Hlavní navigace

Co dělat, když vás poškodila Česká pošta nebo soukromý provozovatel poštovních služeb?

20. 8. 2019
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: isifa.com
Reklamujte jejich služby. Jenže co když reklamace není vyřízena k vaší spokojenosti? Nepodávejte žalobu k soudu, ten řízení o ní zastaví a vy budete jen zbytečně utrácet peníze.

Se službami státního podniku Česká pošta bývá mnoho lidí nespokojeno, jak o tom psalo například epravo.cz. Ztráta nebo špatně doručené psaní vám může způsobit řadu problémů, třeba se můžete dostat po reklamaci, která nebyla vyřízena k vaší spokojenosti, do sporu se soukromým provozovatelem poštovních služeb.

Za co pošta odpovídá

Při ztrátě poštovní zásilky je provozovatel poštovních služeb povinen nahradit škodu ve výši ceny, kterou měla poštovní zásilka v době a místě jejího poštovního podání. Byla-li však sjednána náhrada škody v paušální výši, provozovatel hradí škodu ve výši sjednané paušální částky. Je-li tomu tak, to odvisí od obsahu sjednané poštovní smlouvy a také obchodních, poštovních podmínek provozovatele, které použitím služby přijímáte, protože za škodu vzniklou při poskytování poštovních služeb odpovídá provozovatel v rozsahu stanoveném zákonem o poštovních službách a právě poštovní smlouvou.

Je-li obsah poštovní zásilky poškozen nebo je neúplný, provozovatel hradí škodu ve výši rozdílu mezi cenou, kterou měla poštovní zásilka v době a místě jejího poštovního podání, a cenou, kterou by měla v době a místě poštovního podání poštovní zásilka poškozená nebo neúplná, je-li však účelné provést opravu, provozovatel hradí škodu ve výši nákladů opravy. Pokud však odesílatel v souladu s poštovní smlouvou uvedl na poštovní zásilce částku, kterou ji oceňuje, škoda se hradí nejvýše do této částky. V ostatních případech se škoda hradí nejvýše do částky sjednané v poštovní smlouvě; nebyla-li taková částka sjednána, výše náhrady není omezena. (Podrobnosti viz zákon o poštovních službách.)

Za co pošta neodpovídá

Provozovatel ovšem neodpovídá za škodu způsobenou neodvratitelnou událostí, pokud případně v poštovní smlouvě není sjednáno jinak, jak už jsme řekli, záleží to na poštovních podmínkách. Provozovatel také neodpovídá za škodu vzniklou zvláštní povahou nebo vadností obsahu poštovní zásilky. Dokud poštovní zásilka nebo poukázaná peněžní částka nebyla dodána, právo na náhradu škody má odesílatel. Po jejím dodání má toto právo adresát. Spory s poštou rozhoduje nejprve Český telekomunikační úřad, stanoví-li tak zákon o poštovních službách. Nejvyšší soud ČR v usnesení vyložil, že Český telekomunikační úřad má pravomoc rozhodovat o právech a povinnostech účastníků řízení vyplývajících z poštovní smlouvy nebo zákona o poštovních službách.

Nárok na náhradu škody vzniklé úbytkem obsahu poštovní zásilky je právem vyplývajícím z poštovní smlouvy, tudíž spadá do pravomoci Českého telekomunikačního úřadu, nikoli soudu. Nejvyšší soud ČR pak svým pozdějším usnesením potvrdil uvedené závěry i pro spory, kdy někdo požaduje náhradu škody vzniklé ztrátou poštovní zásilky. I v této věci se jedná o právo vyplývající z poštovní smlouvy.

Nejvyšší soud tak zamítl dovolání proti rozsudku odvolacího soudu, který potvrdil usnesení soudu prvního stupně, jímž soud zastavil řízení a rozhodl, že po právní moci usnesení bude věc postoupena Českému telekomunikačnímu úřadu. Pochopitelně také rozhodl o náhradě nákladů v neprospěch toho, kdo se na něj obrátil, kdo žaloval poštu, resp. podával dovolání.

Takže pozor, neobracejte se zbytečně a předčasně na soud, vynaložíte zbytečné náklady na vedení sporu, a ještě vám nejspíš bude uložena povinnost nahradit náklady soudního řízení žalované poště nebo jinému provozovateli poštovních služeb. I když pak třeba uspějete se svými požadavky na náhradu škody u Českého telekomunikačního úřadu, získáte jen to, co jste zbytečně vynaložili na soudní řízení.

Jak probíhá řízení před úřadem po neúspěšné reklamaci

Pokud provozovatel nevyhoví nebo nevyřídí vaši reklamaci vad poskytované poštovní služby, jste buď jako odesílatelé, nebo adresáti (kdo kdy reklamuje, určují poštovní podmínky a také zákon, jak je uvedeno shora) oprávněni podat u Českého telekomunikačního úřadu návrh na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace, a to bez zbytečného odkladu. Musíte tak učinit nejpozději do 1 měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace nebo marného uplynutí lhůty pro její vyřízení, jinak vaše právo uplatnit námitku zanikne. Neuzavřete-li s provozovatelem smír, nebo úřad smír neschválí, úřad rozhodne o tom, zda byla reklamace vyřízena řádně, či nikoli.

Na váš návrh úřad rozhodne o vašich právech a povinnostech a právech a povinnostech provozovatele. Lhůta pro vydání rozhodnutí činí 90 dnů. Tato lhůta může být u zvlášť složitých sporů prodloužena. Určitě je však řízení před úřadem rychlejší než řízení soudní. I za řízení před úřadem se přiznává úspěšnému účastníkovi řízení náhrada nákladů řízení, takže poražený zaplatí své vlastní výlohy na vedení sporu a ještě výlohy protistrany. Úřad rozhoduje podle obdobných principů, zásady plného nebo částečného úspěchu (vítězství) v řízení jako soud.

Stejně můžete skončit před soudem

Nicméně i váš spor s provozovatelem poštovních služeb může nakonec, a to aniž byste se obraceli na nesprávný orgán, skončit před soudem, pokud se budete bránit rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu a budete jej napadat ve správním soudnictví, ale to už je jiná a samostatná kapitola.

Autor článku

Nenadávejte právníkům, zákony netvoří zdaleka jen oni. Oni je pak jen zašmodrchávají ve prospěch svých klientů, třeba zrovna vás. Budu se však snažit vám je vysvětlovat.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).