Hlavní navigace

Co s leasingem při totální škodě vozidla?

4. 12. 2002
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Je čas zimních dovolených, a tak nejeden z vás vyráží se svým motorovým miláčkem vstříc novým zážitkům do zahraničí. Co však dělat, pokud jste si své auto pořídili na ještě nesplacený leasing a jeden ze zážitků, který si z dovolené přivážíte je, jak vám bezohledný řidič vašeho miláčka proměnil v hromadu nepojízdného šrotu?

Řeč tedy bude o tom, jak postupovat s ohledem na daň z příjmů, pokud dojde k předčasnému ukončení leasingové smlouvy z důvodu havárie a tzv. „totální škody“. Navazuji tedy tak trochu na článek Mirka Horáčka „Nehoda v cizině? Stane se.“.

Jak již kolega napsal, je třeba nejprve zavolat místní policii. S policisty se většinou, na rozdíl od ČR, bez problémů domluvíte jedním ze světových jazyků, nejčastěji anglicky. Je zapotřebí nadiktovat policistům do protokolu co nejpodrobněji rozsah škod a stejně jako kolega doporučuji oželet nějakou tu slunnou fotografii ze zasněžené sjezdovky a použít fotoaparát raději na vyfotografování škod na automobilu. Čím více bude snímků, tím snazší bude komunikace s pojišťovnou a leasingovou společností. Následně také co nejdříve informujte svou leasingovou společnost a pojišťovnu, kde je vozidlo pojištěno (to z pravidla udělá i leasingová společnost).

Od této chvíle začíná komunikace s leasingovou společností. Ta je totiž stále vlastníkem automobilu. Skutečnost, že došlo k poškození najaté věci, doloží nájemce protokolem od místní policie s překladem do českého jazyka. Je třeba určit den, kdy došlo k předčasnému ukončení. Zpravidla společnosti uznávají za den předčasného ukončení v případě havárie den, kdy jim pojišťovna, kde bylo vozidlo pojištěno, doručí oznámení o likvidaci této události jako tzv. totální škody.

Daňová znatelnost splátek pro podnikatele
Bohužel pro nájemce se v případě předčasného ukončení leasingové smlouvy zásadně mění daňový režim uplatňovaný v jeho průběhu. Se zpětnou účinností ode dne uzavření smlouvy o finančním pronájmu se tento nájemní vztah považuje za takový, po jehož skočení se najaté vozidlo vrací zpět pronajímateli, tzv. operativní pronájem (§24 odst.6 zákona o dani z příjmů). Daňově uznatelným nákladem (výdajem) je jen poměrná část nájemného připadající na skutečnou dobu trvání nájmu. Částka nájemného převyšující tuto poměrnou část je daňově neuznatelným nákladem (výdajem).

Příklad:
Leasingová smlouva o finančním pronájmu osobního automobilu s neplátcem DPH byla sjednána za těchto podmínek:

Časový test, zda lze nájemné uznat jako daňově uznatelný náklad

  • Zaplacené nájemné k 20. 4. 2002 – 220 000 Kč
  • Poměrná část nájemného – 111 192 Kč

Lze uplatnit pouze 111 192 Kč. Pro výpočet hospodářského výsledku tak bude částka 108 808 Kč daňové neuznatelná.

Nájemce ve zdaňovacím období, kdy mu je předmět nájmu přenechán ve stavu způsobilém obvyklému užívání, může podle smlouvy o finančním leasingu uplatnit odčitatelnou položku dle § 34 odst. 3 písm. e) ZDP ve výši 10, 15 nebo 20 % ze vstupní ceny předmětu, je-li pronajímatel prvním vlastníkem pronajatého majetku a odpočet sám neuplatnil. Pokud dojde k předčasnému ukončení bez následné koupě najatého majetku s výjimkou ukončení finančního leasingu v důsledku škody způsobené živelnou pohromou nebo tento najatý majetek není dále pronajímán a nájemce nesplňuje podmínku danou § 34 odst. 6 ZDP k uplatnění této odčitatelné položky (po dobu 36 měsíců od konce zdaňovacího období, kdy byl odpočet uplatněn, nesmí dojít k vyřazení majetku), musí hospodářský výsledek roku, kdy došlo k předčasnému ukončení, zvýšit o částku uplatněného odpočtu.

Daň z přidané hodnoty
Z hlediska daně z přidané hodnoty platí obecná zásada, že zničení nebo odcizení věci není zdanitelným plněním. Skutečnost, že k tomuto zničení či odcizení skutečně došlo, musí prokázat v daňovém řízení daňový subjekt. V praxi bude správcem daně pravděpodobně vyžadováno prokázání např. protokolem od policie, protokolem od pojišťovny, případně jiným způsobem. V případě pojistného plnění platí zásada, že přijaté pojistné plnění není zdanitelným plněním.

Výpočet finančního vyrovnání
Toto finanční vyrovnání se odvíjí od ustanovení leasingové společnosti ve všeobecných podmínkách leasingu. Zde uvádím nejčastější způsob výpočtu.

X je větší než 0 Nájemce má v případě předčasného ukončení leasingové smlouvy nárok na úhradu kladného rozdílu
X je menší než 0 Pronajímatel má v případě předčasného ukončení leasingu nárok na úhradu záporného rozdílu podle předcházejícího schématu

Výpočet dluhu na nájemném

Tabulka č. 655
Ř. č. Položka Varianta č.1
1 Den ukončení (viz všeobecné podmínky) 20.3.2002
2 Doba trvání smlouvy (v měsících) 36
3 Použitá sazba PRIBOR k… 5.9.2001
5,85 % p.a.
4 Výše pravidelné splátky 10 000
5 Výše poměrné části mimořádné splátky (150000/36) 4166,67
6 Výše splátky celkem ř. 4 + ř. 5 14166,67
7 Počet nesplacených splátek do řádného ukončení dle smlouvy 30
8 Úhrn nesplacených splátek ř. 6 * ř. 7 425 001
9 Odúročitel * 0,9524
10 Úhrn odúročených splátek ř.8 * ř. 9 404 771

Výpočet finančního vyrovnání

skoleni_13_10

Tabulka č. 656
Ř. č. Položka Varianta č.1
1 Výše pojistného plnění ** 380 000
2 Výše dluhu na nájemném 404 771
3 Kupní cena po řádném ukončení LS 1000
4 Finanční vyrovnání ř.1 – (ř.2 + ř.3)  –25 771


Poznámky:
*
výpočet odúročitele
**
částku zde stanovenou jako výši pojistného plnění berte s rezervou (pojišťovna ho sama vypočte), zde to číslo slouží pouze pro názorný příklad výpočtu

V tomto případě je nájemce povinen uhradit leasingové společnosti částku 25 771 Kč. Tuto částku bude účtovat jako závazek vůči leasingové společnosti a je daňově uznatelným výdajem. V případě, že by výše finančního vyrovnání vyšla kladná, pak ji bude nájemce požadovat od leasingové společnosti a zaúčtuje ji jako pohledávku.

Anketa

Máte zkušenosti s předčasným ukončením leasingu z důvodu totální škody vozidla?

15 %
39 %
17 %
29 %
Odpovědělo 106 čtenářů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).