Hlavní navigace

Daňová reforma a úvěry: Změna uznatelnosti úrokových nákladů

26. 9. 2007
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Daňová reforma zásadně mění pravidla pro daňovou uznatelnost úrokových nákladů. Pro společnosti a podnikatele čerpající úvěry je velmi důležité, že si mohou zaplacené úroky odečíst od daňového základu. Když už platí úroky, tak chtějí alespoň ušetřit na daních. Ale bude to tak i od příštího roku?

Daňová reforma od 1.1.2008 přinese dost zásadní změny v daňové uznatelnosti úrokových nákladů. Není příliš překvapivé, že se v globálu bude jednat o zpřísnění podmínek úrokové uznatelnosti. V důvodové zprávě k daňové reformě lze najít informaci, že motivem ke zpřísnění podmínek byla častá snaha poplatníků o způsob daňové optimalizace, kdy docházelo k vyplácení úroků tam, kde bylo skutečným motivem vyplatit dividendu. Zaplacené úroky totiž na rozdíl od vyplacených dividend snižují daňový základ platícího subjektu (dlužníka). Těžko říci, nakolik je tento důvod pravdivý a opodstatněný a jestli vláda touto větou pouze nezakrývá motivaci vybrat více daní. Každopádně se od ledna příštího roku musíme připravit na několik významných novinek.

Až doposud omezovaly daňové zákony uznatelnost úroků pouze tehdy, když si subjekt půjčoval od spojených osob (například od mateřské společnosti, sesterské finanční společnosti nebo přímo od fyzické osoby majitele) – § 23 odst. 7 a §25 odst. 1 písmeno w). V případě, že si dlužník půjčoval od bank nebo jiných nezávislých věřitelů, žádná pravidla pro uznatelnost úrokových nákladů neexistovala. Úroky od bank a těchto subjektů byly jednoduše uznatelné všechny a snižovaly základ daně. Tato zažitá pravidla se však bohužel od příštího roku změní. Bude existovat maximální uznávaný úrok pro všechny půjčky a úvěry od všech osob bez rozdílu, tedy i od bank.

Dále bude při půjčkách a úvěrech (rovněž od všech osob, nejen od osob spojených) nutné disponovat dostatečným kapitálem, neboť se rozšiřuje a zpřísňuje tzv. pravidlo kapitálové přiměřenosti. To umožňuje odečíst úroky jen z kumulované výše úvěrů, které nepřevyšují určitý násobek vlastního kapitálu. Například pokud má česká společnost vlastní kapitál 10 milionů Kč, může počítat s tím, že při půjčce 20 milionů Kč od spojené osoby budou ještě všechny placené úroky daňově uznatelné. Při dalším zadlužování nad dvojnásobek vlastního kapitálu však již do daňových nákladů nelze uplatnit nic.

Jakých úvěrů a půjček se nová omezení týkají?

V prvé řadě je nutné vymezit, jakých úvěrů a subjektů se nová pravidla budou týkat. Nová pravidla pro uznatelnost úrokových nákladů postihnou všechny české dlužníky s těmito dvěma výjimkami:

  1. Všechna nová pravidla se použijí pouze pro smlouvy uzavřené po 1. lednu 2008 a na smlouvy, k nimž byl uzavřen dodatek měnící výši jistiny nebo úrokovou sazbu po 1.1.2008. V případě smluv uzavřených do konce roku 2007 tedy dlužník použije stávající pravidla. Od roku 2010 se pak nová pravidla použijí na všechny smlouvy.
  2. V případě, že věřitel není spojená osoba s dlužníkem, žádné z omezujících pravidel se neuplatní, pokud uplatňované úrokové náklady nepřevýší 1 milion Kč za zdaňovací období.

Pokud tedy celkové úrokové náklady společnosti po 1.1.2008 nepře­sáhnou 1 milion Kč a všechny úvěry má společnost sjednané s nezávislými subjekty (např. banky), může být zcela v klidu, neboť se na ni nevztahují žádná omezující pravidla. V případě, že má společnost pouze úvěrové smlouvy sjednané před 31.12.2007, pak daňová reforma ovlivní její současné dlužnické vztahy až od 1.1.2010. Všech ostatních případů se týkají následující omezení.

Radikální změna – omezení maximální výše úroku u všech úvěrů

Úrok u všech půjček a úvěrů (tzn. nezávisí na tom, zda se jedná o úvěr od osoby spojené nebo nikoliv) sjednaných po 1.1.2008 může být maximálně na úrovni průměrné úrokové sazby na mezibankovním trhu depozit pro 12 měsíců (PRIBOR, 12 měs.) plus 4 %. Aktuální sazbu PRIBOR je možné najít každý den na webových stránkách České národní banky (ČNB) nebo v denním tisku. PRIBOR pro 12 měsíců je aktuálně na úrovni 3,81 % a předpokládá se, že bude i nadále kolísat mezi 3 – 4,5 %. Maximální daňově uznatelný úrok tedy bude u všech úvěrů sjednaných po 1.1.2008 činit cca 7 - 8,5 % p.a..

