Hlavní navigace

Jak začít investovat

24. 9. 2009
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Dříve, než se rozhodnete pro konkrétní investici, měli byste zvážit všechna pro a proti s investováním spojená. Rozmyslet se, v jakém časovém horizontu plánujete investovat, co od dané investice očekáváte a jaká rizika jste ochotni podstoupit a akceptovat.

Pokud jste si ujasnili tato základní kritéria, přichází na řadu další fáze – výběr konkrétního finančního instrumentu či fondu, který bude nejlépe odpovídat vašim představám a investičním cílům. Pojďme si zopakovat několik důležitých faktů, které by měl investor znát, než se vrhne do finančního světa. Základními finančními nástroji, s nimiž se setkáte nejčastěji a které by v diverzifikovaném portfoliu neměly chybět, jsou dluhopisy a akcie.

Dluhopis – konzervativní investiční záliv?

Dluhopis je cenný papír vydávaný dlužníkem, kterým mohou být stát, banka, podnik, případně město. Investory nejčastěji využívanými dluhopisy jsou tak zvané kuponové dluhopisy, u nichž se dlužník zavazuje jednak vyplatit půjčené peníze podle předem stanovených pravidel a v předem stanovené době a jednak splácet úroky ve formě kuponů. Jednoduše řečeno jde o jakési „potvrzení“, že někdo (věřitel) někomu (dlužníkovi, neboli vydavateli dluhopisu) půjčil peníze na určitou dobu a dlužník se zavázal za to věřiteli vyplácet určitý úrok.

U dluhopisů je riziko spojené s investicí nižší než při investování do akcií. Projevuje se menšími výkyvy kurzu a obvykle nabízejí zajímavější výnosový potenciál než klasické termínované vklady v bankách. Dluhopisy mohou mít různou dobu splatnosti. Od krátkodobých (státní pokladniční poukázky nebo dluhopisy s dobou splatnosti do jednoho roku), přes střednědobé (s dobou splatnosti od jednoho do pěti let) až po dlouhodobé dluhopisy (s dobou splatnosti delší než pět let).

Státní dluhopisy poskytují zpravidla pravidelný a „jistý“ výnos. Mezi poměrně bezpečné dluhopisy se řadí i komunální dluhopisy, vydávané městy a obcemi. Mezi ty nejrizikovější patří podnikové dluhopisy. Riziko, že se do problémů se splácením dostane stát, je nižší než u firmy. Vedle již jmenovaných existují též „high yield“ dluhopisy, což jsou státní nebo podnikové dluhopisy s vysokým kuponem, tedy výnosem. S nimi je však spojeno i patřičně zvýšené riziko kolísání kurzu, či dokonce nesplacení dluhopisu. Čtěte více: Státní dluhopisy pro občany jsou ambiciózní plán s nejistou budoucností

Platí pravidlo, že čím delší je doba splatnosti dluhopisu, tím je dluhopis rizikovější. Je pravděpodobnější, že dlužník bude mít problém se splacením úroku nebo celého dluhopisu spíše za deset let, než za dva týdny.

S dluhopisem je možné obchodovat na burze cenných papírů a jeho kurz (cena) se mění podle vývoje na finančních trzích. Největší dopad na cenu dluhopisu mají úrokové sazby. Pokud úrokové sazby rostou, cena starších, tedy dříve vydaných dluhopisů s nižší úrokovou sazbou klesá a naopak. Úroková sazba se většinou skládá ze základní úrokové sazby a z rizikové přirážky (ta je tím vyšší, čím vyšší je riziko dlužníka).

Akcie – rizikovější třešinka v portfoliu

Akcie je cenný papír, se kterým jsou spojena práva akcionáře jako společníka (vlastníka) podílet se na řízení společnosti, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti. Pokud vlastníte akcie nějaké akciové společnosti, vlastníte adekvátní část dané firmy. Akcie patří do kategorie dlouhodobých cenných papírů. Někteří spekulanti však využívají rizikového přístupu k investování za účelem dosažení zajímavých výnosů v krátkodobém horizontu. Čtěte více: Nejdůležitější při obchodování s akciemi je trpělivost

Nejčastěji se akcie rozlišují dle následujících kritérií:

  • z hlediska podoby: akcie listinné (fyzické listiny) a zaknihované (zápis v evidenci),
  • z hlediska formy: akcie na jméno (vydávané na jméno určité osoby – právnické, nebo fyzické) a akcie na majitele (držitel je pro společnost anonymní),
  • z hlediska druhu: akcie kmenové (s právem hlasovat, bývají nejčastější) a akcie prioritní (s přednostním právem na výplatu dividend nebo podíl na likvidačním zůstatku, ale s omezeným právem na hlasování).

