Hlavní navigace

Dopravní nehoda se může stát i vám. Víte, co dělat?

6. 8. 2014
Doba čtení: 13 minut

Sdílet

Jak probíhá likvidace škodní události při nehodě a co nabízí trh povinného ručení za produkty? (SROVNÁNÍ)

minulém díle seriálu o neživotním pojištění jsme se podrobně věnovali povinnému ručení a havarijnímu pojištění, zejména tomu, co kryjí. V tomto díle se zaměříme na likvidace pojistných událostí, s nimiž se u provozování vozidla můžeme setkat. S likvidací pojistných událostí se dle výzkumu Instant Research pro Partners setkalo 63 % respondentů a zhruba 36 % zvládlo vyřešit škodní událost s pojišťovnou samo a bez problémů.

Zkušenosti s likvidací pojistné škody
Zdroj: Partners Financial Services

Zkušenosti s likvidací pojistné škody

Důležitým faktorem, který ovlivňuje kvalitu povinného ručení a havarijního pojištění, jsou asistenční služby. Téměř všechny pojišťovny nabízejí k základní verzi povinného ručení asistenční službu zdarma, ale pozor na její rozsah. Jedná se většinou o poskytnutí asistenční služby v případě havárie pojištěného vozidla. Rozšířený rozsah asistenčních služeb však může také obsahovat kromě havárie poruchy či odcizení vozidla mimo území České republiky, uskladnění poškozeného vozidla, tlumočení, právní pomoc či nocleh.  

U škodních událostí na našem území je dobré se podívat, kam (do nejbližšího smluvního, příp. autorizovaného servisu či do domovského servisu klienta) a do kolika kilometrů vozidlo při odtahu pojišťovna doveze, na jak dlouho zprostředkuje a uhradí práci mechanika, zda zprostředkuje a uhradí také vyproštění vozidla a jeho přesun na komunikaci. Důležité je si také předem zjistit všechny speciální výluky. Vše je k dispozici ve smluvních podmínkách pojišťovny, případně se vyplatí zavolat na informační linku pojišťovny a informace si překontrolovat.

Policie už nemusí být u všech nehod

Pro 49 % Čechů, jak vyplynulo z průzkumu, je důležitá rychlost, s jakou bude vyřízena škodní událost. Jenže ne vždy to záleží jen na pojišťovně. Pro správný a rychlý průběh likvidace je třeba dodat všechny potřebné dokumenty a informace. Jak tedy správně postupovat v případě pojistné události? 

Pokud se vám stane pojistná událost, tedy dopravní nehoda, povinnost volat Policii České republiky nastává, pokud dojde: 

  • k usmrcení nebo zranění osoby,
  • k hmotné škodě převyšující na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí částku 100 tisíc korun,
  • k poškození pozemní komunikace, ke škodě na obecně prospěšném zařízení, životním prostředí nebo k hmotné škodě na majetku třetí osoby, s výjimkou škody na vozidle, jehož řidič má účast na dopravní nehodě,
  • k tomu, že účastníci dopravní nehody nemohou sami bez vynaložení nepřiměřeného úsilí zabezpečit obnovení plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

Kromě poskytnutí případné první pomoci a zavolání zdravotnické záchranné služby jste povinni učinit vhodná opatření, aby nebyla ohrožena bezpečnost silničního provozu v místě dopravní nehody a místo kolize označit. 

Nezapomeňte, že o události, která nebude splňovat zákonné podmínky pro oznámení Policii ČR, jak jsme si definovali výše, jste povinni vždy sepsat společný záznam o dopravní nehodě. Tento záznam musíte podepsat a následně neprodleně odevzdat pojistiteli. Musí obsahovat identifikaci místa a času dopravní nehody, jejich účastníků a vozidel, její příčiny, průběhu a následků. Abyste předešli případným komplikacím, vozte tento záznam ve vozidle s sebou. 

