Hlavní navigace

Co je to hmotná odpovědnost?

19. 3. 2013
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Každému z nás se může stát, že v práci způsobí škodu. Za co odpovídáte? Musí zaměstnavatel prokázat vaše zavinění?

Jako zaměstnanec jste povinen řádně hospodařit s prostředky svěřenými zaměstnavatelem, střežit a ochraňovat majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím a nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele. Také odpovídáte zaměstnavateli za škodu, kterou mu způsobíte zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.

Zaměstnavatel je povinen prokázat vaše zavinění, s výjimkou případů odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách, které jste povinen (zaměstnavateli) vyúčtovat – tzv. hmotné odpovědnosti, a odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů.


Zdroj: isifa.com

Ilustrační obrázek

V těchto případech jde o tzv. zpřísněnou odpovědnost, a to odpovědnost tzv. za výsledek, kdy zaměstnavatel vám zavinění neprokazuje, neboť toto je tzv. presumováno (předpokládá se ze zákona). Jste také povinný nahradit škodu v plné výši, leda by se odpovědnosti zprostil zcela nebo zčásti (jak si přiblížíme dále) nebo soud v případném sporu o náhradu škody rozhodl o snížení její výše. Byla-li škoda způsobena také porušením povinností ze strany zaměstnavatele, vaše odpovědnost se poměrně omezí.

Odpovědnost za schodek – tzv. hmotná odpovědnost

Byla-li s vámi uzavřena dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování, za které se považují hotovost, ceniny, zboží, zásoby materiálu nebo jiné hodnoty, které jsou předmětem obratu nebo oběhu, s nimiž máte možnost osobně disponovat po celou dobu, po kterou jsou vám svěřeny, tedy tzv. dohoda o hmotné odpovědnosti, odpovídáte za podmínek stanovených zákoníkem práce za schodek vzniklý na těchto hodnotách.

Z judikatury:

Ke způsobu převzetí hodnot svěřených k vyúčtování: Je nepochybné, že zaměstnanec může odpovídat za schodek jen na těch hodnotách, které mu zaměstnavatel svěřil a které tedy zaměstnanec převzal. Proces „převzetí“ svěřených hodnot však není nijak formalizován, zejména není stanoveno, že působí-li na pracovišti zaměstnanci s individuální hmotnou odpovědností, že je třeba „individualizovat“ hodnoty, s nimiž bude každý přicházet do styku. Předmětem dohody o hmotné odpovědnosti bez ohledu na to, zda jde o hmotnou odpovědnost společnou nebo individuální, je závazek zaměstnance, že přebírá odpovědnost za hodnoty, které mu zaměstnavatel svěří a které je zaměstnanec povinen vyúčtovat. Postačí proto, aby hodnoty, kterých se dohoda týká, byly v ní uvedeny obecně, tak, jak tomu bylo kupř. v posuzované věci „peníze, karty, šeky, ostatní ceniny“. K vlastnímu převzetí těchto hodnot potom dochází v průběhu účinnosti dohody o hmotné odpovědnosti přijímáním a vydáváním peněz, karet, šeků, ostatních cenin podle běžných pravidel pokladní práce.

(Podle rozsudku Nejvyššího soudu spis. zn. 21 Cdo 2426/2009, ze dne 10. 8. 2010)

Z rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 12. 4. 2002, spis. zn. 21 Cdo 979/2001:

Definice schodku na svěřených hodnotách: Schodkem se rozumí rozdíl mezi skutečným stavem svěřených hodnot, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat, a mezi údaji účetní evidence, o který je skutečný stav nižší než účetní stav, nevyjímaje ani schodky na finančních prostředcích. Přitom platí, že zaměstnanec je povinen převzaté hodnoty vyúčtovávat, tedy kdykoli prokázat účetními doklady, že v době vyúčtování se nacházejí u zaměstnavatele, případně, že se tam nachází peněžní protihodnota. Protože schodek vyjadřuje skutečnost, že chybí hodnoty, které je hmotně odpovědný zaměstnanec povinen vyúčtovat, představují schodek také hodnoty, které chybí v důsledku toho, že teprve později dojde k opravám v účetní evidenci tak, že zde vzniká rozdíl mezi svěřenými hodnotami a údaji účetní evidence. Z hlediska zaměstnavatele, který zaměstnanci hodnoty svěřil, se totiž ztráta projeví teprve po jejím vyúčtování jako inventarizační rozdíl mezi stavem majetku a závazků v účetnictví a zjištěnou skutečností.

