Hlavní navigace

16 odpovědí k rodičovské, výchově dětí a manželství

12. 6. 2015
Doba čtení: 15 minut

Sdílet

Jaká práva má ve vztahu k zaměstnavateli rodič na mateřské či rodičovské? Jak narovnat majetkové vztahy nesezdaných párů a jak řešit spory o děti a majetek v manželství? Pohled právníků.

Každá právní rada je drahá. Máme pro vás hned šestnáct od advokátů z PricewaterhouseCoopers Legal.

Po půl roce na rodičovské jsem zvažovala návrat do práce na půl úvazku. Ve firmě, kde pracuji, se dá zařídit i home office. Můj nadřízený se k návrhu postavil negativně. O mou pozici se nyní dělí jedna kolegyně a externista, takže tam nejsem zapotřebí a mám se ozvat až na konci rodičovské. Má na to právo? Jaká mám já práva na nástup do zaměstnání?

Ve výše uvedeném případě bude záležet na tom, co bylo uvedeno v žádosti o rodičovskou dovolenou, kterou byste měla před ukončením mateřské dovolené předat zaměstnavateli. Pokud by bylo požádáno o rodičovskou dovolenou např. do dvou let dítěte, není zaměstnavatel povinen umožnit dřívější nástup do práce, ledaže byste se s ním dohodla jinak. Při nástupu do zaměstnání z rodičovské dovolené máte právo na to, abyste byla zařazena na práci dle pracovní smlouvy (což samozřejmě nevylučuje zařazení na původní práci a pracoviště tzv. na původní židli – to už je na uvážení zaměstnavatele).   

Rozhodně doporučujeme komunikovat se zaměstnavatelem a snažit se ve Vašem případě dohodnout na dřívějším návratu v částečném rozsahu.

Za dva měsíce mi skončí rodičovská a budu se muset vrátit do práce. Oznamuje se to nějak předem, nebo prostě v den nástupu dorazím do práce? Jaký je postup? 

Při nástupu na rodičovskou dovolenou se podává zaměstnavateli žádost o poskytnutí rodičovské dovolené. V této žádosti by mělo být uvedeno, kdy rodičovská dovolená končí/kdy zaměstnankyně nastupuje zpět do zaměstnání. Ačkoliv tu tedy není povinnost znovu zaměstnavateli oznamovat návrat do práce, doporučujeme jej kontaktovat, aby byl schopen organizačně zajistit předání práce zastupující zaměstnankyní. Předejdete tak komplikacím, které by mohly nastat.

Jsem na rodičovské a starám se o dvě děti ve věku 1 a 3 roky. Manžel začal hodně pít a bojím se, že po nocích navštěvuje herny. Bydlíme v jeho bytě. Existuje nějaký způsob, jak ošetřit, aby v případě, že spadne do dluhů, se to na mě a na děti nevztahovalo? 

Situaci chápeme tak, že s manželem není možná dohoda směřující k vyřešení této situace a současně nechcete řešit situaci rozvodem, na jehož základě by došlo k rozdělení Vašeho společného jmění. Ze zákona existuje mezi manželi a ve vztahu k dětem vyživovací povinnost. Podle Vašich potřeb a potřeb dětí je manžel s ohledem na majetkovou a osobní situaci povinen zajistit Vaše potřeby. V případě neplnění této povinnost je možné obrátit se na soud.

V případě vymáhání dluhů je možné nařídit exekuci na majetek manžela i majetek, který náleží do Vašeho společného jmění manželů, a to dokonce i v rozsahu dluhů, které Vašemu manželovi vznikly před uzavřením manželství. Zahájení exekučního řízení přitom nebrání to, že společné jmění manželů bylo zrušeno či zúženo. Až v rámci exekučního řízení budete muset prokázat, že určitý majetek nelze exekucí postihnout právě z důvodu vyloučení ze společného jmění manželů.

S manželem se můžete na zúžení společného jmění manželů dohodnout a v případě závažných důvodů můžete podat sama návrh soudu, který i bez souhlasu manžela společné jmění zúží nebo zruší ze závažných důvodů. Zákon výslovně uvádí, že takovým závažným důvodem je marnotratný způsob života manžela či soustavné nebo opakované podstupování nepřiměřeného rizika ze strany manžela, tedy nadměrné pití alkoholu a gamblerství.