Majitel akcie nemá právo vyžadovat od emitenta (vydavatele cenného papíru) zaplacení nominální hodnoty akcie. Akcie je tedy možné prodat pouze za aktuální tržní kurz na sekundárním trhu. Většinoví vlastníci podílů (majoritní akcionáři) mohou do rozhodování společnosti poměrně významně zasahovat.

Výnosem z akcie může být dividenda nebo kapitálový zisk. Výše dividendy je závislá na zisku akciové společnosti a na rozhodnutí akcionářů na valné hromadě. Kapitálový zisk je rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou akcie. Na cenu akcie má hlavní vliv očekávaný zisk nebo ztráta společnosti. Jakou dividendu společnost vyplatí a jak se daná firma dokáže vypořádat například s recesí nebo hospodářským růstem v ekonomice, záleží především na jejím managementu. Podobné téma: Vyplatí se nakoupit akcie kvůli dividendám?

Začínáme investovat

Finanční server Měšec.cz vám přináší další díl seriálu o začátcích investování na kapitálových trzích. Přehled všech témat:

1. díl: Investování je pro každého. Zařaďte se i vy mezi VIP
2. díl: Bohatství není jen pro vyvolené. Jak nejlépe zhodnotit své peníze?
3. díl: Proč bychom měli investovat?
4. díl: Obchodování na burze vyžaduje přípravu
5. díl: Jak začít investovat?

Odborník nemusí být na škodu

Pokud jste se již rozhodli investovat, ale zároveň nechcete trávit celé dny či měsíce studiem finančních trhů a výběrem zajímavých titulů, můžete si vybrat portfolio manažera, respektive fond, který tak s odbornou péčí učiní za vás. Portfolio manažer je investiční profesionál se zkušenostmi z finančních trhů, který je zaměstnancem investiční společnosti. Podobné téma: Investování může být hrou, ale také rizikovým sportem

Je důležité si uvědomit, že majetek podílového fondu není majetkem investiční společnosti. Podílový fond má samostatné účetnictví oddělené od účetnictví investiční společnosti a majetek ve fondu vždy patří jeho podílníkům, vlastníkům podílových listů. Investiční společnost ale rozhoduje o tom, jakým způsobem a kam budou prostředky fondu zainvestovány. Podílníci se pak mohou sami rozhodnout, kdy nakoupí nebo prodají svoje podílové listy.

Investiční společnost má kromě obhospodařování podílových fondů (nákup a prodej cenných papírů) i další funkce. Mezi ně patří celý proces administrativy, tedy vydávání, výměna a zpětný odkup podílových listů, informační povinnosti vůči klientům a orgánům dohledu atd. Důležitou funkcí, kterou vykonává investiční společnost, je řízení investičního procesu. Množství investičních profesionálů každý den vyhledává nové příležitosti, hodnotí minulé investice, realizuje kvantitativní a kvalitativní analýzy, může uskutečňovat i návštěvy v jednotlivých společnostech, monitoruje výkonnosti fondu proti konkurenci a benchmarku (porovnávací hodnoty, zpravidla indexu). Podobné téma: Analytici hlásí lepší časy, uvěří tomu investoři?

Podílový fond

Investice pod dohledem

Na dodržování příslušných právních předpisů v oblasti kolektivního investování dohlíží Česká národní banka, která zároveň uděluje i licence investičním společnostem a prověřuje, zda investiční společnost vykonává svoji činnost v souladu s platnými právními předpisy. Podílové fondy dále podléhají kontrole ze strany depozitáře, což je instituce dohlížející na to, zda jsou cenné papíry do fondu nakupovány, či z fondu prodávány v souladu s jeho investiční strategií, definovanou ve statutu nebo prospektu fondu. Depozitář také kontroluje správnost výpočtu hodnoty podílového listu.

Možností, s kým a jak začít investovat, je dnes na českém trhu mnoho. Pomoci nasměrovat vaše představy ke konkrétním cílům může například finanční poradce nebo osobní bankéř ve vaší bance.

Autor je manažerem pro prodej a distribuci Pioneer Investments ČR

Anketa

Jaký druh investice ve vašem portfoliu převažuje?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).