vadu podání a budou vyzváni správcem daně, aby tuto vadu odstranili (tedy podali plně elektronicky). Pokud tuto vadu neodstraní ve lhůtě stanovené správcem daně, vznikne jim povinnost uhradit pokutu 1000 Kč. Tuto pokutu může správce daně zvýšit až na 50 000 Kč, pokud je závažně ztížena správa daní.

Osoby, které nemají datovou schránku zřízenou ze zákona, mohou formulářová podání podat v listinné podobě na tiskopise, plně elektronicky nebo elektronicky s listinným potvrzením.

Formy podání přehledů

Na formách podání přehledů se nic nezměnilo.

skoleni_7_11

Přehled okresní správě sociálního zabezpečení lze podat v listinné podobě, v PDF formátu datovou schránkou, nebo prostřednictvím ePortálu.

Přehled zdravotní pojišťovně lze podat v listinné podobě, v PDF formátu datovou schránkou, nebo online prostřednictvím portálů, které nabízí jednotlivé zdravotní pojišťovny.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).