Hlavní navigace

Jak na výpočet starobního důchodu pro rok 2009

14. 11. 2008
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Vyplatí se jít do starobního důchodu ještě v letošním roce, nebo až v následujícím? Jak bude váš důchod vysoký? Připravili jsme pro vás podrobný postup při výpočtu důchodu.

Platný výpočet provádí pouze Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) na základě vaší doby pojištění důchodového pojištění (DP) a vašich celkových výdělků od roku 1986 (podle zákona 155/1995 včetně jeho pozdějších změn). O tom je ČSSZ průběžně informována vašimi zaměstnavateli.

Zde v pěti bodech popsaný postup se někdy může lišit o několik Kč oproti výpočtu ČSSZ, protože neuvažujeme některé nedůležité věci. Dále uvedený výpočet platí pouze pro tento rok, protože pro jiné roky je sice postup výpočtu stejný, ovšem s jinými číselnými koeficienty.

1. Datum nároku na odchod do důchodu DAT

Věk odchodu do důchodu Vd = r + m (roky + měsíce) určíme podle roku svého narození Rn z následující tabulky, přičemž u žen respektujeme počet narozených (a vychovaných) dětí:

Věk odchodu do důchodu (tab. 1)
Rn (rok nar.) nižší 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947
muži 60 60+2 60+4 60+6 60+8 60+10 61 61+2 61+4 61+6 61+8 61+10 62
ž bezdětné 57 57 57 57 57+4 57+8 58 58+4 58+8 59 59+4 59+8 60
e 1 dítě 56 56 56 56 56 56+4 56+8 57 57+4 57+8 58 58+4 58+8
n 2 děti 55 55 55 55 55 55 55+4 55+8 56 56+4 56+8 57 57+4
y 3–4 děti 54 54 54 54 54 54 54 54+4 54+8 55 55+4 55+8 56
  5 a více 53 53 53 53 53 53 53 53 53+4 53+8 54 54+4 54+8

Věk odchodu do důchodu (tab. 2)
Rn (rok nar.) 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960
muži 62+2 62+4 62+6 62+8 62+10 63 63+2 63+4 63+6 63+8 63+10 64 64+2
ž bezdětné 60+4 60+8 61 61+4 61+8 62 62+4 62+8 63 63+4 63+8 64 64+2
e 1 dítě 59 59+4 59+8 60 60+4 60+8 61 61+4 61+8 62 62+4 62+8 63
n 2 děti 57+8 58 58+4 58+8 59 59+4 59+8 60 60+4 60+8 61 61+4 61+8
y 3–4 děti 56+4 56+8 57 57+4 57+8 58 58+4 58+8 59 59+4 59+8 60 60+4
  5 a více 55 55+4 55+8 56 56+4 56+8 57 57+4 57+8 58 58+4 58+8 59

Věk odchodu do důchodu (tab. 3)
Rn (rok nar.) 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 Vyšší
muži 64+4 64+6 64+8 64+10 65 65 65 65 65
  bezdětné 64+4 64+6 64+8 64+10 65 65 65 65 65
ž 1 dítě 63+4 63+8 64 64+4 64+8 65 65 65 65
e 2 děti 62 62+4 62+8 63 63+4 63+8 64 64 64
n 3 děti 60+8 61 61+4 61+8 62 62+4 62+8 63 63
y 4 děti 60+8 61 61+4 61+8 62 62 62 62 62
  5 a více 59+4 59+8 60 60+4 60+8 61 61+4 61+8 62

Ke svému datu narození připočteme věk Vd  určený pomocí uvedené tabulky a tím dostaneme datum nároku na odchod do důchodu – DAT.

2. Doba pojištění DP (= celková doba zaměstnanosti)

Tato doba se určuje jako součet všech dnů, po které jsme byli zaměstnáni, včetně dovolených (i mateřských), nemocenských dávek, úspěšně absolvovaných učilišť a středních i vysokých škol, vojenské prezenční služby.

Pro přesné stanovení doby DP je třeba zejména vědět, že úspěšně absolvovaná střední a vysoká škola se započítává od 1. září 1. ročníku až po datum závěrečného vysvědčení včetně všech mezilehlých prázdnin.

Do doby DP se nezapočítávají dny mezi datem závěrečného vysvědčení a datem nástupu do zaměstnání stejně jako dny mezi ukončením vojenské prezenční služby a nástupem do zaměstnání. Též mezery mezi jednotlivými zaměstnáními se nezapočítávají.

Přesnému zjištění doby pojištění DP věnujte zvýšenou péči. Závisí na tom správná volba dne odchodu do důchodu – podrobněji viz body 4 a 5 (raději si udělejte několik dnů rezervu).

3.Určení výpočtového základu VPZ

Pro odchody do důchodu od 1.1. do 31. 12. 2009 (R = 2009) se započítávají pouze výdělky v letech 1986 až 2008 (bez roku 2009!). V následující tabulce jsou koeficienty přepočtu KPR/r pro jednotlivé roky r, platné při odchodu do důchodu v roce R:

Určení výpočtového základu
Rok „r“ Vyloučené doby VDr (dny) Vyměřovací základ VZr (hrubý výdělek v Kč za rok „r“) Koeficienty přepočtu KP2009/r Roční vyměřovací základ RVZr = VZr x KP2008/r (přepočtený hrubý výdělek v Kč za rok „r“
1986     7,9470  
1987     7,7842  
1988     7,6107  
1989     7,4306  
1990     7,1683  
1991     6,2118  
1992     5,0721  
1993     4,0493  
1994     3,4157  
1995     2,8824  
1996     2,4344  
1997     2,2022  
1998     2,0145  
1999     1,8613  
2000     1,7461  
2001     1,6089  
2002     1,4993  
2003     1,4047  
2004     1,3172  
2005     1,2523  
2006     1,1748  
2007     1,0942  
2008     1,0000  
Celkem ∑VDr =  –  – ∑RVZr =

