Hlavní navigace

Co přesně představují dávky sociální péče?

2. 3. 2005
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Zaplatí za vás stát alimenty, novou pračku nebo školu v přírodě vašeho dítěte? Odpověď vás možná překvapí, neboť zní - ano. Jaké dávky sociální péče jsou konkrétně vypláceny a podle jakých kritérií? Co a za jakých okolností můžeme od státu žádat?

Pár slov na úvod

Často se hovoří o tom, že jedním z průvodních jevů kapitalistické společnosti je značný pocit nejistoty. Nejistoty, kterou pociťujeme při existenci jevů, jako je nezaměstnanost, živelná katastrofa, rodinná tragédie či nedostatečné fungování státních orgánů. Právě tato nejistota je často politicky využívána a samozřejmě i zneužívána. Mnohdy se obdobné diskuse vedou i na stránkách Měšce a objevují se i názory, že sociální jistoty jsou ve své současné podobě nedostatečné.

Avšak i samotná existence dávek sociální péče vymezených v následujícím textu je důkazem poměrně „nepropustné sociální sítě“ v naší zemi. Nadto vyvstává ještě otázka, zda vůbec existuje v našich poměrech onen pomyslný žebřík směřující ven z pohodlné sociální sítě. Tento žebřík by měl být zabudován již v samotném systému sociální péče a měl by vést k tomu, že jedinec odkázaný na pomoc společnosti bude motivován k samostatné aktivitě, díky které se se svými problémy co nejdříve vypořádá. Při bližším seznámení se s českým modelem sociálního systému naopak člověk nabývá názoru, že ČR patří mezi klasické příklady tzv. sociálního státu, jehož efektivnost je přinejmenším sporná. Na tomto místě přejděme k výše slíbenému vymezení dávek sociální péče.

Úvodní zopakování základních pravidel

Hned na počátku výkladu bychom měli mít poměrně konkrétní představu o tom, co se skrývá pod souhrnným termínem „dávky sociální péče“. Jak již bylo zmíněno, podrobnostem jsme se před nedávnem na našich stránkách věnovali, a toto obecné vymezení bylo popsáno v článku „Máte i vy nárok na dávky sociální péče?“. Přesto si uveďme alespoň základní skupinové členění dávek, které nám ulehčí orientovat se v okruhu naší problematiky:

skoleni_4_3

 • Dávky sociální péče pro rodiny a děti
 • Dávky sociální péče pro staré občany
 • Dávky sociální péče pro těžce zdravotně postižené občany
 • Dávky sociální péče ve zvláštních případech
 • Příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu

Uvedený výčet je skupinovým členěním, a proto také každý bod zahrnuje několik samostatných dávek, které obecně postihují tři oblasti, jimiž se státní sociální politika zabývá a pro něž vytváří sociální síť. Těmito oblastmi zájmu jsou:

 • rodiny a děti,
 • staří a postižení občané,
 • osoby společensky nepřizpůsobivé, neboli osoby asociální.

Dávky sociální péče pro rodiny a děti

Uvedená skupina zahrnuje především:

 • Příspěvek na výživu dítěte

  Příspěvek na výživu dítěte je definován jako peněžitá dávka, na kterou má nárok nezaopatřené dítě, které se považuje za sociálně potřebné. Především musí platit, že tomuto dítěti, resp. jeho rodiči, nejsou placeny alimenty. Úřední řečí řečeno: nárok má to dítě, vůči němuž povinná osoba nežijící s dítětem v domácnosti neplní vyživovací povinnost, stanovenou jí rozhodnutím soudu.

  Příspěvek je možné poskytnout jednak v peněžité formě a jednak ve věcné formě. Výše dávky bývá stanovována ve výši stanoveného výživného, resp. alimentů. Nejvýše však může dosáhnout rozdílu mezi příjmem dítěte a jeho životním minimem. Životní minimum dítěte pak může být popřípadě zvýšeno z důvodu potřeby dietního stravování nebo držení průkazu mimořádných výhod ZTP/P. Dávka se vyplácí opakovaně vždy měsíčně po dobu, po kterou jsou splňovány podmínky nároku na tuto dávku.

  Pro představu si uveďme, že nárok na tuto dávku má ročně přibližně 25 000 dětí a touto cestou je vyplaceno přibližně 100 milionů korun.

