Hlavní navigace

Dlužníkům v exekuci opět zůstane více peněz. Přehled, kolik ušetří

18. 2. 2020
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Dlužníkům v exekuci zůstane více peněz. Nezabavitelné částky se letos zvýší ještě dvakrát, a tak věřitelé budou na splacení dluhů čekat déle. Máme pro vás přehledné tabulky, co a pro koho se mění.

Nezabavitelné minimum, které nesmí exekutor strhnout dlužníkovi ze mzdy nebo jiného příjmu, se valorizovalo k 1. 1. 2020. K jeho dalšímu zvýšení dojde od 1. 4. 2020 v důsledku valorizace životního minima a znovu, letos už potřetí, pak od 1. 7. 2020, kdy se změní konstrukce nezabavitelných částek, která přinese jejich další zvýšení.

Zatímco v minulých letech se parametry pro srážky ze mzdy měnily vždy jen jednou, a to k 1. lednu daného kalendářního roku, když byly na základě pravidelné valorizace zvyšovány nezabavitelné částky na povinného dlužníka a na jím vyživované osoby a částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy sráží bez omezení (s výjimkou roku 2015, když došlo k jejich snížení), v loňském roce 2019 se měnily hned dvakrát

V důsledku loňského zvýšení nezabavitelné částky došlo u exekucí k poklesu výše srážek ze mzdy v průměru zhruba o čtvrtinu. Lze očekávat, že výrazný pokles způsobí i nově schválené navýšení, odhadem o další třetinu. Výsledkem bude značné prodloužení exekučního řízení a potenciálně i vznik nových dluhových pastí, neboť dluh může v některých případech dlužníkům narůstat rychleji, než bude kvůli nižším srážkám splácen. U dlužníků, jimž kvůli navýšení nebude možné srážet ze mzdy, pak bude nutné přistoupit k jiným exekučním postihům, včetně nuceného prodeje movitého či nemovitého majetku. Lukáš Jícha, soudní exekutor, Exkutorský úřad Přerov.

Jednak se k 1. lednu 2019 uvedené nezabavitelné částky a částka, nad kterou se sráží bez omezení, zvýšily (jako běžně v jiných letech), a to v závislosti na navýšení normativu nákladů na bydlení pro jednu osobu v nájemním bytě v obci od 50 000 do 99 999 obyvatel (s výjimkou jeho snížení v roce 2015). A jednak k 1. červnu 2019 se změnila konstrukce částky, nad kterou se sráží bez omezení, když nově od 1. 6. 2019 činí nikoliv jen součet částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu jako předtím, ale dvojnásobek této částky.

Znovu došlo tedy k jejímu zvýšení. Současně se zvýšením této částky, nad kterou se sráží bez omezení, se pochopitelně zvýšily i možné jednotlivé třetiny zbytku čisté mzdy, který zůstává z čisté mzdy po odečtení nezabavitelných částek, které jsou pak určující pro to, co zůstává povinnému dlužníkovi a co připadne věřitelům, když 1. třetina je určena pro vydobytí nepřednostních pohledávek (a event. i přednostních pohledávek, pokud k jejich úhradě nepostačuje 2. třetina); 2. třetina slouží pouze k vydobytí přednostních pohledávek, a pokud takové nejsou, vyplatí se povinnému; 3. třetina se vždy vyplatí povinnému, přičte se k nezabavitelným částkám a společně tvoří nezabavitelné minimum. To je základ výpočtového vzorce exekučních srážek ze mzdy, který platí pro rok 2020.

Častější změny pravidel v posledních dvou letech

Parametry (limity), respektive výpočtový vzorec nejen exekučních srážek ze mzdy pro daný kalendářní rok totiž odvisí od pravidelně pro každý kalendářní rok nově vyhlašovaného normativu nákladů na bydlení pro jednu osobu v nájemním bytě v obci od 50 000 do 99 999 obyvatel a od výše životního minima jednotlivce, které je valorizováno nepravidelně a méně často. V závislosti na uvedených hodnotách se určí výše nezabavitelných částek, které nesmějí být povinnému sraženy, musejí proto vždy zůstat povinnému dlužníkovi.

