Hlavní navigace

Daně 2021: Jak vás nyní ovlivní daňové novinky?

22. 2. 2021
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Letos došlo ke změně několika pravidel v oblasti daní. V našem přehledu si ukážeme, jak se vás novinky dotknou.

Letošní rok změnil několik důležitých pravidel v daňové oblasti. Ukážeme si, jak vás ovlivní.

Měsíc navíc na elektronická podání

Řadu novinek přinesla schválená novela daňového řádu. Jednou z nich je prodloužení lhůty pro odevzdání daňového přiznání v případě, že tak učiníte elektronicky. Získáte tím měsíc navíc. Elektronicky je nutné přiznání k dani z příjmu podat do 3. května 2021. Do stejného data musíte také doplatit případnou daň.

V případě papírového podání musíte přiznání podat a daň doplatit standardně do tří měsíců po skončení zdaňovacího období. Letos termín vychází na 1. dubna.

Pro úplnost dodáváme, že u přehledů stále platí, že je OSVČ musí podat do jednoho měsíce, kdy odevzdaly nebo měly odevzdat daňové přiznání. V případě papírového podání přiznání je nutné přehledy podat do 3. května, v případě elektronického podání do 1. června a při využití daňového poradce do 2. srpna. Nepodáváte-li daňové přiznání, musíte odevzdat přehledy do 8. dubna.

Půl roku zaplacených záloh v Přehledu

V souvislosti s přehledy je na místě připomenout, že OSVČ měly v minulém roce od března do srpna odpuštěné zálohy na zdravotní a důchodové pojištění. Při podání přehledu za rok 2020 se má za to, že OSVČ tyto zálohy uhradily v minimální výši. Pokud by vaše předepsané zálohy byly vyšší, při vyúčtování za rok 2020 rozdíl mezi minimální zálohou a skutečnou výší pojistného zpětně doplatíte.

U důchodového pojištění mají OSVČ za březen–srpen zaplaceno v případě hlavní činnosti každý měsíc 2544 Kč a v případě vedlejší 1018 Kč měsíčně. U zdravotního pojištění je to 2352 Kč měsíčně. Platíte-li zálohu odvozenou ze skutečných příjmů předchozího roku (zdravotní pojištění – vedlejší činnost), byla vám odpuštěna záloha právě v této výši.

Daňového poradce není nutné hlásit

Měsíc navíc ke standardní lhůtě pro podání daňového přiznání nezískají poplatníci, kteří využijí služeb daňového poradce. Termín se jim posouvá klasicky o tři měsíce, letos na 1. července.

Nově ale není nutné na finanční úřad do konce řádného termínu doručit plnou moc pro daňového poradce. Stačí, když ten ji správci daně dodá spolu s vaším přiznáním.

Změny u úroků a pokut

Do konce roku 2020 platilo, že finanční úřad vracel přeplatky, pokud dosáhly minimálně 100 Kč. Nově se vrací přeplatky od 200 Kč.

Novela daňového řádu poměrně výrazně zasáhla i do systému sankcí a úroků. Sjednotila například sazbu úroků z prodlení se sazbami úroků podle občanského zákoníku, takže nyní odpovídá repo sazbě zvýšené o osm procentních bodů. Načítá se v případě opožděné úhrady daně a nově se předepisuje až v případě, že v úhrnu u jednoho druhu a správce daně za jedno období (nebo kalendářní rok) přesáhne 1000 Kč.

I pokuta za pozdní podání přiznání se od letoška vymáhá až od chvíle, kdy dosáhne 1000 Kč. Do konce minulého roku to bylo od 200 Kč. Stanovuje se jako:

  • 0,05 % stanovené daně za každý den prodlení (max. 5 % stanovené daně),
  • 0,05 % stanoveného daňového odpočtu za každý den prodlení (max. 5 % odpočtu),
  • 0,01 % stanovené daňové ztráty za každý den prodlení (max. 5 % ztráty).