Do této tabulky vložíme pro každý rok r (1986 <= r <= R – 1) svůj vyměřovací základ VZr (= celkový hrubý roční výdělek) a vyloučené dny VDr, tj. dny, kdy jsme neplatili pojistné (neplacené volno, nemoc, atd.). Potřebné údaje lze nalézt na formuláři „Informativní osobní list důchodového pojištění“, jehož výpis vám jednou za rok na vyžádání poskytne ČSSZ. Neprokázané doby (tj. doby, které výpis od ČSSZ neobsahuje) je nutno při žádosti o důchod doložit např. dodatečným potvrzením zaměstnavatele nebo OÚ, maturitním nebo jiným vysvědčením, vojenskou knížkou, případně jinak (dle požadavku ČSSZ).

Vyměřovací základ VZr násobíme pro každý rok r příslušným koeficientem přepočtu KPR/r, čímž dostaneme roční vyměřovací základ RVZr (= přepočtený hrubý roční hrubý výdělek). Součtem všech těchto výdělků dostaneme úhrn přepočtených výdělků ∑RVZr (Kč). Součtem všech vyloučených dob VDr dostaneme úhrnnou vyloučenou dobu ∑VDr (dny).

Nyní vypočítáme průměrný denní výdělek Pd za celou dobu, která se započítává pro jeho určení. Je to tzv. rozhodné období, které se rovná 8401 dnům (= roky 1986 až 2008) mínus vyloučené doby:

Pd = ∑RVZr / (8401 – ∑VDr) (Kč)

Tento výdělek násobíme průměrnou délkou měsíce v roce (30,4167 dnů), čímž dostaneme osobní vyměřovací základ OVZ (průměrný přepočtený měsíční výdělek):

OVZ = Pd x 30,4167

Z takto vypočítané částky OVZ se do výpočtového základu VPZ, na němž přímo závisí procentuální část důchodu, započte plně částka do 10 500 Kč, z částky od 10 501 do 27 000 jen 30 % a z částky přesahující 27 000 Kč jen 10 % (platí pouze pro výpočet v roce 2009!), viz následující tabulka:

Výpočtový základ
Pro osobní vyměřovací základ OVZ Výše výpočtového základu VPZ
do 10 500 Kč VPZ = OVZ
od 10 501 do 27 000 Kč VPZ = 10 500 + (OVZ – 10 500) x 0,3
nad 27 000 Kč VPZ = 15 450 + (OVZ – 27 000) x 0,1

Výše procentuální části důchodu DUCHp se určí tak, že za každý celý rok doby pojištění DP (= celková doba zaměstnanosti, viz 2. bod) se DUCHp navýší o 1,5 % z hodnoty výpočtového základu VPZ, tedy:

DUCHp = celé číslo z dělení (DP / 365) x 0,015 x VPZ

4. Pozdější nebo předčasný odchod do důchodu

Neshoduje-li se datum skutečného odchodu do důchodu DATsk s datem nároku na odchod DAT (podle 1. bodu), zjistíme rozdíl ROZ:

ROZ = DATsk – DAT (kalendářní dny)


Pak upravíme procentuální část důchodu DUCHp vypočteného dle 3. bodu tak, že za

  • každých celých 90 kalendářních dnů rozdílu ROZ, které převyšují datum DAT, zvýšíme DUCHp o 1,5 % z VPZ
  • každých i necelých 90 kalendářních dnů rozdílu ROZ, které chybí k datu DAT, snížíme DUCHp o 0,9 % z VPZ (dle § 31) nebo o 1,3 % z VPZ (dle § 30)

Poznámka: § 31 se týká trvale sníženého důchodu, § 30 důchodu sníženého jen do data nároku na odchod DAT.

5. Závěr

Celková výše důchodu DUCHOD se určí jako součet procentní výměry DUCHp (podle 3. a 4. bodu) a základní výměry DUCHz, která je pro rok 2009 rovna 2170 Kč):

Tip do článku - účto fakturace duben

DUCHOD = DUCHp + 2170


Závěrem je třeba upozornit, že velikost důchodu se skokem mění vždy k 1. lednu každého roku, protože k tomuto datu se mění (valorizují) koeficienty přepočtu KPR/r, redukční 30% a 10% hranice osobního vyměřovacího základu OVZ, základní výměra DUCHz (tentokrát se zvedla o 470 Kč již v srpnu 2008). Proto doporučujeme:

  • volit odchod do důchodu na začátku kalendářního roku. Například důchod vyměřený z průměrné mzdy (21 527 Kč v roce 2007), přiznaný k 2.1.2009 bude o 234 Kč vyšší, než důchod přiznaný ze stejné mzdy k 31.12.2008. Stačí si porovnat výpočet v tomto příspěvku s výpočtem pro r. 2008 od téhož autora.
  • je třeba kontrolovat, aby doba zaměstnanosti DP (dle 2. bodu) dělená 365 neposkytovala příliš velký zbytek při dělení. Když např. DP = 42 roků a 360 dnů, stačí odejít do důchodu o 5 dnů později, abychom si DUCHp navýšili o 1,5 %.
  • pokud odcházíme do důchodu podle 4. bodu, je třeba zvolit vhodné datum DATsk tak, abychom zbytečně neodpracováním několika dní nepřišli o 0,9 %, 1,3 % nebo dokonce o 1,5 % z částky DUCHp.

Anketa

Jak se připravujete na důchod?

Autor článku

Absolvent FEL ČVUT Praha. Pracoval na FEL ČVUT a v Energovodu v oblasti techniky vysokých napětí a technických výpočtů. Nyní je v důchodu.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).