I v případě, že k zúžení či zrušení společného jmění manželů nedojde, není situace beznadějná. Pokud manželovi proti Vaší vůli vznikne dluh, například na základě sjednaného vysokého úvěru, můžete projevit nesouhlas s tímto jednáním vůči věřiteli. Pokud tak učiníte bezodkladně od okamžiku, kdy se o tomto dozvíte, společné jmění bude postiženo jen do výše, již by představoval podíl manžela, kdyby bylo společné jmění zrušeno a vypořádáno.

S přítelem máme dvouletou dceru a chceme koupit byt. Protože jsem na rodičovské dovolené a nemám prakticky žádný příjem, přítel chce byt napsat na sebe a hypotéku platit celou. Bojím se ale, co by se stalo, kdybychom se rozešli. Mám našetřené nemalé peníze, které do bytu budu investovat, a nerada bych o ně a o střechu nad hlavou v budoucnu přišla. Jak situaci ošetřit?

Vzhledem k tomu, že nejste manželé, máte situaci o něco ztíženou. Na druhou stranu je Váš přítel povinen podílet se na výživě dítěte a v případě neplnění této povinnosti může tuto situaci řešit soud. Pokud vás zajímá konkrétně situace ohledně bytu, záleží na domluvě mezi vámi. Jestliže budete na koupi či vybavení bytu přispívat, můžete být oba spoluvlastníky s tím, že spoluvlastnické podíly budou odpovídat poměru vynaložených prostředků na tento byt. Toto je zapotřebí dohodnout s Vaším přítelem a zapsat do katastru nemovitostí. Dalšími variantami může být poskytnutí zápůjčky s delší dobou splatnosti či jiná dohoda, na základě které Vám přítel bude povinen vrátit konkrétní peněžní prostředky. 

Blíží se konec mé rodičovské dovolené a tím i návrat do práce. Bojím se ale, že po mém návratu mi zruší pozici a z práce mě vyhodí. Vzhledem k tomu, že mé kompetence jen přehodí na někoho jiného, jak se proti tomu mohu bránit? Jaká mám práva?

Po skončení rodičovské dovolené nemáte sice právo na to vrátit se na svoji původní pracovní pozici, ale zaměstnavatel Vám musí přidělit práci dle pracovní smlouvy. Co to konkrétně znamená, závisí na tom, jak široce máte dohodnut druh, náplň práce, místo výkonu práce a pracovní dobu v pracovní smlouvě.

Pokud Vás po návratu zaměstnavatel zařadí na pozici, kterou poté zruší a dá Vám z tohoto důvodu výpověď, máte nárok na odstupné ve výši dle odpracovaných roků. Pokud Vaši pracovní pozici zruší a ve skutečnosti bude Vaše úkoly vykonávat někdo jiný, potom byste musela podat do dvou měsíců od výpovědi žalobu k soudu a prokázat, že výpověď Vám byla udělena neplatně.  

Mám rok a půl starou dceru a právě jsem zjistila, že jsem znovu těhotná. Jak to bude s mým návratem do práce po ukončení rodičovské? Byla bych tam jen dva měsíce a vzhledem k věku dcery jí do státní školky určitě nevezmou. Co mám dělat?

Pokud se vrátíte do zaměstnání po rodičovské dovolené, je zaměstnavatel povinen Vás přidělit na pozici dle pracovní smlouvy, tedy ne přímo na původní pozici (což však není vyloučeno), a poté můžete nastoupit na mateřskou dovolenou s druhým potomkem (pokud to však vzhledem k pokročilosti těhotenství a termínu nástupu časově zvládnete). Pokud se do práce vrátíte, až na krajní výjimky nemůžete dostat výpověď, neboť jste již nyní těhotná. 

Těhotenství doporučujeme oznámit zaměstnavateli co nejdříve, aby byl schopen se připravit na změny. 

Další variantou může být neplacené volno do doby, než nastoupíte na mateřskou dovolenou. To však vyžaduje souhlas zaměstnavatele. 

Pro zajištění péče o dítě, které nebude přijato do školky, se také můžete pokusit domluvit se zaměstnavatelem na práci z domova nebo částečném úvazku se současným zajištěním hlídání dítěte.

V každém případě je doporučeno intenzivně komunikovat se zaměstnavatelem. 

Jsem ve druhém měsíci těhotenství a u nás v práci se chystají personální změny a veliké propouštění. Vzhledem k tomu, že jsem teprve na začátku těhotenství, nikomu jsem o tom neřekla, ale jak mám postupovat, pokud mi zaměstnavatel zruší pozici?

