Hlavní navigace

Stát vám zaplatí i garáž

18. 3. 2005
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Každý se může ocitnout v situaci, kdy si sám nebude schopen obstarat finanční prostředky na životní potřeby. Jakým způsobem se o nás stát potom postará? Víte, že stát vám může platit za určitých okolností i účet za telefon, provoz automobilu, lázně či rekreaci?

Krátké ohlednutí do historie

Téma tohoto článku se bude vztahovat především na osoby starší a osoby zdravotně postižené,jejichž možnosti jsou omezeny přirozenými faktory. Většina lidí se v současné době domnívá, že pomoc výše zmíněným znevýhodněným společenským skupinám může vykonávat pouze stát a že tomu tak i v minulosti vždycky bývalo. Takové tvrzení je ovšem nepravdivé.

Ještě v nedávné době vykonával tuto úlohu velmi účinně sektor občanské společnosti. Co si pod pojmem občanské společnosti můžeme představit? Především charitu, církve, bohaté mecenáše, spolky apod. Všechny tyto instituce v řadě zemí světa ještě v 19. století pečovaly o chudé a postižené, a nutno říci, že se jim to i dařilo. Asi nejdelší a nejrozsáhlejší tradici vzájemné mezilidské a dobrovolné pomoci měli Židé.

Obecně platí, že činnost charitativních organizací je podstatně efektivnější a jejich pomoc je i účelnější a cílenější. Zneužívání takto fungujících sociálních systémů je pochopitelně také menší, než je tomu v současnosti. Nicméně i v takovýchto systémech se případy zneužití vyskytovaly, ostatně stačí nahlédnout do Bible.

Přibližně ve druhé polovině 19. století se ovšem objevily první formy sociálního státu (takzvaně paternalistického) a oblast sociální pomoci si začal osvojovat. Postupně si v řadě zemí, včetně naší republiky, na tuto sférou zájmu vytvořil dokonce monopol. Ze sociální pomoci se totiž stal velmi účinný a mocný politický nástroj.

Takto tedy, ve stručnosti řečeno, vznikla státní sociální politika, včetně všech svých neduhů, které každý z nás dnes a denně sleduje a které nás, daňové poplatníky, stojí miliardy korun.

Sociální pomoc

Již ve dvou článcích v nedávné době jsme vás informovali o formě státní sociální pomoci. V prvním z těchto článků, nazvaném „Máte i vy nárok na dávky sociální péče?“, jsme si definovali základní pojmy z oblasti sociální pomoci, jako je sociální potřebnost či kritéria pro její posuzování. Na toto jsme navázali konkrétním vymezením dávek sociální péče pro rodiny a děti v článku „Co přesně představují dávky sociální péče?“.

Na tomto místě budeme pokračovat s touto problematikou uvedené formy sociální podpory a konkrétně si vymezíme další skupiny dávek. Proto by bylo vhodné znovu připomenout, jak se obecně člení dávky sociální péče:

 • Dávky sociální péče pro rodiny a děti
 • Dávky sociální péče pro staré občany
 • Dávky sociální péče pro těžce zdravotně postižené občany
 • Dávky sociální péče ve zvláštních případech
 • Příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu

Dávky sociální péče pro staré občany

Tato skupina dávek je dále rozdělována do dvou skupin. A sice do skupiny dávek takzvaně jednorázových nenárokových a skupiny měsíčních nenárokových dávek. Mezi jednorázové nenárokové dávky patří následující dávky:

 • Jednorázové peněžité dávky občanům v ústavech sociální péče, psychiatrické léčebně nebo léčebně pro dlouhodobě nemocné, a to na úhradu závazků krátkodobé povahy. Tyto dávky pak vyplácí příslušný obecní úřad (OÚ).
 • Příspěvek na rekreaci a lázeňskou péči nepracujícím důchodcům. Ten je vázán na výši důchodu a vyplácen pověřeným obecním úřadem (POÚ).
 • Příspěvek na výdaje spojené s dopravou hromadnými dopravními prostředky sociálně potřebným účastníkům rekreace a lázeňské péče, a to až do výše skutečných nákladů. (POÚ).
 • Jednorázové peněžité a věcné dávky sociálně potřebným občanům na úhradu mimořádných nutných výdajů, které nemohou uhradit ze svých běžných příjmů (OÚ).
 • Věcné dávky sociálně potřebným občanům na jejich běžné životní potřeby, které si pro svůj zdravotní stav, věk nebo osamělost nemohou zabezpečit sami. (OÚ)
 • Příspěvek na zřízení telefonní stanice nebo změnu jejího připojení sociálně potřebným občanům, kteří jsou poživateli zvýšení důchodu pro bezmocnost, a to až do výše 1 000 Kč. (OÚ)