V praxi se takové dohody uzavírají zejména s pokladními, skladníky apod. Na určitých pracovištích také může jít o společnou odpovědnost více zaměstnanců, přičemž vedoucí a jeho zástupce mají zvýšenou odpovědnost a povinnost k náhradě škody.

Společná hmotná odpovědnost

V případě společné hmotné odpovědnosti se vám určí podíl náhrady případného schodku podle poměru jejich dosažených hrubých výdělků, přičemž výdělek jejich vedoucího a jeho zástupce se započítává ve dvojnásobné výši. Podíl náhrady ovšem nesmí u jednotlivých zaměstnanců, s výjimkou vedoucího a jeho zástupce, přesáhnout částku rovnající se jejich průměrnému měsíčnímu výdělku před vznikem škody. Neuhradí-li se takto určenými podíly celá škoda, jsou povinni uhradit zbytek vedoucí a jeho zástupce podle poměru svých dosažených hrubých výdělků.

Při určování podílu náhrady jednotlivých zaměstnanců, kteří odpovídají za schodek společně, se vychází nikoliv z jejich průměrných hrubých výdělků, nýbrž z hrubých výdělků zúčtovaných za dobu od předchozí inventury do dne zjištění schodku. Přitom se započítává výdělek za celý kalendářní měsíc, v němž byla tato inventura provedena, a nepřihlíží se k výdělku za kalendářní měsíc, v němž byl zjištěn schodek. Jestliže byl však zaměstnanec zařazen na pracoviště během tohoto období, započítává se mu hrubý výdělek dosažený ode dne, kdy byl na pracoviště zařazen, do dne zjištění schodku.

Podíl vedoucího zaměstnance a jeho zástupce na náhradě případné škody může být omezen, pokud se zjistí, že schodek nebo jeho část byla zaviněna některým ze společně odpovědných zaměstnanců. Pak hradí schodek tento zaměstnanec podle míry svého zavinění a případnou zbývající část schodku hradí všichni společně odpovědní zaměstnanci podíly určenými podle výše zmíněných pravidel.

Vyúčtování

Nezapomínejte také, že povinnost zaměstnance kdykoli svěřené hodnoty vyúčtovat představuje z jeho strany povinnost prokázat účetními doklady nebo jinými důkazními prostředky, že v době vyúčtování se nacházejí u zaměstnavatele, případně, že se tam nachází jejich peněžní protihodnota.

Inventarizace

Schodek bývá zjišťován zpravidla inventarizací, a to v případech, které předpokládá ust. § 254 zákoníku práce – např. při uzavření dohody o odpovědnosti nebo při jejím zániku, u společné odpovědnosti za schodek též při změně kolektivu společně odpovědných zaměstnanců, jestliže o to některý z nich požádá. Žádost o provedení inventarizace má pro vás se společnou odpovědností velký význam, a to pro případy, kdy váš pracovní poměr skončil, pokud vykonáváte jinou práci, byl jste převeden na jinou práci nebo na jiné pracoviště nebo byl přeložen. Jestliže v těchto případech nepožádáte o provedení inventury, má se dle ust. <a>§ 254 odst. 3 zákoníku práce zato, že odpovídá za případný schodek zjištěný nejbližší inventarizací na svém dřívějším pracovišti. Stejně tak odpovídá zaměstnanec, který je zařazován na pracoviště, kde pracují zaměstnanci se společnou odpovědností, aniž by požádal o provedení inventarizace a od dohody o odpovědnosti neodstoupil.

Písemná dohoda

Dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování (tzv. dohoda o hmotné odpovědnosti):

  • nemůže být uzavřena se zaměstnancem mladším 18 let,
  • musí být sjednána písemně, jinak je neplatná,
  • musí obsahovat závazek zaměstnance, že přebírá odpovědnost za hodnoty, které mu zaměstnavatel svěří a které je zaměstnanec povinen vyúčtovat.

