Hlavní navigace

Co jsou spořicí státní dluhopisy?

Lukáš Kracík

Ve čtvrtém a zároveň posledním z článků směřovaných k tématu financování schodku státního rozpočtu prostřednictvím emise státních dluhopisů na příkladu České republiky se blíže zaměříme na spořicí státní dluhopisy.

Doba čtení: 5 minut

Vzhledem ke skutečnosti, že se mezi rokem 2011, kdy byly poprvé zahrnuty do celkového státního dluhu závazky ze spořicích státních dluhopisů České republiky, a rokem 2013 zvýšily tyto závazky ze přibližně 20,4 na 87,6 mld. Kč, autor série článků věnuje jeden samostatný článek právě k představení tohoto nového instrumentu. Spořicí státní dluhopisy jsou zaknihované cenné papíry vydávané Ministerstvem financí ČR, evidované v elektronické podobě a neobchodovatelné na regulovaném trhu. Je zde však možnost jejich přechodu nebo převodu, což jsou jedny z mála zpoplatněných služeb. Čtěte více: Prodej emise spořicích dluhopisů začíná už dnes

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Domácí dluh 581,8 680,9 769,3 814,3 926,7 1 036,30 1 182,20 1 287,30 1288,1
Státní pokladniční poukázky 94,2 89,6 82,2 78,7 88,2 113,3 162,6 189,1 120,9
Spořicí státní dluhopisy 0 0 0 0 0 0 20,4 56,2 87,6
Státní dluhopisy 487,5 588,9 687,1 735,6 838,5 923 999,1 1 042,00 1079,7
Ostatní zdroje 0 2,4 0 0 0 0 0 0 0
Zahraniční dluh 109,4 121,6 123 185,5 251,5 307,8 317,2 380,3 395,2
Zahraniční emise státních dluhopisů 78,9 84,1 83,7 137,9 193 240,3 245,7 310,3 323,7
Půjčky od EIB 29,7 36,7 38,7 46,8 57,9 67,2 71,3 70 71,5
Směnky 0,8 0,8 0,6 0,8 0,6 0,3 0,1 0 0
Státní dluh celkem 691,2 802,5 892,3 999,8 1 178,20 1 344,10 1 499,40 1 667,60 1683,3

Výhody instrumentu

Spořicí státní dluhopisy se řadí mezi nejbezpečnější konzervativní způsoby spoření, protože v sobě nesou garanci výnosu a splacení dlužné částky ze strany České republiky. Investovat je možné jakoukoliv částku, ale je nutné nakoupit minimálně 1000 kusů spořicích státních dluhopisů, které však mají velmi nízkou jmenovitou hodnotu ve výši 1 Kč za 1 dluhopis, což znamená, že minimální nutná investice je ve výši 1000 Kč. Tato investice je svou podstatou tedy přístupná úplně každému. Navíc je možné jejich pořízení učinit na téměř 1700 místech umístěných po celé České republice, protože Ministerstvo financí ČR v rámci procesu spolupracuje s těmito distributory: Česká Pošta, Česká spořitelna, Československá obchodní banka včetně vybraných finančních center Poštovní spořitelny, Komerční banka a J&T Banka. Spojením všech těchto distributorů dochází v podstatě k pokrytí celé České republiky a každý potencionální nákup může být učiněn dle preferencí kupujícího.

Mimo snadné přístupnosti je velkou výhodou také skutečnost, že výše výnosu není přímo závislá na velikosti celkové pořízené jmenovité hodnoty dluhopisů, což je spíše příkladem běžných spořících produktů. Z tohoto důvodu je úplně jedno, jestli držíme minimálních 1000 ks nebo například 1 000 000 ks spořicích státních dluhopisů, protože výnos zůstává bez ohledu na celkový poměr na stále stejné garantované úrovni. Omezení platilo pouze u proti-inflačních státních spořicích dluhopisů, kde byla maximální výše objednávky limitována 5 milionů kusů na jednu osobu v rámci emise 12. června 2012, 12. prosince 2012 a 12. června 2013. U poslední vánoční emise 12. prosince 2013 došlo v tomto směru ke změně, protože byla maximální výše objednávky limitována pro všechny druhy emitovaných spořicích státních dluhopisů na úrovni 50 milionů kusů na jednu osobu, což je výrazná změna oproti předchozím emisím. Navíc v nabídce chyběly pouze diskontované spořicí státní dluhopisy.