Účastníci dopravní nehody jsou povinni prokázat si navzájem totožnost a sdělit si informace o vozidle. Porušení takové povinnosti je, stejně jako ujetí z místa dopravní nehody, přestupkem podle zákona o přestupcích. Nezapomeňte na svědky, plánek či náčrtek místa nehody, nejlépe pak fotodokumentaci.

Pozor na lovce nehod, hezky zpívají, když ptáčka lapají

Pokud je vaše vozidlo nepojízdné, kontaktujte vždy asistenční službu pojišťovny. Jste-li viníkem nehody, máte zpravidla nárok na asistenční služby od pojišťovny, u které máte uzavřeno povinné ručení. Z titulu havarijního pojištění je zpravidla hrazen odtah nepojízdného vozidla. Číslo telefonu na asistenční službu naleznete na asistenční kartě či na zelené kartě, kterou máte od pojišťovny. 

Jste-li poškozeným, máte v rámci pojištění odpovědnosti nárok na úhradu asistenční služby od viníka dopravní nehody. Asistenční službu své pojišťovny volejte i v případě, kdy si nebudete jisti dalším postupem. Určitě vám poradí, jak postupovat, abyste se nevystavovali případným nepříjemnostem. 

S tím souvisí i nabídka asistenčních služeb od firem, které se náhodně objeví na místě dopravní nehody a nejsou smluvními asistenčními službami vaší pojišťovny, eventuálně smluvními asistenčními službami pojišťovny dalšího účastníka dopravní nehody (viníka nehody). Jedná se o tzv. crash huntery (lovce nehod), kteří využívají situace a neznalosti účastníků nehod a často je nátlakově donutí k podpisu nevýhodné smlouvy. 

Obvyklými praktikami jsou provize 25 až 40 % z odškodného, což u škod na zdraví činí statisíce, které skončí místo u poškozeného v rukách takovýchto společností. Zajišťují pro poškozeného náhradní vozidlo za přemrštěné ceny (nebo zajistí vozidlo vyšší kategorie, než je poškozené), jejichž použití následně pojišťovna nechce hradit. Náklady pak zaplatí poškozený. 

V neposlední řadě nabízejí i službu opravy v jejich „super“ doporučené opravně, kam vaše vozidlo odtáhnou. Ale pozor, zkušenosti z těchto opraven jsou takové, že nejenže jsou služby předražené, ale pojišťovna vám je nebude chtít uhradit v plné výši. Mnohdy jsou také opravy v těchto servisech nekvalitní. 

Lovci nehod parazitují na situaci, v níž se účastníci nehody nacházejí. Rada pro všechny, kteří se stanou účastníky nehody, zní, aby nic nepodepisovali pod tlakem a ve stresu. Lze počkat s řešením, vyhodnotit došlé nabídky a potom se rozhodnout podle referencí společnosti, výše odškodného a způsobu oslovení. Pokud se dostanete přece jen do situace, kdy je na vás tlačeno, třeba i ze strany Policie ČR je nařízen odtah z důvodu zabezpečení plynulosti provozu na pozemních komunikacích, nechte se odtáhnout jen na nejbližší parkoviště či na nejbližší distribuční místo prodeje pohonných hmot. 

Neznáte viníka nehody? ČKP pomůže

Pokud by viníkem nehody byl účastník s nepojištěným vozidlem, můžete se se svým nárokem obrátit na Českou kancelář pojistitelů (ČKP), www.ckp.cz, stejně tak jako v případě pojistné události nezjištěným vozidlem, za kterou odpovídá nezjištěná osoba. 

Jsou zde však tyto podmínky: při škodě na věci nebo ušlém zisku řeší událost ČKP tehdy, pokud současně s touto škodou byla poškozenému způsobena i závažná škoda na zdraví a pokud věcná škoda nebo ušlý zisk přesáhl 10 000 korun. Pokud vám na území České republiky způsobí dopravní nehodu cizinec a vy znáte pouze jeho údaje, ale nic o jeho pojišťovně, můžete se opět s tímto problémem obrátit na Českou kancelář pojistitelů, kde se vám pokusí zjistit korespondenčního partnera této pojišťovny na našem území. 

