Hlavní navigace

Do práce již v 15 letech? Půjde to i bez souhlasu rodičů

20. 1. 2015
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Rodiče už nebudou moci absolventům základních škol a studentům středních škol do jejich 16 let rušit pracovní smlouvy.

Podle nového občanského zákoníku se ukončení povinné školní docházky stalo vedle dosažení patnácti let věku podmínkou nejen nástupu do práce, nýbrž i možností v pracovněprávních vztazích jednat. To znamená, že žák, dokud neskončí povinnou školní docházku, nemůže ani uzavírat pracovní smlouvu nebo dohodu o práci konané mimo pracovní poměr, byť s odloženým dnem nástupu do práce. Novela občanského zákoníku však má umožnit, aby žáci směli hned od 15 let uzavírat smlouvy, ale nastoupit do práce až po skončení povinné školní docházky.

Způsobilost fyzické osoby jako zaměstnance mít v pracovněprávních vztazích práva a povinnosti, jakož i způsobilost vlastními právními úkony nabývat těchto práv a brát na sebe tyto povinnosti, tedy uzavřít pracovněprávní vztah, vznikala do 31. 12. 2013 podle zákoníku práce (jeho ust. § 6, ve znění před 1. 1. 2014) dnem, kdy fyzická osoba dosáhne 15 let věku; zaměstnavatel však s ní nesměl sjednat jako den nástupu do práce den, který by předcházel dni, kdy tato fyzická osoba ukončí povinnou školní docházku. (Pokud se např. fyzická osoba – žák narodil 30. 5. 1997 a povinnou školní docházku měl – s ohledem na odklad jejího nástupu z r. 2003 na r. 2004 – ukončit až 28. 6. 2013, tak mohl uzavřít pracovní smlouvu sice již 30. 5. 2012, kdy mu bylo patnáct let, ale den nástupu do práce mohl být sjednán nejdříve dnem 29. 6. 2013.)

Hraje se o to, jakým způsobem respektovat a dodržet povinnou školní docházku

Nově se podle ust. § 35 odst. 1 nového občanského zákoníku nezletilý, který dovršil patnáct let a ukončil povinnou školní docházku, může zavázat k výkonu závislé práce. Nezletilý tak může uzavřít pracovní smlouvu nebo dohodu o práci konané mimo pracovní poměr až po skončení povinné školní docházky.

Pokud se např. žák narodil 30. 5. 1999 a povinnou školní docházku má ukončit až v r. 2015, tak pracovní smlouvu může uzavřít stejně až po skončení období školního vyučování v r. 2015, tedy až po ukončení své povinné školní docházky – a nikoliv již v den patnáctých narozenin (30. 5. 2014), byť s odloženým dnem nástupu do práce na dobu po ukončení povinné školní docházky.

Dříve tedy bylo ukončení povinné školní docházky pouze podmínkou nástupu do práce, nikoliv samotné způsobilosti zavázat se k výkonu práce, což v důsledku znamenalo, že patnáctiletá osoba mohla uzavřít pracovní smlouvu nebo dohodu o práci konané mimo pracovní poměr s odloženým nástupem výkonu do práce až po ukončení školní docházky. Dle nového občanského zákoníku se ukončení povinné školní docházky stalo vedle dosažení patnácti let věku podmínkou nejen nástupu do práce, nýbrž i možnosti v pracovně-právních vztazích jednat, což znamená, že fyzická osoba nemůže, dokud neskončí školní docházku, ani uzavírat pracovní smlouvu nebo dohodu o práci konané mimo pracovní poměr.

Nezletilé osoby mladší patnácti let nebo nezletilí, kteří neukončili povinnou školní docházku, nesmějí vykonávat závislou práci. Tyto osoby mohou vykonávat jen uměleckou, kulturní, reklamní nebo sportovní činnost za podmínek stanovených v zákoně o zaměstnanosti

Účelem této změny je podle komentáře k novému občanskému zákoníku od Wolters Kluwer ČR zvýšená ochrana mladistvého před neuváženým uzavřením pracovní smlouvy např. během různých náborových akcí zaměstnavatelů, mnohdy pořádaných přímo ve školách.