Mezi měsíční nenárokové dávky patří:

 • Příspěvek na společné stravování, určený k úhradě části nákladů vydávaných sociálně potřebným starým občanem na společné stravování, ve výši 12 Kč na jeden oběd, resp. v mimořádných případech zvýšený až o 15 %. (OÚ)
 • Příspěvek na zvýšené životní náklady občanů trvale používajících ortopedické, kompenzační nebo jiné pomůcky, pokud jim vznikají v souvislosti s používáním těchto pomůcek zvýšené výdaje. Výše příspěvku činí až 200 Kč měsíčně. (POÚ)
 • Příspěvek na provoz telefonní účastnické stanice občanům starším 70 let, kteří žijí osaměle. Výši příspěvku lze stanovit až do výše plné úhrady základní měsíční sazby za používaní telefonní stanice. (POÚ)

Dávky sociální péče pro těžce zdravotně postižené občany

Pro zajímavost uveďme, že občanů s určitým stupněm postižení je v ČR přibližně 300 000. Tento počet se ovšem v průběhu času poměrně výrazně mění. Dávky jsou členěny do skupin jednorázových nárokových a jednorázových nenárokových dávek, a do skupin měsíčních nárokových a měsíčních nenárokových dávek.

Výčet jednorázových a nárokových dávek podle MPSV je následující:

 • Příspěvek na úpravu bytu, určený občanům s těžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí a občanům úplně nebo prakticky nevidomým k odstranění bariér v rámci jejich bytu. Příspěvek lze poskytnout ve výši 70% prokázaných nákladů na úpravu, nejvýše však ve výši 50 000 Kč. (POÚ)
 • Příspěvek na individuální dopravu, určený občanům s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, úplně nebo prakticky nevidomým a rodičům nezaopatřených dětí léčených pro onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastózou, kteří nevlastní motorové vozidlo nebo nejsou dopravováni vozidlem, na které je přiznán příspěvek na provoz motorového vozidla. Výše příspěvku činí 6 000 Kč ročně. (OÚ)
 • Příspěvek na zakoupení motorového vozidla, určený občanům s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí a rodičům nezaopatřených dětí, které mají těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí, které jsou úplně nebo prakticky nevidomé nebo těžce mentálně postižené. Výše příspěvku činí až 100 000 Kč. (POÚ)
 • Příspěvek na celkovou opravu motorového vozidla, určený občanům s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí a rodičům nezaopatřených dětí, které mají těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí, které jsou úplně nebo prakticky nevidomé nebo těžce mentálně postižené. Výše příspěvku činí až 60 000 Kč. (POÚ)
 • Příspěvek na zvláštní úpravu motorového vozidla, určený občanům s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, kteří sami řídí motorové vozidlo a s ohledem na své postižení úpravu vozidla potřebují. Příspěvek se poskytuje v plné výši ceny úpravy, pokud tomu nebrání výše souběhu tří příspěvků, poskytnutých v průběhu deseti po sobě jdoucích kalendářních roků, která činí 200 000 Kč. (POÚ)
 • Příspěvek na provoz motorového vozidla, určený provozovatelům (držitelům) motorového vozidla, jejichž zdravotní stav odůvodňuje přiznání mimořádných výhod a kteří používají toto motorové vozidlo ke své pravidelné dopravě. Dále je určen provozovatelům, kteří používají motorové vozidlo k pravidelné dopravě svých blízkých osob, jejichž zdravotní stav rovněž odůvodňuje přiznání mimořádných výhod.
 • A jako posledním jsou určeny i rodičům nezaopatřených dětí léčených pro onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastózou. Výše příspěvku činí u jednostopých vozidel 3920 Kč, resp. 2170 Kč (ZTP/P a ZTP) a u dvoustopých vozidel 9124 Kč, resp. 5624 Kč (ZTP/P a ZTP). (POÚ)

Měsíční nároková dávka určená MPSV:

 • Příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu, určený občanům s těžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí, kteří obývají byt s charakterem bytu zvláštního určení. Výše příspěvku činí až 400 Kč měsíčně. (POÚ)

Měsíční nenárokové dávky dle MPSV:

