Hlavní navigace

Dávky v nemoci a v mateřství v EU

8. 12. 2003
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Komu by se chtělo cestovat za prací bez jistoty, že v případě nemoci či úrazu dostane odpovídající lékařskou péči? Proto Evropská unie jednotně upravuje nikoli výši úhrad nemocenské a plateb u lékaře, ale přístup k sociálním dávkám. Jak z nich můžete čerpat i vy?

Vstupem do Evropské unie se i na nás bude vztahovat podpora volného pohybu pracovníků jako jeden z pilířů Evropské unie. Zajištění volného pohybu pracovníků přes národní hranice vyžaduje aktivní opatření sociální politiky, protože nelze očekávat odchod pracovníků do zahraničí, pokud by měl negativní dopad na jejich práva na sociální dávky a veřejné pojištění. Proto je v ustanoveních Evropské unie o sociálním zabezpečení podrobná kapitola o dávkách v nemoci a mateřství obsahující zvláštní pravidla pro pracovníky, nezaměstnané, důchodce a jejich rodinné příslušníky bydlící nebo pobývající v cizině.

Ustanovení poskytují obsáhlou a odpovídající ochranu nejen migrujícím pracovníkům a jejich rodinným příslušníkům, ale všem osobám, například turistům, kteří tráví svou dovolenou v zahraničí. Jaké nároky máme a jak příslušné dávky získat?

Doba pojištění se sčítá ve všech členských zemích

Kdykoli je pro vznik nároku na dávku třeba splnit určité podmínky délky pojištění, musí brát kompetentní instituce v úvahu doby pojištění, bydlení nebo zaměstnání, které byly splněny podle právních předpisů jiných členských zemí Evropské unie – sčítání dob. To všem občanům zaručuje, že neztratí krytí nemocenským pojištěním při změně zaměstnání nebo stěhování do jiného členského státu.

V některých zemích vzniká nárok na dávky v nemoci až po šesti měsících pojištění. Ustanovení Evropské unie zajišťují, že pracovník, který musel při přestěhování do těchto států přerušit své dřívější pojištění, bude mít nárok na dávky v nemoci od počátku svého pojištění.

Státy, na něž se vztahují tato ustanovení, mají různé dávky v nemoci a mateřství, avšak ve všech zemích Evropské unie existují dvě hlavní kategorie dávek: peněžité dávky a věcné dávky.

Peněžité dávky – dle země, kde jste pojištěni

Peněžité dávky mají obvykle nahradit mzdu nebo plat, který je pozastaven v důsledku nemoci. Dávky poskytované ve zvláštních situacích (závislé osoby) lze považovat za peněžité dávky v nemoci.

Obecně platí, že jsou vždy vypláceny podle právních předpisů země, ve které jste pojištěni, bez ohledu na to, ve které zemi bydlíte nebo pobýváte. Platí to pro všechny kategorie osob a všechny situace (přeshraniční pracovníky, sezónní pracovníky, vyslané pracovníky, důchodce i rodinné příslušníky).

Výše a trvání výplaty dávek závisí výlučně na právních předpisech státu, ve kterém jste pojištěni. Za normálních podmínek vám bude dávky přímo vyplácet instituce, u které jste pojištěni.

Věcné dávky v nemoci – dle země, kde bydlíte

Věcné dávky zahrnují lékařskou péči, léky, hospitalizaci a přímé platby určené k pokrytí nákladů vynaložených v této souvislosti. Obecně platí, že jsou poskytovány podle právních předpisů země, ve které bydlíte nebo pobýváte, jako kdybyste byli v této zemi pojištěn.

Ve srovnání s právními předpisy země, kde jste skutečně pojištěni, to pro vás může, ale nemusí být výhodné. Důvod pro toto pravidlo lze snadno pochopit – není možné, aby lékaři a instituce, které dávky poskytují, znali podrobně právní předpisy 15 (a zanedlouho 25) členských zemí Evropské unie. Proto vždy postupují podle předpisů své vlastní země, a to i v případech, kdy je příjemce dávky pojištěn v jiné zemi.