Pokud si tedy společnost nebo podnikatel v průběhu roku 2008 půjčí od banky 10 milionů Kč za 15% úrokovou sazbu p.a., bude moci uplatnit do daňových nákladů maximálně 700 tisíc až 850 tisíc Kč (v případě PRIBOR mezi 3 – 4,5 %), zbylé úroky nebudou daňově uznatelné. Daňový základ tak bude vlivem reformy o cca 800 tisíc Kč vyšší než v případě stejné transakce uzavřené v roce 2007.

Zde je vidět, proč je pro úvěry od nezávislých osob tato změna nepříjemná. Dosud totiž žádný horní limit daňové uznatelnosti na výši sjednaného úroku v úvěru například od banky stanoven nebyl. Nelze se tedy divit, že představitelé bank již nyní zasypávají tuto změnu v daňových zákonech palbou kritiky. Pro půjčky od spojených osob je tato změna naopak pozitivní, neboť doposud byl maximální uznatelný úrok na úrovni 140 % diskontní sazby stanovené ČNB, což znamenalo maximální úrok 2,8 %.

Kdo si chce půjčovat, musí mít více vlastního kapitálu

Mění se také podmínky tzv. kapitálové přiměřenosti. Ty doposud platily pouze pro spojené osoby, pro půjčky od bank nikoliv. Nebylo tedy ničím zvláštním narazit na developerskou společnost, která měla 200 000 Kč vlastního kapitálu a na postavení nemovitostí si půjčila mnoho milionů od banky. Všechny úroky z tohoto úvěru byly pro společnost daňově uznatelné. Od roku 2008 by si tato společnost mohla uznat úroky pouze z hodnoty úvěrů 1 200 000 Kč (podmínka uznatelnosti úroků pouze do poměru 6:1 úvěru ku vlastnímu kapitálu). A od roku 2009 dokonce pouze 800 000 Kč, jak ukazuje následující tabulka. To v praxi znamená vysoké nároky na vlastní kapitál všech dlužnických společností.

Nezávislé osoby – např. úvěr od banky nebo od zahraničního věřitele
Daňová omezení uznatelnosti úrokových nákladů Poměr celkového dluhu k vlastnímu kapitálu maximálně Maximální výše úroku
Smlouvy uzavřené do 31.12.2007 Není omezeno Není omezeno
Smlouvy uzavřené po 1.1.2008 6 : 1 PRIBOR + 4 % p.a.
Smlouvy uzavřené po 1.1.2009 4 : 1 PRIBOR + 4 % p.a.
Od 1.1.2010 Pro všechny smlouvy přehodnocení na 4 : 1 Pro všechny smlouvy PRIBOR + 4 % p.a.

Ještě přísnější budou pravidla kapitálové přiměřenosti pro úvěry od spojených osob. Zde se snižuje uznatelný poměr úvěru k vlastnímu kapitálu pouze na 2:1. Na druhou stranu však je velmi příznivé, že bude možné nastavit vyšší úrok než v roce 2007.

Spojené osoby – např. úvěr od mateřské společnosti
Daňová omezení uznatelnosti úrokových nákladů Poměr celkového dluhu k vlastnímu kapitálu maximálně Maximální výše úroku
Smlouvy uzavřené do 31.12.2007 4 : 1 140 % diskontní sazby stanovené ČNB
Smlouvy uzavřené od 1.1.2008 2 : 1 PRIBOR + 4 % p.a.
Od 1.1.2010 Pro všechny smlouvy přehodnocení na 2 : 1 Pro všechny smlouvy PRIBOR + 4 % p.a.

Pro obě skupiny (spojené i nezávislé osoby) navíc bude platit, že úrokové náklady z podřízených dluhů a půjček, při kterých se věřitel podílí na zisku dlužníka, budou zcela daňově neuznatelné. To platí okamžitě pro smlouvy sjednané od 1.1.2008. Ale na smlouvy uzavřené do roku 2007 se toto pravidlo uplatní až od roku 2010 vlivem přechodného období.

Co poradit podnikateli?

Každý podnikatel, který plánuje realizovat půjčky a úvěry, by měl vzít v patrnost zásadní změny daňových podmínek od roku 2008. Důsledky těchto změn by měl, ať už sám nebo za pomoci odborníka, vyhodnotit a strategicky naplánovat své úvěrové vztahy.

dan_z_prijmu

Restrukturalizovat své dlužnické vztahy by měl každý, kdo operuje s podřízenými dluhy a instrumenty, kde se věřitel podílí na zisku dlužníka. Přechodné období v daňových zákonech k tomu dává čas do konce roku 2009. Je však pravděpodobné, že nejvýhodnější bude učinit tak ještě do konce roku 2007.

Pavel Stehno, daňový analytik poradenské společnosti Akont, která se zabývá mezinárodním daňovým plánováním a offshore podnikáním

Anketa

Podnikám a plánuji si vzít úvěr…

Autor článku

Daňový analytik poradenské společnosti Akont, která se zabývá mezinárodním daňovým plánováním a offshore podnikáním.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).