Zaměstnankyně není povinna zaměstnavateli sdělovat, že je těhotná. S ohledem na povahu některých prací a kladný vztah k zaměstnavateli to je však doporučeno. Pokud se u Vás chystají personální změny a Vy dostanete výpověď pro nadbytečnost kvůli zrušené pozici, potom je taková výpověď neplatná, pokud jste v době předání výpovědi byla těhotná. Existují samozřejmě výjimky, kdy lze dát výpověď i těhotné zaměstnankyni, např. zrušení zaměstnavatele nebo důvody k okamžitému zrušení pracovního poměru.

Pokud výpověď v době těhotenství pro nadbytečnost dostanete, potom se na zaměstnavatele písemně obraťte s tím, že považujete výpověď za neplatnou. Pokud nebude zaměstnavatel kladně reagovat, je nutno do 2 měsíců podat žalobu k soudu. 

S manželem nemáme předmanželskou smlouvu, protože když jsme se brali, už jsem měla byt a on také. Následně jsme na mém pozemku společně postavili dům, který je psaný na mě, ale hypotéku platí on. Jak by vypadalo majetkové vyrovnání v případě rozvodu?

Z dotazu nevyplývá, z jakého důvodu je dům pouze ve Vašem výlučném vlastnictví. Pokud dům skutečně náleží pouze do Vašeho výlučného vlastnictví, nemusí být ani přímo součástí případného vypořádání a majetkové hodnoty vložené manželem by se zohlednily při vypořádání ostatního majetku. 

Na druhou stranu, pokud by dům náležel do společného jmění manželů a s manželem se na vypořádání nedohodnete, může na návrh kohokoli z Vás rozhodnout soud. Pokud se do tří let nedohodnete ani nenavrhnete, aby rozhodl soud, bude dům ve Vašem spoluvlastnictví i po rozvodu. 

Při případném vypořádání soud vždy zohlední nejen společné jmění manželů, ale i to, jak byl obohacen výlučný majetek každého z nich. Soud dále posoudí potřeby nezaopatřených dětí, přihlédne k tomu, jak se každý z manželů staral o rodinu, zejména jak pečoval o děti a o rodinnou domácnost, a k tomu, jak se každý z manželů zasloužil o nabytí a udržení majetkových hodnot náležejících do společného jmění.

Brzy se mám vrátit do práce po rodičovské dovolené, ale bojím se, že mě po mém nástupu z práce propustí kvůli snižování stavů. S manželem plánujeme ještě druhé dítě, je pro mne výhodnější otěhotnět teď s tím, že mě jako těhotnou z práce propustit nemohou, nebo si nechat vyplatit odstupné a být další tři roky doma a pak si hledat jinou práci? 

Na tuto otázku není lehké odpovědět, záleží na mnoha faktorech – zda Vám současná práce vyhovuje, jaké je Vaše finanční ohodnocení a jaké máte zázemí. Až na výjimky, jakou je např. zrušení Vašeho zaměstnavatele, opravdu platí, že pokud je zaměstnankyně v době výpovědi těhotná, potom taková výpověď pro snižování stavů není platná a Vy máte nárok po skončení mateřské a rodičovské dovolené na to, abyste vykonávala původní práci.
Stejně tak platí, že pokud se vrátíte do práce, nebudete těhotná a dostanete výpověď pro snižování stavů, náleží Vám patřičné odstupné.

Jak dlouho je zaměstnavatel povinen mi v práci držet pozici, když jsem na rodičovské dovolené? 

Rodičovská dovolená náleží matce po skončení mateřské dovolené až do dosažení 4 let věku dítěte. Na původní pozici je povinen Vás zaměstnavatel přidělit jen po skončení mateřské dovolené. Po skončení rodičovské dovolené sice není zaměstnavatel povinen přímo držet původní pozici, musí Vás ale zařadit na pozici dle pracovní smlouvy. To znamená, že je povinen Vás zařadit dle toho, jak široce máte sjednaný druh práce, náplň práce, místo výkonu práce a pracovní dobu. Můžete tedy být po skončení rodičovské dovolené i na obdobné pozici, popř. v rozsahu místa výkonu práce, které jste sjednala příliš široce, i na jiném pracovišti než původním. 

S přítelem nejsme svoji manželé a máme spolu dva syny. Dlouhá léta jsem mu pomáhala v jeho firmě. On si teď našel mnohem mladší milenku a opustil nás. Vzhledem k tomu, že je dům psaný na něj, i když já jsem do něj také investovala, tak mi nabídl 2 miliony na byt nový. Myslí si ale, že je až moc štědrý, a tedy nic jiného nedostanu a alimenty chce platit ty nejnižší možné. Protože je podnikatel a má dobrou účetní, vím, že to má zařízené tak, že mu je soud určitě schválí, ale já vím, kolik skutečně vydělává. Jak se mám v tomto případě zachovat? Chci pro děti to, na co mají nárok.

