Hlavní navigace

Daň z nemovitých věcí 2015: Jak na to?

19. 1. 2015
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí musíte podat do konce ledna. V dnešním článku najdete všechny informace, které k tomu budete potřebovat.

Termín pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí se s novým rokem rychle přiblížil. Proto se v dnešním článku zaměříme na informace o tom, koho se tato povinnost týká a jak ji splnit. V příštím článku si na modelovém příkladu rovnou ukážeme, jak vyplnit formulář daňového přiznání krok za krokem. 

Musíte podat daňové přiznání?

Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2015 musí do konce ledna podat každý, kdo v minulém roce nějakým způsobem přišel k nemovitosti, a to ať už darem či koupí (rozhoduje přitom, kdo je majitelem k 1. lednu daného roku). nebo si pronajal pozemek vedený v katastru zjednodušeným způsobem.

Kromě těchto osob se musí k dani „přiznat“ také majitelé nemovitostí, u kterých došlo ke změně skutečností, co jsou zásadní pro vyměřování daně. Klasickým příkladem je přístavba, kvůli které došlo k navýšení výměry nebo nástavba dalšího patra apod.

Méně známým příkladem, který také zakládá povinnost odevzdat daňové přiznání je provedená demolice stavby nebo prodej či darování nemovitosti v případě, že na území působnosti finančního úřadu pod který spadá, má poplatník ještě nějakou další nemovitost. Pokud tomu tak není, měli byste o změně finanční úřad do konce ledna pouze informovat.

Pokud se s vaší nemovitostí v loňském roce nic zásadního nedělo, podávat přiznání nemusíte a stačí pouze zaplatit daň ve stanovené výši. To platí i pro obyvatele měst, u kterých se změnil koeficient, ze kterého se daň vypočítává. 

Výši daňové povinnosti zjistíte ze složenky, která vám přišla do schránky. Pokud se tak nestalo (složenky se rozesílaly zhruba do konce května 2014), zavolejte na finanční úřad, pod který spadáte, a zde vám řeknou, kolik byste měli zaplatit.

Do kdy podat daňové přiznání?

Obecně platí, že daňové přiznání za daný rok musíte odevzdat do konce ledna. Letos ale poslední den připadne na sobotu, a proto můžete formulář podat i v pondělí 2. února buď přímo na finančním úřadu, nebo na poště. 

Pro opozdilce platí, že 5 pracovních dní po řádném termínu podají formulář ještě bez pokuty. Pak ale nelze poslední den této lhůty přiznání jen podat na poště, ale musí už být doručeno přímo finančnímu úřadu.

O tři měsíce se lhůta pro podání daňového přiznání posouvá poplatníkům, kteří o zanesení změny do katastru sice požádali ještě v loňském roce, ale zápis byl či ještě bude proveden až v tom letošním. Lhůta začíná běžet na počátku měsíce, který následuje po tom, ve kterém skutečně dojde k zápisu změny do katastru. 

V případě, že nestihnete podání ani do 5 pracovních dní po řádném termínu, naúčtuje vám správce daně penále. To se stanoví jako 0,05 % z daňové povinnosti za každý den prodlení, minimálně však 500 Kč. Finanční úřad stanovuje penále maximálně do 5 % daňové povinnosti a zároveň do výše 300 tis. Kč. 

Výše sankce záleží i na tom, zda bude finanční úřad klasifikovat absenci vašeho přiznání jako opožděné nebo nepodané. Podáte-li formulář podle správce daně „jen“ opožděně, nemusíte platit pokutu vůbec, pokud by sankce nepřesáhla hranici 200 Kč. 

http://i.iinfo.cz/images/254/dan-z-nemovitych-veci-dan-z-nemovitosti-1.png

Jak vypočítat daň?

Daňovou povinnost spočítáte jako součin výměry nemovitosti a sazby daně, koeficientu platného pro vaši obec a místního koeficientu, který stanovuje město vyhláškou. Daň zaokrouhlete na celé Kč nahoru. 

Sazby daně ze staveb shrnuje následující tabulka: 

Druh nemovitosti Sazba daně
H – Obytný dům 2 Kč/m2
I – Ostatní stavba tvořící příslušenství k obytnému domu 2 Kč/m2
J – Stavba pro individuální rekreaci, rodinný dům využívaný pro individuální rekreaci 6 Kč/m2
K – Stavba plnící doplňkovou funkci ke stavbě pro individuální rekreaci 2 Kč/m2
L – Garáž vystavěná odděleně od obytného domu 8 Kč/m2
M – Stavba užívaná pro podnikatelskou činnost – zemědělská prvovýroba, lesní a vodní hospodářství 2 Kč/m2
N – Stavba užívaná pro podnikatelskou činnost – průmysl, stavebnictví, doprava, energetika, ostatní zemědělská výroba 10 Kč/m2
O – Stavba užívaná pro podnikatelskou činnost – ostatní podnikatelská činnost 10 Kč/m2
P – Ostatní stavba 6 Kč/m2
R – Byt 2 Kč/m2
S – Samostatný nebytový prostor užívaný pro podnikatelskou činnost – zemědělská prvovýroba, lesní a vodní hospodářství 2 Kč/m2
T – Samostatný nebytový prostor užívaný pro podnikatelskou činnost – průmysl, stavebnictví, doprava, energetika, ostatní zemědělská výroba 10 Kč/m2
U – Samostatný nebytový prostor užívaný pro podnikatelskou činnost – ostatní podnikatelská činnost 10 Kč/m2
V – Samostatný nebytový prostor užívaný jako garáž 8 Kč/m2
Z – Ostatní samostatný nebytový prostor 2 Kč/m2