Předmět ochrany

Dohodu o hmotné odpovědnosti nelze uzavřít ve vztahu k jakýmkoliv hodnotám. Musí jít o hodnoty, které jsou předmětem obratu nebo oběhu a s nimiž máte možnost osobně disponovat po celou dobu, po kterou vám byly svěřeny. Mezi takové hodnoty řadí zákoník práce, jak už bylo uvedeno, demonstrativně (příkladmo) hotovost, ceniny, zboží a zásoby materiálu. Této charakteristice odpovídají např. peníze, zboží určené k prodeji v obchodě, ke skladování či přepravě, kolky, známky apod.

Naopak z okruhu těchto hodnot jsou vyloučeny svěřené pracovní pomůcky – např. mobilní telefony nebo automobily, protože nejsou předmětem obratu nebo oběhu. Pokud vám zaměstnavatel přesto chybně uloží v dohodě o hmotné odpovědnosti  odpovědnost za mobilní telefon, vozidlo atp. přenechané vám k užívání za účelem výkonu práce či za jiné různé inventární předměty, které nejsou určeny k obratu či oběhu nebo se kterými nemáte možnost individuelně nakládat (např. vybavení společné kanceláře více zaměstnanců), pak se pravidla hmotné odpovědnosti neuplatní a postupuje se podle pravidel zákoníku práce o obecné odpovědnosti za škodu.

Pokud by zaměstnavatel uzavřel dohodu o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování (tzv. dohodu o hmotné odpovědnosti) se zaměstnancem, který nedovršil 18 let věku, dohoda by byla neplatná, nicméně neznamená to, že by nebyl za případný schodek na svěřených hodnotách odpovědný. Zaměstnanec sice nebude odpovídat podle zpřísněných zásad tzv. hmotné odpovědnosti, ale podle zásad obecné odpovědnosti zaměstnance za škodu, což pro zaměstnavatele bude znamenat prokázat zaměstnanci zavinění vzniku škody (schodku). Bude-li škoda způsobena z nedbalosti, bude rozsah její náhrady omezen čtyř a půl násobkem průměrného měsíčního výdělku zaměstnance.

Podobně by podle zásad obecné odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli odpovídal zaměstnanec v následující situaci: Zaměstnavatel uzavřel s vámi dohodu o tzv. hmotné odpovědnosti, jejímž předmětem jsou zásoby materiálu ve skladě. Zaměstnanec před odchodem ze zaměstnání nedopatřením neuzavřel vodovodní kohoutek, v důsledku čehož došlo k vytopení skladu a poškození materiálu. Způsobená škoda není schodkem na svěřených hodnotách – nejde o rozdíl mezi fyzickým stavem a účetní evidencí. Nadto zaměstnanec může prokázat, že svěřené hodnoty se ve skladu nacházejí, i když poškozené.

Zánik dohody

Uzavřená dohoda o tzv. hmotné odpovědnosti zaniká dnem skončení pracovního poměru nebo dnem odstoupení zaměstnance od ní; odstoupit může zaměstnanec od této dohody, jestliže:

skoleni_4_3

  • vykonává jinou práci,
  • je převáděn na jinou práci nebo na jiné pracoviště,
  • je překládán, nebo
  • písemně upozorní zaměstnavatele na závady v pracovních podmínkách, které mu brání v řádném hospodaření se svěřenými hodnotami, a zaměstnavatel v době ani do 15 kalendářních dnů od obdržení tohoto písemného upozornění zmíněné závady neodstraní.

Při společné odpovědnosti můžete od dohody odstoupit také tehdy, jestliže je na pracoviště zařazen jiný zaměstnanec nebo ustanoven jiný vedoucí nebo jeho zástupce.

Pokud  svého práva na odstoupení od dohody využijete, zaniká dohoda o odpovědnosti dnem, kdy bylo odstoupení od této dohody doručeno zaměstnavateli, není-li v něm uveden den pozdější. Odstoupení od dohody by mělo být provedeno v písemné formě.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).