Hlavní navigace

Chcete zpět náklady na vymáhání dluhu? Pošlete předžalobní upomínku

9. 12. 2014
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Upomínka je účinná, i když teprve jejím doručením dojde ke splatnosti dlužné částky. Co ale musí výzva obsahovat?

Upomínka je účinná, i když teprve jejím doručením dojde ke splatnosti dlužné částky. Výzva musí obsahovat poučení o následcích v případě nezaplacení dluhu, včetně povinnosti hradit náklady řízení.

Kontumačním rozsudkem pro zmeškání, který vydal soud prvního stupně, bylo žalovanému občanovi uloženo zaplatit žalobci (úvěrové společnosti Cetelem) částku 14 739 Kč s úrokovým příslušenstvím (výrok I) a žádnému z účastníků nebylo přiznáno právo na náhradu nákladů řízení (výrok II). Přečtěte si: Rozsudek pro zmeškání: každý svého štěstí strůjcem, to platí i u soudu

Proti tomuto rozsudku, pouze však proti jeho výroku o náhradě nákladů řízení, podal žalobce včasné odvolání, jímž se domáhal jeho změny tak, aby mu bylo právo na náhradu nákladů řízení přiznáno. Uvedl, že žalovaného vyzval k zaplacení dlužné částky dopisem ze dne 16. 5. 2013, jímž současně odstoupil od úvěrové smlouvy. Předtím ještě učinil několik pokusů spojit se se žalovaným telefonicky, žalovaný mu však sdělil, že na uhrazení celého dluhu nemá prostředky a že se pokusí uhradit alespoň část. Žalovaného tak upozornil na možnost podání žaloby v případě neuhrazení dluhu. Měl proto za to, že by zaslání další, obsahově totožné, výzvy k úhradě, jakou obsahoval již dopis z 16. 5. 2013, bylo zcela nadbytečné. (Žalovaný se k odvolání nevyjádřil.)

Odvolací soud po přezkoumání rozsudku soudu prvního stupně v napadeném rozsahu, tj. ve výroku o náhradě nákladů řízení, jakož i předcházejícího řízení, dospěl k závěru, že odvolání žalobce důvodné není, byť z jiného důvodu, než je uveden v rozsudku soudu prvního stupně.

Z obsahu spisu plyne, že žalobce, jež se v průběhu řízení nechal zastoupit advokátem, se žalobou, podanou dne 10. 9. 2013, domáhal po žalovaném zaplacení částky 14 739 Kč s úrokovým příslušenstvím z titulu neuhrazeného spotřebitelského úvěru čerpaného žalovaným dne 23. 12. 2008 v částce 32 898 Kč na základě smlouvy o revolvingovém úvěru ze dne 16. 7. 2008, z něhož ke dni odstoupení 30. 6. 2013 zbývalo zaplatit celkem 14 739 Kč. 

Soud prvního stupně ve věci vydal dne 11. 9. 2013 platební rozkaz, který se však nepodařilo žalovanému doručit do vlastních rukou, a proto byl zrušen. Čtěte více: Platební rozkaz nepodceňujte

K jednání ve věci samé dne 18. 11. 2013 se dostavil pouze zástupce žalobce, k jehož návrhu byl ve věci vydán napadený rozsudek pro zmeškání. Právo na náhradu nákladů řízení však soud prvního stupně procesně úspěšnému žalobci nepřiznal, protože nepředložil výzvu k plnění splňující náležitosti dle ust. § 142a odst. 1 občanského soudního řádu. (Žalobce, který měl úspěch v řízení o splnění povinnosti, má právo na náhradu nákladů řízení proti žalovanému, jen jestliže žalovanému ve lhůtě nejméně 7 dnů před podáním návrhu na zahájení řízení zaslal na adresu pro doručování, případně na poslední známou adresu výzvu k plnění.) 

Čtěte také: Co přinesou povinné předžalobní upomínky?

Musí být dluh už splatný?