Dále pak výše jednotlivých třetin čisté mzdy, po odečtení nepostižitelných částek, určujících, kolik lze srazit pro přednostní a kolik pro nepřednostní pohledávky (dluhy), nebo kolik naopak musí zůstat povinnému dlužníkovi, jakož i výše (další) částky, nad kterou se sráží povinnému dlužníkovi bez omezení. Už dříve jsme vás seznámili s výpočtovým vzorcem srážek ze mzdy pro rok 2020 (rozdělujícím a určujícím, co a kdy zůstává dlužníkovi a co a kdy připadá věřitelům).

Počet změn je letos rekordní. Dlužníci si budou polepšovat, účetní si užijí více práce

Podobně se vícekrát, a to nejen dvakrát, ale hned třikrát, změní i parametry pro srážky ze mzdy i v roce 2020. Od 1. ledna 2020 již došlo k valorizaci nezabavitelných částek a částky, nad kterou se sráží bez omezení. K 1. dubnu 2020 se zvýší životní minimum a k 1. červenci 2020 se změní konstrukce nezabavitelných částek. A to vše zase přinese další zvýšení exekučně nezabavitelného minima.

Současná výše rozhodných částek pro výpočet srážek ze mzdy

Nezabavitelnou (exekucí nepostižitelnou) částku na (osobu samotného) povinného (dlužníka) stanovíme jako 2/3 součtu částky životního minima jednotlivce, tedy částky 3410 Kč, která již dlouho stagnovala (od 1. 1. 2012) a nezměnila se ani od 1. 1. 2020 (nýbrž se změní až od 1. 4. 2020), a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu v nájemním bytě v obci od 50 000 do 99 999 obyvatel, a to bez ohledu na to, v jaké obci skutečně povinný zaměstnanec žije, která je pro rok 2020 stanovena na 6502 Kč čili jako 2/3 z částky 9912 Kč.

Nezabavitelná částka na povinného činí tedy od 1. ledna 2020 nově 6608 Kč. Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu představuje 1/4 z nezabavitelné částky na povinného 6608 Kč, činí tedy 1652 Kč.

Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení, se stanoví jako dvojnásobek součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu, tedy jako dvojnásobek součtu částek 3410 Kč a 6502 Kč, tato částka tedy činí od 1. 1. 2020 nově 19 824 Kč.

Schématické znázornění výpočtového vzorce srážek ze mzdy dle současného stavu

Co zůstává povinnému dlužníkovi Co připadá oprávněným věřitelům
Celková nezabavitelná částka Čistá mzda po odečtení nezabavitelných částek
Na samotného povinného dlužníka Na manžela nebo manželku Na vyživovanou osobu (dítě) max. 19 824 Kč (rozdělená na tři třetiny)
6 608 Kč 1 652 Kč 1 652 Kč max. 6608 Kč připadne povinnému dlužníkovi max. 6608 Kč (+ případný zbytek 1 nebo 2 Kč vzniklý zaokrouhlováním) připadne povinnému dlužníkovi max. 6608 Kč připadne na nepřednostní pohledávky a případně na přednostní pohledávky zbytek čisté mzdy po odečtení nezabavitelné částky a 19 824 Kč připadne na přednostní pohledávky a případně na nepřednostní pohledávky

Podle uvedených pravidel se bude srážet až do dubna letošního roku, pokud jde o příjmy za leden, únor a březen 2020. Pro příjmy za duben 2020 už budou platit nová pravidla.

Zvýšení životního minima od 1. 4. 2020

K 1. dubnu 2020 dojde ke zvýšení částky životního minima jednotlivce z dosavadních 3410 Kč na 3860 Kč. Nezabavitelná (exekucí nepostižitelná) částka na (osobu samotného) povinného (dlužníka) bude (stále) činit 2/3 součtu částky životního minima jednotlivce, tedy nově částky 3860 Kč, a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu v nájemním bytě v obci od 50 000 do 99 99 obyvatel, a to (stejně jako dosud) 6502 Kč, čili 2/3 z částky 10 362 Kč.

Nezabavitelná částka na povinného tedy bude činit od 1. 4. 2020 celkem 6908 Kč, tedy o 300 Kč více než dosud. Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu ve výši 1/4 nezabavitelné částky na povinného pak bude od 1. 4. 2020 ve výši 1727 Kč, tedy o 75 Kč více než dosud.

Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení, ve výši dvojnásobku součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu, tedy jako dvojnásobek součtu částek 3860 Kč a 6502 Kč, bude činit od 1. 4. 2020 (nově) 20 724 Kč.

