Hlavní navigace

Brigádu na dohodu už ukončíte snadno a rychle

15. 9. 2015
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Flicker
Od 1. října 2015 můžete ukončit dohodu o provedení práce stejně jako dohodu o pracovní činnosti s patnáctidenní výpovědní dobou z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu.

Praxe dlouhodobě postrádala výslovnou úpravu možnosti zrušení (vypovězení) dohody o provedení práce (nebo odstoupení od ní), pokud si účastníci tohoto pracovněprávního vztahu možnost, způsob a podmínky jejího zrušení předem nesjednali. Obvykle na to zaměstnavatel ani zaměstnanec nemysleli, a tak se, pokud pak nebyla shoda, oboustranný zájem na ukončení spolupráce, stávalo, že dohodu bylo možno ukončit jen těžko nebo dokonce vůbec. O těchto problémech už jsme psali v článcích Dohoda o provedení práce: co když vám práce přestane vyhovovat? a Dohoda o provedení práce: ideální smlouva na letní brigádu.

U dohody o pracovní činnosti však úprava jejího zrušení existovala. Jaké výhody má práce na dohodu o pracovní činnosti? Proto novela zákoníku práce – zákon č. 205/2015 – sjednocuje skončení výkonu práce nejen podle dohody o pracovní činnosti, ale i podle dohody o provedení práce v nově formulovaném ust. § 77 odst. 4. zákoníku práce (dosavadní ust. § 76 odst. 5 upravující zrušení dohody o pracovní činnosti se ruší). Přednost nová úprava dává opětovně předchozí dohodě o způsobu skončení.

Není-li sjednána, může kterákoliv ze stran (zaměstnavatel nebo zaměstnanec) dát výpověď z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu s patnáctidenní výpovědní dobou. Ta začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně. Např. doručí-li zaměstnavatel výpověď zaměstnanci 12. října 2015, končí pracovně-právní vztah 26. října 2015.

Ust. § 77 odst. 4 zákoníku práce nově od 1. 10. 2015 zní:

Není-li sjednán způsob zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti, je možné ho zrušit

  • dohodou smluvních stran ke sjednanému dni,
  • výpovědí danou z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu s patnáctidenní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně, neb
  • okamžitým zrušením; okamžité zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti však může být sjednáno jen pro případy, kdy je možné okamžitě zrušit pracovní poměr.

Pro zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti se vyžaduje písemná forma, jinak se k jeho výpovědi nebo okamžitému zrušení nepřihlíží.

Dohoda o práci konané mimo pracovní poměr může být rovněž ukončena okamžitým zrušením, pokud tato možnost bude předem sjednána, a to jen v případech, kdy je možné okamžitě zrušit pracovní poměr. V praxi to zajisté nebude příliš časté, protože takové zrušení bude vždy pro zaměstnavatele nebo zaměstnance poměrně náročné, zatímco běžné zrušení dohody výpovědí s patnáctidenní výpovědní lhůtou bude jednodušší a mnohdy i rychlejší.

Ze strany zaměstnavatele tak bude možné okamžitě zrušit dohodu o práci konané mimo pracovní poměr tehdy, jestliže byl zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok, nebo byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně 6 měsíců, anebo porušil-li zaměstnanec povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem.

Zaměstnanec může, je-li to dohodnuto, zrušit dohodu o práci konané mimo pracovní poměr, jestliže podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, nemůže dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel mu neumožnil v době 15 dnů ode dne předložení tohoto posudku výkon jiné pro něho vhodné práce, nebo mu zaměstnavatel nevyplatil odměnu nebo náhradu odměny nebo jakoukoliv jejich část do 15 dnů po uplynutí období splatnosti.

skoleni_20_9

Příklad:

Pokud zaměstnavatel, který určil jako termín výplaty 15. den následujícího měsíce, nezaplatil zaměstnanci za práci vykonanou v září 2015 odměnu z dohody o práci konané mimo pracovní poměr, její náhradu nebo jejich část ve výplatním termínu 15. října 2015 ani do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na odměnu, tedy do 31. října 2015, zaměstnanec může zrušit dohodu o práci konané mimo pracovní poměr nejdříve 16. listopadu 2015. Zaměstnanec tedy musí čekat od marného uplynutí výplatního termínu 15. 10. 2015 ještě do 16. 11. 2015. Rychlejší tedy je 16. 10. 2015 zrušit dohodu s patnáctidenní výpovědní lhůtou, dohoda tak skončí již 30. 10. 2015.

Zrušení dohody musí být vždy provedeno písemně, jinak by se k takovému jednání nepřihlíželo. Takové právní jednání je nicotné, zdánlivé, jakoby k němu vůbec nedošlo; dotčený účastník dohody, byl by jím zaměstnavatel, by se mohl domáhat, aby druhý účastník v práci podle dohody pokračoval, resp. nadále přiděloval práci, pokud by dotčeným účastníkem byl naopak zaměstnanec. Dále by bylo možno uplatňovat i nárok na náhradu škody, která takovým jednáním druhé strany vznikla. Tip: Ústní vyhazov z práce si nenechte líbit. Ani k soudu nemusíte pospíchat

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).