Návrh novely nového občanského zákoníku, která je zatím ve stadiu meziresortního připomínkového řízení, však předpokládá návrat k původní právní úpravě účinné do 31. 12. 2013, jaká byla v zákoníku práce, kdy by se nezletilý, který dovršil patnáct let, mohl zavázat k výkonu závislé práce, a to bez ohledu na to, zda již dokončil nebo nedokončil povinnou školní docházku (v ust. § 35 odst. 1 občanského zákoníku by slova „a ukončil povinnou školní docházku“ měla být zrušena), přičemž jako den nástupu do práce by znovu nesměl být sjednán den, který by předcházel dni, kdy nezletilý ukončí povinnou školní docházku (tak by nově stanovil § 35 odst. 2 občanského zákoníku).

Co k tomu říká důvodová zpráva k návrhu novely?

Stávající právní úprava zakotvená v ust. § 35 odst. 1 občanského zákoníku znemožňuje sjednání základního pracovněprávního vztahu osobou, která sice dovršila patnáct let věku, ale dosud neskončila povinnou školní docházku. V praxi má však nezletilá osoba běžně zájem sjednat pracovní poměr nebo jiný pracovněprávní vztah na dobu po ukončení povinné školní docházky ještě před jejím ukončením. Navrhuje se znovu výslovně zakotvit pravidlo, které bylo do 31. 12. 2013 stanoveno v ust. § 6 zákoníku práce, že jako den nástupu do práce nesmí být sjednán den, který by předcházel dni ukončení povinné školní docházky, čímž bude veřejnoprávní zájem na jejím dokončení chráněn dostatečně.

Povinná školní docházka je ukončena již skončením školního vyučování, tedy před prázdninami

Podle školského zákona platí, že školní docházka je povinná po dobu devíti školních roků, nejvýše však do konce školního roku, v němž žák dosáhne sedmnáctého roku věku. Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku, přičemž se člení na období školního vyučování a období školních prázdnin. Žák splní povinnou školní docházku uplynutím období školního vyučování ve školním roce, v němž dokončí poslední rok povinné školní docházky.

Pracovněprávní vztahy lze sjednávat s dnem nástupu do práce již v období letních školních prázdnin (t.j. zásadně 1. července – 31. srpna) následujících po období školního vyučování ve školním roce, v němž žák dovrší poslední rok povinné školní docházky. Období školního vyučování ve druhém pololetí probíhajícího školního roku 2014/2015 bude ukončeno v úterý 30. června 2015. Letošní absolventi základních škol tak mohou nastoupit např. na brigádu od středy 1. července 2015. (Období školního vyučování ve druhém pololetí uplynulého školního roku 2013/2014 bylo ukončeno v pátek 27. června 2014. Lonští absolventi základních škol tak mohli nastoupit brigádu již od soboty 28. června 2014).

Pracovně-právní vztah však nelze uzavřít kupř. v červenci (kalendářního roku) s žákem, který případně má sice ukončenu povinnou školní docházku, ale patnácti let dosáhne až v měsíci srpnu (tohoto kalendářního roku).

Nezletilý uzavírá smlouvy sám, ale nesmí převzít hmotnou odpovědnost

Žák, resp. student, je tedy po dosažení patnáctého roku věku a ukončení povinné školní docházky ve smyslu pracovněprávních předpisů plně způsobilý uzavřít pracovněprávní vztah, ani rodiče ho v tomto směru nemohou omezovat, a může tak libovolně vstupovat do pracovněprávních vztahů.