Schématické znázornění výpočtového vzorce srážek ze mzdy po zvýšení životního minima od 1. 4. 2020, ale zatím beze změn konstrukce nezabavitelných částek 

Co zůstává povinnému dlužníkovi Co připadá oprávněným věřitelům
Celková nezabavitelná částka Čistá mzda po odečtení nezabavitelných částek
Na samotného povinného dlužníka Na manžela nebo manželku Na vyživovanou osobu (dítě) max. 20 724 Kč (rozdělená na tři třetiny)
6 908 Kč 1 727 Kč 1 727 Kč max. 6908 Kč připadne povinnému dlužníkovi max. 6908 Kč (+ případný zbytek 1 nebo 2 Kč vzniklý zaokrouhlováním) připadne povinnému dlužníkovi max. 6908 Kč připadne na nepřednostní pohledávky a případně na přednostní pohledávky zbytek čisté mzdy po odečtení nezabavitelné částky a 20 724 Kč připadne na přednostní pohledávky a případně na nepřednostní pohledávky

Změna konstrukce nezabavitelných částek od 1. 7. 2020

Od 1. července 2020 se však nezabavitelná částka na osobu povinného (dlužníka) zvýší ze 2/3 na 3/4 součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu a nezabavitelná částka na vyživovanou osobu se zvýší z 1/4 nezabavitelné částky na povinného na 1/3 této částky.

Zvýšení nezabavitelné částky bude mít pro věřitele negativní dopady, neboť povede k jejich nižšímu uspokojení, případně k výraznému prodloužení doby splácení. Na rozdíl od zákonodárců se nedomnívám, že by tato změna dokázala ve větší míře motivovat občany, kteří se dnes vyhýbají splácení a pracují načerno, k návratu do legálního systému. Místo skokového navýšení bychom z tohoto hlediska více uvítali změnu principu výpočtu nezabavitelné částky, která by narůstala úměrně dlužníkovu příjmu. Díky tomu by byl dlužník motivován svůj příjem zvyšovat, na čemž by vydělal on i jeho věřitel. Pavel Staněk, prezident České asociace věřitelů.

Nezabavitelná (exekucí nepostižitelná) částka na (osobu samotného) povinného (dlužníka) tak bude činit již 3/4 součtu částky životního minima jednotlivce, tedy částky 3860 Kč, a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu v nájemním bytě v obci od 50 000 do 99 999 obyvatel, a to 6502 Kč, čili 3/4 z částky 10 362 Kč. Nezabavitelná částka na povinného tak od 1. 7. 2020 bude ve výši 7771,50 Kč čili o 1163,50 Kč více než dosud.

Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu ve výši 1/3 nezabavitelné částky na povinného pak bude od 1. 7. 2020 představovat 2590,50 Kč, tedy o 938,50 Kč více než dosud.

FIN21

Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení, ve výši dvojnásobku součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu, tedy jako dvojnásobek součtu částek 3860 Kč a 6502 Kč, bude činit i od 1. 7. 2020 20 724 Kč. Tato částka se měnit nebude, zůstane na úrovni z 1. 4. 2020.

Schématické znázornění výpočtového vzorce srážek ze mzdy po zvýšení životního minima od 1. 4. 2020 a po změně konstrukce nezabavitelných částek od 1. 7. 2020

Co zůstává povinnému dlužníkovi Co připadá oprávněným věřitelům
Celková nezabavitelná částka Čistá mzda po odečtení nezabavitelných částek
Na samotného povinného dlužníka Na manžela nebo manželku Na vyživovanou osobu (dítě) max. 20 724 Kč
7771,50 Kč 2590,50 Kč 2590,50 Kč max. 6908 Kč připadne povinnému dlužníkovi max. 6908 Kč (+ případný zbytek 1 nebo 2 Kč vzniklý zaokrouhlováním) připadne povinnému dlužníkovi max. 6908 Kč připadne na nepřednostní pohledávky a případně na přednostní pohledávky zbytek čisté mzdy po odečtení nezabavitelné částky a 20 724 Kč připadne na přednostní pohledávky a případně na nepřednostní pohledávky

Autor článku

Nenadávejte právníkům, zákony netvoří zdaleka jen oni. Oni je pak jen zašmodrchávají ve prospěch svých klientů, třeba zrovna vás. Budu se však snažit vám je vysvětlovat.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).