Hlavní navigace

5 odpovědí na dotazy k dluhům přímo od právníka

7. 5. 2013
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Dluhy z různých úhlů: splácíte jistinu nebo úrok? Vyhnete se sesplatnění? Může sourozence postihnout vaše exekuce? To a více z odborné poradny.

Peníze se utrácí skoro samy. Se splácením to je někdy těžší, ne-li nemožné. Přečtěte si, o co se zajímají čtenáři v naší odborné poradně, která se zabývá dluhy a insolvencí. Třeba pomohou i vám a ušetří peníze za právníka.

Můžete si vybrat, zda dřív splácet jistinu nebo úroky?

S manželem jsme se dostali do finančních potíží a při bližším rozboru nám vyšlo, že než aby jsme vyhlásili bankrot, bylo by lepší se domluvit s bankou na snížení splátek. Každý měsíc posíláme peníze do banky se zprávou, že jsou určeny na splacení jistiny. Bohužel i přesto peníze odcházejí na splacení úroků a pokut, které nám účtují za zaslání dopisu. Známý mi poradil, že existuje dle občanského zákoníku paragraf, který umožňuje nejdřív doplatit dluh a pak řešit tyto úroky. Je to opravdu tak, nebo ne? 

Pokud splácíte dluh ze smlouvy o úvěru, tak se daný vztah řídí v souladu s § 261 obchodního zákoníku právě obchodním zákoníkem. Ten v ustanovení § 330 upravuje otázku splácení závazku. V daném případě řeší, zda jde splátka nejprve na úhradu jistiny nebo na úhradu příslušenství, popřípadě na úhradu závazku nejdříve splatného. Z uvedeného paragrafu vyplývá, že je to dlužník, který je oprávněn určit na úhradu jakého závazku má jeho platba směřovat, popřípadě zda jde o úhradu jistiny nebo příslušenství. K tomu pouze upozorňuji, že smluvní pokuta není příslušenstvím pohledávky, ale samostatným závazkem. Pokud jste tedy v rámci úhrady projevila vůli hradit jistinu, není možné, aby úhradu věřitel použil na splátku příslušenství. 

Uvedené však platí pouze za předpokladu, že jste se ve smlouvě nebo v obchodních podmínkách nedohodli s věřitelem na jiném pořadí úhrady závazku. Uvedená dohoda má přednost před zákonem, když § 330 obchodního zákoníku má pouze dispozitivní povahu. Pokud jste se tedy ve smlouvě nebo v obchodních podmínkách dohodli s věřitelem na tom, že se nejprve hradí úroky, smluvní pokuty atd. před samotnou jistinou, nebude mít Vaše vůle hradit nejprve jistinu žádný vliv. V takovém případě Vám tedy nezbývá, než se s věřitelem dohodnout na úpravě podmínek splácení.

Dá se vyhnout sesplatnění hypotéky?

Mám hypotéku na dům, kterou platím cca 4,5 roku. Nejsem příliš bonitní klient, platila jsem pozdě a různě, ale vždy jsem vše zaplatila a ani teď nemám žádný dluh. Díky manželovu podnikání a obrovským dluhům a exekucím jsme byli nuceni podat návrh na insolvenci (manžel) a oddlužení (já). Ještě před tím jsme tento fakt písemně oznámili bance a zdůraznili, že tím se nám uvolní finance, protože budeme platit jen jednu splátku insolvenčními správci a hypotéku budeme normálně platit dál a dokonce teď ještě lépe a včas. Ve chvíli, kdy se objevil manžel v insolvenčním rejstříku, banka zaslala dopis o sesplatnění celého hypotečního úvěru s termínem příští měsíc. Existuje cesta ven?

Pokud jste na sebe podali insolvenční návrh a soud již rozhodl o úpadku, vše už bude podléhat insolvenčnímu zákonu. Předpokládám, že banka má ve všeobecných podmínkách ustanovení o splatnosti závazku v případě vašeho nebo manželova úpadku. Vzhledem k tomu tedy oprávněně závazek sesplatnila. Každopádně pokud jste podali insolvenční návrh, tak ust. § 111 insolvenčního zákona vám znemožňuje, abyste dluh uhradili, pokud nejde o zanedbatelnou částku. Jakákoliv dohoda o úhradě dluhu již prakticky není možná a ani bych ji nedoporučoval, s ohledem na možné trestněprávní důsledky v podobě např. trestného činu zvýhodňování věřitele.

Bohužel, pokud vlastníte nemovitost, a nemusí být ani předmětem zástavního práva, je vysoce pravděpodobné, že v rámci insolvenčního řízení bude nemovitost prodána, zejména pokud bude na majetek vašeho manžela prohlášen konkurs. Pokud by bylo řešením vašich obou insolvencí oddlužení, tak za předpokladu, že by částka, kterou byste uhradili na splátkách, byla vyšší než předpokládaný výtěžek zpeněžení nemovitosti, mohla by být vaše nemovitost ušetřena. Zároveň by banka či jiný zástavní věřitel nesměl v insolvenčním řízení požadovat, aby byla jeho přihlášená pohledávka uspokojena z prodeje nemovitosti. 

Nenašli jste odpověď na otázku, která vás trápí? Můžete ji vložit do naší placené odborné poradny zaměřené na dluhy a insolvenci.

Může exekutor brát věci mně místo dlužníka?