Ať vás nezradí zelená karta

Přichází období dovolených, takže pokud se chystáte do zahraničí se svým vozem, určitě si zkontrolujte jednak platnost zelené karty, ale také, zda cílová destinace je kryta v rámci zelenokaretního systému. 

V zelené kartě naleznete země Evropského hospodářského prostoru, země stanovené vyhláškou Ministerstva financí České republiky a země, se kterými uzavřela Česká kancelář pojistitelů dohodu. Poslední výčet zemí však nemusí všichni pojistitelé ve své zelené kartě uvádět, neboť je jen na daném pojistiteli, zda svůj rozsah pojistného krytí rozšíří či ne. 

Povinné ručení se vztahuje na újmu, kterou řidič způsobí nejen v České republice, ale také v zemích shora vyjmenovaných. Je proto nutné zdůraznit, že sjednané limity pojistného plnění, které máte pro území České republiky, platí i v rámci zelenokaretního systému. Je dobré myslet na to, když uzavíráte povinné ručení. Způsobíte-li dopravní nehodu cizinci či v zahraničí, může být škoda daleko vyšší než v rámci tuzemska, proto si sjednejte limity vyšší.

Havarijní pojištění se vztahuje na vlastní pojistné události, které se mohou stát na vlastním vozidle nejčastěji havárií, odcizením, vandalismem či živly. Rozsah pojistného krytí je potom nejen na území Česka, ale i pro geografické území Evropy a Turecka, s výjimkou Běloruska, Moldavska, Ruska a Ukrajiny, shodné je to i v případě asistenčních služeb. Podrobnější přehled vybraných pojišťoven najdete v tabulce na konci článku.

Nehodu v zahraničí pečlivě zdokumentujte

Pokud tedy jedete do zahraničí vlastním vozem, mějte vždy po ruce telefonní číslo své asistenční služby a formulář záznamu o dopravní nehodě. Ten můžete vyplnit i česky, protože se jedná o mezinárodní dokument. Podepisujte jen to, čemu rozumíte a s čím se ztotožňujete. Zaškrtněte vyplněné body k nehodě a uveďte počet vyplněných bodů.

Pojistnou událost nahlaste na místní policii a své pojišťovně. Napište si jména a kontaktní údaje nejen účastníků dopravní nehody, ale také i případných svědků, pořiďte si opět plánek a fotografie z nehody. Při nařízeném odtahu od policie je potřeba mít potom pro pojišťovnu protokol o šetření události. 

Při opravě vozidla v zahraničí vše zdokumentujte, neměly by chybět dvě úhlopříčné fotografie poškozeného vozidla jako celku, státní poznávací značky (SPZ), VIN čísla a detaily poškození. Mějte k dispozici fakturu za provedenou opravu, a pokud to bude možné, poškozený díl doručte zpět do vlasti. 

Pokud způsobíte škodu vy cizinci, poskytněte mu veškerou součinnost v předložení všech dokumentů. V případě nároků na náhradu újmy z dopravní nehody, kterou by vám v zahraničí způsobil cizinec, se můžete obrátit přímo na jeho pojistitele nebo na Národní kancelář státu, ve kterém k dopravní nehodě došlo. 

Může však nastat i situace, kdy vám poškodí vozidlo nezjištěný nebo nepojištěný viník, potom se obraťte na Garanční fond země místa nehody nebo na Kompenzační orgán země, kde má viník trvalý pobyt. 

