Hlavní navigace

Jak reklamovat daň ze mzdy? Stěžujte si v účtárně a na finančním úřadu

15. 3. 2016
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Máte podezření, že vám zaměstnavatel chybně vypočítal a srazil daň z příjmu z vaší mzdy, platu nebo odměny? Poradíme vám postup, jak dosáhnout nápravy.

Při měsíčním vyúčtování mzdy nebo platu či odměny vyplývající z dohody o práci konané mimo pracovní poměr je zaměstnavatel povinen vám vydat písemný doklad obsahující údaje o jednotlivých složkách mzdy nebo platu a o provedených srážkách. Nejde o nic jiného než o tzv. výplatní lístek. Na vaši žádost předloží zaměstnavatel doklady, na jejichž základě mzdu nebo plat vypočetl.

Co když to ale nestačí? Co když máte důvodné pochybnosti o tom, že je vám daň, resp. záloha na ni srážena v nesprávné výši? Nebo se domníváte, že vám bylo nesprávně provedeno roční zúčtování záloh na tuto daň? Co když nehrají údaje z výplatních lístků s údaji na potvrzení o zdanitelných příjmech? Mzdové účetní se v praxi až příliš často spoléhají na automatické výpočty v jimi používaném mzdovém softwaru, ten však nemusí být vždy zárukou správnosti výpočtu. Co když tedy při ručním počítání a kontrole dospějete k jiným výsledkům?

Neformální prosba, pak už oficiální písemná žádost

Obecně lze doporučit, abyste mzdovou účtárnu nebo osobu provádějící zúčtování odměny za práci požádali, nejprve neformálně, přátelsky, ústně o prověření jeho pochybností. Jestli se vám však v přiměřené době nedostane uspokojivého vysvětlení, už byste měli postupovat formálně podle daňového řádu, a to ust. § 237, které upravuje stížnost na postup plátce daně.

Máte-li pochyby o správnosti sražené nebo vybrané daně, můžete podle ust. § 237 odst. 1 daňového řádu nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy jste se o výši sražené nebo vybrané daně dozvěděli, tedy od převzetí výplatního lístku, požádat plátce daně o vysvětlení. V žádosti musíte uvést důvody svých pochybností. Žádost je tedy třeba podat již oficiálně a písemně. Lze doporučit, abyste si v zájmu důkazu o zachování lhůty, jakož i pro případný další postup, nechali na kopii žádosti potvrdit přijetí žádosti.

Plátce daně, tedy zaměstnavatel, je povinen podat vám písemné vysvětlení do 30 dnů ode dne, kdy žádost obdržel, a v téže lhůtě případnou chybu opravit a současně podat následné hlášení nebo dodatečné vyúčtování správci daně (finančnímu úřadu).

Když to nejde po dobrém interně, musí do toho vstoupit úřad

Pokud ani nadále nebudete souhlasit s postupem plátce daně (zaměstnavatele), můžete podle ust. § 237 odst. 3 daňového řádu podat stížnost na postup plátce daně finančnímu úřadu, který je tomuto zaměstnavateli místně příslušný, a to do 30 dnů ode dne, kdy jste obdrželi od plátce daně vysvětlení. Nesplní-li plátce daně svoji povinnost podat vám písemné vysvětlení do 30 dnů, jste oprávněni podat takovou stížnost finančnímu úřadu do 60 dnů ode dne, kdy vám měl plátce daně podat vysvětlení, tedy do 90 dnů od podání žádosti zaměstnavateli jako plátci daně.

Co napsat do stížnosti

Pokud jde o náležitosti stížnosti, pak ust. § 237 odst. 4 daňového řádu odkazuje na ust. § 112, které upravuje náležitosti odvolání. Je proto třeba, abyste ve své stížnosti uvedli především následující:

skoleni_29_6

  • Přesně označili správce daně (finanční úřad), kterému je stížnost určena.
  • Označili sebe sama, tedy identifikovali sebe jako stěžovatele – jménem a příjmením, rodným číslem a doručovací adresou.
  • Přesně označili plátce daně (zaměstnavatele), jehož postup napadáte.
  • Identifikovali a přiložili vysvětlení, kterého se vám od plátce daně (zaměstnavatele) dostalo a s nímž nesouhlasíte.
  • Uvedli důvody, v nichž spatřujete nesprávnost postupu plátce daně (zaměstnavatele), případně i právní předpisy a jejich ustanovení, s nimiž je podle vašeho názoru postup zaměstnavatele v rozporu.
  • Označili případné důkazy, které na podporu svých tvrzení navrhujete.
  • Navrhli znění výroku, který má ve svém rozhodnutí správce daně (finanční úřad) učinit (tzv. petit), tedy uvést, jak by měl finanční úřad rozhodnout.

Jak postupuje finanční úřad

Bude-li podání-stížnost obsahovat vady bránící řádnému projednání a řešení věci, vyzve vás finanční úřad k doplnění podání s poučením, v jakém směru musí být doplněno, a stanoví pro to přiměřenou lhůtu, která nesmí být kratší než 15 dnů. Odstraníte-li vady, má se za to, že stížnost byla podána řádně a včas, v opačném případě finanční úřad řízení zastaví a věcí se nebude zabývat.

Finanční úřad o stížnosti rozhodne tak, že stížnosti vyhoví nebo částečně vyhoví a současně uloží plátci daně zjednat nápravu ve stanovené lhůtě, anebo stížnost zamítne. Rozhodnutí o stížnosti, včetně jeho zdůvodnění, se oznamuje vám (zaměstnanci) i plátci daně (zaměstnavateli).

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).