 • Příspěvek na zvýšené životní náklady, určený občanům trvale používajícím ortopedické, kompenzační nebo jiné pomůcky, pokud jim vznikají v souvislosti s používáním těchto pomůcek zvýšené výdaje. Výše příspěvku činí až 200 Kč měsíčně. (POÚ)
 • Příspěvek na zvýšené životní náklady, určený úplně nebo prakticky nevidomým občanům, kteří jsou soustavně pracovně činní nebo se připravují na pracovní uplatnění soustavným výcvikem nebo studiem. Výše příspěvku činí měsíčně 200 Kč. (POÚ)
 • Příspěvek na provoz telefonní účastnické stanice, určený sociálně potřebným těžce zdravotně postiženým občanům. Výši příspěvku lze stanovit až do výše plné úhrady základní měsíční sazby za používaní telefonní stanice. (POÚ)
 • Příspěvek na úhradu za užívání garáže, určený občanům s těžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí, kteří obývají byt s charakterem bytu zvláštního určení. (POÚ)
 • Příspěvek úplně nebo prakticky nevidomým občanům, určený na krmivo pro vodícího psa ve vlastnictví tohoto občana. Výše příspěvku činí 800 Kč měsíčně. (POÚ)

Mimořádné výhody pro občany se zdravotním postižením podle MPSV:

skoleni_4_3

 • Mimořádné výhody pro občany těžce zdravotně postižené, určené občanům, kteří mají podstatně omezenou pohybovou nebo orientační schopnost.(POÚ)
 • Bezúročné půjčky těžce zdravotně postiženým občanům v nepříznivé životní situaci, kterou mohou pomocí půjčky překonat, a nemohou půjčku získat jiným způsobem. Maximální výše půjčky činí 20 000 Kč. V případě, že těžce zdravotně postižený občan splňuje podmínky pro poskytnutí příspěvku na zakoupení motorového vozidla, lze poskytnout bezúročnou půjčku až do výše 40 000 Kč. Jde o jednorázový nenárokový institut sociální péče v kompetenci příslušné obce s rozšířenou působností, poskytovaný z finančních prostředků obce. (POÚ)

Jednorázové a nenárokové dávky určené MPSV:

 • Příspěvek na výdaje spojené s dopravou hromadnými dopravními prostředky, určený sociálně potřebným účastníkům rekreace a lázeňské péče, a to až do výše skutečných nákladů. Jde o jednorázovou a nenárokovou dávku. (POÚ)
 • Jednorázové příspěvky na opatření zvláštních pomůcek, určené těžce zdravotně postižným občanům k odstranění, zmírnění nebo překonání následků jejich postižení. Maximální výše příspěvku je stanovena procentní částkou z ceny pomůcky. (POÚ)
 • Příspěvek na úhradu výdajů spojených s výcvikem a odevzdáním vodícího psa úplně nebo prakticky nevidomým občanům. Příspěvek lze poskytnout až do výše obvyklých nákladů, tj. v současné době až do výše 210 000 Kč. (POÚ)
 • Příspěvek na zřízení telefonní účastnické stanice, určený sociálně potřebným občanům, kterým byly poskytnuty mimořádné výhody III. stupně, a to až do výše 1 000 Kč. (OÚ)
 • Příspěvek na změnu připojení telefonní účastnické stanice, určený sociálně potřebným občanům, kterým byly poskytnuty mimořádné výhody, v případě přeměny skupinového připojení na stanici se samostatným nebo podvojným připojením, a to až do výše 1 000 Kč. (OÚ)
 • Jednorázové peněžité dávky určené občanům, kteří jsou umístěni v ústavu sociální péče, psychiatrické léčebně nebo léčebně pro dlouhodobě nemocné, na úhradu závazků krátkodobé povahy. (OÚ)
 • Příspěvek při odchodu ze zařízení, určený svěřencům ústavů pro tělesně postiženou mládež, pro mládež tělesně postiženou s přidruženým mentálním postižením, pro tělesně postiženou mládež s více vadami a pro občany se změněnou pracovní schopností, kteří absolvovali přípravu na pracovní uplatnění. Výše příspěvku činí 7 000 Kč, ve výjimečných případech až 15 000 Kč. (OÚ)
 • Jednorázové peněžité a věcné dávky určené občanům, kteří jsou sociálně potřební, na úhradu mimořádných nutných výdajů, které nemohou uhradit ze svých běžných příjmů. (OÚ)
 • Věcné dávky určené občanům, kteří jsou sociálně potřební, k uspokojování jejich běžných životních potřeb, které si občané pro svůj zdravotní stav, věk nebo osamělost nemohou zabezpečit sami. (OÚ)
 • Příspěvek na společné stravování ve výši 12 Kč na jeden oběd, resp. v mimořádných případech zvýšený až o 15 %. (Rozhoduje obecní úřad.)
 • Příspěvek na rekreaci a lázeňskou péči, určený nepracujícím důchodcům, kteří hradí poukazy na rekreaci a lázeňskou péči z vlastních prostředků. Výše příspěvku je vázána na výši důchodu. (POÚ)

Na závěr

Uvedené výčty převzaté od ministerstva práce a sociálních věcí jsou jistě i potvrzením toho, že stát převzal péči o své občany s poměrně velkou důsledností…

Anketa

Věděli jste o existenci zde vymezených dávek?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).