Informace o průzkumu: Výzkum byl realizován formou on-line dotazování prostřednictvím aplikace Instant Research agentury Ipsos pro společnost Partners na reprezentativním vzorku populace ve věku od 18 do 65 let (dle regionu, kraje, velikosti místa bydliště, pohlaví, věku a vzdělání) v květnu 2014. Velikost základního souboru byla 1050 respondentů

skoleni_28_3

Stručný přehled nabídek povinného ručení

Pojišťovna Varianta Limity povinného ručení ( Majetek / Zdraví ) V ceně pojištění je zahrnuto Doplňková pojištění
AXA STANDARD 35 / 35 mil. Základní asistence Úrazové připojištění, Náhradní vozidlo, Zavazadla, Skla, Živel, Poškození a střet se zvířetem, Právní asistence, GAP
PLUS 70 / 70 mil.
MAXI 140 / 140 mil.
Allianz NORMAL 35 / 35 mil. Základní asistence, Pojištění vozíku (do 750Kg), Pojištění mopedu (do 50ccm), Úraz dětí do 18 let Skla, Zavazadla, Náhradní vozidlo, Asistence PLUS, Úraz, GAP
OPTIMAL 50 / 50 mil. NORMAL + Živel, Poškození vozidla zvířetem, Úraz řidiče MOBILITY
EXKLUZIV 150 / 150 mil. OPTIMAL + Střet se zvířetem, Přímá likvidace, Náhradní vozidlo na 5 dní, 1.škoda bez vlivu na bonus
Allianz Direct  – 35 / 35 mil. Základní asistence, Náhradní vozidlo na 1 den, Náhradní vozidlo při odcizení na 30 dní Skla, Zavazadla, Úraz, Náhradní vozidlo, Přímá likvidace, Nadstandardní asistence
 – 150 / 150 mil.
Česká podnikatelská SPOROPOV 35 / 35 mil. Asistence SPORO Skla, Odcizení, Živel, Střet a poškození zvířetem, Nadstandardní asistence, Úraz, Náhradní vozidlo, zavazadla, Servis PRO (přímá likvidace), GAP, Pracovních strojů
SPECIÁLPOV 50 / 50 mil. Asistence SPECIÁL, Pojištění vozíku
SUPERPOV 111 / 111 mil. Asistence SUPER, Pojištění vozíku, Úraz celé posádky, Pojištění Servis PRO (přímá likvidace) , Náhradní vozidlo, 1. škoda bez vlivu na bonus
Česká START 35 / 35 mil. Právní ochrana Asistence při nehodě i při poruše, Úraz řidiče, Úraz všech osob ve vozidle, Střet se zvěří, Živel, Odcizení
STANDARD 50 / 50 mil. Přímá likvidace, Právní ochrana, Asistence při nehodě, Úraz řidiče
EXCLUSIVE 100 / 100 mil. Přímá likvidace, Právní ochrana, Asistence při nehodě i poruše, Úraz všech osob ve vozidle
EXCLUSIVE PLUS 120 / 120 mil. Přímá likvidace, Právní ochrana, Asistence při nehodě i poruše, Úraz všech osob ve vozidle, 1. škoda bez vlivu na bonus, Garance ceny na 3 roky, Autocare