Situace s nabídkou bytu zřejmě nebude mít přímý vliv na výživné. Dle dikce zákona se výživné hradí v pravidelných dávkách, pokud neexistuje jiná dohoda či soud nestanoví jinak. V tomto případě nelze předpokládat, že by k dohodě či jinému rozhodnutí soudu došlo. Naopak nárok na náhradu za investice do partnerova bytu máte na základě jiného institutu občanského práva, a tím je bezdůvodné obohacení. Vzhledem k tomu, že jste de facto investovala do cizí nemovitosti a Váš přítel se tak bezdůvodně obohatil, je povinen Vám toto bezdůvodné obohacení vydat, což se rozhodl učinit formou nabídky finančního příspěvku na nový byt. Rozhodujícím je pak pouze určení jeho výše, to znamená, zda 2 miliony jsou dostatečná náhrada za Vaše předchozí investice. 

Co se týče alimentů, v tomto případě není mimo dohodu jiná možnost, než se s určením výše výživného obrátit na soud. Nicméně česká legislativa Vám v tomto případě poskytuje poměrně velkou míru jistoty. Pokud Váš bývalý partner soudu řádně nedoloží své příjmy z podnikatelské činnosti a nedojde k tomu ani v rámci součinnosti soudu s dalšími orgány (např. finanční úřady), bude jako měsíční základ pro výpočet výživného činit 25násobek životního minima, což je v současnosti cca 85 000 Kč. Soud tedy bude pro účely výpočtu imaginárně brát tuto částku jako jeho měsíční příjem.

Manžel si našel milenku a opustil mě i naše dvě malé dcerky. Z domu nás vyhodil s tím, že mi dal peníze na to, abych si koupila byt poblíž mých rodičů v malém městě. Co se financí týká, jsme domluveni fér, ale on vůbec nejeví zájem o dívky. Je pravda, že jsou malé a vždy jsem se o ně starala já, takže neví, co s nimi, ale nikdy si je nevezme na víkend, chodí jen sem tam na návštěvu a spíš jim kupuje dárky, než aby s nimi trávil čas. Jak ho můžu právně přimět k tomu, aby si je bral? Jde tu o jejich budoucí vztah, ale já si také potřebuji odpočinout a mít třeba volný večer nebo víkend.

Dle občanského zákoníku má rodič právo stýkat se s dítětem. Pokud však rodič nechce, neexistuje příliš možností, jak jej k tomu právně přimět, neboť zřejmě nebude v zájmu dítěte, aby se stýkalo s rodičem, který o něj po citové stránce nejeví zájem. Zájem dítěte jako rozhodující kritérium stanovení péče o dítě vždy při rozhodování soudu převáží. 

S manželem nemáme předmanželskou smlouvu. Oba slušně vyděláváme a já mám občas strach, co bude do budoucna. Začala jsem vydělávat víc než on, do toho pečuji o domácnost a o děti a byt, ve kterém bydlíme, jsem koupila z dědictví po své babičce, ale již v době manželství. Jak se nyní mohu chránit proti případné nevěře, rozvodu, nebo dokonce kdyby se manžel zadlužil? Můžeme ještě sepsat něco jako předmanželskou smlouvu?

Peněžní prostředky nabyté na základě dědění a majetek, který z těchto prostředků získáte, nenáleží do společného jmění manželů. Pouze v případě, že ze společného jmění manželů či výlučného majetku manžela došlo ke zhodnocení domu, pak by odpovídající prostředky byly součástí vzájemného vypořádání. 

Za existence manželství si mohou manželé smluvně dohodnout povinnosti a práva týkající se již existujícího společného jmění a do budoucna vyřešit změnu rozsahu společného jmění manželů. Takovou smlouvu tedy můžete uzavřít i v současnosti.

Při případném vypořádání soud vždy zohlední nejen společné jmění manželů, ale i to, jak byl obohacen výlučný majetek každého z nich. Soud dále posoudí potřeby nezaopatřených dětí, přihlédne k tomu, jak se každý z manželů staral o rodinu, zejména jak pečoval o děti a o rodinnou domácnost, a k tomu, jak se každý z manželů zasloužil o nabytí a udržení majetkových hodnot náležejících do společného jmění.

S manželem máme ročního chlapečka, a protože já víc vydělávám, na rodičovské dovolené je on. Poslední dobou nám to ale neklape a dokonce už mi vyhrožoval i rozvodem a tím, že by syna dostal do své péče, protože na něj má čas a já ne. Jak tomu mohu zabránit?