Zákoník práce pro mladistvé žáky a studenty a jejich zaměstnavatele stanoví jiná omezení, a to zejména pro případ uzavírání dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování (tzv. hmotná odpovědnost) nebo dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů. Obě tyto dohody lze (písemně) uzavřít nejdříve v den, kdy fyzická osoba (zaměstnanec) dosáhne 18 let věku. Čtěte také: Co je to hmotná odpovědnost?

Rodiče ve spolupráci se soudem mohou smlouvy rušit

Nicméně zákonný zástupce nezletilého, který nedosáhl věku 16 let, může podle ust. § 35 odst. 2 nového občanského zákoníku rozvázat jeho pracovní poměr nebo smlouvu o výkonu práce zakládající mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem obdobný závazek, pokud je to nutné v zájmu vzdělávání, vývoje nebo zdraví nezletilého.

Občanský zákoník odkazuje na zákoník práce, který pak v ust. § 56a odst. 1 a 2 a obdobně v ust.  § 77 odst. 5 a 6 uvádí, že zákonný zástupce nezletilého zaměstnance, který nedosáhl věku 16 let, může okamžitě zrušit pracovní poměr, dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti nezletilého zaměstnance, pokud je to nutné v zájmu vzdělání, vývoje nebo zdraví tohoto zaměstnance. K platnosti okamžitého zrušení pracovního poměru, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti nezletilého zaměstnance se vyžaduje přivolení soudu. Zákonný zástupce je povinen doručit stejnopis okamžitého zrušení pracovního poměru a přivolení soudu nezletilému zaměstnanci.

Chystaná novela občanského zákoníku, jak byla shora zmíněna, však předpokládá jak zrušení dosavadního znění ust. § 35 odst. 2 občanského zákoníku, tak i zrušení ust. 56a77 odst. 5 a 6 zákoníku práce. Došlo by tak k odstranění poněkud bizarních, v praxi neefektivních a nadbytečných pravidel – vždyť jsou v praxi snazší způsoby jak dosáhnout ukončení pracovněprávního vztahu, nadto může poměrně značnou dobu trvat, než zákonný zástupce přivolení soudu získá, a až ho získá, může se stát už bezpředmětným.

Co k tomu říká důvodová zpráva k návrhu novely?

Stávající pravidlo ust. § 35 odst. 2 se ukazuje jako nepraktické. Snižuje právní jistotu zaměstnavatelů a tím oslabuje jejich motivaci k zaměstnávání osob daného věku. Výsledkem je, že lidé, kteří dokončí školní docházku a nemají ambici či schopnost pokračovat ve vzdělávání, jsou po dobu, než dosáhnou šestnácti let, obtížně zaměstnatelní, což má závažné sociální dopady. Zároveň přitom takové pravidlo není dostatečně efektivní.

Účto_tip_změny21

Zákonný zástupce může zasáhnout do smlouvy o výkonu práce pouze do šestnácti let věku nezletilého, tedy po dobu jediného roku. Podle ustanovení ust. § 56a zákoníku práce k tomu navíc potřebuje přivolení soudu, jež sotva získá dříve, než za několik měsíců. Dřívější úprava, která toto pravidlo neobsahovala, přitom nepůsobila v praxi problémy a návrat k ní shodně požadují jak odborové organizace, tak zástupci zaměstnavatelů.

Specifika zaměstnávání

Zaměstnavatelé smějí zaměstnávat mladistvé zaměstnance (t.j. mladší 18 let) pouze pracemi, které jsou přiměřené jejich fyzickému a rozumovému rozvoji, a poskytují jim při práci zvýšenou péči. U zaměstnance mladšího než 18 let nesmí délka směny v jednotlivých dnech překročit 8 hodin a ve více pracovněprávních vztazích nesmí délka týdenní pracovní doby ve svém souhrnu překročit 40 hodin týdně. S mladistvými zaměstnanci nelze dohodnout ani jim nařídit práci přesčas (rovněž ne práci v noci!). Pracovní dobu mladistvých je třeba sčítat, pokud jsou event. zaměstnáni ve více pracovněprávních vztazích současně.

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).