EXCLUSIVE MAX 150 / 150 mil. Přímá likvidace, Právní ochrana, Asistence při nehodě i poruše, Úraz všech osob ve vozidle, 1. škoda bez vlivu na bonus, Garance ceny na 3 roky, Autocare, Střet se zvěří
PREMIUM 150 / 150 mil. Přímá likvidace, Právní ochrana, Asistence při nehodě i poruše, Úraz všech osob ve vozidle, 1. škoda bez vlivu na bonus, Garance ceny na 3 roky, Autocare, Střet se zvěří, Živel, Odcizení vozidla
ČSOB STANDARD 35 / 44 mil. Základní asistence, Pojištění osobních věcí řidiče a příbuzných osob, Úraz řidiče, Přímá likvidace Skla, Odcizení, Zavazadla, Úraz, Živel, Nadstandardní asistence, Náhradní vozidlo
DOMINANT 60 / 60 mil.
PREMIANT 100 / 100 mil.
Generali ZÁKLAD 35 / 35 mil. Základní asistence Skla, Živel, Poškození zvířetem, Náhradní vozidlo, TOP Asistence, Úraz
KOMPLET 70 / 70 mil. Rozšířená asistence, Střet se zvířetem
EXKLUZIV 100 / 100 mil. Rozšířená asistence, Střet se zvířetem, Náhradní vozidlo, Úraz řidiče
Hasičská vzájemná STANDARD 35 / 35 mil. Základní asistence, Úraz všech osob Skla, Živel, Střet se zvěří, Nadstandardní asistence
NADSTANDARD 70 / 70 mil. Základní asistence, Úraz všech osob, 1. škoda bez vlivu na bonus
Kooperativa  – 35 / 35 mil. Základní asistence NA100PRO(přímá likvidace), Živel, Střet se zvířetem, Poškození zvířetem, Skla, Úraz, Zavazadla, Náhradní vozidlo, Nadstandardní asistence, Pojištění právní ochrany, GAP, Nestandardní výbava, Silniční doprava
 – 70 / 70 mil
 – 100 / 100 mil.
 – 150 / 150 mil.
Slavia POV ZÁKLAD 35 / 35 mil.  – – – Skla, Střet se zvěří, Nadstandardní asistence
POV PROFI 100 / 100 mil. Základní asistence
POV PREMIUM 100 / 100 mil. Základní asistence, Pojištění odpovědnosti občanů, Cestovní Europojištění, pojištění pokut
Triglav BASIC 35 / 35 mil. Základní asistence, Právní ochrana klienta Zavazadla, Úraz, Náhradní vozidlo, Skla
EXCLUSIVE 70 / 70 mil. Asistence EXCLUSIVE, Právní ochrana klienta, Úraz řidiče, Pojištění zavazadel, Střet se zvěří, Škoda na vlastním vozidle
Uniqa * BASIC 35 / 35 mil. Základní asistence Skla, Nadstandardní asistence, Úraz, Právní ochrana D.A.S, Zavazadla, Náhradní vozidlo, Pojištění ráfků a pneumatik
SUPER 50/60 50 / 60 mil. Základní asistence, Úraz dětí do 15-ti let
SUPER 100/100 100 / 100 mil. Základní asistence, Úraz dětí do 15-ti let, 1.škoda bez vlivu na bonus
SUPER 150/150 150 / 150 mil. Základní asistence, Úraz dětí do 15-ti let, 1.škoda bez vlivu na bonus, Fixace pojistného po celou dobu trvání smlouvy