Pokud se týká žalobcem předložené výzvy ze dne 16. 5. 2013, tuto shledal soud nedostatečnou s tím, že žalobce tímto přípisem současně odstoupil od úvěrové smlouvy, tudíž v době provedení tohoto úkonu nebyla celá jeho pohledávka za žalovaným splatná, přičemž účelem ust. § 142a odst. 1 o. s. ř. je umožnit žalovanému splnit svůj dluh v době, kdy již je splatný a umožňuje podání žaloby.

V posuzovaném případě žalobce dne 16. 5. 2013 vyhotovil přípis označený jako „odstoupení od úvěrové smlouvy“, jímž jednak od smlouvy o úvěru odstoupil, a dále vyzval žalovaného k úhradě dlužné částky ve výši 14 739 Kč, stanovil lhůtu k plnění a uvedl bankovní účet, na který má žalovaný dlužnou částku zaslat. 

Závěrem jej upozornil, že v případě, že dlužná částka nebude ve stanovené lhůtě zaplacena, bude žalovanému účtován úrok z prodlení. Čtěte také: Úroky z prodlení podle nového občanského zákoníku od 1.1. 2014

Tento přípis dne 21. 5. 2013 zaslal žalovanému na jeho adresu uvedenou v žádosti o poskytnutí úvěru.

Co musí výzva obsahovat

Pokud soud prvního stupně dovodil, že předmětná výzva neobsahuje náležitosti uvedené v ust. § 142a odst. 1 o. s. ř. z důvodu, že byla učiněna v době, kdy ještě celá dlužná částka nebyla splatná, nelze dle názoru odvolacího soudu s tímto závěrem souhlasit. K otázce logických (imanentních) náležitostí výzvy podle § 142a odst. 1 o. s. ř. se v době poměrně nedávné vyjádřil Ústavní soud České republiky ve svém nálezu (spis. zn. II. ÚS 2697/13 ze dne 3. 12. 2013) tak, že by taková výzva měla obsahovat lhůtu k plnění, měla by být adresována žalovanému a měla by obsahovat poučení o následcích v případě nezaplacení dluhu včetně povinnosti hradit náklady řízení. 

Není zde uvedeno, že by dlužná částka již musela být splatná a dle názoru odvolacího soudu takový požadavek nelze z cit. ust. § 142a odst. 1 o. s. ř. dovodit. Z obsahu přípisu žalobce ze dne 16. 5. 2013 se však podává, že zde vůbec není uvedeno poučení žalovaného o tom, že v případě neuhrazení jeho dluhu bude podána žaloba a on bude muset hradit náklady řízení. 

Odvolací soud shodně s názorem vyjádřeným v citovaném nálezu Ústavního soudu přitom konstatuje, že právě toto poučení je imanentní náležitostí výzvy podle ust. § 142a odst. 1 o. s. ř. a pokud v přípise žalobce ze dne 16. 5. 2013 uvedeno nebylo, nelze k předmětnému přípisu v intencích ust. § 142a odst. 1 o. s. ř. přihlížet.

Upomínka musí být písemná

Na tomto závěru nemohlo nic změnit ani tvrzení žalobce o tom, že žalovaného na možnost podání žaloby upozorňoval telefonicky, neboť zde absentuje písemná forma logicky předpokládaná ustanovením § 142a odst. 1 o. s. ř.

S ohledem na výše uvedené odvolací soud svým usnesením (spis. zn. 75Co 25/2014), ze dne 4. 4. 2014, rozsudek soudu prvního stupně v napadeném výroku o nákladech řízení jako věcně správný potvrdil. 

Čtěte také: Kolik zaplatíte protistraně, když prohrajete soudní spor?

Účinky výzvy k plnění dle ust. § 142a odst. 1 o. s. ř. nastávají i v případě, že tato výzva je současně úkonem, jehož doručením teprve dojde ke splatnosti dlužné částky. 

(Podle usnesení Krajského soudu v Ostravě spis. zn. 75 Co 25/2014, ze dne 4. 4. 2014)

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).