Hlavní navigace

DPH na bytovou výstavbu od roku 2008

8. 3. 2006
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

V minulých týdnech proběhla jednání ministrů financí zemí EU, kteří se shodli na úpravě snížené sazby DPH. Pro ČR to mimo jiné znamená převedení bytové výstavby do skupiny s vyšší sazbou daně. Vláda vzápětí projednala návrh, který nám umožní vyhnout se této povinnosti. Jakým způsobem?

14. února se ministři Evropské unie definitivně dohodli na snížené sazbě daně z přidané hodnoty. Tato dohoda se výrazně dotkne každého z daňových poplatníků, neboť mimo jiné upravuje i příslušnost k daňovému pásmu. V EU dnes existuje pásmo dvojí, které se pak v jednotlivých členských zemích liší; v ČR je to snížená sazba 5 % a vyšší sazba 19 %.

Uvedená dohoda se týkala několika oblastí, které zásadně zasahují do rodinných rozpočtů domácností. Například v případě ČR šlo o dálkové vytápění elektřinou, plynem a uhlím, které díky této dohodě zůstane i nadále ve snížené sazbě DPH.

Zásadní bylo v případě zmíněného jednání zejména přeřazení bytové výstavby do vyšší sazby DPH, a to již od počátku roku 2008. Důsledky této změny by však měly být tlumeny zejména konkurencí na trhu s novým bydlením a také právní úpravou, jejíž kontury hned patnáctého února schválila vláda, aby tím předešla negativním reakcím ze strany veřejnosti.

Zmíněná úprava je způsob, jakým tento problém řeší i některé další země Evropské unie a vyhýbají se tím zdražení bytové výstavby. Idea obejití požadavků Evropské unie souvisejících s DPH je jednoduchá a vychází z toho, že některé právní normy Evropské unie umožňují v případě oblasti bydlení zařazovat ke snížené sazbě DPH vše, co naplňuje záměry sociální politiky dané země, a to dokonce nejen výstavbu samotnou, ale i přestavby a renovace obydlí. Vláda tak v praxi vytvoří pojem sociálního bydlení, ten definuje a uvalí na něj sníženou sazbu DPH. Podle zpráv z médií byl uvedený postup České republice navržen Francií, která české straně ozřejmila některé sporné body týkající se výkladu jeho případné právní úpravy.

Francie nicméně zahrnuje do nižšího pásma i bytovou výstavbu realizovanou sociálně slabšími občany, kteří jsou vymezeni příjmovou hranicí. Česká vláda ovšem prozatím nemá konkrétní představy o tom, jakým způsobem se nová úprava domácností dotkne a jaké budou její ekonomické důsledky, proto jsou obdobné úvahy prozatím předčasné.

Co je nově sociálním bydlením?

Návrh upravující vymezení sociálního bydlení v ČR předložily společně resorty Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva financí, neboť samotná daňová problematika je v kompetenci Ministerstva financí, sociální otázky v kompetenci MPSV a otázky bydlení spadají pod MMR. Ve stávajícím znění zákona o dani z přidané hodnoty je sociální bydlení definováno jako domovy důchodců, dětské domovy, ústavy sociální péče a podobná zařízení určená pro trvalé nebo přechodné ubytování oprávněných osob.

Od 1. 1. 2008 pak již bude definice vypadat pravděpodobně tak, jak ji 15. února schválila vláda a jak bude následně schvalována v rámci novely zákona o DPH 30. 11. tohoto roku:

 1. Stavby sloužící k ubytování osob ohrožených sociálním vyloučením – což mohou být například týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení, azylové domy, domy na půl cesty, zařízení pro krizovou pomoc, noclehárny, terapeutické komunity, centra sociálně rehabilitačních služeb apod.
 2. Nájemní byty pořízené z veřejných prostředků nebo s jejich přímou podporou – což mohou být například tyto typy nájemních bytů:
  • Byty s jednoznačným sociálním určením - nájemní byty stavěné obcemi se státní dotací podle některého z dotačních programů Ministerstva pro místní rozvoj nebo Státního fondu rozvoje bydlení – podprogram „Podpora výstavby podporovaných bytů“ a výstavba podle podmínek nařízení vlády č. 146/2003 Sb. Jedná se o obecní nájemní byty určené pro příjmově vymezené osoby, chráněné byty pro osoby se sníženou soběstačností (domy s pečovatelskou službou), vstupní byty a byty na půl cesty. Jedná se o nájemní byty určené pro cílovou skupinu osob, které jsou ohroženy sociálním vyloučením.
  • Družstevní nájemní byty postavené se státní podporou z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení podle podmínek stanovených zákonem č. 378/2005 Sb. a nařízením vlády č. 465/2005 Sb. Tyto byty nejsou explicitně určeny pro sociálně definovanou cílovou skupinu; nicméně z „nastavení“ podmínek je zřejmé, že jde o nájemní byty pro cílovou skupinu osob se středními příjmy, které „nedosáhnou“ na vlastnické bydlení, ale které jsou schopny se na řešení své bytové potřeby částečně podílet.
  • Nájemní byty postavené soukromými investory a pronajímané po stanovenou dobu příjmově vymezeným osobám – podle podmínek připravovaného nařízení vlády, které bude vládě, podle Plánu legislativních prací vlády, předloženo v dubnu 2006. Bude se jednat o nájemní byty s jednoznačně příjmově vymezenou cílovou skupinou (na rozdíl od „trvale“ nájemních bytů se státní dotací to budou „dočasně“ nájemní byty – po stanovenou dobu, např. 10 let).
  • Nájemní byty postavené obcí, popř. krajem, bez podpory státu a pronajímané vymezeným skupinám osob.
 3. Ostatní byty a rodinné domky, pokud celková podlahová plocha bytů nepřesáhne stanovený limit – což by mohly být např. rodinné domky do 150 m2 a byty do 90 m2.

Podle informací MFČR by měla být možnost uplatněnit snížené sazby daně také při převodu staveb, vymezených pod pojmem sociální bydlení (např. při prodeji nově postavených bytů).

Pro bytovou výstavbu je nicméně zásadní bod tři, v němž se sociálním bydlením rozumí rodinné domky s podlahovou plochou do 150 m2 a byty do 90m2. Tato hranice tak bude opět nepřímou podporou výstavby menších bytů, neboť u těch větších dojde k jistému zdražení. Vysoce pravděpodobné je, že se toto zdražení nebude rovnat 15 %, ale bude nižší, neboť část uvaleného daňového břemene ponesou developerské a jiné firmy, které domácnostem bytovou výstavbu zajišťují.

Domníváte se, že uvedené vymezení sociálního bydlení je správné?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).