V souvislosti se sankcemi také došlo ke zkrácení toleranční lhůty, která umožňuje uhradit opozdilcům daň i po termínu splatnosti bez sankce. Nově trvá jen 3 pracovní dny. 5denní lhůta pro pozdní podání přiznání zůstala navzdory původním plánům beze změny.

Pokuta za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy se kromě špatného způsobu podání (hlavně nedodržení elektronické formy) nově ukládá také za podání, které nebylo učiněno přímo ve stanoveném formátu (hlavně XML). Výše pokuty se ale zároveň snížila na 1000 Kč. Povinnost podávat daňové přiznání elektronicky už navíc neplatí pro osoby, které si zřídily datovou schránku dobrovolně, ale jen pro ty, kterým to nařizuje zákon.

Nově také můžete požádat finanční úřad o prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně (podání daňového přiznání). Takovou žádost správce daně posoudí individuálně podle závažnosti uvedených důvodů a s přihlédnutím k vašim ekonomickým a sociálním poměrům.

Paušální daň

V letošním roce se rozeběhl koncept paušální daně, která má zjednodušit podnikatelům administrativu sloučením úhrady pojistného a daně z příjmů do jedné platby. Podnikatelé s paušální daní nemusí odevzdávat daňové přiznání ani přehledy. Nebudou si ale moci uplatnit žádné daňové slevy a nezdanitelné částky, takže se vyplatí jen někomu.

Pro letošek bylo možné se k platbě paušální daně přihlásit do 11. ledna. Záloha je splatná vždy do 20. dne kalendářního měsíce a v roce 2021 činí 5469 Kč.

Online finanční úřad

Vyřídit daňové povinnosti elektronicky budete moci na portálu MOJE daně, který už je spuštěný, ale naostro se rozeběhne 28. února. Ve svém profilu budete moci najít historii, kterou o vás má finanční úřad k dispozici, daňové přeplatky či nedoplatky a na základě informací z dřívějších daňových řízení budete mít elektronické daňové formuláře částečně předvyplněné. Přes platformu bude možné přímo podávat nebo přijímat korespondenci od finančního úřadu.

Přihlašování a autorizace elektronických formulářů má být jednodušší a přístupnější pro více lidí. Za tím účelem bude možné využít:

  • e-identitu (občanský průkaz s čipem, služba MojeID, bankovní identita, el. podpis), nebo
  • přihlašovací údaje do datové schránky, pokud ji máte zřízenou, nebo
  • přihlašovací údaje, které vám na požádání přidělí finanční úřad.

Daňové změny

Kromě výše zmíněného došlo i k dalším novinkám v daňové oblasti. Některé jsou nové, jiné probíhají poměrně pravidelně jako důsledky dalších změn.

Nižší limit pro odpočet úroků u nových smluv

V souvislosti se zrušením daně z nabytí nemovitých věcí došlo s účinností od 1. ledna 2021 ke snížení limitu pro odpočet úroků z úvěrů na bydlení (přesněji na financování bytové potřeby). U úvěrů sjednaných od letošního roku bude možné odečíst úroky do 150 tis. Kč. Pro smlouvy uzavřené do konce roku 2020 limit zůstává ve výši 300 000 Kč.

Formulace novelizace ale vyvolává určité nejasnosti v souvislosti s aplikací pojmu „obstarání bytové potřeby“. Klíčové je dle vyjádření finanční správy posouzení, zda obstarání bytové potřeby, která je financovaná z hypotečního úvěru, započalo před lednem 2021, anebo později. Pokud k započetí kroků k obstarání bytové potřeby došlo až po lednu 2021, na takové úvěry se vztahuje již „nový“ limit 150 tis Kč, uvedl Tomáš Hunal, partner ze společnosti PwC Česká republika s odkazem na probíhající debatu ohledně určení momentu obstarání bytové potřeby. Zatím podle něj není úplně jasné, zda jde o okamžik podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní, podpisu úvěrové smlouvy, podpisu kupní smlouvy, nebo až moment právních účinků zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Vyšší školkovné

Kvůli zvýšení minimální mzdy v roce 2020 rodiče za minulý rok dosáhnou na vyšší školkovné. Slevu za umístění dítěte v předškolním zařízení bude možné uplatnit do výše 14 600 Kč. Při zúčtování nebo podání přiznání za příjmy v roce 2021 limit opět vzroste, na 15 200 Kč.