Můj dotaz se týká ohledně exekuce na mého bratra, jež má trvalé bydliště na radnici. Jednu dobu jsem ho nechal bydlet v mém bytě a nechal si zasílat poštu na tuto adresu, například sociální dávky. Včera přišel na jeho jméno dopis od exekutora, i když už tu nějakou dobu (cca rok a půl) nežije. Může exekuce postihnou ti mě?

Není vyloučeno, aby exekutor provedl exekuci i u vás doma. Exekutor může provést exekuci všude, kde bude mít podezření, že se tam může majetek povinného nacházet. Samozřejmě pouhá skutečnost, že měl váš bratr u vás pouze doručovací adresu, ještě nemusí znamenat, že se u vás nachází majetek povinného, avšak v praxi se velmi často stává, že se exekutor pokouší provést exekuci na všech místech, kde se povinný v minulosti nacházel.

V takovém případě, pokud by byla exekuce provedena u vás doma a postižen exekucí váš majetek, můžete listinami, nebo jinými důkazy prokazovat, že majetek nepatří povinnému, a to přímo při provádění exekuce. Pokud by ani poté exekutor v sepisu věcí neustal, můžete v souladu s § 68 exekučního řádu podat do 30ti dnů návrh exekutorovi na vyškrtnutí věci ze soupisu. O vašem návrhu je exekutor povinen rozhodnout do 15ti dnů. Pokud by ani poté nedošlo k vyloučení vašich věcí z exekuce, můžete podat k soudu žalobu na vyloučení věci z exekuce dle ust. § 267 občanského soudního řádu. Zároveň můžete podat návrh na zastavení exekuce. Konečně je možné uplatnit nárok na náhradu škody, kterou exekutor porušením svých povinností způsobil dle ust. § 32 exekučního řádu.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že není možné vyloučit, že se exekutor pokusí provést exekuci u vás domam, a pokud se tak stane, bude na vás, abyste se za použití některého z výše popsaných prostředků domáhal vyloučení svého majetku z exekuce.  

Jak získat náhradu škody, když ji viník nechce zaplatit?

Mám v ruce Rozhodnutí od MěÚ vydané k 24.8.2012, v kterém ukládá nejmenované osobě za povinnost nahradit mi způsobenou škodu ve výši 3800 Kč. Mj. i pokutu (5000 Kč) a náklady spojené s projednáním přestupku (1000 Kč) Městskému úřadu. Vše splatné do 15 dnů ode dne nabytí právní moci onoho rozhodnutí. Náhradu škody ale dodnes nemám. Co pro to mám udělat a mám nějaká další práva, abych své peníze dostala zpět?

Rozhodnutí správního orgánu představuje exekuční titul, na základě kterého můžete podat exekutorovi návrh na exekuci. Pokud je rozhodnutí pravomocné a i vykonatelné a dlužník vám dosud přiznanou škodu (případně jakoukoliv částku přiznanou vám správním rozhodnutím) neuhradil, zkuste ho ještě vyzvat k úhradě dlužné částky ve lhůtě, která vám přijde přiměřená, a pokud se tak nestane, můžete podat návrh na nařízení exekuce. Návrh na nařízení exekuce můžete podat i bez uvedené výzvy.

Zastavíte-li i sourozencův podíl, banka na něj získá nárok

Mám hypotéku na RD. Vlastním 1/2 RD a sestra 1/2 RD. Dům byl dán do zástavy na hypotéku bance včetně 1/2 RD, kterou má ve vlastnictví sestra. Měla jsem problém se splácením a byla nařízena nedobrovolná dražba 1/2 RD, kterou vlastní sestra. Nechápu to, jelikož hypotéka je pouze má a ne sestry. Já jsem podala žádost na insolvenci. Je možné provést tuto dražbu? V dražební vyhlášce je psáno: dlužník je mé jméno a zástavce a předmět dražby je psána sestra.

Pokud je zastavena nemovitost celá, tedy nejen váš podíl, může se banka uspokojit z celé zástavy tedy nejen z vašeho podílu, a to i pokud jste dlužníkem pouze vy. Pokud jste však na sebe podala insolvenční návrh, tak mám zato, že banka v rámci dražby nemůže zpeněžit váš podíl na nemovitosti s ohledem na ust. § 109 odst. 1 písm. a) a b) insolvenčního zákona. 

Banka by měla v rámci vašeho insolvenčního řízení uplatnit svou pohledávku včetně zajištění v souladu s ust. § 166 insolvenčního zákona. Poté již bude záviset na dalším průběhu insolvenčního řízení. S ohledem na ust. § 183 insolvenčního zákona se však banka může domáhat vedle insolvenčního řízení uspokojení své pohledávky i z podílu vaší sestry na předmětných nemovitostech. Bez ohledu na to, že je vůči vám vedeno insolvenční řízení a že se banka do něho přihlásí, může se banka tedy uspokojit z podílu vaší sestry na předmětných nemovitostech a provést nedobrovolnou dražbu, pouze však k podílu vaší sestry. 

Vaše sestra však může do vašeho insolvenčního řízení přihlásit dle ust. § 183 odst. 3 insolvenčního zákona podmíněnou přihláškou pohledávku, která by jí vůči vám vznikla právě pro případ, že by se banka uspokojovala z jejího spoluvlastnického podílu, a to pokud se nepřihlásila přímo banka. Pokud však banka svou pohledávku v insolvenčním řízení uplatní, může se vaše sestra pohledávky, která jí již za vámi v důsledku nedobrovolné dražby na její podíl na nemovitosti vznikla, domáhat namísto banky vstupem do insolvenčního řízení dle ust. § 18 insolvenčního zákona.  

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz. Příležitostně píše pro magazín Reportér.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).