To, kolik času věnuje jeden z rodičů společnému dítěti, je sice důležitý faktor, ke kterému může soud v případě rozvodu přihlížet, není však jediný. Především bude soud zkoumat, proč je otec s dítětem na rodičovské dovolené, a tudíž proč je s ním více času. Pokud je to opravdu z důvodu, že matka zabezpečuje rodinu finančně a materiálně a zároveň existuje mezi dítětem a matkou kladný vztah a iniciativa ze strany matky dítě řádně vychovávat i přes nedostatek času způsobený pracovním zatížením, potom existuje reálná šance, že pokud se s manželem nedohodnete jinak, svěří soud dítě do střídavé péče. Pokud se tedy i přes pracovní vytížení budete dítěti dostatečně a svědomitě věnovat a dítě k Vám bude mít kladný vztah jako k matce, riziko výhradního svěření do péče otce je minimální.

S manželem máme pětiletou holčičku a jsme již dlouho odloučeni. Nyní plánujeme rozvod a manžel mi vyhrožuje, že chce dceru výhradně do své péče. Vzhledem k tomu, že má práce vyžaduje, abych byla mimo domov třeba i jeden nebo dva večery v týdnu, bojím se, že se mu to povede. On má víc prostředků a i když není skoro vůbec doma, je schopen si zaplatit celodenní hlídání. Snad by mi ji soud v takovém případě nevzal. Já jsem také schopna jí zajistit hlídání, když nejsem doma, ale rozhodně s ní trávím více času než on.

V uvedeném případě neexistuje jednoznačná odpověď. Nejjednodušším řešením by bylo, kdyby se rodiče na porozvodové péči o dítě dohodli. Za tímto účelem může soud rodičům uložit na dobu nejvýše 3 měsíců účast na mimosoudním smírčím nebo mediačním jednání. V případě, že se rodiče nedohodnou, bude záležet na spoustě faktorů, které bude soud zkoumat. 

Prvně je třeba zdůraznit, že žádný z rodičů nemá přednostní právo na péči o dítě.
Hlavním faktorem rozhodujícím o porozvodové péči je zájem dítěte a ten může převážit nad zájmem rodičů. Soud tedy vezme v úvahu vztah dítěte ke každému z rodičů, příp. prarodičům či jiným příbuzným. Pokud má dítě kladný vztah k oběma rodičům, je třeba zajistit maximální možnou osobní péči obou rodičů tak, aby rodinné pouto k dítěti mohli rozvíjet. Dále soud vezme vždy v úvahu, kolik času věnuje každý z rodičů, pak také, který z rodičů dosud o dítě řádně pečoval a řádně dbal o jeho výchovu, a stejně tak i to, u kterého z rodičů má dítě lepší předpoklady zdravého a úspěšného vývoje. 

K posouzení dané situace neznáme všechny skutkové okolnosti, avšak pokud dcera po dobu odloučení rodičů vyrůstala s matkou, mohlo by být vzhledem k návaznosti na předchozí výchovné prostředí žádoucí, aby dítě zůstalo v její péči. K tomuto závěru rovněž nahrává uvedený fakt, že je otec schopen „zajistit hlídání“, což by znamenalo, že je sice schopen hmotného zajištění, avšak na osobní péči o dceru nemá dostatek času.

S manželem jsme rozvedeni a jemu se nyní narodila dcera s novou partnerkou. Na naší dceru platí alimenty, ale také mi z platu odchází splátka na exekuci, kterou on zavinil. Nyní chce požádat o snížení alimentů pro naši dceru, ale to už bych vlastně nedostávala vůbec nic, vzhledem k té exekuci. Jak se proti tomu mohu bránit?

dan_z_prijmu

O snížení částky na výživné lze obecně žádat v případech, kdy dochází ke změně poměrů (především majetkových) ať už na straně rodičů, nebo dítěte. Mezi takové změny poměrů se rovněž řadí vznik další vyživovací povinnosti (tj. narození dalšího dítěte). Během posuzování žádosti o snížení alimentů bude však soud individuálně přihlížet k fakticky dosahovaným příjmům obou rodičů a rovněž i k celkové sumě movitého a nemovitého majetku a jejich životní úrovni.

Bránit se můžete tak, že budete shánět důkazy o tom, zda se bývalý manžel nevzdal perspektivní práce, či zda nemá nadstandardní životní úroveň, i když prokázal nízké příjmy.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).