Hlavní navigace

Jak se řídí a vyvíjí státní dluh?

16. 5. 2014
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Kdo má na starost státní dluh, jaké jsou cíle a způsoby řízení státního dluhu, jaký má Česká republika rating, kdo jsou primární dealeři státních dluhopisů a jak funguje primární a sekundární trh se státními dluhopisy?

Ministerstvo financí ČR je instituce státní správy, která má na starost státní rozpočet a státní dluh České republiky. Z důvodu zlepšení efektivity a racionalizace správy státního dluhu vznikl v roce 2005 odbor Řízení státního dluhu a finančního majetku, který je jedním z odborů na Ministerstvu financí ČR. Spektrum činností, které má tento odbor na starost, je opravdu široké. Proto pouze zmiňme, že zabezpečuje krátkodobé a dlouhodobé financování státu, vydává a prodává státní dluhopisy, řídí portfolio státních dluhopisů, a s tím spojená rizika a spravuje rozpočtové kapitoly Státní dluh a Operace státních finančních aktiv. Tento odbor se v současné době dělí na tři části:

  • Oddělení Financování státu a řízení likvidity,
  • Oddělení Řízení rizik a strategie portfolia,
  • Oddělení Správy a vypořádání finančních operací.

Odbor Řízení státního dluhu a finančního majetku spravuje pouze hrubý státní dluh, který v roce 2013 tvořil přibližně 95 % celkového veřejného dluhu České republiky. Je proto důležité poznamenat, že tento odbor nemá na starost dluh mimorozpočtových fondů, fondů sociálního a zdravotního pojištění, krajů, obcí nebo státní záruky, které má na starost odbor Státního rozpočtu.

Vývoj státního dluhu ČR (levá osa) a relativně k veřejnému dluhu (pravá osa)

Státní dluh

Cíle a způsoby řízení státního dluhu

Hlavním cílem Ministerstva financí ČR v oblasti řízení státního dluhu je zajištění výpůjčních potřeb státu a s tím spojených závazků za co nejnižších nákladů ve střednědobém a dlouhodobém časovém horizontu a s podstoupením přiměřené míry rizika. S hlavním cílem souvisí i další napojené cíle, ke kterým můžeme zařadit snahu o aktivní roli při rozvoji všech částí tržní infrastruktury, která zabezpečuje rozvoj domácích finančních zdrojů. Ministerstvo financí ČR se snaží podpořit efektivnost českého finančního trhu pomocí vydávání likvidních dluhopisových emisí s cílem vytvořit úplnou výnosovou křivku státních dluhopisů. Je dobré poznamenat, že mezi cíle dluhové politiky nepatří například spoření domácností či podpora měnové politiky.

Výnosová křivka (Mid, %) vybraných státních korunových dluhopisů ČR

Státní dluh

Rating České republiky

Rating České republiky je vyjádřením její úvěrové (kreditní) schopnosti. Toto vyjádření představuje určitý stupeň kvality České republiky v pozici dlužníka a ukazuje její ekonomickou schopnost dostát všem svým závazkům, k jejichž vypořádání tudíž dojde v dohodnutý čas a v celkovém množství úroku i jmenovité hodnoty dlužné částky.

Význam ratingových hodnocení spočívá v tom, že dlužník musí za horší hodnocení, než je úplně nejvyšší Aaa u Moody’s nebo AAA u S&P a Fitch, platit takzvanou kreditní přirážku investorům při emisi nových dluhopisů, která je tím vyšší, čím horší je ratingový stupeň emitenta. Čím vyšší stupeň nejistoty (rizika) investor podstupuje, tím vyšší očekává výnos jako kompenzaci, což se samozřejmě promítne do vyšších nákladů v rámci dané emise.

Česká republika má ratingová hodnocení pro dlouhodobé závazky v domácí měně při pořadí ratingových agentur Moody’s/S&P/Fitch na úrovních A1/AA/AA- se stabilním výhledem. Pro dlouhodobé závazky v zahraničních měnách se ratingová hodnocení pohybují na úrovních A1/AA-/A+ také se stabilním výhledem.

Vývoj ratingu České republiky v rámci „Foreign Currency Long-Term Debt“

Státní dluh

Primární dealeři státních dluhopisů

Pouze primární dealer má právo používat titul Primární dealer státních dluhopisů České republiky v rámci Dohody o výkonu práv a povinností primárního dealera českých státních dluhopisů uzavřené mezi Ministerstvem financí ČR a primárními dealery. Tato Dohoda je platná od 1. ledna 2013 a nastavená struktura vede ke standardizaci, profesionalizaci spolupráce během financování a řízení státního dluhu a transparentnosti na úrovni vyspělých zemí Evropské unie.