Reálná výše slevy závisí na tom, kolik jste ve skutečnosti zaplatili na školkovném. Částku najdete na potvrzení od provozovatele zařízení.

Zrušení superhrubé mzdy

Větší podrobnosti o těchto změnách najdete v článku Daně a mzdy 2021: Jaká bude vaše výplata podle schválených pravidel.

Během letoška dochází ke zrušení superhrubé mzdy. To znamená, že daň se bude odvádět jen z hrubé mzdy, nikoli ze superhrubé, která kromě hrubé mzdy zahrnovala také pojistné placené zaměstnavatelem. Sazba daně z příjmů fyzických osob zůstává na 15 %.

Vyšší daňová sleva

Dochází i ke zvýšení daňové slevy na poplatníka. Letos se daňová sleva na poplatníka zvýší na 27 840 Kč. V roce 2022 pak vzroste na 30 840 Kč. Zaměstnanci dosáhnou na vyšší slevu už během roku, OSVČ až v daňovém přiznání za rok 2021.

Vyšší limit pro platbu solidární daně

S růstem průměrné mzdy se zvýšil limit pro platbu solidární daně. Pro příjmy za rok 2020 platí ve výši 1 672 080 korun. Solidární přirážka byla letos zrušena a nahrazena daňovým pásmem ve výši 23 %, které se bude aplikovat pouze na roční příjmy (resp. součet základů daně), jež přesáhnou 48násobek průměrné mzdy. Ten, se započtením úrovně průměrné mzdy pro rok 2021 ve výši 35 441 Kč, odpovídá částce 1 701 168 Kč. Při přepočtení na měsíce se bude zvýšená sazba aplikovat od 141 764 Kč.Na rozdíl od solidární přirážky se bude 23% daňová sazba vztahovat kromě příjmů ze zaměstnání a podnikání také na tzv. ostatní příjmy, na kapitálové příjmy či na příjmy z pronájmu.

Změny u daňového bonusu

Se změnou minimální mzdy se mění také hranice příjmů pro vznik nároku na daňový bonus. Na daňový bonus můžete dosáhnout, pokud jste měli příjmy ze zaměstnání nebo podnikání nejméně ve výši šestinásobku minimální mzdy. Pro rok 2020 tak platí hranice 87 600 Kč, pro rok 2021 pak 91 200 Kč. Do limitu se nezahrnují příjmy z nájmu a kapitálového majetku.

Kromě toho také došlo ke zrušení zastropování bonusu. Dosud bylo možné ho uplatnit pouze do hodnoty 60 300 Kč, od letošního roku už limit neplatí, takže se bonus bude vyplácet bez omezení. Změna se ale promítne až do příjmů za rok 2021. Pro daňové přiznání za příjmy v roce 2020 ještě zůstává v platnosti.

skoleni_4_3

Pravidelně vyplácené důchody

S růstem minimální mzdy dochází také k růstu limitu pro osvobození od daně z příjmů u pravidelně vyplácených důchodů. Ten obecně odpovídá 36násobku minimální mzdy. U příjmů za rok 2020 činil 525 600 Kč, což odpovídá měsíčnímu důchodu ve výši 43 800 Kč. U příjmů za rok 2021 činí 547 200 Kč, což odpovídá měsíčnímu důchodu 45 600 Kč. Případné zdanění se týká jen částek nad stanovenou hranici.

Vyšší limit pro odpočet za bezúplatná plnění

Novela zákona o daních z příjmů dočasně zvýšila maximální limit pro odpočet darů. Fyzické osoby si mohou jako nezdanitelnou část základu daně uplatnit dary, které dosáhly alespoň 1000 Kč nebo přesáhly 2 % základu daně. Maximálně to však může v roce 2020 a 2021 být 30 % základu daně. (Standardně limit činí maximálně 15 % základu daně.)

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).