 • Peněžité a věcné dávky rodičům nezaopatřených dětí, těhotným ženám a nezaopatřeným dětem

  V tomto případě se jedná o peněžitou nebo věcnou nenárokovou dávku poskytovanou k uhrazení jednorázových mimořádných výdajů rodiny. Musí být ovšem splněna podmínka, že jednotliví členové nemají dostatečné finanční prostředky na úhradu potřeb rodiny. Posuzuje se příjmová situace rodičů nezaopatřených dětí, těhotných žen, popřípadě i nezaopatřených dětí v rodině. Jde tedy o zjištění toho, zda z peněžních prostředků, které má rodina k dispozici, není možné uhradit některé jednorázové mimořádné výdaje. Těmito mimořádnými výdaji máme na mysli např. pobyt dítěte na škole v přírodě, vybavení do školy, novou pračku apod.

  Peněžitá dávka je poskytována do výše 15 000 Kč a věcná dávka pak do výše 8 000 Kč (ve výjimečných případech je možné ji poskytnout i do výše 15 000 Kč). Na dávku má občan nárok pouze jednorázově.

  Na těchto jednorázových dávkách bývá ročně vyplaceno kolem 230 milionů korun a jde přibližně o 85 tisíc jednotlivých případů.

 • Příspěvek při uzavření manželství dítěte v pěstounské péči

  V tomto případě se jedná o peněžitou nenárokovou dávku poskytovanou při uzavření manželství na hrazení výdajů spojených s vybavením domácnosti dítěte, které bylo v pěstounské péči. Pěstounská péče končí podle zákonných pravidel dosažením 18 let věku dítěte.

  Dávku lze poskytnout do výše 10 000 Kč, a to jednorázově.

 • Příspěvek na pořízení základního vybavení dítěte před jeho převzetím do pěstounské péče

  Tato peněžitá nenároková dávka je poskytována občanům, kteří se ujali dítěte v době, kdy soud ještě nerozhodl o svěření tohoto dítěte do jejich pěstounské péče, popř. do péče poručníka. V případech, kdy před touto péčí žilo dítě v některém ze zařízení pro výkon ústavní výchovy, poskytne se tato dávka vždy.

  Dávka je vyplácena jednorázově, a to do výše 4 500 Kč u dítěte předškolního věku a do výše 6 000 Kč u ostatních dětí. Navíc platí, že poskytnutí této dávky nijak neomezuje poskytnutí příspěvku při převzetí dítěte, poskytovaného v rámci systému státní sociální podpory.

 • Příspěvek na úhradu za užívání bytu nezaopatřeného osiřelého dítěte

  Tato peněžitá nenároková dávka je státem poskytována k úhradě za užívání bytu osiřelým nezaopatřeným dítětem. Základní podmínkou pro přiznání dávky je přechod nájmu bytu na nezaopatřené osiřelé dítě žijící v náhradní péči nebo zletilé nezaopatřené osiřelé a studující dítě. Další podstatnou podmínkou je nepostačující vlastní příjem dítěte.

  Dávka je stanovována ve výši úhrady za užívání bytu a služby s tím spojené. Následně je tato částka snížena o případný rozdíl mezi příjmem dítěte, včetně přídavku na dítě, a životním minimem dítěte. Dávku lze poskytnout také ve výši dluhu, který již nezaopatřenému osiřelému dítěti vznikl, a to opakovaně, respektive po dobu, kdy jsou splňovány podmínky.

 • Příspěvek na rekreaci dětí důchodce

  Je poslední dávkou, kterou si zde uvedeme. Jedná se o peněžitou nenárokovou dávku poskytovanou na úhradu nákladů spojených s rekreací dítěte důchodce. Podmínkou pro přiznání dávky je potřeba úhrady nákladů rekreace vlastního nebo osvojeného dítěte důchodce nebo dítěte převzatého do péče nahrazující péči rodičů. Dítě musí být ve věku do skončení povinné školní docházky. Důchodce musí splňovat podmínky sociální potřebnosti. Příspěvek lze poskytnout i v případě, že důchodce není sociálně potřebný, ale jeho rodina má zvýšené životní náklady v důsledku déletrvající nemoci nebo invalidity některého z členů rodiny, popř. důchodce byl účastníkem odboje.

  Dávka se poskytuje jednorázově ve výši 80 % celkových nákladů na rekreaci, výjimečně až do plné výše nákladů.

Anketa

Je česká sociální síť dostatečná?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).