Subjekty, které by se chtěly stát primárním dealerem státních dluhopisů, musí podat písemné žádosti na Ministerstvo financí ČR, které je následně vyhodnotí. Pozice primárního dealera je omezena mandátem na jeden kalendářní rok a nominace je vybraným subjektům oznámena do konce října roku, který mu předchází. Nikde však není explicitně upřesněno, kolik přesně musí primárních dealerů být vybráno nebo v jakém podílu budou domácí subjekty vůči zahraničním, což vše záleží na Ministerstvu financí ČR. Primárním dealerem se nemůže stát každý subjekt, protože musí v první řadě splňovat náležitosti spjaté s platnou legislativou.

Seznam primárních dealerů státních dluhopisů České republiky ke květnu 2014

Barclays Bank PLC

Citibank Europe plc

Erste Group Bank AG / Česká spořitelna, a.s.

KBC Bank NV / Československá obchodní banka, a.s.

Deutsche Bank AG

Goldman Sachs International

HSBC Bank plc

ING Bank N.V.

J. P. Morgan Securities plc

Morgan Stanley & Co International PLC

Société Générale / Komerční banka, a.s.

PPF banka a.s.

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Po zavedení elektronické obchodní platformy MTS Czech Republic a uzavření Dohody o plnění funkce primárního dealera státních dluhopisů České republiky k 1. říjnu 2011 došlo ke změně způsobu hodnocení výkonnosti primárních dealerů, které bylo upraveno Dohodou o výkonu práv a povinností primárního dealera českých státních dluhopisů. Tato dohoda začala platit 1. ledna 2013. Nový způsob hodnocení se člení na tři základní hodnocená kritéria – Primární trh (max. 45 bodů), Sekundární trh (max. 40 bodů) a Kvalitativní kritéria (max. 15 bodů), jejichž cílem je podat objektivní a celkové ohodnocení výkonnosti každého primárního dealera.

Každý primární dealer může tedy v rámci vlastního ohodnocení získat nejvýše 100 bodů. Hodnocení probíhá každé čtvrtletí v březnu, červnu, září a prosinci a hodnotí se vždy čtyři poslední po sobě jdoucí čtvrtletí. Zveřejněné hodnocení za předchozí čtvrtletí je publikováno na webu Ministerstva financí ČR poslední pracovní den v měsíci, který následuje po konci daného čtvrtletí (duben, červenec, říjen a leden). Zobrazeno je vždy sedm nejlépe hodnocených primárních dealerů a ostatní obdrží jen oznámení s jejich výkonností.

Celkové hodnocení primárních dealerů za 2. čtvrtletí 2013 až 1. čtvrtletí 2014 (max. 100 bodů)

Státní dluh

Primární a sekundární trh státních dluhopisů

Obecně lze říci, že na primárním trhu se cenné papíry v tomto případě v podobě státních dluhopisů či státních pokladničních poukázek prvně emitují a na trhu sekundárním s nimi investoři naopak již aktivně obchodují na kapitálových trzích.

Primární aukce korunových státních dluhopisů a státních pokladničních poukázek, které jsou emitovány v České republice, vychází z Pravidel pro primární prodej státních dluhopisů organizovaný Českou národní bankou. Na těchto aukcích mohou participovat pouze vybraní primární dealeři, kteří uzavřeli s Ministerstvem financí ČR již zmiňovanou Dohodu. Objednávky do primární aukce státních dluhopisů podávají primární dealeři elektronicky přes finančně analytickou aplikaci Bloomberg Terminál a v ní umístěnou funkci CZTS – Ceska Narodni Banka. Objednávky do primární aukce státních pokladničních poukázek podávají primární dealeři elektronicky přes Systém krátkodobých dluhopisů (SKD), což je systém provozovaný Českou národní bankou, který zajišťuje samostatnou evidenci cenných papírů a vypořádací systém obchodů s cennými papíry vedenými v této evidenci.

V červenci 2011 byla zavedena elektronická obchodní platforma MTS Czech Republic pro sekundární trh státních dluhopisů České republiky a zároveň začala platit její tržní pravidla. Do konce září 2011 probíhal na této platformě zkušební provoz a od října téhož roku došlo k zahájení ostrého provozu, který vychází z plnění kotačních povinností primárních dealerů v rámci uzavřené Dohody s Ministerstvem financí ČR.

Elektronická obchodní platforma MTS (Mercato Telematico Secondario) je nejpoužívanější platforma svého druhu v Evropě a jejím cílem je zvyšovat likviditu a transparentnost na sekundárním trhu se státními dluhopisy České republiky. Tato platforma umožňuje získat reálné ceny kotovaných státních dluhopisů v reálném čase a v tomto důsledku slouží jako zdroj informací pro sledování chování účastníků trhu. Tyto informace jsou následně použity pro hodnocení jejich výkonnosti.

Účast na platformě MTS a aktivní pohyb na sekundárním trhu jsou jedny z hlavních podmínek pro šanci na zařazení mezi primární dealery státních dluhopisů, kteří následně hrají roli v podobě market-makerů a získávají přístup do primárních aukcí státních dluhopisů a operací Ministerstva financí ČR na sekundárním trhu.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).