* Ve výčtu jsou 4 základní varianty povinného ručení, v nabídce UNIQA je variant více

Výhodnost produktů jednotlivých pojišťoven

Pojišťovna PLUS produktu MINUS produktu
Allianz Lze sjednat sezónní pojištění od 3 měsíců, Možnost pojistit všechny kategorie vozidel, Při kombinaci mimořádných slev kvalitní a levné pojištění, kvalitní základní asistence, územní platnost HAV je Evropa včetně Turecka Balíčkové nastavení výrazně prodražuje nabídku, Výrazná přirážka za Prahu a Krajská města. Výluka pro HAV je Bělorusko, Moldavie, Ukrajina a Rusko
Allianz Direct Levná pro mladé řidiče a silnější auta, sjednání na dálku ve FiPu (Pouze CallCentrum a franšíza), kvalitní základní asistence, územní platnost HAV je Evropa včetně Turecka Havarijní pojištění lze sjednat pouze v kombinaci s povinným ručením. Pojistník a provozovatel musí být shodný. Pouze pro vozidla do 3,5 tuny, motorky, čtyřkolky a vozíky do 750 Kg, Výluka pro HAV je Bělorusko, Moldávie, Ukrajina a Rusko
AXA Pojišťovna Flexibilnější složení produktu než dříve, cenově velmi výhodná pro vyježděné řidiče, sleva až 60 % při bonusu již 60 měsíců, Územní platnost pro HAV je Evropa včetně Turecka Vysoká přirážka za Prahu a Krajská města, Lze pojistit pouze vozidla do 3,5 tuny a vozíky do 750 Kg, Přirážka pro řidiče do 25 let a vozidla nad 110kW, Výluka pro HAV na území Ruska, Běloruska, Ukrajiny a Moldávie
Česká podnikatelská pojišťovna Levná pro mladé řidiče, Lze pojistit všechny kategorie vozidel na POV i HAV, Lze sjednat sezónní pojištění od 3 měsíců, lze vypovědět dle frekvence platby, Územní platnost pro HAV je Evropa včetně Turecka Dražší pro vozidla s vyšším obsahem motoru, Výluka pro HAV na území Ruska, Běloruska, Ukrajiny a Moldávie
Česká pojišťovna Široký rozsah připojištění a limitů. Územní platnost pro HAV je geografické území Evropy s výjimkou Běloruska, Moldavska,Ukrajiny a Ruska. Odečet 36 měsíců za škodnou událost.
ČSOB pojišťovna Levná pro vyježděné řidiče, Lze pojistit všechny kategorie pouze pro POV, Územní platnost pro HAV je geografické území Evropy a celé Turecko, platí tedy také v zemích bývalého sovětského svazu HAV pouze pro osobní vozidla do 3,5 tuny a obytné vozy do 8 tun, odečet 36 měsíců za každou PU,
Generali pojišťovna Lze pojistit všechny kategorie vozidel na POV i HAV, Územní platnost pro HAV je geografické území Evropy, platí tedy také v zemích bývalého sovětského svazu Balíčkové varianty výrazně prodražující cenu pojištění, Výluka pro HAV na několik ostrovů uvedených ve VPP
Hasičská vzájemná pojišťovna Sleva za ZTP, Sleva pro dobrovolné hasiče. Územní platnost pro HAV je geografické území Evropy včetně celého Turecka. Odečet 36 měsíců za škodnou událost, bonus na HAV 60 % až od 144 měsíců.
Kooperativa, pojišťovna Výhodná pro mladé řidiče, nízká přirážka za Prahu a Krajská města, flexibilní nastavení díky množství a flexibilitě připojištění, široká síť smluvních servisů, Lze pojistit všechny kategorie vozidel na POV i HAV, levná pro silná vozidla, Lze vypovědět dle Nízký obsah základních asistenčních služeb
Slavia pojišťovna Bonus 60 % již od 84 měsíců bezeškodného průběhu; Územní platnost pro HAV je geografické území Evropy s výjimkou Běloruska, Moldavska,Ukrajiny Ruska a Čečenska. Odečet 36 měsíců za škodnou událost.
Triglav pojišťovna Lze pojistit všechny kategorie vozidel na POV i HAV, sleva 60% již při 96 měsících bonusu, Územní platnost pro HAV je geografické území Evropy, platí tedy také v zemích bývalého sovětského svazu Složitá kalkulačka, nízké limity povinného ručení
Uniqa pojišťovna Lze pojistit všechny kategorie vozidel na POV i HAV, Lze sjednat připojištění SAFE LINE, Územní platnost pro HAV je geografické území Evropy a celé Turecko, platí tedy také v zemích bývalého sovětského svazu Složitá kalkulačka a nejasný systém bonifikace klienta, odečet 36 měsíců za každou PU

 Zdroj: Data Partners Financial Services

Autor článku

Autorka působí jako likvidační specialistka v životním i neživotním pojištění ve společnosti Partners Financial Services.

Autor je pojistným analytikem v oblasti neživotního pojištění ve společnosti Partners Financial Services.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).