Sazby daně z pozemků najdete v této tabulce: 

Druh pozemku Sazba daně
A – Orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad 0,75 %
B – Trvalý travní porost 0,25 %
C – Hospodářský les 0,25 %
D – Rybník s intenzivním a průmyslovým chovem ryb 0,25 %
E – Zastavěná plocha a nádvoří 0,20 Kč za 1 m2
F – Stavební pozemek 2 Kč za 1 m2
G – Ostatní plocha 0,20 Kč za 1 m2
X – Zpevněné plochy pozemků, užívané k následující podnikatelské činnosti: zemědělské prvovýroby, lesní a vodní hospodářství 1 Kč za 1 m2
Y – Zpevněné plochy pozemků, užívané k následující podnikatelské činnosti: průmysl, stavebnictví, doprava, energetika, ostatní zemědělská výroba, ostatní podnikatelská činnost 5 Kč za 1 m2

Dílčí základ daně se upravuje ještě o koeficienty podle velikosti obce: 

(Použijí se v případě, že obec nestanoví obecně závaznou vyhláškou pro své jednotlivé části jiné koeficienty.)

Koeficient podle velikosti obce
Velikost obce Koeficient
Do 1000 obyvatel 1,0
1000 až 6000 obyvatel 1,4
6000 až 10 000 obyvatel 1,6
10 000 až 25 000 obyvatel 2,0
25 000 až 50 000 obyvatel 2,5
Nad 50 000 obyvatel a ve Františkových Lázních, Luhačovicích, Mariánských Lázních a Poděbradech 3,5
V Praze 4,5

Jak jsme zmínili nad tabulkou, základní koeficient může každá obec pomocí vyhlášky o jednu kategorii zvýšit nebo o jednu až tři kategorie snížit. Hlavní město Praha může koeficient zvýšit na hodnotu 5. Koeficient podle velikosti obce se ale uplatňuje jen u staveb a stavebních pozemků.

Kromě základního koeficientu může každá obec stanovit i místní koeficient v hodnotě od jednoho do pěti bodů, a tím případně vaši daňovou povinnost dále zvýšit.

Změny koeficientů obcí jsme zmapovali v článku Daň z nemovitých věcí 2015: Kde se změní koeficienty?

Stále ve výpočtu daně tápete? Koncem týdne vyjde na serveru Měšec.cz článek, ve kterém si stanovení daňové povinnosti ukážeme přímo při vyplňování formuláře daňového přiznání na konkrétním příkladu.

Zatím se můžete podívat, jak vypadají formuláře: 

Připravili jsme pro vás i speciální stránku o Dani z nemovitých věcí.

Do kdy zaplatit daň?

S platbou daně si zatím hlavu lámat nemusíte, máte na ni čas do konce května. V případě, že vaše daňová povinnost není vyšší než 5000 Kč, je nutné ji do tohoto termínu zaplatit celou. V opačném případě si ji můžete rozdělit do dvou splátek, první uhradit dokonce května, a tu druhou zaplatit až do konce listopadu. Nezapomeňte, že dnem platby je až den, kdy se peníze připíší na účet finančního úřadu, a ne den, kdy je vy odešlete.

Kam podat formulář?

Pro úplnost připomínáme, že v roce 2013 došlo ke změnám ve správě daně z nemovitých věcí (tehdy daně z nemovitostí). Od té doby můžete podat daňové přiznání za všechny nemovitosti v rámci jednoho kraje na jednom formuláři. 

Pokud si nejste jistí, pod které územní pracoviště spadáte, pak vám pomůže článek Daň z nemovitostí a změny nebo jednoduchý převodový můstek přímo na serveru Měšec.cz.

Nezapomeňte také, že došlo i ke změně čísel účtů finančních úřadů. Platby poplatníků, kteří tyto novinky nezaregistrovali a posílali svou daň ještě na účty původní, se do konce roku vždy přesměrovaly na správný účet. To od počátku roku 2015 ale neplatí. Platba už nebude přesměrována, ale vrátí se odesilateli na účet a daňová povinnost zůstane nesplněná. 

Předčíslíčísla konkrétních účtů najdete na serveru Měšec.cz.

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz. Příležitostně píše pro magazín Reportér.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).