Sama skutečnost, že věcné dávky se poskytují podle právních předpisů státu bydliště nebo pobytu však neznamená, že osoby, na něž se vztahují ustanovení Evropské unie o sociálním zabezpečení, mohou očekávat, že jim tyto dávky budou poskytovány ve všech dotyčných zemích bez jakýchkoli omezení. Je proto důležité znát konkrétní podmínky nároku na věcné dávky v nemoci týkající se různých situací a různých kategorií osob.

Výpočet dávek

Jestliže se podle právních předpisů výše dávky liší v závislosti na počtu rodinných příslušníků, pak jsou rodinní příslušníci dotčené osoby, kteří žijí na území jiného členského státu, bráni v úvahu tak, jako by bydleli na území kompetentního státu.

V zemi bydliště má občan nárok na všechny dávky

Pokud občan bydlí v zemi, kde je pojištěn, má samozřejmě nárok na všechny dávky poskytované podle právních předpisů země, kde bydlí. Tyto dávky poskytuje instituce nemocenského pojištění v místě jeho bydliště za stejných podmínek, za jakých jsou poskytovány všem ostatním osobám v této zemi.

Pokud bydlí v jiné zemi než v zemi, kde je pojištěn, má nárok na všechny věcné dávky poskytované podle právních předpisů země, kde bydlí. Tyto dávky poskytuje instituce nemocenského pojištění v místě jeho bydliště, tak jako kdyby byl u ní pojištěn.

Přeshraniční pracovníci

Přeshraniční pracovníci nesmí nezapomenout, že mají práva i v zemi, kde pracují. Tato zásada platí pro všechny osoby, jichž se týkají ustanovení Evropské unie o sociálním zabezpečení (osoby samostatně výdělečně činné, zaměstnané, státní zaměstnanci, nezaměstnaní, důchodci a rodinní příslušníci těchto osob) bez ohledu na to, v které zemi bydlí.

Normální výdaje, vzniklé instituci nemocenského pojištění v místě bydliště, uhradí instituce nemocenského pojištění, u které jste pojištěni. Při dočasném pobytu v jiné členské zemi, než ve které jste pojištěni, má každý nárok na všechny bezodkladně nutné věcné dávky. Nezáleží na tom, zda je někdo v zahraničí jako turista či zda cestuje z pracovních nebo soukromých důvodů.

Nutné a neodkladné věcné dávky

Nutné a neodkladné věcné dávky představují veškeré naléhavé lékařské ošetření, které je potřebné s ohledem na zdravotní stav (nehoda, náhlé onemocnění). Všichni důchodci, pracovníci vyslaní do zahraničí, nezaměstnaní a studenti mají nárok na veškeré věcné dávky, které jsou během jejich dočasného pobytu v zahraničí nutné. Jinými slovy, vždy se jim dostane ošetření, které opravdu potřebují, a to i velice nákladné ošetření v nemocnici (např. intenzivní péče při infarktu).

skoleni_27_5

Cesta za účelem léčení = zvláštní podmínky

Dejte si však pozor, pokud jedete do zahraničí za účelem léčení. Pokud jedete do zahraničí za účelem léčení, uhradí vám vaše instituce nemocenského pojištění náklady na toto léčení jen v případech, kdy jste od ní předem dostal povolení.

Normálně je věcí instituce nemocenského pojištění, aby rozhodla, zda povolení vydá. Avšak v případech, kdy je toto léčení jednou z dávek poskytovaných podle právních předpisů vaší země a není dostupné v době, která je normálně potřebná vzhledem k vašemu zdravotnímu stavu, nesmí být požadované povolení zamítnuto. V takovém případě máte nárok na dávky poskytované v hostitelské zemi. V některých případech také můžete požádat o uhrazení nákladů ve vaší zemi původu.

Anketa

Čerpáte dávky v nemoci či mateřství v jiném státě, než ve kterém jste pojišťěn/a?

Autor článku

Vydané knihy:. Evropská unie v otázkách a odpovědích (2002). Matematika zábavně a hravě (2002) . Sportovní matematika (2004) . Další publikační činnost: . Daně a právo v praxi (Aspi, a.s.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).