Poslední zmíněnou výhodou jsou v podstatě nulové poplatky, které souvisí s pořízením (samozřejmě pořizovací cena dluhopisů se musí uhradit) a s dalšími službami například v podobě zřízení, vedení majetkového účtu, na který jsou připsány dluhopisy, a jeho zrušení, nebo jejich předčasné splacení. Poplatky se platí jen za mimořádné služby například v podobě již zmíněného přechodu a převodu spořících státních dluhopisů, vystavení pamětního listu emise nebo mimořádný výpis z majetkového účtu na žádost majitele.

Celková jmenovitá hodnota SSD v oběhu 87,6 mld. Kč
Počet držitelů SSD 97 048 držitelů
Medián počtu držených SSD jedním držitelem 220 000 ks
Průměrný věk držitele SSD 58,9 let
Podíl SSD na korunových státních dluhopisech 7,50%
Podíl SSD na celkovém státním dluhu 5,20%

Typy spořicích státních dluhopisů

Ministerstvo financí ČR nabízí celkem pět základních typů spořicích státních dluhopisů, které budou blíže představeny v této podkapitole. Jedná se o spořicí státní dluhopisy:

  • diskontované,
  • prémiové,
  • kuponové,
  • reinvestiční,
  • proti-inflační.

Diskontované spořicí státní dluhopisy mají splatnost mezi 1 až 2 roky, nenesou žádný kupon a jejich výnos pro investora je stanoven rozdílem mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu a jeho pořizovací cenou, která je nižší a například na úrovni 97 %.

Prémiové spořicí státní dluhopisy mají splatnost 3 roky a dělí se na kuponovou a reinvestiční variantu. Kuponová varianta vyplácí fixní kupon jednou ročně na bankovní účet investora a v posledním roce je kupon vyšší díky získání prémie za držbu do doby splatnosti. Reinvestiční varianta roční fixní kupon nevyplácí, ale reinvestuje ho do nákupu dalších prémiových dluhopisů na majetkový účet investora, takže dochází ke zvyšování počtu dluhopisů v jeho majetku a v posledním roce splatností je také kupon vyšší přes získanou prémii za držbu do doby splatnosti.

Dalším typem jsou kuponové spořicí státní dluhopisy, které mají splatnost mezi 5 až 6 roky a fixní kupon, který každým rokem narůstá, se vyplácí na bankovní účet investora jednou ročně. Reinvestiční spořicí státní dluhopisy mají také splatnost mezi 5 až 6 roky a fixní kupon, který se meziročně zvyšuje, se jednou ročně nevyplácí, ale naopak se reinvestuje do nákupu dalších reinvestičních spořicích státních dluhopisů na majetkový účet investora. Dochází tak ke zvyšování počtu dluhopisů v jeho majetku.

Posledním představeným typem jsou proti-inflační spořicí státní dluhopisy, které mají splatnost mezi 7 až 8 roky a výnos, který není přímo vyplácen, ale dvakrát ročně reinvestován do dalších proti-inflačních spořicích státních dluhopisů, je založen na procentní změně indexu spotřebitelských cen (CPI – Consumer Price Index). Znovu je aplikována metoda každoročního zvyšování počtu dluhopisů na majetkovém účtu investora.

Závěrečné slovo k sérii článků o státním dluhu ČR

Mohlo by se zdát, že v čase nastavený rostoucí trend celkové velikosti veřejného dluhu a v něm obsaženého dluhu státního, respektive každoročního veřejného deficitu a schodku státního rozpočtu, se nás jako občanů České republiky vůbec netýká a vše můžeme hodit s čistým svědomím a pár nepublikovatelnými výrazy na bedra politické garnitury v podobě zvolených „zástupců lidu“. Opak je však pravdou, protože problém neustálého zadlužování není jenom problémem dneška, ale především se jedná o jasně vyslaný negativní signál směrem k budoucím generacím této malé země. Bylo by otázkou k zajímavé diskuzi a zamyšlení, kdy, jestli a jak toto zadlužování státu skončí. 

Můžeme se poměrně právem domnívat, že se otázka dluhového managementu ve spojitosti se zadlužením státu jako celku stane v České republice velmi horkým tématem v budoucnosti, a to především z důvodu, že je Česká republika malou a otevřenou ekonomikou, ve které se během posledních roků výrazně zvyšovalo veřejné zadlužení, a to nejenom v celkovém absolutním vyjádření, ale také ve vyjádření relativním při srovnání této veličiny s hrubým domácím produktem země. Pokud se dluhová spirála jednou roztočí, může být velký problém ji zastavit či případně i jen přibrzdit. Nechme se tedy snad mile překvapit, jaký vývoj v této oblasti přinese blízká, střednědobá i vzdálenější budoucnost.

Našli jste v článku chybu?